Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRYBY KONSENSUALNE DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRYBY KONSENSUALNE DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE –"— Zapis prezentacji:

1 TRYBY KONSENSUALNE DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE –
ART. 338a i 387 KPK SKAZANIE BEZ ROZPRAWY – ART.335 KPK

2 Skazanie bez rozprawy, Art KPK i art. 343 KPK

3 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY Nowelizacja z dnia 20 lutego 2015 r. przebudowała diametralnie instytucje zwaną w literaturze przedmiotu „skazaniem bez rozprawy”. W dalszym jednak ciągu zaliczamy ją do konsensualnych trybów zakończenia postępowania karnego. Instytucja ta polega na wystąpieniu przez Prokuratora z wnioskiem do sądu złożonego zamiast (§ 1) lub obok, a ściślej rzecz ujmując- dołączonego do (§ 2) aktu oskarżenia o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonych kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek bez przeprowadzenia rozprawy, a więc na posiedzeniu w określonych warunkach przewidzianych przez ustawę Analizując przepisy art. 335 KPK możemy zatem wyróżnić tryb obligatoryjny (§ 1) „Prokurator występuje z wnioskiem” oraz fakultatywny „Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek”

4 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Można zaprezentować następujący uproszczony schemat instytucji określonej w art. 335 § 1 kpk Złożenie wyjaśnień przez oskarżonego PRZYZNANIE SIĘ DO WINY!!! Uzgodnienie z oskarżonym kar lub innych środków Wniosek Prokuratora zamiast aktu oskarżenia o wydanie wyroku skazującego Kontrola formalna wniosku Odpis doręcza się ujawnionemu pokrzywdzonemu Kontrola merytoryczna- Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie (obligatoryjne)

5 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Artykuł 335 § 1 formułuje pewne warunki złożonych przez oskarżonego wyjaśnień: oskarżony musi przyznać się do winy w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości w świetle jego wyjaśnień jego wina nie może budzić wątpliwości. Ustawa w przeciwieństwie do § 2 przedmiotowego artykułu wymaga wprost przyznania się do winy przez oskarżonego. Jest to czynność, którą oskarżony musi dokonać osobiście, nie może go zastąpić obrońca, który jest zobowiązany do dokonywania jedynie czynności na korzyść oskarżonego. UWAGA: organ może dokonać czynności celem sprawdzenia wiarygodności wyjaśnień złożonych przez oskarżonego w niezbędnym tego zakresie !!!

6 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Zwrot „okoliczności czynu nie budzą wątpliwości” świadczy o tym, że w świetle złożonych przez oskarżonego wyjaśnień zaistnienie czynu zabronionego jako występek, sprawstwo podejrzanego oraz jego wina nie budzą wątpliwości. Oznacza to, że organ procesowy musi dojść do subiektywnego przekonania, że wszystkie te warunki miały miejsce w obiektywnej rzeczywistości. Jedynie wówczas, gdy są prawdziwe mogą stanowić podstawę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia procesowego.

7 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Po złożeniu wyjaśnień przez oskarżonego można zaniechać dokonania dalszych czynności procesowych. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać: - oględzin (w razie potrzeby z udziałem biegłego) - przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu.

8 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Analizując treść przepisu w jego brzmieniu ustalonego przez ustawę z dnia 20 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw daje możliwość konkludowania, że przyznanie się do winy oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego, gdy złożone wyjaśnienia nie budzą wątpliwości co do winy i okoliczności popełnienia czynu, a z postawy oskarżonego wynika, że cele postępowania zostaną osiągnięte- powoduje obowiązek po stronie Prokuratora do wystąpienia z wnioskiem do sądu o orzeczenie kar i innych środków przewidzianych za dany występek uwzględniających także interes pokrzywdzonego. Użyte przez ustawodawcę słowo „występuje” jednoznacznie wskazuje na brak możliwości podjęcia w tym przedmiocie przez Prokuratora decyzji, co do dalszego przebiegu procesu.

9 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, musi zawierać konkretne propozycje dotyczące rodzaju i wymiaru kary oraz środków karnych. Strony muszą uzgodnić rodzaj kary lub środka karnego proponowanego we wniosku oraz jego wymiar, a więc okres na jaki kara lub dany środek ma zostać wymierzony (dotyczyć to będzie kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności oraz środków karnych pozbawienia praw publicznych oraz zakazów określonych w art. 39 pkt 2-3 k.k.), ilość stawek dziennych i ich wysokość w przypadku grzywny, wysokość grzywny wymierzanej kwotowo, wysokość środka karnego wymierzanego kwotowo (w przypadku obowiązku naprawienia szkody, nawiązki lub świadczenia pieniężnego), przedmioty, których przepadek ma być orzeczony.

10 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Uzgodnienie pomiędzy prokuratorem a oskarżonym kar lub innych środków za zarzucany mu występek powinno nastąpić przede wszystkim w granicach zagrożenia ustawowego przepisu sankcjonującego przestępstwo przypisywane oskarżonemu. Ustawa wprowadza wymóg, aby uzgodnienia te w zakresie orzeczenia przez Sąd kary lub innych środków uwzględniały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. UWAGA!!! Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas gdy nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony!!!

11 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Wymogi formalne wniosku. Wniosek powinien zawierać wymogi formalne szczególne aktu oskarżenia określone w art. 332 § 1 pkt 1-5. Imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, Dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, Wskazanie, że czy został popełniony w warunkach recydywy kk lub kks Wskazanie kwalifikacji prawnej czynu Wskazanie sądu właściwego dla rozpoznania sprawy i trybu postępowania.

12 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Uzasadnienie wniosku może sprowadzać się do wskazania dowodów, że wina oraz okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a także, że cele postępowania bez przeprowadzenia rozprawy zostaną osiągnięte. UZASADNIENIE MOŻE SPROWADZAĆ SIĘ DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WYMOGÓW WNIOSKU !! Cele postępowania Art. 2 KPK

13 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 1
Z wnioskiem przekazuje się do Sądu materiały postępowania przygotowawczego, a stronom przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy!!! Wniosek do sądu o wydanie wyroku skazującego Kontrola formalna i merytoryczna wniosku- jeśli nie ma braków formalnych- przekazanie sprawy na posiedzenie Przekazanie materiałów postępowania, Prawo stron do przejrzenia akt sprawy

14 Skazanie bez rozprawy, art. 335 § 2

15 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 2
Druga forma zastosowania tej instytucji ma charakter fakultatywny. Ustawodawca zastrzega, że Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie kar lub innych środków za zarzucany mu występek uwzględniających także prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Przesłanki dołączenia wniosku do aktu oskarżenia są następujące: Okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, Wina sprawcy nie budzi wątpliwości Oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

16 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 2
Oznacza to, że: W tym przypadku ustawa nie kreuje obowiązku po stronie Prokuratora do dołączenia stosownego wniosku do aktu oskarżenia („może”), Wniosek jest dołączany do aktu oskarżenia, a nie jak w § 1 wnoszony zamiast niego, Oskarżony musi zgodzić się na ustalone wraz z prokuratorem kary lub inne środki, nie jest wymagane przyznanie się do winy (z analizy przepisów wynika, że jeśli oskarżony to uczyni, prokurator będzie wystąpi z wnioskiem o którym mowa w § 1), Złożone w toku postępowania oświadczenia dowodowe przez oskarżonego nie mogą być sprzeczne z ustalonymi w toku procesu.

17 SKAZANIE BEZ ROZPRAWY- art. 335 § 2
Ustawodawca w tym przypadku nie daje możliwości zrezygnowania z przeprowadzania czynności procesowych lub ograniczenia ich zakresu- wręcz przeciwnie, poprzez zaznaczenie, że oświadczenia dowodowe oskarżonego nie mogą być nimi sprzeczne zaznacza konieczność ich przeprowadzenia. Uzasadnienie wniosku Uzasadnienie wniosku może ograniczać się do ziszczenia się przesłanek jego złożenia- zatem wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności czynu ani wina sprawcy nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte- brak różnic w stosunku do § 1

18 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Uwzględnienie (brak sprzeciwu pokrzywdzonego) P O S I E D Z N Wniosek z 335 § 1 lub dołączony do aktu oskarżenia z 335 § 2 Uzależnienie uwzględnienia od wskazanej przez siebie zmiany, a dokonanej przez prokuratora (zgoda oskarżonego) Nieuwzględnienie wniosku

19 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wtedy, gdy nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie posiedzenia. Ustawodawca chroni w ten sposób pokrzywdzonego, przydając mu jednocześnie prawo do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 54 § 1, zatem że będzie on działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego najpóźniej na tym posiedzeniu. Jego udział może być obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub Sąd tak zarządzi. W RAZIE UWZGLĘDNIENIA WNIOSKU SĄD SKAZUJE OSKARŻONEGO WYROKIEM (wyrokowanie na posiedzeniu)

20 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Sąd orzekający w tym trybie jest związany wnioskiem umieszczonym przez prokuratora w akcie oskarżenia (może on być skutecznie cofnięty i wówczas sprawa zostanie skierowana na rozprawę), gdyż jego treść jest wynikiem porozumienia oskarżyciela i oskarżonego, którzy zgadzają się jedynie na takie jak we wniosku rozstrzygnięcie w sprawie, w szczególności co do kar i środków karnych. Wszelkie wskazane przez sąd zmiany wymagają zgody prokuratora i oskarżonego!

21 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Dalszy bieg procesu karnego w razie nieuwzględnienia przez Sąd wniosku zależy od jego charakteru oraz trybu, w jakim został on złożony. Wniosek z 335 § 1 Zwrot sprawy prokuratorowi. Jeżeli zwrot sprawy nastąpił z powodu sprzeciwu pokrzywdzonego, uzależnienia przez Sad uwzględnienia wniosku od dokonania wskazanej przez siebie zmiany lub od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jest możliwe ponowne wystąpienie z takim wnioskiem. Jednocześnie zwrot sprawy nie stoi na przeszkodzie wystąpienia z wnioskiem o którym mowa w art. 335 § 2 !!!

22 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Wniosek z 335 § 2 W razie nieuwzględnienia sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych Prokurator w terminie 7 dni od dnia posiedzenia dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2

23 POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE SĄDU
Posiedzenie przygotowawcze, kto uczestniczy? Mogą wziąć udział w posiedzeniu: Prokurator Oskarżony dotyczy to także obrońcy Pokrzywdzony dotyczy to także pełnomocnika Podmioty, które zostały wymienione wyżej muszą wziąć udział w posiedzeniu jeśli sąd lub prezes sądu tak zarządzi. UWAGA!!! Pokrzywdzony może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, że wstępuje w rolę oskarżyciela posiłkowego ubocznego. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

24 Dobrowolne poddanie się karze
Art..338a i 387 KPK

25 ART. 387 DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. § 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. § 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. § 4. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy. § 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

26 brak sprzeciwu prokuratora i pokrzywdzonego
do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej TERMIN brak sprzeciwu prokuratora i pokrzywdzonego okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości WARUNKI, które muszą zostać wzięte pod uwagę przez sąd, aby wniosek mógł być uwzględniony cele postępowania zostaną osiągnięte

27 Wniosek oskarżonego wniesiony po rozpoczęciu przewodu sądowego(po odczytaniu aktu oskarżenia)
możliwość nieuwzględnienia wniosku lub uzależnienia tego od dokonania w nim zmiany możliwość odroczenia rozprawy celem umożliwienia porozumienia się z pokrzywdzonym w sprawach o zbrodnie ograniczona możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary

28 na rozprawie głównej, zgodnie po otwarciu przewodu sądowego
Rozpoznanie wniosku: na rozprawie głównej, zgodnie po otwarciu przewodu sądowego postępowaniu uproszczonym do rozpoznania wniosku oskarżonego może dojść na posiedzeniu termin termin (procesowo prekluzyjny) zarzucenie oskarżonemu aktem oskarżenia popełnienia występku a także zbrodni!!! Przesłanki dopuszczenia wniosku oznaczoność kary lub środka karnego

29 TERMIN Ustawodawca określił termin maksymalny, który jest procesowo terminem prekluzyjnym - "do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej". Nie stoi na przeszkodzie przesłuchiwanie oskarżonego odbywające się na kilku rozprawach, nawet gdy terminy między nimi przekraczają ustawowy termin przerwy.  Pierwsze przesłuchanie to pierwsza taka czynność procesowa w danej sprawie, która kończy się wraz z udzieleniem odpowiedzi na ostatnie z zadanych pytań.

30 ALE DE LEGE LATA… OD 1 LIPCA 2015…
W związku z tym, że "oskarżonemu zarzucono popełnienie występku", faktycznie dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w każdej sprawie przed sądem rejonowym, a przed sądem okręgowym I instancji w sprawach o przestępstwa zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. Zbrodnie są całkowicie wyeliminowane z władztwa przepisu art. 387 ALE OD 1 LIPCA 2015… Wyeliminowano z art. 387 przesłankę zarzucenia oskarżonemu aktem oskarżenia popełnienia występku, co acontrario pozwala na stosowanie instytucji dobrowolnego poddania się karze także w przypadku zarzucenia oskarżonemu zbrodni.

31 ZAKRES WNIOSKU SKONKRETYZOWANY
w zakresie kary lub środka karnego (rodzajowo i rozmiarowo) Oznacza to, że nie może być ogólnikowy! Może więc oskarżony wnosić o wymierzenie mu: bezwzględnej kary pozbawienia wolności (z określeniem jej wymiaru), z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (z podaniem nadto okresu próby), kary ograniczenia wolności (z propozycją co najmniej jej rozmiaru) bądź grzywny (z określeniem jej chociażby kwotowej wysokości) o orzeczenie środka karnego z katalogu zawartego w art. 39 KK (jednakże ze wskazaniem czasu jego trwania i warunków realizacji, zaś sąd ma możliwość przychylnego załatwienia, gdy zachodzą przesłanki z art. 59, 60 § 7 KK)

32 niedopuszczalne staje się warunkowe umorzenie postępowania
WYROK SKAZUJĄCY W związku z tym, iż art. 387 § 1 mówi o wymierzeniu określonej kary lub środka karnego, nie jest dopuszczalne odstąpienie zarówno od jej wymierzenia, jak i tegoż środka w trybie art. 61 § 2 KK. z faktu, że możliwe jest wydanie wyroku skazującego wynika, iż niedopuszczalne staje się warunkowe umorzenie postępowania (por. post. SN z r., I KZP 7/00, OSNKW 2000, Nr 5-6, poz. 51).

33 WYŁĄCZENIE STOSOWANIA INSTYTUCJI
Niezależnie od przyczyn uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (także w wyniku kasacji) oskarżony nie może skorzystać z dobrodziejstwa instytucji z art. 387!!!!! gdyż nie będzie to jego pierwsze przesłuchanie w danej sprawie, zaś uchylenie sprawy wiąże się z przeprowadzeniem pewnych czynności procesowych nakazanych przez sąd odwoławczy, którymi sąd I instancji jest co do zasady związany.

34 BRAK SPRZECIWU nie jest wymagane uzasadnienie takiego stanowiska powinno być wyrażone bezpośrednio na rozprawie, w sposób wyraźny, poprzez użycie sformułowania: "nie zgłaszam sprzeciwu” należy dopuścić pisemne stanowisko złożenie sprzeciwu powoduje, że sąd w formie postanowienia (niezaskarżalnego) winien stwierdzić, że nie uwzględnia wniosku oskarżonego, a przewodniczący zarządzić postępowanie dowodowe odwołanie uprzedniego oświadczenia nastąpić może jedynie w sytuacji zmiany stanu faktycznego dopuszczalne wydaje się zarządzenie przerwy, a nawet odroczenie rozprawy dla odebrania oświadczenia od prokuratora i pokrzywdzonego co do braku sprzeciwu, np. w razie braku informacji o doręczeniu zawiadomienia lub niepowiadomieniu skutecznym o terminie rozprawy.

35 Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego o rozprawie pokrzywdzonego jest równoznaczne z brakiem sprzeciwienia się co do wniosku oskarżonego podobnie, jak milczenie uprawnionych, które należy traktować jako brak sprzeciwu Oświadczenie pokrzywdzonego nie będzie wymagane w wypadku, gdy nie występuje on w sprawie (np. pokrzywdzony zmarł, a brak jest następców prawnych) jest niedopuszczalne - co do zasady - złożenie oświadczenia o braku sprzeciwu czy jego cofnięciu, przez pełnomocnika pokrzywdzonego

36 INGERENCJA SĄDU sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany możliwość ingerencji sądu w treść wniosku oskarżonego, wprowadzając element negocjacji (uzgodnień) pomiędzy oskarżonym a sądem co do treści merytorycznej przyszłego wyroku skazującego Dotyczy możliwości zmiany w zakresie rodzaju i wymiaru kary bądź środka karnego

37 MODYFIKACJA UZGODNIEŃ
Sąd nie jest związany wnioskiem oskarżonego, co wynika z brzmienia art. 387 § 2, niemniej jednak powinien przedstawić oskarżonemu propozycję stosownej zmiany wniosku. W przypadku niezaakceptowania propozycji sądu przez oskarżonego sąd jest zobowiązany skierować sprawę do postępowania na zasadach ogólnych (por. wyr. SN z r., III KK 143/02, OSProk. i Pr. 2002, Nr 15, poz. 18; wyr. SN z r., IV KKN 277/01, Legalis).

38 UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU; KWESTIA UJAWNIENIA DOWODÓW
Wydanie przez sąd postanowienia o przychyleniu się do wniosku oskarżonego - akceptacja warunków skazania możliwość uznania za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę w trybie art. 387 § 5. Nie można jednak mówić o dowolności decyzji sądu w tym przedmiocie!!! Dowody zawnioskowane w akcie oskarżenia oraz dokumenty stron stanowią materiał dowodowy, na którym sąd oprze wyrok skazujący.

39 SN w uzasadnieniu uchwały z 21. 3. 2000 r. stwierdził m. in
SN w uzasadnieniu uchwały z r. stwierdził m.in., że uznanie za ujawnione zebranych dowodów, w tym zeznań świadków, jest niezbędne do wydania wyroku, który przecież musi się opierać na całokształcie ujawnionych okoliczności - art. 410 (I KZP 54/99, OSNKW 2000, Nr 3-4, poz. 28). Należy w tym miejscu podkreślić, że stosując podstawę z art. 387 §5 sąd uznaje za ujawnione dowody z aktu oskarżenia i ewentualnie dokumenty przedłożone przez stronę, lecz nie może ich odczytywać.

40 ZASKARŻALNOŚĆ WYROKU KONSENSUALNEGO
Wyrok wydany w trybie art. 387, tak jak każdy wyrok zapadły w I instancji, może być zaskarżany na zasadach ogólnych, jeżeli zaś w wyniku takiego zaskarżenia zapadł wyrok sądu odwoławczego kończący postępowanie, możliwe jest zaskarżenie go przez strony kasacją. Uzasadnienie wyroku musi zawierać analizę i ocenę całokształtu dowodów wskazanych w akcie oskarżenia uznanych za ujawnione w trybie art. 387 § 5 oraz wskazanie przesłanek, dla których sąd uznał, że wina oraz okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

41 ART. 338a DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE
Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

42 Art. 343a.  § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku. § 2. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio. § 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

43 przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy

44 Od 1 lipca 2015 r. art.338a KPK wprowadza nową instytucję – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na posiedzeniu przed rozprawą na wniosek oskarżonego o występek złożony przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte odpowiednie stosowanie art. 343 k.p.k.

45 okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości
WARUNKI, które muszą zostać wzięte pod uwagę przez sąd, aby wniosek mógł być uwzględniony cele postępowania zostaną osiągnięte oskarżonemu zarzucono występek

46 określonej kary lub środka karnego
orzeczenia przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego może dotyczyć żądania wymierzenia: Wniosek może też dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

47 Paulina Kordyś, Aleksandra Kucharsla SSPIII gr.5
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  Paulina Kordyś, Aleksandra Kucharsla SSPIII gr.5


Pobierz ppt "TRYBY KONSENSUALNE DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google