Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Agnieszka Wojciechowska

2 Zmiany podstawy programowej klasy I – III
Przed 2007 2007 2009 2 2

3 Liczby i ich zapis Liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od sposobów ich przeliczania, porównywanie liczebności zbiorów). Liczby i ich zapis, stopniowe rozsze- rzanie zakresu liczbowego do 10 000, zapis dziesiątkowy. Liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od sposobów ich przeliczania, porównywanie liczebności zbiorów). Zapisywanie liczb w zakresie 1000, stopniowe rozszerzanie zakresu do 10 000. Uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiąt- kami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie Zapisuje setkami i odczytuje liczby w zakresie Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków : <, > =). 3

4 Działania Działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, algo- rytmy dodawania i odejmowania pisemnego, mnożenie, algorytm mnożenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe, dzielenie), kolejność wykonywania działań. Działania na liczbach: dodawanie i odejmowanie pamięcio- we w zakresie 100, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie tabliczki mnożenia. Sprawdzanie wyniku odejmowania za pomocą dodawania i wyniku dzielenia za pomocą mnożenia. Uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algoryt- mów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. Sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 4

5 Mierzenie Mierzenie. Mierzenie długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz ich odległości z użyciem różnych jednostek i miarek; stosowanie jednostek: centymetr, metr (bez zamieniania jednostek w obliczeniach). Uczeń mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jed- nostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obli- czenia dotyczące tych miar(bez zamiany jednostek i bez wy- rażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); uży- wa pojęcia: kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliś- my autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry). 5

6 Odmierzanie Brak hasła
Odmierzanie płynów za pomocą szklanki, butelki, garnka (użycie pojęć: pół i ćwierć litra). Uczeń odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 6

7 Ważenie Ważenie. Ważenie przedmiotów z użyciem jednostek: dekagram, kilogram (użycie pojęcia: pół kilo- grama). Uczeń waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram gram; wykonuje łatwe obliczenia używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu- mianowanych w obliczeniach formalnych). 7

8 Obliczenia pieniężne Obliczenia pieniężne.
Obliczenia pieniężne w zakresie 100 zł. Uczeń wykonuje łatwe obliczenia pie- niężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych, wymagają- cych takich umiejętności. 8

9 Temperatura Brak hasła
Mierzenie temperatury, odczytywanie wska- zań termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi Uczeń odczytuje temperaturę bez koniecz- ności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni poniżej zera, 3 stopnie mrozu. 9

10 Kalendarz Kalendarz. Nazywanie dni tygodnia i miesięcy oraz znajo- mość ich kolejności. Zapisywania i porządkowanie chronologicznie dat (dni i miesiące). Wykonywa- nie prostych obliczeń kalendarzowych (w zakresie pełnych miesięcy). Uczeń podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytu- acjach życiowych. 10

11 Zegar Brak hasła Odczytywanie i zapisywanie czasu w systemie i 24-godzinnym, stosowanie pojęć: minuta, godzi-na, pół godziny. Wykonywanie prostych obliczeń zegarowych (w zakresie pełnych godzin). Uczeń odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami : godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny). 11

12 Liczby rzymskie Brak hasła
Odczytywanie i zapisywanie liczb rzyms- kich od I do XII. Uczeń odczytuje i zapisuje liczby w syste- mie rzymskim od I do XII. 12

13 Równania Brak hasła Rozwiązywanie łatwych równań jednodziała- niowych z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). Uczeń rozwiązuje łatwe równania jednodziała- niowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). 13

14 Zadania tekstowe Matematyzowanie sytuacji konkretnych, rozwią- zywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych i łatwych zadań złożonych. Rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania (w tym zadań na porównywanie różnicowe i zadań dotyczących ilości, ceny i wartości). Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego). 14

15 Figury Figury geometryczne, w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt i koło.
a) mierzenie długości odcinków i rysowanie za pomocą linijki odcinków o danej długości ; b) rozpoznawanie i nazywanie trójkąta, kwadratu, prosto- kąta i koła; c) mierzenie długości boków (w pełnych centy- metrach) i obliczanie obwodu trójkąta, kwadratu i pros- tokąta. Uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach). 15

16 Symetria Brak hasła Uczeń rysuje drugą połowę figury symetrycz- nej, rysuje figury w powiększeniu i pomniej- szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). 16

17 Usunięto: kolejność wykonywania działań, algorytmy działań pisemnych, zadania teksto- we złożone, porównywanie ilorazowe. 17

18 Czego nie ma w nowej podstawie programowej?
Usunięto: kolejność wykonywania działań, algorytmy działań pisemnych, zadania teksto- we złożone, porównywanie ilorazowe.


Pobierz ppt "EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google