Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI"— Zapis prezentacji:

1 NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI
Jan Hupka, Jerzy Rzechuła, Henryk Warachim, Tadeusz Zimiński Katedra Technologii Chemicznej Politechnika Gdańska

2 Rodzaje omawianych odpadów
GOSPODARKA ODPADAMI Rodzaje omawianych odpadów Odpady szklane Makulatura Osady ściekowe Popioły ze spalania odpadów i osadów ściekowych Zużyte katalizatory Gruz budowlany i rozbiórkowy Fosfogips Inne Odpady elektroniczne Zużyty węgiel aktywowany Zużyte żywice jonowymienne Zużyte ścierniwo Zaolejone odpady Odpady azbestowe

3 Odpady organiczne pochodzenia naturalnego
Odpady stałe z gospodarstw domowych związane z odżywianiem– kompostowanie Odpady wynikające z potrzeb bytowych * drewniane „malowane” – stare meble – surowiec energetyczny * drewniane „niemalowane” – z wycinanych drzew i krzewów, palety, opakowania – zagospodarowanie - współkompostowanie

4 Odpady organiczne syntetyczne
Tworzywa – polietylen, polipropylen, polistyren Tworzywa z udziałem innych pierwiastków – polichlorek winylu, poliamidowe, politereftalan etylenu (PET), poliakrylany, żywice poliestrowe w tym zbrojone włóknem szklanym, polioctan/propylan celulozy Propozycja rozwiązania – każdy z tych polimerów wymaga różnego podejścia.

5 Odpady szklane Zużyte opakowania szklane
Dotychczas stosowany jest: Recykling materiałowy (do ponownej produkcji opakowań szklanych) Propozycje na przyszłość: Lokalne przetwarzanie na materiały do gospodarczego wykorzystania mączka szklana jako: składnik preparatów czyszczących w chemii gospodarczej, materiał do strumieniowo-ściernego czyszczenia elementów konstrukcyjnych kruszywo w tynkach szlachetnych

6 Odpady szklane Szkło kineskopowe
cenne składniki do odzysku: luminofory, metale z grupy lantanowców zagrożenie dla środowiska: uwalnianie ołowiu i innych metali ciężkich Detale balonu lampy kineskopowej. Ekran Stożek Wtopione wyprowadzenie anodowe Szyjka ze szkła ołowiowego (30% PbO)

7 Makulatura Zanieczyszczone opakowania papierowe po pylistych materiałach budowlanych
Zakłady celulozowo-papiernicze nie chcą przyjmować opakowań papierowych zapylonych Papier workowy musi posiadać dużą wytrzymałość, dlatego wytwarzany jest ze świeżej celulozy bez dodatku makulatury Nie jest racjonalne wywożenie na wysypisko czy spalanie

8 Makulatura Zanieczyszczone opakowania papierowe po pylistych materiałach budowlanych
włókna makulatury workowej są bardziej wytrzymałe niż włókna makulatury mieszanej makulatura workowa zawiera niewielką ilość wypełniacza mineralnego natomiast większy jest udział lepiszcza żywicznego (co utrudnia przerób na masę celulozową) Włókna makulatury mieszanej pod mikroskopem Włókna makulatury workowej pod mikroskopem

9 Makulatura Zanieczyszczone opakowania papierowe po pylistych materiałach budowlanych
Dotychczas: składowane lub spalane Proponowane kierunki wykorzystania: przerób w kierunku przetworzenia na masę celulozową do produkcji sorbentu do likwidacji rozlewów olejowych i chemicznych jako dodatek do wybranych materiałów budowlanych

10 Osady ściekowe Szczególny rodzaj odpadów bytowych
Dotychczas – uciążliwy odpad Proponuje się – zagospodarowanie do przyrodniczego wykorzystania poprzez współkompostowanie w warunkach tlenowych Przy dużych ilościach – fermentacja metanowa a pozostałość do spalania.

11 Popiół ze spalania odpadów i osadów ściekowych
Dotychczas stosowany jest jako: składnik mas ceramicznych kruszywo w betonach Propozycje na przyszłość: odzysk fosforu z popiołów po spaleniu osadów produkcja nowych materiałów ceramicznych odzysk metali (np. cynku)

12 Koncentracja fosforu w oczyszczaniu ścieków
Popiół ze spalania odpadów i osadów ściekowych Koncentracja fosforu w oczyszczaniu ścieków Oczyszczanie ścieków Spalanie Ścieki Osad Popiół % mas. P2O5 3 - 8 Oczyszczone mg P/dm3 % mas. P2O5 8 - 25

13 Popiół ze spalania osadów ściekowych
koszt 1 tony P2O5 w importowanym surowcu fosforytowym wynosi 530 zł. wartość P2O5 w rocznym wypadzie popiołu ze spalarni w Dębogórzu wynosi 240 tyś. zł. istnieje celowość przetwarzania popiołu na nawozy fosforowe

14 Popiół ze spalania odpadów niebezpiecznych
Dotychczas: deponowanie na składowiskach odpadów Propozycje na przyszłość: wykorzystanie do produkcji specjalnych materiałów ceramicznych (kamionko-podobnych)

15 Zużyte katalizatory rafineryjne
Jednym z ważniejszych procesów rafineryjnych jest usuwanie siarki jako zanieczyszczenia naturalnych składników ropy naftowej (0,2  3 % S). Wykonuje się to w ciągłym procesie hydroodsiarczania par węglowodorów zawierających siarkę w obecności wodoru i przy udziale odpowiednich katalizatorów. Produktami są czyste węglowodory i uwolniony siarkowodór, który można oddzielić. Jako katalizatory procesowe hydroodsiarczania stosuje się ziarna porowatego Al2O3 spreparowanego z pyłem molibdenu i niklu (Ni-Mo), molibdenu i kobaltu (Co-Mo), lub innych kombinacji.

16 Zużyte katalizatory rafineryjne
Zużyte katalizatory, oprócz cennych składników zawierają zaadsorbowane (śladowe) zanieczyszczenia ropy w postaci związków wanadu, arsenu, selenu, a nawet rtęci. Z tych powodów nie powinny być składowane na komunalnych wysypiskach śmieci. Powinny być regenerowane (recykling), względnie chemicznie neutralizowane i przetwarzane na produkty użyteczne lub nieszkodliwe ekologicznie.

17 Zużyte katalizatory rafineryjne
Dotychczas: Składowany Proponuje się: Zużyty katalizator Ni-Mo zawiera około 3,5 % Ni i około 12 % Mo. Metodami hydrometalurgii można je oddzielić od nośnika chemicznego, którym jest spieczony Al2O3, modyfikowany SiO3 (~ 80 %). Jak wykazały badania (z powodzeniem) zużyty katalizator Co-Mo można wykorzystać bezpośrednio i w całości do syntezy cennego pigmentu ceramicznego typu spinelowego w barwie niebieskiej (błękit Thenarda).

18 Gruz budowlany Dotychczas: przyjmowany na składowiska Proponuje się:
przetwarzania na kruszywo budowlane (rozdrabnianie i klasyfikacja)

19 Fosfogipsy problem gminy Gdańsk
możliwe jest stopniowe wykorzystanie fosfogipsów do produkcji nawozu wzbogaconego w siarkę (saletrzak w zakładach azotowych) wstępnie przewiduje się, że do tego celu można wykorzystać około 40 tyś ton fosfogipsu rocznie

20 Inne odpady których technologię utylizacji opracowano lub opracowuje się w Katedrze Technologii Chemicznej PG Zużyte: żywice jonowymienne membrany filtracyjne opony węgiel aktywowany ziemia bieląca ścierniwo Zaolejone odpady Odpady azbestowe Odcieki ze składowisk

21 Podziękowanie Dziękuję moim dyplomantom za udostępnienie niektórych danych z przygotowywanych prac magisterskich, zaś mgr inż. Tomaszowi Magnuszewskiemu za przygotowanie prezentacji w Power Point.


Pobierz ppt "NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google