Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Barwicach - Gimnazjum ID grupy: 98/56_mf_g2 Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011

3 Szymon Andrusiów, Kinga Ciecieląg Bartosz Grabusiński Dominika Liszka Szymon Pietrasik Anna Siembab Marcin Koperski Paweł Żelazowski Klaudia Kuśpit Kinga Swarcewicz Aleksandra Kraska Wojciech Dobniak Maciej Sikorski Opiekun:Ewa Żelazowska

4 Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji.

5

6 Wyszukiwaliśmy informacje i opisywaliśmy pojęcia: energia cieplna, temperatura, pomiary temperatury, rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów, rozszerzalność objętościowa, rozszerzalność liniowa, współczynnik rozszerzalności cieplnej ciał, termometry. Przygotowaliśmy instrukcje do wykonania doświadczeń. Przeprowadziliśmy doświadczenia związane z rozszerzalnością cieplną ciał stałych, cieczy i gazów. Wykonaliśmy plansze z informacjami i wykresami dotyczącymi rozszerzalności cieplnej ciał. Rozwiązywaliśmy zadania rachunkowe i problemowe na zadany temat. Sporządzaliśmy wykresy. Opracowaliśmy i przedstawiliśmy przykłady wykorzystywania rozszerzalności cieplnej przez człowieka w życiu codziennym i gospodarce. Stworzyliśmy prezentację multimedialną.

7 Opis pojęć, definicje, wzory Opis doświadczeń z zakresu rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów Zadania wraz z wynikami Wyniki prac badawczych nad projektem Efekty pracy (wnioski) Podsumowanie.

8 Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) – właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury. Pomimo tej definicji wyróżniamy jednak następujące typy: rozszerzalność liniowa rozszerzalność powierzchniowa rozszerzalność objętościowa

9 Wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną. Jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K. Współczynnik rozszerzalności jest nieliniową funkcją temperatury. Dla większości materiałów zależność ta jest słaba, dlatego w niezbyt dużym zakresie temperatur wartość tego współczynnika można uznać za stałą. W zależności od stanu skupienia i geometrii ciała złożonego z danej substancji, wyróżnia się współczynnik rozszerzalności liniowej i objętościowej.

10 Przyjmuje się, że zmiana długości jest proporcjonalna do zmiany temperatury, co wyraża wzór na rozszerzalność liniową: x -długość przedmiotu po zmianie temperatury, Xo -długość początkowa, α - współczynnik rozszerzalności liniowej, ΔT- przyrost temperatury.

11 Dla ciał stałych określa się zazwyczaj współczynnik charakteryzujący względną zmianę rozmiarów liniowych, czyli współczynnik rozszerzalności liniowej. Zdefiniowany jest on wzorem :

12 Ciecze nie mają własnej długości dlatego określa się rozszerzalność objętościową opisaną wzorem: V- objętość cieczy po zmianie temperatury, Vo - objętość początkowa, β- współczynnik rozszerzalności objętościowej.

13 W przypadku płynów częściej stosuje się współczynnik charakteryzujący względną zmianę objętości, czyli współczynnik rozszerzalności objętościowej. Współczynnik ten określa wzór :

14 Dylatometria - dział fizyki zajmujący się metodami pomiaru rozszerzalności cieplnej ciał. Laboratorium fizyczne – DOŚWIADCZENIA

15

16 Cel doświadczenia: Badanie temperaturowej rozszerzalności ciał stałych. Potrzebne przedmioty: Dylatoskop, pręty: stalowy, mosiężny, aluminiowy i szklany, denaturat, Kolejne czynności: 1. Rynienkę dylatoskopu napełnij denaturatem (do rynienki należy nalać za każdym razem taką sama ilość denaturatu). 2. Ostrożnie zapal denaturat. 3. Obserwuj wskazówkę przyrządu. Wyniki doświadczenia: Wskazówka przesuwa się w górę.

17

18

19 Ogrzewanie powoduje wydłużenie się pręta, a jego niezamocowany koniec przesuwa wskazówkę. Po wystygnięciu (ostudzeniu ) pręta wskazówka powoli opada. Zmieniając pręty można stwierdzić, że ich wydłużenie spowodowane ogrzewaniem (jednakowym przyrostem temperatury) nie jest jednakowe. Najwięcej wydłuża się aluminium (glin),mosiądz, żelazo(stal) i szkło.

20

21 Przyrost długości pręta (Δl) jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury (Δt), co zapisujemy jako: Δl ~ Δt Na przykład przy ogrzaniu o 100°C drut stalowy o długości 1m wydłuży się o 1mm.

22 Cel doświadczenia: Badanie temperaturowej rozszerzalności ciał stałych – rozszerzalność objętościowa. Potrzebne przedmioty: Pierścień Gravesanda, palnik, Kolejne czynności: 1. Metalową kulkę, która swobodnie przechodzi przez tzw. pierścień Gravesanda, ogrzewaj przez chwilę. 2. Rozgrzaną kulkę włóż do pierścienia.

23 Kulka przechodzi przez otwór w pierścieniu.A teraz?

24 Wynik doświadczenia : Rozgrzana kulka nie mieści się w otworze pierścienia. Gorąca kulka jest powiększona we wszystkich kierunkach, tzn. ma zwiększoną objętość.

25 Tym razem podgrzewamy również pierścień. Obserwujemy, że kulka przeszła przez otwór. Wniosek: W wyniku ogrzewania kulka zwiększyła swoją objętość, a więc powiększyła się jej średnica. O tyle samo powiększyła się średnica pierścienia tak więc ogrzana kulka bez przeszkód przechodzi przez ogrzany pierścień.

26 Cel doświadczenia: Badanie temperaturowej rozszerzalności ciał stałych. Potrzebne przedmioty: Bimetal- Taśma bimetalowa. Jest ona wykonana z połączonych ze sobą pasków z dwóch różnych metali- inwaru(stop żelaza i niklu) i mosiądzu, palnik gazowy. Kolejne czynności: Taśmę bimetalową podgrzewamy za pomocą palnika.

27

28

29

30 Wynik obserwacji : Obserwujemy wygięcie się bimetalu. Podczas ogrzewania taśmy część wykonana z mosiądzu rozszerza się bardziej niż część wykonana z inwaru. Skutkiem tego jest wygięcie taśmy bimetalowej. W miarę jego stygnięcia bimetal odzyskuje kształt pierwotny. Stopy te, ze sobą spojone – zostały tak dobrane, że ich współczynniki rozszerzalności liniowej znacznie się między sobą różnią

31 zjawisko rozszerzalności temperaturowej wykorzystuje się do produkcji różnego typu termometrów metalowych (prętowych). W metalowej rurce umieszcza się pręt wykonany z innego metalu. Miarą temperatury jest różnica długości pręta i rurki. Zaletą termometrów metalowych jest duży zakres mierzonych temperatur, zaś wadą mała dokładność. gitarzyści w czasie występów na estradzie bardzo często muszą stroić gitary, ponieważ ich metalowe struny ogrzane np. silnym światłem reflektorów rozszerzają się, co powoduje ich rozstrojenie. budując drogę z betonową nawierzchnią, zostawia się szczeliny, aby beton miał miejsce na rozszerzanie się w upalne dni. Przewody linii napowietrznych zawiesza się luźno, aby nie uległy zerwaniu po skurczeniu się w mroźne dni.

32 1. Szyny kolejowe i tramwajowe łączy się ze sobą, zostawiając pomiędzy kolejnymi odcinkami szyn tzw. przerwy dylatacyjne.

33 2. Stalowe przęsła mostu mogą być latem nawet o pół metra dłuższe niż zimą. Dlatego stosuje się zazębiające się stalowe grzbiety za których pomocą łączy się poszczególne części nawierzchni mostu. Nie przyczepia się też mostu sztywno do podłoża, lecz pod jednym z końców przęsła umieszcza się stalowe walce, po których koniec ten może się toczyć.

34 3. Taśma bimetalowa ma zastosowanie w różnego rodzaju czujnikach, które stosuje się np.: w pralkach, w piecykach gazowych, w żelazku, w piecyku elektrycznym.

35

36 Cel : Rozszerzalność temperaturowa cieczy. Przyrządy : Butelka po lekarstwach, strzykawka, rurka, plastelina kolorowa ciecz, naczynie z wrzątkiem. Czynności: 1. Do butelki za pomocą strzykawki wstrzykujemy kolorową ciecz, która spłynie na koniec rurki. 2. Butelkę wkładamy do naczynia z wrzątkiem. Obserwacje: 1. Poziom cieczy wyraźnie się podniósł.

37 I etap II etap III etap

38 Cel :Rozszerzalność temperaturowa cieczy Przyrządy : termometr laboratoryjny, naczynie z wrzątkiem Obserwacja 1.Temperatura początkowa wynosi 20 stopni Celsjusza 2. Podczas włożenia termometru do wrzątku temperatura gwałtownie wzrosła. Wniosek: Poziom rtęci się podniósł.

39 Mam koleżankę. Czy mnie lubi? Chyba tak!!!

40

41 Ciecze po ogrzaniu rozszerzają się, zwiększa się ich objętość.

42 SUBSTANCJAPRZYROST OBJĘTOŚCI W CM 3 Aceton1,43 Alkohol etylowy1,10 Nafta0,92 Gliceryna0,49 Woda0,21 Rtęć0,18

43

44 Przyrost objętości cieczy jest różny dla różnych rodzajów cieczy.

45 Ogrzewając wodę od temperatury 0°C do 4°C, można zaobserwować zmniejszenie się jej objętości. W tym zakresie temperatur zachodzi zjawisko anomalnej rozszerzalności cieplnej wody. To anomalne zachowanie wody związane jest z faktem, że w wodzie ciekłej w temperaturze nieco powyżej 0°C istnieją resztki luźnej struktury lodu. Wzrost temperatury niszczy tę strukturę, pozwalając na gęstsze upakowanie cząsteczek, a więc objętość wody maleje. Gęstość wody w zakresie 0°C do 4°C rośnie i jest największa w temperaturze 4°C, po czym znów maleje.

46 Dzięki tej anomalii zbiorniki wodne nie zamarzają do dna, gdyż przy dnie znajduje się woda o największej gęstości, czyli o temperaturze 4° C. Pozwala to rybom przeżyć ciężką zimę.

47

48 Temperatura - jedna z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi termodynamicznej, z termodynamicznego bowiem punktu widzenia jest ona wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze ze sobą. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii. lub Temperatura jest wielkością fizyczną związaną z szybkością ruch cząsteczek ciała. Im wyższą temperaturę ma ciało, tym szybszy jest chaotyczny ruch cząsteczek, z których to ciało jest zbudowane.

49 Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin[K]. Inne jednostki to: Skala Celsjusza : Skala Fahrenheita : Skala Kelvina : Skala Rankine'a : Skala Réaumur'a : Skala Rømer'a : Skala Delisle : Skala Newton'a :

50 Najniższa z możliwych temperatur. Temperatura zera absolutnego (lub zera bezwzględnego), to temperatura, w której zanikają wszelkie drgania cząsteczek. Innymi słowy: Energia układu termodynamicznego przyjmuje wartość najniższą z możliwych. Zero absolutne = 0°K = °C

51 Zamiana temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza °C na wyrażoną w Kelwinach °K wynosi: ° K = °C °C = °K - 273,15 Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Celsjusza °C i Fahrenheita °F wynosi: °C = 5/9 * ( °F - 32 ) °F = 9/5 * °C + 32

52 Rozszerzalność cieplną cieczy wykorzystano: w budowie termoskopu w budowie termometrów. Wyróżniamy 2 rodzaje termometrów cieczowych: termometr rtęciowy - wykonany ze szkła. Szklany zbiorniczek wypełniony jest rtęcią. Gdy temperatura rośnie rtęć rozszerza się i przesuwa coraz dalej w kapilarze. Za pomocą termometrów rtęciowych nie można mierzyć temperatur niższych niż -39ºC, ponieważ rtęć krzepnie w tej temperaturze. Większość z nich pokrywa zakres temperatur od 0 do 100ºC. termometr alkoholowy - od termometru rtęciowego różni się tylko tym, że w zbiorniku znajduje się alkohol, a najniższa temperatura jaką możemy zmierzyć to 115 º C (krzepnięcia alkoholu).

53 Przyrząd pomiarowy składa się z wąskiej, szklanej rurki (kapilary) ze zbiorniczkiem na ciecz u dołu. Zbiorniczek wypełniony jest cieczą, np. rtęcią. W miarę wzrostu temperatury ciecz się rozszerza i jest wypychana w górę rurki (gdzie panują warunki zbliżone do próżni). Temperaturę można odczytać na skali, znajdującej się na rurce lub obok niej. W miejsce rtęci stosuje się też inne ciecze. Do konstrukcji termometrów cieczowych używa się cieczy o możliwie niskiej temperaturze krzepnięcia, wysokiej temperaturze wrzenia oraz dużej liniowej rozszerzalności cieplnej. W praktyce używa się rtęci oraz alkoholi.

54 do pomiaru temperatury ciała do mierzenia temperatury powietrza do pomiaru temperatury w laboratoriach chemicznych i fizycznych (szczególnie w doświadczeniach) do mierzenia temperatury wody

55 Termometr wynalazł w 1592 roku włoski uczony Galilei Galileo, zwany Galileuszem. Termometr rtęciowy zbudował po raz pierwszy w 1715 roku fizyk, gdański mieszczanin, Gabriel Damian Fahrenheit. Termometr napełniony alkoholem skonstruował w 1635 roku książę Toskanii Ferdynand II. William Thomson wprowadził bezwzględną skalę temperatur, zwaną skalą Kelvina Anders Celsjusz, zaproponował stustopniową skalę temperatur opartą na punktach wrzenia i zamarzania wody

56

57

58

59

60

61

62

63 Cel: Badamy rozszerzalność powietrza. Konieczne przedmioty : plastikowa butelka z zakrętką, naczynie z gorącą wodą. Kolejność czynności : Butelkę nieco zgnieść i zakręcić zakrętką. Następnie butelkę zanurz w gorącej wodzie. Wynik doświadczenia : Butelka w gorącej wodzie wyprostowuje się i napręża. Wniosek z doświadczenia: Powietrze po ogrzaniu zwiększyło swoją objętość.

64

65

66

67 Konieczne przedmioty : plastikowa butelka, suszarka do włosów, naczynie z wodą. Kolejność czynności: Wylot butelki zanurzamy w naczyniu z wodą. Wzdłuż butelki przesuwamy tam i z powrotem włączoną suszarkę do włosów.

68

69

70

71 Ogrzewając powietrze zawarte w butelce, zaobserwujemy pęcherzyki powietrza wydobywające się z butelki. Zwiększające swoją objętość powietrze nie mieści się w butelce. Podczas ostygania butelki, a więc i powietrza w niej zawartego, jej objętość maleje. Do butelki dostaje się tyle wody, ile podczas ogrzewania ubyło z niej powietrza. Na tej podstawie można wyznaczyć przyrost objętości powietrza wywołany jego ogrzaniem.

72 Czyli rozwiązujemy zadania rachunkowe (i nie tylko)

73 1. Przeczytaj poniższe zdania i wskaż zdanie fałszywe. A) Stalowa kulka po ogrzaniu ma większą średnicę. B) Ogrzany mosiężny pręt wydłużył się. C) Napowietrzne przewody elektryczne w lecie są bardziej naprężone. D) Przerwy dylatacyjne między szynami torów kolejowych są mniejsze w lecie Odp.:c

74 2. Termometr cieczowy składa się ze zbiorniczka z cieczą połączonego z cienką zasklepioną rurką i kartonika ze skalą. W skali zaproponowanej przez Andersa Celsjusza punkt 0 (zero) odpowiada wysokości słupa cieczy, gdy zbiorniczek zanurzony jest w: A) wrzącej pod normalnym ciśnieniem wodzie, B) mieszaninie lodu i powstałej z niego wody, C) topniejącym salmiaku, D) wrzącym alkoholu etylowym. odp.: b

75 3. Aluminiowa linijka została przystosowana do pomiaru w temperaturze pokojowej. Zmierzona tą linijką długość ołówka w temperaturze znacznie wyższej niż pokojowa będzie: A) za mała, gdyż odległości między kreseczkami skali linijki zwiększą się, B) za duża, gdyż odległości między kreseczkami skali linijki zmniejszą się, C) jednakowa, ponieważ drewno i aluminium rozszerzają się podobnie, D) za mała, ponieważ drewno znacznie skurczy się. Odp.: a

76 Masa, objętość, ciężar - ustal, która lub które z wymienionych wielkości fizycznych zmienią się wraz ze zmianą temperatury ciała. Odp: Wzrostowi temperatury towarzyszyć będzie jedynie wzrost objętości ciała. Masa i ciężar nie zależą od jego temperatury.

77 Diagram 2 pokazuje przyrost objętości 1 dm³ (czyli 1 litra) cieczy, przy wzroście temperatury o 1ºC. Korzystając z diagramu odpowiedz na pytania: 1. Jaką objętość zajmie 1 litr nafty, gdy ją ogrzejemy o 10ºC? 2. Jaką objętość zajmie 5 litrów acetonu ogrzanego o 1 ºC? WIEMY, ŻE: Przyrost objętości cieczy ΔV jest wprost proporcjonalny do przyrostu jej temperatury Δt.

78 ad.1 1 litr nafty ogrzany o 10ºC zwiększy swą objętość o 0,92cm³ 10= 9,2cm³, czyli po ogrzaniu w przybliżeniu zajmie objętość 1,009 litra. ad.2 1 litr acetonu ogrzanego o 1ºC zwiększy swą objętość o 1,43cm³, a 5 litrów o 5 1,43cm³ = 7,15cm³, czyli po ogrzaniu w przybliżeniu zajmie objętość 5,007 litra.

79 Zjawisko rozszerzalności temperaturowej wykorzystuje się do produkcji termometrów gazowych. Najczęściej stosowanymi w tych termometrach gazami są: wodór, hel, powietrze.

80 Termometr gazowy (termometr ciśnieniowy gazowy) jest to urządzenie służące do pomiaru temperatury, którego zasada działania oparta jest na wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności termicznej gazu. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika, który składa się z kapsuły wypełnionej gazem, kapilary i elementu sprężystego (rurka Bourdona). Zmiana temperatury medium powoduje powstanie wewnętrznego ciśnienia, co jest mierzone przez układ z rurką Bourdona. Zmiany temperatury otoczenia są wyrównywane z wykorzystaniem układu bimetalicznego znajdującego się wewnątrz termometru.

81

82

83

84 Nie należy wlewać wrzącej wody do szklanki z grubego szkła. Szkło źle przewodzi ciepło, więc kiedy wnętrze szklanki rozgrzewa się rozszerza, jej zewnętrzna warstwa pozostaje zimna i szklanka może pęknąć. Zjawisko rozszerzalności cieplnej gazu można wykorzystać naprawiając w prosty sposób zgniecioną piłeczkę pingpongową. Powietrze wewnątrz ogrzanej piłeczki rozszerza się i nadaje jej właściwy, kulisty kształt, przekonać się o tym możemy wrzucając do naczynia z gorącą wodą zgniecioną, (ale nie dziurawą) piłeczkę pingpongową.

85 Zgnieciona piłeczka pingpongowa Naprawiona piłeczka pingpongowa

86 Nigdy nie wolno ogrzewać ani wrzucać do ognia opakowań aerozolowych, ponieważ szczelnie (hermetycznie) zamknięty w nich gaz, rozszerzając się może spowodować wybuch pojemnika i poranienie osób znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.

87 Ciała stałe, ciecze i gazy przy ogrzaniu (z wyjątkiem wody ogrzewanej od 0ºC do 4ºC) rozszerzają się, a przy oziębianiu kurczą. Zjawisko to nazywa się rozszerzalnością cieplną ciał. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnienia tego zjawiska trzeba szukać w budowie cząsteczkowej ciał. Zmiana objętości ciała jest związana ze zmianą odległości między cząsteczkami. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki cieczy i gazów poruszają się coraz szybciej i w następstwie tego oddalają się od siebie - wzrasta objętość cieczy i gazów.

88 Największą rozszerzalnością cieplną odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależna od rodzaju substancji. Przyrost objętości (ΔV) ciała o określonej początkowej objętości jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury (Δt) tego ciała: ΔV ~ Δt Także przyrost długości prętów jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Δl ~ Δt

89 1. Fizyka i astronomia dla gimnazjum W świecie materii – Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik 2. Fizyka i astronomia – Anna Kaczorowska, 3. Świat fizyki –Barbara Sagnowska 4. Fizyka w prostych zadaniach – zbiór zadań –Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec 5.. Fizyka i astronomia – zbiór zadań –Roman Grzybowski 6. Internet

90 Dużo fajnych doświadczeń. Dyskusje na zadany temat. Miła atmosfera w grupie. Utrwaliliśmy naszą wiedzę i umiejętności. Praca metodą projektową podobała nam się.

91 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google