Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

2 TECHNIK LOGISTYK

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK LOGISTYK ? ZADANIA ZAWODOWE : przygotowanie analiz i ustalanie kosztów usług logistycznych, przygotowanie dokumentacji logistycznej, podpisywanie i negocjowanie umów z partnerami, określenie kosztów magazynowania, nadzorowanie i organizowanie wymiany, przyjęcia i wydawania określonych umowami towarów, monitorowanie i delegowanie zadań pracownikom działu logistyki oraz magazynów, prowadzenie działań marketingowych, określanie zadań logistycznych, dobieranie i nadzorowanie procesu planowania i organizacji zadań logistycznych określonymi środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego oraz wewnątrzzakładowego, określanie rodzaju opakowań towarów przygotowanych do dystrybucji, nadzorowanie usług recyklingowych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Praca ma charakter umysłowy. Wykonywana jest przeważnie zespołowo. W zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska, praca wymaga kontaktu z innymi współ - pracownikami, delegowania zadań i nadzoru ich pracy. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA LOGISTYK ? Praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych takich jak biura, magazyny.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA LOGISTYK ? Możliwości zatrudnienia przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa usługowe, przedsiębiorstwa dystrybucyjne, firmy transportowo - spedycyjne, działy sprzedaży i prognozowania popytu, firmy zajmujące się handlem, jednostki administracyjne zajmujące się logistyką. Stanowiska pracy spedytor, operator, planista, dyspozytor, specjalista ds. zarządzania zapasami, magazynier, specjalista ds. planowania, specjalista ds. transportu i spedycji, specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastruktury, specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego.

6 Czas pracy Średni czas pracy to około 8 godzin dziennie, często w systemie zmianowym. Zarobki W zależności od stanowiska średnie zarobki w działach logistyki wynoszą (brutto): asystent ds. logistyki - 2,804 zł, pracownik szeregowy w dziale logistyki - 2,875 zł, specjalisty ds. logistyki - 4,140 zł. ( wynagrodzenia.pl/ ) wynagrodzenia.pl/ Czynniki zagrażające zdrowiu praca w warunkach stresogennych – praca pod presją czasu, kontakt z tzw. „trudnym klientem” wielogodzinna praca przy komputerze. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA LOGISTYK ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA TECHNIK LOGISTYK ? Xero Skaner Zestaw komputerowy Projektor multimedialny Czytnik Wózek widłowy

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wykorzystywane do wyświetlania na większym ekranie np. prezentacji multimedialnych. Projektor multimedialny

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna wykorzystywana w celu powielania dokumentów w formie papierowej. Xero

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do przebiegowego odczytywania i zapisywania obrazów, kodów paskowych oraz różnego rodzaju dokumentów do formy elektronicznej. Skaner

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY w skład zestawu wchodzi: myszka, klawiatura, stacja dysków oraz monitor. Zestaw komputerowy

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY pojazd wykorzystywany podczas załadunku, rozładunku i przewożenia towarów. Wózek widłowy

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wykorzystywane w celu oznakowania i identyfikacji towarów, przy pomocy zeskanowania numeru zapisanego w postaci kodu kreskowego umieszczonego na towarze. Czytnik

14 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ TECHNIK LOGISTYK ? Osoba pracująca jako technik logistyk powinna posiadać umiejętności negocjatorskie, organizatorskie i planistyczne. Dodatkowym atutem będzie znajomość dwóch języków obcych, która ułatwi kontakty z zagranicznymi kontrahentami. Technik logistyk powinien być osobą cierpliwą, dokładną i precyzyjną. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: umiejętność podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja uwagi, dobra pamięć, odporność na stres, odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, komunikatywność; umiejętność pracy w grupie, dokładność, zdolność prowadzenia analiz porównawczych, pewność siebie.

15 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? ostrość widzenia umożliwiająca dostrzeganie szczegółów, prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, układu krążenia, dobry słuch, prawidłowa koordynacja ruchowo - wzrokowa, sprawność rąk i placów, która umożliwia sprawne obsługiwanie maszyn i urządzeń. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu: dużego stopnia zaburzenia słuchu, duże i średnie wady wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami kontaktowymi, okularami takie jak astygmatyzm, brak widzenia obuocznego, zaburzenia układu nerwowego – epilepsja, padaczka, zawroty głowy, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia równowagi, znacznego stopnia zaburzenia kończyn – utrudniające wykonywania czynności zawodowych i pracy przy komputerze.

16 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W zawodzie tym istnieje możliwość zatrudnienia osób niedosłyszących, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy. Należy jednak pamiętać, iż każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do jej potrzeb oraz możliwości zdrowotnych należy rozpatrywać indywidualnie.

17 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? 1. Transport i Logistyka, Transport i Spedycja, Logistyka Handlu i Dystrybucji, Zarządzenie - Ekologistyka, Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzenie Logistyką w MŚP. Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładowe kierunki: 4. Szkolenia - European Junior Logistician. 3.Studia Podyplomowe: Menager Logistyki, Menager BHP. 2. Studia Inżynierskie – Logistyka - Inżynieria Systemów Logistycznych. TECHNIK LOGISTYK JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM LOGISTYKIEM ? Technikum - 4 letnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.30. A.31. A.32. Technikum - 4 letnie Egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.30. A.31. A.32. GIMNAZJUM

18 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Termin Logistyka przyporządkowany był na początku tylko do działań wojennych. Był jednym w X wieku z jeden z elementów sztuki prowadzenia walki podczas wojen prowadzonych przez cesarza Bizancjum Leona VI. Patent Kodu Kreskowego: W roku 1949 – Girard Feissel zgłosił do amerykańskiego urzędu patentowego wniosek o przyznanie patentu na sposób kodowania cyfr. Trzy lata później urząd przyznał prawo do patentu.

19 Chaberek M., Integracyjne funkcje centrum logistycznego [w:] „Spedycja i Transport", nr 7/8/104/605/ 2000, s. 3-6. Chaberek M., „Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. Fechner I., „Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004. Rucińska (red.), „Funkcje centrum logistycznego w łańcuchu dostaw [w:] Dostosowanie Polskiego Transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001, s. 158-167. Christopher M., „Strategia zarządzania dystrybucją”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999. Christopher M., „Strategia zarządzania dystrybucją”, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996. Czubała A., „Dystrybucja produktów”, PWE, Warszawa 2001. Reszka L., „Optymalizacja hurtowej sieci dystrybucyjnej jako zadanie logistyczne” [w:] Rucińska D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Nr 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2003. Rutkowski K. (red.), „Logistyka dystrybucji”, Wyd. SGH, Warszawa 2005. C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

20 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w zawodzie „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_informacyjno_metodyczne/ zeszyt_14.pdf ) http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_informacyjno_metodyczne/ zeszyt_14.pdf Informacje zawarte w materiałach projektu pn.: „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. „Przewodnik po zawodach” Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003r. Pierwsza w Polsce Uczelnia Logistyczna - http://www.wsl.com.pl/szkolenia-i- certyfikaty http://www.wsl.com.pl/szkolenia-i- certyfikaty www.diagnozowaniekompetencji.pl/ wynagrodzenia.pl/

21 WYWIAD Z T ECHNIKIEM LOGISTYKIEM

22

23

24 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google