Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach „ Z pracy do pracy” POKL.08.01.02-14-152/14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach „ Z pracy do pracy” POKL.08.01.02-14-152/14."— Zapis prezentacji:

1 Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach „ Z pracy do pracy” POKL.08.01.02-14-152/14

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Dokumenty księgowe zakupionych towarów opisane muszą zostać na odwrocie w następujący sposób: Zakupy inwestycyjne Finansowane w ramach POKL.08.01.02-14-152/14 na podstawie ……/ZPDP/WF Zakupy ze wsparcia pomostowego podstawowego Finansowane w ramach POKL.08.01.02-14-152/14 na podstawie ……/ZPDP/WPodP

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Kwota dokumentu brutto ………………………………………………. Kwota całej faktury brutto Harmonogram rzeczowo finansowy – pozycja nr …………………… numer pozycji wydatku w harmonogramie rzeczowo-finansowym Kwota kwalifikowalna ……………………………………………………... Kwota rozliczanego wydatku (pozycji budżetowej) Źródło finansowania ………………………………………………….. Proszę napisać, jaka część wydatku finansowana jest z dotacji/wkładu własnego dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze.

4 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH – WSPARCIE INWESTYCYJNE Finansowane w ramach POKL.08.01.02-14-152/14 na podstawie …../ZPDP/WF Kwota dokumentu brutto Harmonogram rzeczowo finansowy Kwota kwalifikowalna Źródło finansowania

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH – WSPARCIE POMOSTOWE Finansowane w ramach POKL.08.01.02-14-152/14 na pods. …/ZPDP/WPodP Kategoria wydatku Kwota dokumentu brutto Kwota kwalifikowalna Źródło finansowania

6 Środki z tzw. „pomostówki” mogą zostać przeznaczone na: ZUS czynsz opłaty eksploatacyjne (media, wywóz nieczystości etc) paliwo promocja i reklama ubezpieczenia usługi księgowe artykuły biurowe

7 KPiR

8 POZOSTAŁE INFORMACJE 1)Tyle tabelek z opisami na fakturze ile pozycji harmonogramu na jednej fakturze 2)„FV zawiera załącznik” – w przypadku braku możliwości dokonania opisu na odwrocie 3)Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem i harmonogramem 4)Zestawienie wydatków 5)KPiR 6)System zaliczkowo-zaliczkowy oraz zaliczkowo-refundacyjny 7)Rozliczanie wkładu własnego do końca obowiązywania umowy (odrębne zestawienie wydatków)

9 ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOKUMENTY KSIĘGOWE 1)Tyle pozycji ile pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym 2)Dokumenty księgowe: 1)FV 2)Rachunek 3)Rachunek do umowy cywilnoprawnej 4)Umowa kupna sprzedaży (rachunek) 3)Potwierdzenia: 1)Przelew – potwierdzenie przelewu 2)Karta – potwierdzenie zapłaty kartą 3)Gotówka – napis na fakturze „zapłacono” lub równoważny

10 DOKUMENTOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ 1)Zakupy powyżej 20.000 zł netto oraz zakupy towarów używanych – OBLIGATORYJNIE 2)Wydruki ze stron internetowych 3)Katalogi 4)Wyceny 5)Rzeczoznawcy

11 Kontrola max 4 x w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy wsparcia RODZAJE: planowa, przy rozliczeniu, doraźna, niezapowiedziana, na prośbę Beneficjenta Pomocy, monitoringowa KTO: FIRS, inne uprawnione instytucje

12 Kontrola ZAKRES: Dokumenty zakupowe związane z inwestycją. Dokumenty związane z pomostówką + zestawienie wydatków Potwierdzenie zapłaty dokumenty ZUS, US Dokumenty związane z rejestracją DG/zmianami we wpisie do EDG, etc. Dokumenty sprzedażowe Ewidencja Środków Trwałych Książka Przychodów i Rozchodów Stan faktyczny inwestycji Realizacja usług określonych w biznesplanie Inne…

13 1.Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. 2.Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Beneficjenta pomocy, musi on przedstawić ten wniosek nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie. Wniosek o zmianę o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zostać rozpatrzony przez Beneficjenta w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 3.Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Beneficjenta pomocy lub zostało zaakceptowane przez Beneficjenta. 4.Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 5% zakładanej wartości wydatku. 5.Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. ZMIANY

14 Procedura zmiany 1 Wniosek + harmonogram -> najpóźniej 30 dni przed zaistnieniem zmiany 2 Rozpatrzenie do 7 dni -> informacja zwrotna 3 Podpisana wersja papierowa (wniosek+harmonogram) Podpisanie aneksu

15 rozliczenia.zpdp@firs.org.pl


Pobierz ppt "Zasady prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach „ Z pracy do pracy” POKL.08.01.02-14-152/14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google