Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"— Zapis prezentacji:

1 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Aspekty prawne

2 Przepisy prawne związane z budową, oddawaniem do użytkowania i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków. 1. ustawa z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), 2. ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013r., poz ze zm.), 3. ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) i rozporządzenia –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690), 4. ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 ze zm.) i rozporządzenia –Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1800) 5. ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2013r. Poz ze zm.) i rozporządzenia- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U nr 130 poz. 880) §§§

3 Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz wyboru producenta i obiektu oczyszczalni, powinni zrobić rozeznanie warunków lokalnych wynikających z: miejscowego planu zagospodarowania gminy; warunków gruntowo-wodnych; gminnego programu ochrony środowiska; gminnego programu kanalizacji -koncepcji gospodarki ściekowej dla terenu gminy.     Jeżeli posesja, na której planowana jest budowa oczyszczalni znajduje się w granicach terenu objętego prawną ochroną przyrody, należy brać pod uwagę te warunki.Właściciel nieruchomości musi dowiedzieć się, czy w najbliższych latach gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej, która objęłaby również jego gospodarstwo. Budowa sieci kanalizacyjnej powinna być określona w programie kanalizacji, zgodnie z którym na terenie gminy powinny być wyznaczone tereny, gdzie przewidziane będą sieci kanalizacji oraz obszary przeznaczone pod indywidualną gospodarkę ściekową.

4 Jeśli dla danego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego to zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  – potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Organem wydającym decyzję jest wójt, burmistrz, prezydent miasta

5 Decyzja odmowna najczęściej związana jest z dwoma powodami
Decyzja odmowna najczęściej związana jest z dwoma powodami. Pierwszym z nich jest lokalizacja działki w pobliżu lub bezpośrednio na terenach cennych przyrodniczo lub chronionych. Dotyczy to aspektów ochrony środowiska związanych z utrudnioną kontrolą jakości zrzucanych ścieków. Drugim z nich jest koncepcja skanalizowania, jaką posiada gmina. Wiąże się to z tym, że dąży ona  do zbilansowania ekonomicznego sieci wodno-kanalizacyjnej. Budowa dużej ilości przydomowych oczyszczalni ścieków w danym regionie może to znacznie utrudnić. Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust 1 pkt 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

6 Przy projektowaniu oczyszczalni należy zachować wymagania, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym rozdz. 7 § 31, 36 i 37. Np. odległości: do studni - od zbiorników gromadzenia nieczystości (osadnika gnilnego) - 15 m, od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej - 30 m. Drenaż rozsączający 2 m od granicy działki, 5 m od poziomu wód gruntowych, 1,5 m od rurociągów z gazem, wodą, 0,8 m od kabli elektrycznych, 3 m od drzew i krzewów.

7

8 CIEKAWOSTKA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690), § Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. 3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

9 bez pozwolenia na budowę, ale zgodnie…… ze zgłoszeniem
PRAWO BUDOWLANE bez pozwolenia na budowę, ale zgodnie…… ze zgłoszeniem Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., nie wymaga pozwolenia na budowę: budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Jednakże należy dokonać zgłoszenia budowlanego w charakterze wniosku ( art. 30 ust. 1 pkt Ustawy – Prawo budowlane) do Starosty.  Zgłoszenie to powinno precyzować rodzaj, zakres, sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do powyższego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb bierze się pod uwagę dołączenie do zawiadomienia szkiców i rysunków. Decyduje o tym organ, gdy uzna, że to konieczne. Organ ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Zgodę na budowę wydaje starostwo powiatowe. Jeśli organ w tym terminie nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu wtedy można uznać go jako rozpatrzony pozytywnie. Oczywiście urząd może wydać decyzje odmowną. Może wiązać się ona z faktem naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy inwestycja wymaga pozwoleń na budowę oraz w sytuacji, gdy inwestor nie uzupełnił brakujących dokumentów, mimo wezwani. Prace budowlane mogą nastąpić w ciągu 2 lat od podanego terminu rozpoczęcia budowy.

10 Oczyszczalnie przydomowe a Prawo Wodne
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego pod warunkiem, że oczyszczone ścieki wprowadza właściciel nieruchomości w granicach własnej działki do grunt lub cieku, zgodnie z Art. 36 ustawy Prawo wodne „1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód: 1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.” W przypadku szczególnego korzystania z wód, należy opracować dokumentację, zwaną operatem wodnoprawnym i uzyskać pozwolenie na korzystanie z wód.

11 Przykładowe ograniczenia wynikające z Prawa Wodnego
Art Zabrania się wprowadzania ścieków: bezpośrednio do wód podziemnych; 2) do wód: powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic, 3) do ziemi: jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem Art Ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą: zawierać: a) odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, b) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH), c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne; 2) powodować w tych wodach: a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu, c) formowania się osadów lub piany. 2. Zabrania się rozcieńczania ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń zgodnego z przepisami.

12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego § Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli: POZA AGLOMERACJĄ 5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 7. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

13 W aglomeracji 6.Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

14 § 26. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla RLM poniżej 2000, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 28. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. § 29. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

15 Wg załącznika nr 2 (BZT5 przy 20o C)
RLM poniżej mg O2/l RLM od 2000 do % redukcji 25 albo 70–90 mg O2/l RLM od do % redukcji 25 albo 70–90 mg O2/l RLM od do % redukcji 15 albo 90 mg O2/l RLM i powyżej - % redukcji 15 albo 90 mg O2/l Wg załącznika nr 3 (BZT5 przy 20o C) dla RLM aglomeracji RLM od 2000 do % redukcji 25 albo 70–90 mg O2/l RLM od do % redukcji 25 albo 70–90 mg O2/l RLM od do % redukcji 15 albo 90 mg O2/l RLM i powyżej 1 % redukcji 15 albo 90 mg O2/l Ważne – dla parametrów technicznych dobieranych oczyszczalni

16 Przystąpienie do eksploatacji
W ciągu miesiąca od zakończenia wybudowania oczyszczalni konieczne jest dokonanie zgłoszenia jej do gminy, celem wpisania do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ zgodnie z art. 3. ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

17 Art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U nr 130 poz. 880) Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust.2 2a i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1; 2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1

18 czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
Stosownie do art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko winno zawierać: oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług, czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), wielkość i rodzaj emisji, opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Wymagania odnośnie zgłoszeń powinny być zawarte w Gminnym Programie Ochrony Środowiska i podane do publicznej wiadomości.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google