Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYBRANYCH EFEKTACH PRACY PIONU RUCHU DROGOWEGO GARNIZONU LUBELSKIEGO POLICJI Lublin, 28 stycznia 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYBRANYCH EFEKTACH PRACY PIONU RUCHU DROGOWEGO GARNIZONU LUBELSKIEGO POLICJI Lublin, 28 stycznia 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYBRANYCH EFEKTACH PRACY PIONU RUCHU DROGOWEGO GARNIZONU LUBELSKIEGO POLICJI Lublin, 28 stycznia 2009 roku

2 Zagrożenie wypadkami na drogach województwa lubelskiego

3 Struktura wypadków w ruchu drogowym na terenie województwa lubelskiego

4 Procentowy udział zagrożenia w ruchu drogowym na poszczególnych kategoriach dróg Wysoki poziom zagrożenia wypadkami na drogach krajowych i wojewódzkich, tj. ponad 50% ogółu zdarzeń, wymaga podjęcia działań zmierzających do intensyfikacji wykorzystania znajdującego się w dyspozycji jednostek terenowych KWP w Lublinie sprzętu służącego do automatycznej kontroli ruchu drogowego (fotoradary, videorejestratory). W związku ze znaczną liczbą zdarzeń na drogach powiatowych i gminnych, w okresie od wiosny do jesieni, dodatkowo wykorzystywany będzie sprzęt motocyklowy.

5 Poziom realizacji mierników KGP wynikających z Systemu Oceny Efektywności Pracy Policji na 2008 r. Kompleksowe spojrzenie na problematykę wyższej od pożądanej liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym (miernik nr 4) wymaga podjęcia wielopłaszczyznowych działań zapewniających organom Policji zwiększone wsparcie władz lokalnych, jak też podmiotów i instytucji, którym ze względu na cele statutowe, zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym są szczególnie bliskie.

6 Wskaźniki wynikające ze Strategii Wojewódzkiej Policji w Lublinie na lata 2007 - 2009: pouczenia

7 Wskaźniki wynikające ze Strategii Wojewódzkiej Policji w Lublinie na lata 2007 - 2009: główne obszary Obszary przejeżdżanie przejść oraz wykroczenia pieszych wymagają dalszych działań mających na celu dostosowanie struktury ujawnianych wykroczeń do istniejącej struktury zagrożenia. Podkreślić należy, że w przypadku tych kategorii, w porównaniu z latami ubiegłymi, można zaobserwować tendencję pozytywną, która pozwala mieć nadzieję na dalsze zbliżenie, w perspektywie średnioterminowej, do wartości oczekiwanych.

8 Wykorzystanie urządzeń automatycznie rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym Analiza efektów pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych wykazała, że w 2008 roku nastąpił istotny wzrost efektywności wykorzystania tych narzędi.

9 Kierunki działań w 2009 roku 1. Intensyfikacja nadzoru sprawowanego z użyciem videorejestratorów na ciągach dróg krajowych i wojewódzkich oraz drogach prowadzących do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. 2. Zwiększenie wykorzystania w sezonie letnim motocykli służbowych, w szczególności na drogach powiatowych i gminnych. 3. Kontynuacja starań mających na celu rozwój sieci masztów z przeznaczeniem dla urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenia. 4. Zwiększenie efektywności działań mających na celu eliminację z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących (Trzeźwy poranek) 5. Dalsza ekspansja medialna mająca na celu kształtowanie świadomości komunikacyjnej w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Współpraca z ośrodkiem telewizji regionalnej TVP 3, regionalnymi rozgłośniami radiowymi (Radio Lublin, Radio eR, Złote Przeboje, Radio Eska), gazetami lokalnymi oraz instytucjami propagującymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym (WORD). 6. Zacieśnienie współpracy z niektórymi organami uprawnionymi do kontroli ruchu drogowego: a) Inspekcja Transportu Drogowego kontynuacja wspólnych działań wyznaczonych przez BRD KGP harmonogramem działań na rok 2009 pn. Truck, Bus, E-30 oraz innych podejmowanych z inicjatywy ITD lub WRD działań obejmujących wykonywanie wspólnych kontroli drogowych. podjęcie współpracy obejmującej wprowadzenie nowej taktyki wspólnych działań prowadzonych w oparciu o patrole mieszane z wykorzystaniem pojazdów oraz sprzętu technicznego obu formacji (w tym samochodów nieoznakowanych i motocykli wyposażonych w videorejestratory oraz laserowe mierniki prędkości). prowadzenie wspólnych badań i przedsięwzięć mających na celu wdrożenie uregulowań wpływających na poprawę bezpieczeństwa przewozu osób (praca zespołu w skład którego wchodzą przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji). b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej wspólne działania obejmujące nadzór powietrzny na głównych szlakach komunikacyjnych kraju, przebiegających przez teren województwa lubelskiego w szczególności w okresach zwiększonego ruchu na drogach.

10 Kampania medialna Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny Dużym sukcesem okazała się rozpoczęta w okresie III kwartału 2008 roku kampania prewencyjna pn. Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny, polegająca na przeprowadzeniu we współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim działań polegających na promowaniu używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Opracowano plakaty reklamowe, które wraz z pismem wyjaśniającym cel akcji, były dystrybuowane, między innymi przez parafie Kościoła Rzymskokatolickiego, na terenie całego województwa. Kampania powstała przy wsparciu WORD w Lublinie, drukarni katolickiej Gaudium oraz telewizji regionalnej TVP 3. Warto zauważyć, że pomysł promowania bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego wspólnie z Kościołem został podjęty również przez inne województwa na terenie całego kraju.

11 Działania prewencyjne Fotoradar kroczący Koncepcja fotoradaru kroczącego ma na celu zintensyfikowanie wykorzystania będących w dyspozycji KWP w Lublinie pięciu urządzeń przeznaczonych do automatycznego pomiaru prędkości. W tym celu jednostki terenowe posiadające tego typu urządzenia (KMP Lublin, KMP Chełm, KMP Zamość, KMP Biała Podlaska oraz KPP Puławy) przekazują je na czas określony sąsiednim jednostkom. Prowadzone na poziomie WRD KWP w Lublinie analizy wykorzystania fotoradarów wykazały że realizacja powyższej koncepcji przyczyniła się do istotnego wzrostu efektywności wykorzystania urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego na terenie garnizonu lubelskiego Policji. W 2009 roku urządzenia samoczynnie rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego dla zapewnienia optymalnych warunków pracy, będą działały w oparciu o szczegółowy harmonogram.

12 Videorejestratory w komendach miejskich i powiatowych garnizonu lubelskiego Policji Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to główna przyczyna zdarzeń drogowych z ofiarami w ludziach, w tym tych najbardziej tragicznych w skutkach. Pojazdy służbowe wyposażone w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk to jedno z narzędzi eliminujących z ruchu drogowego kierujących poruszających się z nadmierną prędkością – potencjalnych sprawców najcięższych gatunkowo zdarzeń w ruchu drogowym. Aktualnie w dyspozycji jednostek terenowych KWP w Lublinie znajduje się 19 pojazdów służbowych wyposażonych w urządzenia rejestrujące zachowania uczestników ruchu drogowego.

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYBRANYCH EFEKTACH PRACY PIONU RUCHU DROGOWEGO GARNIZONU LUBELSKIEGO POLICJI Lublin, 28 stycznia 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google