Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2012 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność – projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2012 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność – projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2."— Zapis prezentacji:

1 grudzień 2012 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność – projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2

2 grudzień 2012 r. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2012-09-01 do 2012-11-30 okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie harmonogramem płatności. data od w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu. data do w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się zazębiać.

3 grudzień 2012 r. 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach (3) Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (4) Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (5) Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie X (6) Nr umowy/decyzji: POKL.09.01.02-18-001/12-00 (7) Okres realizacji projektu od 2012-09-01 do 2013-06-30 (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 36 158,35 (10) Wnioskowana kwota (PLN): 150 000,00

4 grudzień 2012 r. Punkt 2 (6) – nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy, a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu. (7) – okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie). (9) – wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym w wierszu wydatki ogółem. (10) – planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy. Należy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10) wniosku (pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana)

5 grudzień 2012 r. (9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) ……………….. (9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) …………………………….. (10a) Dofinansowanie (PLN) …………………………. (10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) …………………………… (10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) …………………………… (10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ……………………………… Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je pracownik WUP

6 grudzień 2012 r. 3_NAZWA BENEFICJENTA: ……………………………………………………………………………………… Adres siedziby: Ulica ……………………………………………………………………………………………………… Nr domu ………………………………………………………………………………………………… Nr lokalu ………………………………………………………………………………………………… Miejscowość ……………………………………………………………………………………………… Kod pocztowy ……………………………………………………………………………………………… Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność A) W części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko: ……………………………………………….. Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ……………………….. B) W części dot. postępu rzeczowego Imię i nazwisko: ……………………………………………….. Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..

7 grudzień 2012 r. L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 12345=(3+4)/2 1.1.Zadanie 1 X 20 000,005 000,00025,00 1.1.1… w tym wydatki personelu 10 000,00000 1.2Zadanie 2 Y 30 000,00000 1.2.1... w tym wydatki personelu 15 000,00000 2wydatki pośrednie 0000 3.wydatki ogółem: 50 000,005 000,00010,00 3,1.w tym VAT 935,000 3.2.w tym cross-financing 5 000,00 0100,00 3.3.w tym wkład niepieniężny 0000 3.4w tym objęte pomocą publiczną 0000 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 1

8 grudzień 2012 r. L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 123 4=3+4 z poprzedniego WNP 5=(3+4)/2 1.1.Zadanie 1 X 20 000,0005 000,0025,00 1.1.1… w tym wydatki personelu 10 000,00000 1.2Zadanie 2 Y 30 000,005 000,00016,67 1.2.1... w tym wydatki personelu 15 000,005 000,00033,33 2wydatki pośrednie 0000 3.wydatki ogółem: 50 000,005 000,00 20,00 3,1.w tym VAT 0935,00 3.2.w tym cross-financing 5 000,000 100,00 3.3.w tym wkład niepieniężny 0000 3.4w tym objęte pomocą publiczną 0000 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 2

9 grudzień 2012 r. 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Zadania założone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji 12 zadanie 1 (nazwa)... zadanie 2 (nazwa)... …

10 grudzień 2012 r. Należy wyczerpująco opisać stan realizacji i przebieg działań w poszczególnych zadaniach projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność. Konieczne jest podawanie dokładnych danych (np. liczba przeprowadzonych godzin zajęć w poszczególnych zajęciach). Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu były zgodne z harmonogramem oraz aby odzwierciedlały wydatki ujęte we wniosku o płatność. Opis zadań nie może być jednakowy w każdym kolejnym wniosku. W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum.

11 grudzień 2012 r. 6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem Lp.Rodzaj przychoduKwota (PLN) 12 suma: Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

12 grudzień 2012 r. 7_ KOREKTY FINANSOWE Lp. nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony nr dokumentu, którego dotyczy korekta rodzaj wydatku niekwalifikowalnego data wykrycia korekty wyjaśnienie korekty wysokość korekty (PLN) źródło finansowania 1. 2. suma: Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta/opiekuna za niekwalifikowalne.

13 grudzień 2012 r. 8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW Lp. Źródło w okresie rozliczeniowym (PLN) od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym (PLN) 1 Krajowe środki publiczne: 2 - budżet państwa 3 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 4 - inne krajowe środki publiczne 4.1 - Fundusz Pracy 4.2 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 Pozostałe źródła: 5.1 - prywatne suma:

14 grudzień 2012 r. Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wartości bieżącego wniosku). W kolumnie od początku realizacji projektu uwzględnione tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku). W przypadku projektów systemowych indywidualizacji nauczania Beneficjent otrzymuje dotację w wysokości 100% wartości projektu (brak wkładu własnego) dlatego wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa.

15 grudzień 2012 r. Kwota dofinansowania (PLN) wkład własny (PLN) Ogółem (PLN) Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny 1.Całkowita wartość projektu 1 000 000,00 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* 500 000,00 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 0,00 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 140 000,00 5.Procent rozliczenia (3+4)/2 28,36 (3+4)/1 14,00 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 360 000,00 1-(3+4) 860 000,00 * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

16 grudzień 2012 r. Tabelę należy wypełnić w kolumnie dofinansowanie. W kolumnie ogółem zsumowane są wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu – należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz z ostatnią transzą. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku.

17 grudzień 2012 r. (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków – łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu wniosku o płatność). W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym wnioskiem. (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – należy wypełnić zgodnie z wydatkami wykazanymi w pkt (8), w wierszu dofinansowanie (5) Procent rozliczenia – pole wyliczane automatycznie przez GWP. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku – pole wyliczane automatycznie przez GWP.

18 grudzień 2012 r. 10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od … do... Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. Kolumnę Planowana kwota wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty, przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić.

19 grudzień 2012 r. Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby: Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu. Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania. Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata. Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty dotychczas wydatkowanej.

20 grudzień 2012 r. PRZYKŁAD: Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie na kwotę 108 tys. Okres realizacji 01.02-31.10.2013 r. zgodnie z poniższym harmonogramem. Nr transzy Kwota transzy dofinansowania (płatności ze środków europejskich i dotacji celowej) Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od…do…)* Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Transza 148 000 luty 2013 Transza 2 001.02-31.03.2013 35 000 Transza 3 30 00001.04-30.04.2013 7 000 Transza 4 30 00001.05-31.07.2013 13 000 Transza 5001.08-31.08.201353 000 Harmonogram we wniosku o płatność Okres rozliczeniowyPlanowane wydatki (PLN)Planowana kwota wnioskowana (PLN) od 01.04.2013 do 30.04.2013 7 0000 od 01.05.2013 do 31.07.2013 13 00030 000 od 01.08.2013 do 31.08.2013 53 00030 000 * W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać maksymalną datę, do której zostanie wypłacona pierwsza transza.

21 grudzień 2012 r. W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze. Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Należy również pamiętać, że umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta obowiązek informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji projektu. Jeżeli nie występują problemy to należy wpisać brak problemów związanych z realizacją projektu Najczęściej pojawiającym się błędem w w/w punktach wniosku o płatność, to brak ich wypełnienia.

22 grudzień 2012 r. Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

23 grudzień 2012 r. Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

24 grudzień 2012 r. W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

25 grudzień 2012 r. Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku o płatność: Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty w skoroszyt). Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz pozostałych załączników powinny być czytelne, ułożone chronologicznie oraz opisane zgodnie z pozycjami z załącznika nr 1. Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

26 grudzień 2012 r. Do wniosku o płatność należy dołączyć: 1.Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi. Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).

27 grudzień 2012 r. w przypadku WB z rachunku podstawowego Beneficjenta (dokumentujących np. zapłatę składek zus, zaliczki na podatek dochodowy,) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą rozliczanego projektu. Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu, kwota.

28 grudzień 2012 r. Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczone w całości. Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, które mogą być opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego. W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

29 grudzień 2012 r. Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie data refundacji. Jeżeli na WB widnieją daty księgowania i daty operacji, to należy wpisać datę operacji. Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu.

30 grudzień 2012 r. Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność: Faktury VAT, Faktury VAT korygujące, Faktury wewnętrzne VAT, Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze, Rachunki wystawione przez osoby fizyczne, Listy płac, Paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

31 grudzień 2012 r. Noty księgowe – zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np.: wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest właścicielem firmy prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizacje projektu. Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) – osoba zatrudniona na umowę o pracę, Rachunki – osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną. Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp.) jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Faktura pro forma – wystawiona jest jako podstawa do wpłaty zaliczki przez kontrahenta, czyli wystawiana nie jako dowód wykonania transakcji, lecz przed jej zawarciem, więc nie oddaje istoty rzeczywistych operacji gospodarczych.

32 grudzień 2012 r. Faktura korygująca: Faktura dotyczy wydatku i jej faktura korygująca ujmowane są jako jedna pozycja (nie można wprowadzać faktury korygującej jako osobnej pozycji), W kol. 1 Nr dokumentu i kol. 2 Nr księgowy i ewidencyjny – wpisujemy numer faktury korygującej, W kol. 3 Data wystawienia dokumentu – pokazujemy datę faktury korygującej, (w GWP nie ma możliwości wpisania dwóch dat), W kol. 4 Data zapłaty – przedstawiamy datę zapłaty faktury pierwotnej oraz – jeżeli na podstawie faktury korygującej konieczna była wypłata dodatkowych środków, wpisujemy tę datę. Kol. 5 Nazwa towaru lub usługi i kol. 6 cross-financing T/N –bez zmian. Kol. 7 Kwota dokumentu brutto, kol. 8. Kwota dokumentu netto, kol. 9 Kwota wydatków kwalifikowalnych, Kol. 10 w tym VAT i kol. 11 Źródła finansowania – powinny one pokazywać sytuację już z uwzględnieniem korekty.

33 grudzień 2012 r. Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

34 grudzień 2012 r. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnyc h w tym VAT źródło finansowania 123456789101112 zadanie 1: (nazwa) Lista płac nr LP/01/20 12 P/01/201 2 2012-09-30 2012-09-30; 2012-10-05; 2012-10-20 Wynagrodzenie za prowadzenie 10 godzin zajęć logopedycznych NN 50 258,33 424,660 BP należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzeni a (netto), składek zus oraz podatku należy wpisać wartość brutto całej listy płac (podsumowanie). Kol 7 = 8 DRA 01/09/20 12 n/d2012-09-30 2012-09-30; 2012-10-01; 2012-10-05 Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia za prowadzenie 10 godzin zajęć logopedycznych NN 86 238,50 75,340 BP należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodzenie500 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

35 grudzień 2012 r. Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowaln ych w tym VAT źródło finansowania 123456789101112 Umowa cywilno-prawna z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP zadanie 1: (nazwa) 3 Rachun ek 1/1/20 12 P/02/20 12 2012-09- 30 2012-09-30; 2012-10-05; 2012-10-20 Wynagrodzenie za prowadzenie 15 godzin zajęć matematycznych NN 637,00 0 BP należy wpisać min. 3 daty - zapłaty wynagrodzenia (netto), składek zus oraz podatku; należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 4 DRA 01/09/ 2012 n/d 2012-09- 30 2012-09-30; 2012-10-01; 2012-10-05 Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia za prowadzenie 15 godzin zajęć matematycznych NN 86 238,50 113,000 BP należy wpisać kwotę z pkt IX DRA "Łączna suma kwot do zapłaty"; kol. 7 = 8 całkowite wynagrodzenie750,00 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

36 grudzień 2012 r. Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalny ch w tym VAT źródło finansowania 123456789101112 Umowa cywilno-prawna bez obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zadanie 1: (nazwa) 5 Rachunek 2/1/2012 P/03/20 12 2012-09-30 2012-09-30; 2012-10-05; 2012-10-20 Wynagrodz enie brutto za prowadzeni e 6 godzin zajęć z czytania i pisania N N 300,00 0 BP należy wpisać min. 3 daty (zapłaty wynagrodzenia (netto), składek na ZUS, podatku); 2 daty w przypadku umowy o dzieło (wynagrodzenie netto + podatek) należy wpisać kwotę brutto rachunku. Kol 7 = 8 = 9 całkowite wynagrodzenie300,00 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

37 grudzień 2012 r. Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania 123456789101112 Faktura kwalifikowalna w całości zadanie 1: (nazwa) 6 faktura VAT nr 20/12 P/15/ 2012 2012-09-292012-10-03 zakup tablicy interaktyw nej TN 4 193,013 408,954 193,01784,06 BP kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifiko walna VAT od kwoty kwalifik owalnej ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

38 grudzień 2012 r. Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross- financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowaln ych w tym VAT źródło finansowania 123456789101112 zakup dwóch urządzeń wykazanych na jednej fakturze zadanie 1: (nazwa) 7 faktura VAT nr 3678 P/25/20 12 2012-09-152012-10-10 zakup rzutnika TN 5 000,004 098,361 500,00270,49 BP kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifikowalna VAT od kwoty kwalifikow alnej zadanie 2: (nazwa) 10 faktura VAT nr 3678 P/25/20 12 2012-09-152012-10-10 zakup komputera TN 5 000,004 098,363 500,00631,15 BP Kol. 1,2,3,4,7,8 w obu pozycjach są takie same kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifikowalna VAT od kwoty kwalifikow alnej gdy kwalifikowalna jest tylko część dokumentu zadanie 3: (nazwa) 20 faktura VAT nr 567/10 P/18/20 12 2012-10-172012-10-26 Zakup pomocy dydaktyczny ch do zajęć z czytania i pisania NN 1 274,501 044,67356,0064,19 BP kwota brutto całego dokumentu kwota netto całego dokumentu kwota kwalifikowalna VAT od kwoty kwalifikow alnej ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

39 grudzień 2012 r.

40 Wypełnianie załącznika nr 2 wniosku o płatność tab.7:

41 grudzień 2012 r. Wypełnianie Formularza PEFS

42 grudzień 2012 r. Przekazanie Formularza PEFS Formularz PEFS przekazywany jest przez IP bezpośrednio każdemu Beneficjentowi wraz z loginem i hasłem (Beneficjent ma obowiązek zmiany loginu i hasła dla administratora (login: admin) oraz podania zmienianego hasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do Instrukcji wypełniania PEFS 2007). Przed złożeniem Formularza PEFS do WUP należy wyrejestrować wszystkich użytkowników PEFS oraz skasować ich konta (winien zrobić do Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub ewentualnie Administrator Systemu, jeżeli został powołany). PEFS przekazywany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku zabezpieczonego hasłem.

43 grudzień 2012 r. Przekazanie Formularza PEFS Hasło przekazywane jest odrębną przesyłką (najlepiej – w formie niemożliwej do odczytania – np. zaklejona koperta dołączona do pisma przewodniego). Hasłowanie pliku: na plik, który chcemy zahasłować klikamy raz prawym przyciskiem myszy, następnie najeżdżamy na opcję IZ Arc i wybieramy Dodaj do pliku archiwum, Po pojawieniu się okna Dodaj w prawym dolnym rogu rozwijamy opcje w okienku Szyfrowanie i tu zaznaczamy np. AES 256 bit, poniżej klikamy Hasło i wówczas pojawi się nam okienko, w którym wpisujemy wybrane przez nas hasło i zatwierdzamy ok, następnie pojawia się nam kolejne okienko, w którym ponownie wpisujemy to samo hasło i zatwierdzamy ok, W opcji Typ archiwum wybieramy jeden z formatów, np. ZIP lub TAR, aby skompresować plik oraz klikamy Dodaj

44 grudzień 2012 r. Przekazanie Formularza PEFS Formularz PEFS przekazujemy w tym okresie rozliczeniowym, w którym przynajmniej 1 szkoła zakończyła wszystkie działania projektowe. Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS 2007 w przypadku, jeżeli w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek Beneficjenta o płatność, dane osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól Formularz PEFS 2007 nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność bez konieczności przekazywania Formularza PEFS 2007

45 grudzień 2012 r. www.pokl.wup-rzeszow.pl 1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. 2) Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz wzory opisów dokumentów księgowych. 3) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

46 grudzień 2012 r. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem kwotami, przy czym kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub kilka zadań. Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań – w pkt. 4 WNP Postęp finansowy realizacji projektu wydatki wykazywane są dopiero po zrealizowaniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową. Beneficjent wykazuje w pkt. 4 WNP wydatki objęte cross-financingiem do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Brak obowiązku załączania do WNP załącznika nr 1 oraz wyciągów bankowych – weryfikacji podlegają dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie.

47 grudzień 2012 r.

48 W pkt. 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu należy opisać działania podjęte w toku realizacji zadań objętych kwotą ryczałtową oraz wymienić dokumenty, które stanowią dowód wykonania zadań objętych wnioskiem o płatność. Jednocześnie dokumenty te załączane są do wniosku o płatność. W tym punkcie należy również zawrzeć informację o osiągniętych wskaźnikach. IP weryfikuje w oparciu o ww. informację oraz dokumenty, czy zadanie zostało zrealizowane prawidłowo i na tej podstawie podejmuje decyzję o kwalifikowaniu kwoty ryczałtowej. W pkt. 10 Harmonogram projektu i tym samym w pkt. 2_(10) Wnioskowana kwota należy wpisać 0 ponieważ środki przekazywane są co do zasady jedną transzą.

49 grudzień 2012 r. Dziękujemy za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji ul. Poniatowskiego 10 35-026 Rzeszów Tel. (0-17) 850-92-92


Pobierz ppt "Grudzień 2012 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność – projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google