Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Konspekt rozszerzony do wykładu, który miał się odbyć w dniu 11 kwietnia 2010 r. Szanowni Państwo. Przekazuje do wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Konspekt rozszerzony do wykładu, który miał się odbyć w dniu 11 kwietnia 2010 r. Szanowni Państwo. Przekazuje do wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Konspekt rozszerzony do wykładu, który miał się odbyć w dniu 11 kwietnia 2010 r. Szanowni Państwo. Przekazuje do wykorzystania przez Państwa prezentację, którą miałem zaprezentować podczas wykładu w dniu 11 kwietnia 2010r. dotyczącego miejsc Martyrologii Narodu Polskiego.

2 Miejsca Martyrologii Narodu Polskiego

3 Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja. - Grób Nieznanego żołnierza: znak Orderu Virtuti Militari i hasło na tablicach memoratywnych: ZIELEŃCE 1792 (bitwa w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja upamiętniona ustanowieniem Orderu Virtuti Militari.)

4 ż ywi ą i broni ą czyli pod Naczelnikiem Tadeuszem Ko ś ciuszk ą Maciejowice – pomnik na polu bitwy, gdzie ciężko ranny Tadeusz Kościuszko znalazł się w niewoli rosyjskiej. Miejsce przeszło do tradycji jako klęska nadziei narodowych na uratowanie Rzeczypospolitej.

5 Racławice – pomnik na polu bitwy (uznanej za miejsce pamięci narodowej) i mogiły kosynierów z 1794 r. ż ywi ą i broni ą czyli pod Naczelnikiem Tadeuszem Ko ś ciuszk ą Szczekociny – krzy ż e powsta ń cze i miejsca bitewne z Rosjanami i Prusakami. Kopiec Grochowskiego(Kosynierów) - zbiorowa mogiła polskich żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Połaniec – dwór, gdzie Ko ś ciuszko podpisał Uniwersał Połaniecki oraz sza ń ce obozu powsta ń czego.

6

7 Warszawa – pomnik płk. Jana Kilińskiego, - Zamek Królewski: urna z sercem Naczelnika, - Praga: krzyż przed cerkwią na pamiątkę ofiar rzezi Pragi. Kielce – grób Wojciecha Bartosa Głowackiego koło katedry. Radoszyce - rynek i pomnik zakończenia insurekcji kościuszkowskiej. Dubienka – kopiec Kościuszki i obelisk upamiętniający 1772 r. (oraz udział w walkach na tym terenie berlingowskiej 1 DP im. T.Kościuszki w 1944 r.).

8

9 Kraków – kopiec Kościuszki na Salwatorze i kaplica kosynierów z autentycznymi kosami i pikami kosynierów, - płyta na Rynku w miejscu najsłynniejszej wojskowej przysięgi T. Kościuszki złożonej 24 III 1794 r., - pomnik Kościuszki przed wejściem na Wawel, - grób Tadeusza Kościuszki w krypcie św. Leonarda.

10 Warszawa – pomnik ks. Józefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim, - Muzeum Narodowe: obrazy Januarego Suchodolskiego Ś mier ć ksi ę cia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem i Bitwa pod Raszynem. Raszyn – grobla i miejsce bitwy oraz kapliczka i pomnik w miejscu ś mierci płk Cypriana Godebskiego. Struga k. Wałbrzycha – pomnik na Czerwonym Wzgórzu w miejscu zwyci ę skiej bitwy sił polsko-francuskich z wojskami pruskimi odniesionej 15.V.1807 r. Pułtusk, Gołymin – miejsca napoleo ń skich bitew w 1806 r. Dał nam przykład Bonaparte. czyli Polacy pod Napoleo ń skimi orłami

11

12 Tczew – miejsce bitwy gen. Jana Henryka D ą browskiego w 1807 r. Kraków - Wawel – sarkofag ksi ę cia Józefa. Modlin (k. Nowego Dworu Mazowieckiego), Zamo ść, Gda ń sk – twierdze bronione przez wojska Napoleona w 1813 r., obl ęż one przez Rosjan.

13

14 Warszawa – Łazienki – Podchor ąż ówka z tablicami upami ę tniaj ą cymi sprzysi ęż enie podchor ąż ych i pomnik por. Piotra Wysockiego oraz pomnik króla Jana III, sk ą d rozpocz ę li insurekcj ę podchor ąŜ owie, - Arsenał – jeden z pierwszych celów insurekcji podchor ąż ych; zdobycie zbrojowni pozwoliło uzbroi ć lud Warszawy i podsyci ć powstanie listopadowe; Kamie ń w parku Krasi ń skich w miejscu starcia podchor ąż ych z kozakami w noc listopadow ą, - Olszynka Grochowska – pomnik-mauzoleum oraz pami ą tkowe kamienie w miejscu bitwy. W pobli ż u pobojowiska tablice pami ą tkowe upami ę tniaj ą ce bohaterstwo Polaków, - Ko ś ciółek na Woli ś w. Wawrzy ń ca, gdzie reduty bronił legendarny gen. Józef Sowi ń ski – wg legendy miał zosta ć przebity bagnetem przy ołtarzu (na ś cianach ko ś cioła ś lady po rosyjskich kulach), - park na Woli z pomnikiem gen. Sowi ń skiego, - głaz upami ę tniaj ą cy obro ń ców na terenie Reduty Ordona u zbiegu ulic Mszczonowskiej i Włochowskiej, - ko ś ciół wotywny na Grochowie (pl. Szembeka) wzniesiony ku czci ż ołnierzy polskich walcz ą cych pod Grochowem, - pomnik płk Jana Kili ń skiego na Starym Mie ś cie. Iganie - pomnik (wzniesiony w setn ą rocznic ę ) upami ę tniaj ą cy ż ołnierzy polskich poległych w bitwie 10 IV 1831 r. dowodzonej przez gen. Ignacego Pr ą dzy ń skiego. Pi ę kn ą kart ę zapisali w niej artylerzy ś ci ppłk Józefa Bema. Stoczek Łukowski – w 161 rocznic ę bitwy z Rosjanami odsłoni ę to pomnik gen. Józefa Dwernickiego, dowódcy korpusu jazdy, który odniósł tu (14 II 1831) ś wietne zwyci ę stwo. Zakroczym – klasztor oo. kapucynów (tablica w refektarzu upami ę tniaj ą ca ostatnie posiedzenie Sejmu Polskiego). Kapciamiestie (Kopciowo) (ob. Litwa) – pomnik i grób Emilii Plater. Justianowice (ob. Litwa) – dwór, w którym zmarła Emilia Plater. Nast ę pstwa Nocy Listopadowej. Szlakami or ęż a polskiego w latach

15

16 Chochołów w pow. Nowotarskim (w pobliżu Czarnego Dunajca) – pomnik wzniesiony w centrum wsi upami ę tniaj ą cy tzw. poruse ń stwo – powstanie narodowe górali z 21 II 1846 r. pod wodz ą ks. Leopolda Kmietowicza i organisty Jana Kantego Andrusikiewicza, Dembowskiego. Mosina – miejsce proklamowania Rzeczypospolitej Polskiej 3 Maja 1848 r. Miłosław w Pozna ń skiem – miasto było wa ż nym punktem powsta ń czym i stoczono tu jeden z najwi ę kszych bojów. Na cmentarzu mogiły z 1848 r. kosynierów-powsta ń ców gen. Mierosławskiego z figur ą ś w. Wawrzy ń ca, patrona m ę czenników. Na budynku bazaru tablica pami ą tkowa dokumentuj ą ca walki z Prusakami w 1848 r. Polskie ś lady powiewu Wiosny Ludów

17

18 Sokołowo k. Wrze ś ni – 8-metrowy kopiec ziemny i kamienny obelisk (ze skrzy ż owanym lemieszem i szabl ą ) upami ę tniaj ą cy ostatni ą bitw ę pozna ń skiej Wiosny Ludów z napisem: Poległym pod Wrze ś ni ą 2 V 1848 r. Tarnów - mauzoleum gen. J. Bema bohatera Polski, W ę gier, Austrii, Turcji.

19

20 Warszawa – Krzyż Traugutta na Stokach Cytadeli w miejscu stracenia 5 członków Rz ą du Narodowego, - X Pawilon w Cytadeli Warszawskiej, gdzie usytuowano carskie wi ę zienie i przetrzymywani byli patrioci polscy, - Brama Strace ń w Cytadeli, - Krzy Ŝ i kwatera powsta ń ców styczniowych na Pow ą zkach, - Krakowskie Przedmie ś cie, w miejscu zamachu na gen.-gub. Berga tablica upami ę tniaj ą ca zniszczenie w ś lepym odwecie m.in. fortepianu Chopina, - cmentarz pow ą zkowski – kwatera powsta ń cza z krzy Ŝ em i herbem trójdzielnym Rzeczypospolitej. Puszcza Kampinoska - Zaborów Le ś ny (Budy Zaborowskie)– mogiła powsta ń ców. Górki - sosna powsta ń cza, na której wieszano insurgentów, szlak Dzieci Warszawyh z Wawrzyszewa do Zaborowa. Kode ń – kamie ń z dat ą Nocy Styczniowej 1863 r. i mogiła powsta ń ców na cmentarzu katolickim. Wola Cyrusowa k. Brzezin w woj. łódzkim – pomnik Chłopom bojownikom o Niepodległo ść upami ę tniaj ą cy bitw ę z 4 IX 1863 r. Powsta ń czym szlakiem insurekcji 1863 r.

21

22 Szczebrzeszyn (woj. lubelskie) – na cmentarzu mogiła zbiorowa powsta ń ców 1863/64. Korytnica koło Węgrowa – mogiła powsta ń cza upami ę tniona przez posadowienie głazu z tablic ą ku czci insurgentów z oddziału płk. Marcina Borelowskiego Lelewela, poległych 10.VI.1863 r. w bitwie pod Korytnic ą. Bolimów – sformowany oddział Władysława Stroynowskiego walczył w pobli Ŝ u (w Budach Bolimowskich) z Rosjanami 7.II.1863 r. Na miejscu bitwy (k. Mogił – 5 km od Bolimowa) zwanym uroczyskiem Stroynowskiego znajduje si ę pomnik i tablica po ś wi ę cone poległym powsta ń com. Czerna k. Krzeszowic – klasztor karmelitów bosych a jednocze ś nie sanktuarium maryjne (kult MB Szkaplerznej) i relikwie (trumna ze szcz ą tkami) ś w. Rafała Józefa Kalinowskiego, m ę czennika narodowej sprawy, insurgenta 1863 r. i nast ę pnie zakonnika.

23

24 Strajk szkolny 1901 i zryw 1905 r. Warszawa – Plac Grzybowski – schody. miejsce demonstracji patriotycznej z r. i bitwy z policj ą i wojskiem carskim, - Cytadela – Groby Okrzei, Barona i Montwiłł-Mireckiego. Łowicz – tablica na dwn. Gimnazjum rosyjskim, gdzie miał miejsce strajk szkolny, w którym uczestniczyli m. in. bracia Starzy ń scy [w innych miastach na wielu budynkach szkół, które brały udział w strajku szkolnym 1905 r., s ą dzi ś upami ę tnienia]. Łód ź – pomnik i miejsca barykad; muzeum walk z 1905 r. Września - rozpoczął się 20 maja 1901 r. Niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. Zastrajkowało wówczas 118 uczniów i uczennic. Ich rodziców władze niemieckie ukarały więzieniem. Za przykładem dzieci wrzesińskich poszli uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego. W 1906 r. opór dzieci, podtrzymywany przez rodziców, przybrał postać powszechnego strajku. W fazie największego jego nasilenia strajkowało ok. 75 tys. dzieci w ok. 800 szkołach (na łączną ilość 1100 szkół).

25 Szlakiem czynu niepodległo ś ciowego 1914 – 1918 Kraków – Oleandry – Muzeum Czynu Niepodległo ś ciowego, - Kopiec Piłsudskiego na Sowi ń cu, - Cmentarz Rakowicki z kwater ą legionow ą. Michałowice - miejsce przekroczenia (6 VIII 1914 r.) kordonu rozbiorowego mi ę dzy Rosj ą a Austri ą (Galicj ą ). Laski – cmentarz wojenny m.in. legionistów 1 pp LP. Bydlin – jw. Jastków k. Lublina – pomnik legionistów (1, 4 i 7 pp) na Cmentarzu Legionowym. Najwi ę ksze straty w bitwie pod Jastkowem (31.VII – 2.VIII.1915 r.) poniósł 4 pp leg. Pomnik z 1931 r.

26

27 Warszawa Pow ą zki wojskowe – Kwatera Legionistów Łowczówek – cmentarz legionowy w rejonie bitwy. Krzywopłoty – jw. Limanowa (w Beskidzie Wyspowym, w woj. Małopolskim) – Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego toczyły w dniach 4-7 XII 1914 r. walki z Rosjanami. W pobli ż u na stokach wzgórza Jabłoniec i na stoku wzgórza Golców znajduj ą si ę cmentarze wojenne. Nowy Korczyn k. Opatowa – pomnik J. Piłsudskiego w miejscu toczonych walk legionowych (16-21 IX 1914 r.), gdzie powstrzymano przeprawy wojsk rosyjskich przez Wisł ę.

28 Warszawa – Grób Nieznanego ż ołnierza, - pomnik J. Piłsudskiego na pl. Piłsudskiego, - pomnik W. Witosa przy pl. 3 Krzy ż y, - pomnik R. Dmowskiego na pl. Na Rozdro ż u, - pomnik I. Paderewskiego w Łazienkach, - pomnik gen. J. Dowbor-Mu ś nickiego w al. Jerozolimskich (Muzeum WP), - pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Ameryka ń skiej na pl. Grunwaldzkim, - pomnik POW przed Zach ę t ą, - katedra ś w. Jana – epitafia w nawie I Witos, Korfanty, Dmowski, Paderewski, Piłsudski i inne groby w podziemiach (miejsca spoczynku prezydentów RP G. Narutowicza, St. Wojciechowskiego i Ignacego Mo ś cickiego), - Pow ą zki (cm. wojsk) – Kopiec Dowborczyków, Kraków - Wawel – Krypta Srebrnych Dzwonów i sarkofag marsz. J. Piłsudskiego, - ko ś ciół ś w. Agnieszki z sarkofagiem gen. Józefa Hallera. Przemy ś l – pomnik Orl ą t Przemyskich nad Sanem upami ę tnia walki o Przemy ś l i Małopolsk ę Wschodni ą z Ukrai ń cami. Puck – pomnik upami ę tniaj ą cy dokonane przez gen. J. Hallera 10.II.1920 r. za ś lubiny z morzem i powrotu do Macierzy Pomorza Gda ń skiego. Poza platynowym pier ś cieniem rzuconym do Bałtyku w dno morza wbito słup z okoliczno ś ciowym napisem. Pozna ń – pomnik Powstania Wielkopolskiego. Sejny – pomnik POW, Powstania Sejne ń skiego i Czynu Niepodległo ś ciowego Ziemi Sejne ń skiej. Lwów – walki polsko-ukrai ń skie w 1918 r. o miasto zawsze wierneh odzyskana Niepodległo ść

29

30 Tychy – miejsce walk w I Powstaniu Ś l ą skim 17 VIII 1919 r. Od 1958 r. istnieje - upami ę tniaj ą cy czyn POW i tyszan - pomnik Powsta ń ca Ś l ą skiego. Mysłowice – na cmentarzu kwatera poległych w trzech powstaniach ś l ą skich. Inowrocław – pomnik powsta ń ców kujawskich z 1918 r. Góra Ś w. Anny (k. Opola) z pomnikiem Czynu Powsta ń czego z 1921 r. (21-27.V. I 4-6.VI.1921 r.), gdzie podczas III powstania ś l ą skiego miała miejsce najwi ę ksza bitwa z Niemcami. Wprawdzie szczyt został zdobyty, ale dla Polaków pomnik dłuta X. Dunikowskiego jest upami ę tnieniem zaci ę tych walk i heroizmu powsta ń ców.(Znajduje si ę tam też sanktuarium w barokowym klasztorze franciszkanów z XVIII w. wraz z figur ą Ś w. Anny z XV w.).

31

32 Przełomowy rok 1920 Ossów – kaplica i pomnik na pobojowisku, gdzie w walce z bolszewikami 14.VIII.1920 r. poległ ks. Ignacy Skorupka. Łód ź – pomnik ks. Ignacego Skorupki przed katedr ą katolick ą (ks. Skorupka był wikariuszem w Łodzi). Wólka Radzymi ń ska – miejsce ś mierci por. Stefana Pogonowskiego (po ś miertnie kapitana), bohatera obrony stolicy w 1920 r. i symbol po ś wi ę cenia ż ołnierskiego z bolszewickim najazdem. Radzymin – cmentarz z kwaterami ż ołnierzy WP z 1920 r. Toru ń – pomnik obro ń ców. Sejny – pomnik POW, Powstania Sejne ń skiego i Czynu Niepodległo ś ciowego Ziemi Sejne ń skiej (z batali ą nieme ń sk ą ). Pułtusk – w 1920 r. wielu mieszka ń ców ochotniczo zaci ą gn ę ło si ę do WP, co po ś wiadczaj ą liczne upami ę tnienia (tablice z listami poległych) oraz zbiorowa mogiłakurhan na cmentarzu komunalnym Ŝ ołnierzy poległych pod Pułtuskiem. Warszawa – pomnik ks. mjr. Ignacego Skorupki (rze ź ba A. Renesa) przed katedr ą prask ą, sk ą d 1. batalion 236 pp Armii Ochotniczej (młodzież akademicka i gimnazjalna) wyruszył do walki pod Ossowem, gdzie 14 VIII 1920 r. poległ w ataku na pozycje bolszewickie, - Pow ą zki cm. wojsk. - Kolumna Zwyci ę stwa 1920 r. i kwatery Ŝ ołnierzy z 1920 r.

33

34 Ber ż niki k. Sejn – pomnik Bitwy Nieme ń skiej na cmentarzu z kwater ą wojskow ą ż ołnierzy z 1920 r. Płock – miasto za bohatersk ą obron ę w 1920 r. otrzymało Krzyż Walecznych a do legendy przeszły Orl ę ta płockie; pomniki i inne upami ę tnienia ś wiadcz ą o ż ywej pami ę ci tamtych wydarze ń. Komarów k. Zamo ś cia – najwi ę ksza bitwa kawalerii w XX w. mi ę dzy konnic ą Budionnego i 1 Dyw. Kaw. płk Juliusza Rómmla uderzeniow ą konnicy bolszewickiej. Na polu bitwy wzniesiono pomnik jazdy polskiej. Ż urominek - pomnik na cmentarzu Nieznanego ś ołnierza poległego w 1920 r. w walce o Polsk ę. Włocławek – pomnik obro ń ców przed nawał ą bolszewick ą.

35

36 1 IX 1939 r. - Wrze ś niowy heroizm Gda ń sk – Westerplatte – miejsce 7-dniowej walki załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej (ruiny z koszar i wartownie mo ż na ogl ą da ć ); walka miała du ż e znaczenie moralne i propagandowe; w uznaniu m ę stwa załoga Westerplatte została odznaczona w 1939 r. orderem Virtuti Militari. U wej ś cia do portu wzniesiony został monumentalny obelisk upami ę tniaj ą cy walk ę ż ołnierzy polskich w 1939 r. w obronie polskiego Wybrze ż a, - Poczta Polska – jedna z nielicznych instytucji polskich w Wolnym Mie ś cie Gda ń sku,zaatakowana przez Niemców 1 IX 1939 r. Załoga poddała si ę po wielogodzinnej walce po podpaleniu budynku. Obro ń cy poczty zostali rozstrzelani. Obiekt cz ęś ciowo zamieniony w muzeum, za ś heroiczna walka pocztowców upami ę tniona pomnikiem. Hel – Rejon Umocniony Hel bronił si ę w 1939 r. do 2 X i za t ę walk ę uhonorowany został Krzy ż em Virtuti Militari. Obecnie umocnienia helskie udost ę pnione s ą do zwiedzania.. Walewice (w pow. łowickim) – pomnik 17 pułk uł. Z Wielkopolskiej BK gen. Abrahama (izba pami ę ci w szkole) upami ę tniaj ą cy walki z 9-10 IX 1939 r. Mława (Ziemia Zawkrza ń ska) – pomnik-mauzoleum Obro ń com Mławy – ż ołnierzom Armii Modlin upami ę tniaj ą cy zaciekłe walki z 1939 r. Lubliniec – pomnik Obro ń ców Ziemi Górno ś l ą skiej Brochów k. Sochaczewa – gotycko-renesansowy ko ś ciół obronny z licznymi epitafiami (m.in. miejsce chrztu Fryderyka Chopina) i miejsce ś mierci gen. St. Grzmot- Skotnickiego we IX.1939 r. Podówczas miejsce ci ęż kich walk o przepraw ę przez Bzur ę Armii Pozna ń i Pomorze i przedarcie si ę sił polskich do Puszczy Kampinoskiej.

37

38 Granica w Puszczy Kampinoskiej – cmentarz wojskowy z 1939 Laski, Kampinos, Sochaczew - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur ą upami ę tnia walki Armii Pozna ń i Pomorze nad Bzur ą we IX.1939 r. Kutno – miasto stanowiło podstaw ę wyj ś ciow ą do polskich działa ń operacyjnych nad Bzur ą (Armie Pozna ń i Pomorze) od 9 do 20 IX 1939 r. W mie ś cie istnieje Muzeum Bitwy nad Bzur ą. Ł ę czyca – du ż y cmentarz i pomnik ż ołnierzy wrze ś niowych. Mokra k. Kłobucka (Wy ż yna Wielu ń ska) – najwi ę ksza bitwa kawalerii polskiej z niemieckimi jednostkami pancernymi (4 Dyw. Panc.), w której straciły one ok. 120 pojazdów, w tym wiele czołgów. Na polu bitwy wznosi si ę pomnik chwały, woli walki i po ś wi ę cenia ż ołnierskiego a na cmentarzu - pomnik i mogiła Ŝ ołnierzy polskich. Ró ż an – dla upami ę tnienia walk wrze ś niowych stoczonych przez SGO Narew (41 DP) w rejonie miasta wyniesiono replik ę pomnika mławskiego i obelisk ku czci obro ń ców Ró ż an. Wizna nad Narwi ą – 8-10 IX 1939 r. reduta Wizna dowodzona przez kpt. Władysława Raginisa stawiała dzielnie opór pancernym oddziałom Wehrmachtu. Schron dowodzenia nie poddał si ę, a kpt. Raginis popełnił samobójstwo. Schron bojowy kpt. Wł. Raginisa jest dzi ś upami ę tniony.

39

40 W ę gierska Górka – obrona 1-3.IX.1939 r., 5 schronów bojowych. Wola Gułowska nad Czarn ą k. Ż elechowa – miejsce ostatniej bitwy SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Obecnie jest tam Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz ko ś ciół z tablicami pami ą tkowymi – Sanktuarium Matki Bo ż ej Patronki ś ołnierzy Wrze ś nia. Warszawa – 9 XI 1939 r. Naczelny Wódz w dowód uznania dla postawy mieszka ń ców nadał miastu Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. - pomnik przy ul. Opaczewskiej – wrze ś niowej reducie, jaka pierwsza zatrzymała czołgi niemieckie we IX 1939 r., Cmentarz pow ą zkowski wojskowy - kwatery Ŝ ołnierzy WP z 1939 r., groby generałów: Bołtucia, Włada, Kutrzeby, Cmentarz cywilny - w kwaterze 139 mogiła marszałka Edwarda Smigłego-Rydza.

41

42 Warszawa - Muranów: pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, upami ę tniaj ą cy ofiary agresji sowieckiej z 17 IX 1939 r. popełnione czynem ci ą głym przez cały czas okupacji i dominacji komunistycznej, – Ż oliborz – pomnik W hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich, którzy walczyli o wolno ść Polski w latach , a nast ę pnie we IX.1939 r. walczyli w wi ę zieniach, łagrach i miejscach ka ź ni. W obronie granic wielu poniosło ś mier ć w walkach i w sowieckich łagrach. 7 IX 1939 r. – Pami ęć o zbrodniczym ciosie w plecy Wytyczno k. Włodawy w woj. lubelskim – Ŝ ołnierze KOP w rejonie Wytyczna toczyli walki z Sowietami; dzi ś jest tam kopiec upami ę tniaj ą cy ofiary KOP-u w 1939 r. Husynne k. Hrubieszowa – cmentarz wojenny Ŝ ołnierzy poległych i pomordowanych przez Sowietów w 1939 r.

43

44 Walcz ą cy Naród – Polskie Pa ń stwo Podziemne i Armia Krajowa Anielin – kurhan mjr. Hubala upami ę tniaj ą cy walki oddziału wydzielonego WP w 1939 r. i 1940 r. nad Pilic ą. Wykus – uroczysko w Górach Ś wi ę tokrzyskich (k. W ą chocka), – kapliczka w miejscu koncentracji oddziałów partyzanckich Ś wi ę tokrzyskiego Zgrupowania AK i walk z niemieckimi obławami. Wykus stał si ę miejscem corocznych – w VI - spotka ń kombatantów AK. W ą chock – pomnik Ponurego – Jana Piwnika i krypta ze szcz ą tkami mjr. Ponurego w klasztorze cystersów. W klasztorze znajduje si ę tak ż e muzeum upami ę tniaj ą ce walkipartyzanckie z 1863 r. Mariana Langiewicza i Dionizego Czachowskiego oraz z boje mjr. Hubala, jak również partyzantk ę akowsk ą mjr. Ponurego i por. Nurta (Eugeniusza Kaszy ń skiego). Osuchy nad Tanwi ą w Lasach Janowskich– upami ę tnienie walk partyzanckich (cmentarz i pomnik) w Puszczy Solskiej i lasach janowskich (Zamojszczyzna) w VI.1944 r. Sieczychy – płyta w miejscu akcji As wykonanej przez Szare Szeregi na stra ż nic ę Grenzschutzu 20 VIII 1943 r. i miejscu ś mierci por. Tadeusza Zawadzkiego Zo ś ki. Myszyniec (Kurpie) – pomnik ż ołnierzy NSZ. Zimny Dół – uroczysko w Lasach Chojnowskich k. Piaseczna z pomnikiem Narodowego Czynu Zbrojnego Agger Contumacium (Szaniec Nieugi ę tych) NSZ (w miejscu walki kompanii NSZ z Niemcami stoczonej 25 VIII 1944 r.).

45

46 Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego, - pomnik Powstania Warszawskiego na pl. Krasi ń skich, - pomnik Małego Powsta ń ca na murach Starego Miasta, - cmentarz wolski, - cmentarz pow ą zkowski (wojsk.), - liczne upami ę tnienia w ko ś ciołach, w miejscach barykad i działa ń powsta ń czych oddziałów oraz miejscach zroszonych krwi ą. Pami ęć Powstania Warszawskiego Warszawa – pomnik Polskiego Pa ń stwa Podziemnego – Armii Krajowej przed Sejmem, - pomnik gen. Grota Roweckiego, - kamie ń w miejscu zamachu na Kutscher ę (al. Ujazdowskie), - kamie ń pod Arsenałem upami ę tniaj ą cy akcj ę odbicia wi ęź niów (przede wszystkim Rudego - Jana Bytnara) przez Szare Szeregi.

47 Ś ladami ka ź ni narodu polskiego Warszawa - Cytadela Warszawska – X Pawilon i Brama Strace ń, - Pow ą zki (Dolinka Katy ń ska) – pomniki po ś wi ę cone ofiarom zbrodni katy ń skiej, 24 - Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (ofiar agresji sowieckiej z 17.IX.1939 r. i zbrodni komunistycznych popełnionych czynem ci ą głym), - pomnik Ofiar Terroru Stalinowskiego przy ko ś ciele ś w. Katarzyny na Słu ż ewiu, - tablica ofiar re ż imu komunistycznego na murze wi ę zienia przy ul. Rakowieckiej, - gmach dwn. Ministerstwa Bezpiecze ń stwa Publicznego – ob. Ministerstwo Sprawiedliwo ś ci w al. Ujzadowskich, - al. Szucha – upami ę tnienie ofiar zam ę czonych w siedzibie gestapo, - Pawiak – miejsce martyrologii Polaków, - Katedra Polowa WP – Kaplica Katy ń ska i pomnik Chrystus Wszystkich Zaginionych M. Biskupskiego, - pomnik Bohaterów Getta upami ę tniaj ą cy walk ę ż ydów w getcie warszawskim w 1943 r., - pomnik na Umschlagplazu, sk ą d Niemcy wywozili ż ydów z okupowanej Warszawy do o ś rodków eksterminacji, - pomnik ofiar Wołynia, upami ę tniaj ą cy ofiary ludobójstwa na Wołyniu od 1943 r. dokonane przez UPA (przy trasie AK). Białystok – pomnik Sybiraka. Olsztyn – pomnik Sybiraka przy ko ś ciele ś w. Józefa. Wronki – komunistyczne wi ę zienie dla politycznych tj. represjonowanych za działalno ść niepodległo ś ciow ą i antykomunistyczn ą. Zamo ść – Rotunda Zamojska – miejsce eksterminacji obywateli polskich przez hitlerowskie Niemcy. Lublin – KL Majdanek i Zamek Lubelski – miejsca eksterminacji Polaków, ś ydów, Cyganów i innych narodów w czasach okupacji niemieckiej; w latach okupacji sowieckiej i terroru komunistycznego obóz na Majdanku pełnił funkcj ę obozu zbiorczego (przed wywiezieniem na Syberi ę ) dla Ŝ ołnierzy AK a Zamek był miejscem eksterminacji polskich niepodległo ś ciowców.

48

49

50 O ś wi ę cim – KL Auschwitz-Birkenau – niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady w latach Sztutowo – KL Stutthof – jw. Treblinka – niemiecki obóz ś mierci i miejsce zagłady ś ydów. Sobibór – jw. Pia ś nica – miejsca masowych egzekucji dokonane przez Niemców, miejsce pami ę ci narodowej. Palmiry k. Warszawy (Kampinos) – jw. Cmentarz Wojskowy Sonderkommando Belzec der Waffen-SS, Bełżec - pod taką nazwą funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku hitlerowski obóz śmierci. Obóz ten położony był na obrzeżach wsi Bełżec, nieopodal linii kolejowej Lublin-Lwów.S Sonderkommando Kulmhof, Vernichtungslager Kulmhof, Kulmhof an der Nehr - obóz zagłady założony przez Niemców we wsi Chełmno nad Nerem. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943, oraz na krótko w 1944 roku.

51

52

53 Katy ń (k. Smole ń ska w Rosji) – Polski Cmentarz Wojenny w miejscu mordu i pogrzebania oficerów polskich (zbrodnia sowieckiego NKWD z 1940 r.) Charków – Ukraina – jw. Miednoje (k. Tweru w Rosji) – Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywa ok ofiar Zbrodni Katy ń skiej, głownie funkcjonariuszy Policji Pa ń stwowej i Policji Województwa Ś l ą skiego.

54

55 Toru ń – Fort VII - miejsce eksterminacji Polaków w czasie okupacji niemieckiej. Pozna ń – Fort VII zamieniony w latach w wi ę zienie gestapo i obóz przej ś ciowy, sk ą d wywo Ŝ ono wi ę zionych Polaków do okolicznych lasów, gdzie dokonywano masowych egzekucji. W samym forcie dokonywano tak Ŝ e wiele morderstw. Obiekt upami ę tniony i uznany za miejsce martyrologii Polaków. Michniów k. Suchedniowa (Góry Ś wi ę tokrzyskie) – pomnik upami ę tniaj ą cy ofiary dwóch niemieckich pacyfikacji z 1943 r. w odwecie za wspieranie partyzantów por. Jana Piwnika Ponurego. Na mogile ofiar pacyfikacji wzniesiono pomnik. Le ż ajsk – miejsce w w ą wozie upami ę tniaj ą ce egzekucj ę 43 Mieszka ń ców. D ą browa k. Zwolenia (na tablicach Grobu Nieznanego ż ołnierza upami ę tniono wła ś nie Ciepielów) w pow. Lubaczowskim – miejsce zbrodni Wehrmachtu 8.IX.1939 r. na Ŝ ołnierzach WP (74 pp 7 DP) za upart ą obron ę przed wojskami niemieckimi (15 pp 29 Dyw. Zmot). Gdy brakło amunicji Ŝ ołnierze polscy poddali si ę, ale w odwecie Niemcy (Wehrmacht) zamordowali ok. 300 polskich je ń ców. Podgaje – pomnik upami ę tniaj ą cy bestialsko zamordowanych ( ż ywcem spalonych) 31.I.1945 r. przez Niemców 32 Ŝ ołnierzy 1 DP, którzy dostali si ę do niewoli niemieckiej w trakcie walk na Wale Pomorskim.

56

57 Dobiegniew – pomnik i muzeum polskich je ń ców wojennych. Łambinowice na Opolszczy ź nie – w miejscu zespołu obozów jenieckich i obozów przej ś ciowych w ró ż nych okresach wzniesiono monumentalny Pomnik Martyrologii Je ń ców Wojennych oraz takie Ŝ Muzeum. Kryłów k. Hrubieszowa – pomnik na skarpie nad Bugiem dla upami ę tnienia Polaków pomordowanych przez Ukrai ń ców. Wrocław – cmentarz Osobowicki, pomnik ofiar represji stalinowskich i mogiły ofiar zbrodni komunistycznych. Grodziec k. Opola – sanktuarium Matki Bo ż ej Sybiraków; obraz zwi ą zany z mieszka ń cami parafii w Biłce Szlacheckiej (tereny RP zabrane w 1945 r.), który proboszcz (pó ź n. bp) W. Urban przywiózł był z Kresów. Byli sybiracy obrali sobie za patronk ę MB Biłecko-Grodzieck ą. Kraków – Krzyż Katy ń ski obok ko ś cioła ś w. Idziego, pod Wawelem.

58

59 Zakopane – pomnik upami ę tniaj ą cy gło ś nego partyzanta podhala ń skiego Józefa Kurasia Ognia i jego walk ę z komunistycznym re ż imem. Ryki – pomnik ż ołnierzy drugiej konspiracji i ofiar represji komunistycznej. Osmola (pow. Bielsk Podlaski) – na cmentarzu znajduj ą si ę groby partyzantów 5. Brygady Wile ń skiej poległych w walce z okupacyjnymi wojskami sowieckimi (NKWD) w 1945 r. Borychów (pow. Sokołów Podlaski) – pomnik partyzantów oddziału kpt. Kazimierza Kamie ń skiego Huzara poległych 30 IX 1950 r. w walce z UB i KBW. Opór wobec komunistycznego zniewolenia

60

61 Katowice – kopalnia Wujek – pomnik upami ę tniaj ą cy zbrodni ę stanu wojennego – militarnej pacyfikacji strajku Solidarno ś ci i ś mierci 8 górników zastrzelonych przez milicj ę. Szczecin – pomnik stoczniowców – ofiar grudnia 1970 r. Gdynia – pomnik stoczniowców przy bramie Stoczni Gdy ń skiej, - pomnik przed siedzib ą władz miejskich upami ę tniaj ą cy ofiary grudnia 1970 r. Gda ń sk – pomnik 3 krzy ż y upami ę tniaj ą cy zamordowanych przez milicj ę i wojsko stoczniowców w 1970 r. oraz stała ekspozycja Solidarno ść, - ko ś ciół ś w. Brygidy. Lublin – tablica upami ę tniaj ą ca strajki robotnicze w VII.1980 r.

62

63 Łowicz – 8 III 1945 r. oddział Szarych Szeregów odbił z wi ę zienia UB w bezkrwawej akcji ok. 70 wi ęź niów politycznych, w tym Ŝ ołnierzy AK i SzSz. Na budynku dawnego wi ę zienia tablica upami ę tniaj ą ca akcj ę. Pozna ń – pomnik powstania robotniczego z VI 1956 r., gdy strajk generalny i demonstracje zostały spacyfikowane przez siły bezpiecze ń stwa i wojsko; zgin ę ło ponad 70 osób, prawie 700 aresztowano. Radom – pomnik upami ę tniaj ą cy protest społeczny w 1976 r. Warszawa - Pow ą zki wojskowe grób płk Ryszarda Kukli ń skiego. – ko ś ciół Ż oliborski ś w. Stanisława Kostki i grób ks. Jerzego Popiełuszki.

64

65 Pogromy ludności żydowskiej Pogrom w Krakowie – wydarzenia antyżydowskie jakie miały miejsce w Krakowie 11 sierpnia 1945 roku. Bezpośrednią przyczyną pogromu (zginęła prawdopodobnie jedna osoba) była krążąca po mieście plotka o rzekomym mordowaniu przez Żydów polskich dzieci. Zajścia miały miejsce w kilku miejscach byłej żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Splądrowano żydowskie mieszkania i lokale (w tym synagogę Kupa), pobito nieznaną liczbę osób. Niektóre ofiary pobicia były Polakami, omyłkowo wziętymi za Żydów. Pogrom w Jedwabnem – masakra żydowskich mieszkańców miasteczka Jedwabne i okolic, dokonana 10 lipca większość ofiar została spalona żywcem w stodole. Według raportu Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała grupa polskich mieszkańców z niemieckiej inspiracji. Pogrom kielecki – napad na ludność żydowską, jaki miał miejsce w Kielcach 4 lipca 1946 roku pod rządami Tymczasowej Rady Jedności Narodowej. Bezpośrednią przyczyną pogromu była plotka o rzekomym uwięzieniu przez Żydów w piwnicy budynku przy ulicy Planty 7 ośmioletniego chłopca, Henryka Błaszczyka w celu dokonania na nim mordu rytualnego. W wyniku pogromu zginęło 37 Żydów (35 zostało rannych) i troje Polaków. Pogrom kielecki wzburzył opinię publiczną w Polsce i za granicą, wzmógł emigrację Żydów z Polski i innych krajów europejskich i przyczynił się do rozpowszechnienia w świecie stereotypu rzekomego Polaka-antysemity.


Pobierz ppt "Przedmiot GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Konspekt rozszerzony do wykładu, który miał się odbyć w dniu 11 kwietnia 2010 r. Szanowni Państwo. Przekazuje do wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google