Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania"— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania

2 Potrzeba jest to stan uświadomienia sobie braku czegoś.

3 Źródłem potrzeb są fizyczne i duchowe wymagania ludzkiego organizmu.
Źródła potrzeb Źródłem potrzeb są fizyczne i duchowe wymagania ludzkiego organizmu. Wynikają one także z uczestnictwa człowieka w życiu gospodarczym i społecznym.

4 Potrzeby mogą wynikać z różnorodnych przyczyn:
fizycznych wymogów organizmu ludzkiego (np. potrzeba oddychania, jedzenia) warunków przyrodniczych (np. potrzeba ochrony przed zimnem czy wilgocią, konieczność zmiany miejsca w przestrzeni) warunków życia społecznego (np. potrzeba ochrony mienia czy życia, naśladownictwa) psychiki człowieka (np. potrzeba uznania społecznego, miłości, dążenie do majątku, wiedzy).

5 Potrzeby ludzkie możemy podzielić na:
Potrzeby podstawowe (naturalne) – to potrzeby biologiczne, których zaspokojenie warunkuje egzystencję człowieka (np. jedzenie, ubranie) Potrzeby wyższego rzędu – ich zaspokojenie ma wpływ na rozwój intelektualny człowieka Potrzeby bieżące – ich zaspokojenie związane jest związane jest z bieżącą działalnością człowieka Potrzeby przyszłe – ich zaspokojenie zależy od właściwie zaplanowanej działalności człowieka

6 Ciąg dalszy klasyfikacji potrzeb
Potrzeby indywidualne – dotyczą pojedynczego człowieka. Potrzeby zbiorowe – wiążą się z koniecznością działania ludzi w grupach. Wynikają ze współżycia ludzi między sobą, np. potrzeba bezpieczeństwa Potrzeby jednorazowe – ujawniają się tylko raz w jakimś okresie – np. wykształcenie. Potrzeby powtarzalne – powtarzające się z mniejszą lub większą częstotliwością (np. żywność, odzież)

7 To potrzeby, które można zaspokoić dzięki konsumpcji dóbr i usług.
Potrzeby ekonomiczne To potrzeby, które można zaspokoić dzięki konsumpcji dóbr i usług.

8 Klasyfikacja potrzeb według Abrahama Harolda Maslowa
Najpowszechniej stosowaną klasyfikację potrzeb opracował psycholog amerykański A. H. Maslow. Podzielił on potrzeby na: Fizjologiczne – pragnienie zaspokajania głodu, snu, itd. Bezpieczeństwa – pragnienie życia, stałej pracy Przynależności – do grupy, klasy, rodziny i miłości Uznania i szacunku – pragnienie akceptacji, niezależności. Samorealizacji – pragnienie wykorzystania własnego potencjału umysłowego

9 Piramida potrzeb Maslowa
Koncepcja zgodnie, z którą potrzeby ludzkie są zhierarchizowane, od podstawowych, tzw. niższego rzędu (fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności) do potrzeb wyższego rzędu (uznania i samorealizacji)

10

11 Cechy potrzeb : Nieograniczoność co do rodzaju
Ograniczoność co do intensywności odczuwania Zmienność Rozwojowość

12 Nieograniczoność co do rodzaju
Mimo zaspokojenia pewnych potrzeb (a czasem nawet właśnie dzięki ich zaspokojeniu) pojawiają się coraz to nowe potrzeby - trudno byłoby znaleźć kogoś, kto stwierdziłby, że zaspokoił już wszystkie swoje potrzeby i nie ma już żadnych innych

13 Ograniczoność co intensywności ich odczuwania
W miarę zaspokajania potrzeby danego rodzaju intensywność jej odczuwania maleje (np. potrzebę jedzenia będziemy odczuwać intensywniej po tygodniu przymusowej głodówki niż po kolejnym w danym dniu posiłku), niektóre jednak z potrzeb - jak np. właśnie potrzeba jedzenia - są potrzebami odradzającymi się i wymagają systematycznego zaspokajania.

14 Zmienność Wynika ona z czasu, miejsca, i warunków występowania potrzeb. są one bowiem zależne np. od wieku człowieka, płci, warunków życia, a więc ulegają ciągłym przeobrażeniom.

15 Rozwojowość Rozwojowość potrzeb jest wynikiem postępu cywilizacyjnego. Potrzeby są ilościowo nieograniczone i nie można ich zmierzyć. Stale się odradzają i są różnorodne.

16 Potrzeby są siłą napędową gospodarki, gdyż chęć ich zaspokajania nakłania ludzi do racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami i do podejmowania działalności gospodarczej.

17 Środki zaspokajania potrzeb ekonomicznych

18 Środki służące do zaspokajania potrzeb ekonomicznych
Dobra (produkty) Usługi Dobra wolne Dobra gospodarcze (rzadkie) Materialne Niematerialne Dobra konsumpcyjne Dobra produkcyjne Dobra konsumpcyjne jednorazowego użytku Dobra produkcyjne jednorazowego użytku Dobra konsumpcyjne trwałego użytku Dobra produkcyjne trwałego użytku

19 Pojęcie rzadkości Rzadkość - to luka miedzy ogólną sumą dóbr i usług, których ludzie potrzebują, aby zaspokoić różnorodne potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia. Gdyby nie występowało zjawisko rzadkości nie byłoby powodów do studiowania ekonomi, a więc do szukania odpowiedzi na pytania : co, jak, ile i dla kogo wytwarzać?

20 Dobra - środki do zaspokajania potrzeb
Środkami zaspokajania ludzkich potrzeb są najogólniej rzecz biorąc różnego rodzaju dobra ( ang. goods). Mogą one to robić w sposób bezpośredni, gdy są to dobra konsumpcyjne lub pośrednio, gdy jedynie przyczyniają się w procesie produkcji do powstawania innych, zaspokajających potrzeby ludzkie dóbr konsumpcyjnych.

21 Termin ” dobra „ odnoszony jest zazwyczaj do czegoś, co jest dla człowieka pożyteczne, służy mu, jest dla niego cenne, czyli musi mieć dlań jakąś wartość. W tym sensie do dóbr należą także usługi, czyli te szczególne dobra, które zaspakajają nasze potrzeby będące rezultatem bezpośredniego wykonywania jakieś pożytecznej dla konsumenta pracy, np. strzyżenie, czy naprawa zepsutego telewizora.

22 Klasyfikacja dóbr: Dobra wolne (ang.free goods), występują w otaczającym nas świecie w formie nieprzetworzonej przez człowieka, gotowej do natychmiastowego użycia i w zasadzie w ilościach nieograniczonych .Dobra te to najczęściej dary natury - otrzymywane są zatem bezpłatnie. Do kategorii tej możemy zaliczyć: powietrze wodę, energię słoneczną itp. Najczęściej dostarczane są bezpłatnie.

23 Dobra ekonomiczne – gospodarcze, rzadkie (ang. economics goods )
Dobra ekonomiczne – gospodarcze, rzadkie (ang. economics goods ). Mają one dwie istotne cechy. Po pierwsze do ich wytworzenia trzeba użyć pewnych ilości (nakładów) ludzkiej pracy oraz innych dóbr ekonomicznych i wolnych. Dobra ekonomiczne wytwarzane są z ograniczonej ilości zasobów występują zatem również w ograniczonych ilościach. Dóbr tych nigdy nie starcza dla wszystkich chętnych do ich posiadania i użytkowania, musi zatem istnieć jakiś sposób ich rozdziału. Wiąże się z tym druga cecha dóbr ekonomicznych. Ponieważ czynniki wytwórcze są zawsze czyjąś własnością, za ich użycie do wytwarzania czegokolwiek trzeba płacić. Podsumowując dobra ekonomiczne wytwarzane z ograniczonej ilości zasobów są dobrami rzadkimi tzn. takimi, które w danym czasie mogą być wytworzone w ograniczonej, zależnej od dostępności czynników wytwórczych i obecnej technologii, ilości. Nie mogą być zatem dostarczane bezpłatnie, czyli inaczej mówiąc mają one rynkową cenę.

24 Dobra rzadkie dzielimy na:
Dobra konsumpcyjne – to dobra służące bezpośrednio do zaspokajania naszych potrzeb, zużywane są „zaraz po ich wyprodukowaniu” Dobra produkcyjne – pośrednio zaspokajają nasze potrzeby gdyż służą do wytwarzania dóbr konsumpcyjnych. Dobra te są zużywane w procesie produkcji. Wyróżniamy dobra produkcyjne nietrwałego (jednorazowego) użytku i trwałego użytku.

25 Definicja usługi Zespół czynności wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych lub Działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa może obejmować czynności niematerialne, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem lub materialne, jak wykonawstwo konkretnych przedmiotów (np.: dokumentacji technicznej).

26 Podstawowe cechy usług:
brak możliwości tworzenia zapasów usług, niematerialność, ulotność, jednoczesność produkcji i konsumpcji usług w czasie, różnorodność miejsca i czasu świadczenia usług.  

27 Rodzaje usług Materialne – działalność człowieka skierowana jest na przedmiot (usługi szewskie, fryzjerskie, itp.) Niematerialne – działalność człowieka skierowana jest na innych ludzi np. usługi przewozu osób, usługi prawnicze, itp.)

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google