Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i zadania projektu HUN-POL-TRANS Projekt finansowany ze środków 6.Programu Ramowego UE Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i zadania projektu HUN-POL-TRANS Projekt finansowany ze środków 6.Programu Ramowego UE Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk."— Zapis prezentacji:

1 Cele i zadania projektu HUN-POL-TRANS Projekt finansowany ze środków 6.Programu Ramowego UE Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk

2 HUNPOL-TRANS Projekt o akronimie HUNPOL-TRANS ma na celu wspieranie uczestnictwa węgierskich i polskich organizacji badawczych transportu powierzchniowego w 6. Programie Ramowym UE. Podejmowane działania będą sprzyjać pogłębieniu współpracy naukowo-badawczej między Polską a Węgrami oraz innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi. Projekt realizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy (koordynator), węgierskie Ministerstwo Edukacji i TÜV, Akademie Rheinland GmbH (partnerzy). Europejskie stowarzyszenia dla rozwoju transportu drogowego (EUCAR), szynowego (UNIFE i ERRAC) i morskiego (COREDES) wspierają podejmowane działania uczestnicząc w imprezach o znaczeniu strategicznym, jak spotkania brokerskie. Czas realizacji projektu wynosi 30 miesięcy.

3 Cele projektu obejmują: ocenę sytuacji i perspektyw rozwojowych Węgier i Polski w dziedzinie transportu powierzchniowego; selekcję najbardziej aktywnych organizacji badawczo- rozwojowych, w tym centrów doskonałości, z Polski i Węgier oraz rozbudowę baz danych; organizację imprez (konferencji, seminariów, warsztatów) dostosowanych do potrzeb podmiotów naukowo-badawczych; zidentyfikowanie konsorcjów (IP, NoE) poszukujących nowych partnerów; pobudzenie entuzjazmu dla badań w dziedzinie transportu powierzchniowego wśród młodej kadry naukowej; promowanie konstruktywnego międzynarodowego partnerstwa w obszarze transportu powierzchniowego.

4 Działania rozbudowa bazy danych organizacji naukowo-badawczych zainteresowanych programem transportu powierzchniowego - z Polski, Węgier i innych nowych państw członkowskich UE; określenie profili kompetencji organizacji, które będą wykorzystywane przy dalszych kontaktach i poszukiwaniu partnerów do projektów klasyfikacja grup docelowych celem dostosowania oferty KPK do potrzeb odbiorców dotarcie do jednostek badawczych w nowych krajach członkowskich z informacją na temat projektów (IP/NoE i STREP) aktualnie realizowanych w ramach 6PR oraz podejmowanych inicjatyw; utworzenie stabilnej struktury (kontaktów, współpracy) ułatwiającej przygotowanie wspólnych projektów organizacja imprez o charakterze informacyjnym (seminaria, konferencje, warsztaty) poświęconych nowym konkursom i realizacji zadań w priorytecie transport powierzchniowy; pobudzanie entuzjazmu dla badań i rozwoju technologii transportowych, szczególnie wśród młodej kadry naukowców z nowych państw członkowskich; ocena polskiej i węgierskiej polityki transportowej oraz udzielenie zaleceń do kształtowania polityki badawczej. zaproponowanie rekomendacji celem zwiększenia znaczenia badań naukowych w transporcie powierzchniowym

5 HUNPOL-TRANS - harmonogram Grupa docelowa Imprezy Odnowa entuzjazmu Grudzień Projekty IP/NoE Baza danych Ocena polityki 2004 StyczeńLipiecGrudzień Styczeń 20062005

6 ZADANIA Zadanie 1 – Grupa docelowa W pierwszej kolejności zachodzi potrzeba zidentyfikowania organizacji (jednostek edukacyjnych, badawczo-rozwojowych i stowarzyszeń) zainteresowanych programem transportu powierzchniowego oraz scharakteryzowania ich pod kątem użyteczności i potrzeb - do bazy danych potencjału naukowo-badawczego nowych państw członkowskich. Zebrane informacje będą stanowić platformę dalszych działań: spotkań brokerskich, warsztatów, konferencji oraz posłużą ocenie polityki i strategii badawczej. Zadanie 2 - Identyfikacja projektów (IP/NoE) Konieczne jest dotarcie do podmiotów badawczych w nowych krajach członkowskich UE z informacją na temat realizowanych projektów zintegrowanych i sieci doskonałości oraz podejmowanych inicjatyw, a także stworzenie stabilnej platformy współpracy między jednostkami z nowych i starych państw członkowskich. Należy zidentyfikować konsorcja tworzone, zgłoszone do konkursów i poszukujące nowych partnerów. Należy również udostępnić dane zespołów z nowych państw członkowskich i informacje o "HunPol-Trans" koordynatorom projektów, zachęcając do uczestnictwa.

7 Zadanie 3 - Imprezy (szkolenia, konferencje, warsztaty) Planowane imprezy obejmują seminaria, konferencje i spotkania brokerskie. Na parę miesięcy przed ogłoszeniem konkursu odbędą się na terenie Polski i Węgier po 1 - 2 seminaria informacyjne. Międzynarodowe konferencje - po jednej w każdym z tych krajów - oraz warsztaty będą dotyczyły nowych konkursów w priorytecie 6.2. W trakcie tych konferencji zorganizowane zostaną dwa spotkania brokerskie, a dwa następne odbędą się w ramach innych konferencji europejskich. W celu ułatwienia kontaktu i wymiany idei między badaczami z nowych i starych państw członkowskich, konsorcjum pokryje koszty uczestnictwa w konferencjach najbardziej zaawansowanych partnerów, a także część kosztów uczestnictwa w innych warsztatach i spotkaniach brokerskich poświęconych tematyce transportu powierzchniowego. Zadanie 4 - Baza danych partnerów Kompleksowa, internetowa baza danych organizacji badawczych i naukowców z nowych państw członkowskich ma ułatwić poszukiwanie partnerów, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres działalności oraz posiadane doświadczenie. Realizacja przebiega w następujących etapach: zaprojektowanie bazy danych, określenie zakresu i zawartości bazy danych, zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego.

8 Zadanie 5 - Pobudzenie entuzjazmu badawczego Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu pobudzenie entuzjazmu dla badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie transportu powierzchniowego, wspieranie kariery zawodowej młodych uczonych i pobudzanie kreatywności. Konsorcjum we współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi dokona rozpoznania wybijających się studentów oraz najlepszych prac doktorskich i magisterskich z Polski i Węgier. Zorganizowane będzie forum młodych badaczy w formie chatu (portal internetowy) oraz spotkania - podczas imprezy brokerskiej lub seminariów tematycznych odbywanych w krajach członkowskich. Przewidziany jest konkurs na najlepsze wnioski projektowe z nagrodami dla wybijających się młodych naukowców z nowych krajów członkowskich. Zadanie 6 - Ocena polityki i zalecenia Grupa ekspertów przeprowadzi analizę SWOT stanu transportu powierzchniowego w Polsce i na Węgrzech oraz współpracy między nauką a przemysłem i MŚP. Eksperci opracują metodologię oceny polityki transportowej i udzielą zaleceń do kształtowania przyszłej polityki w tej dziedzinie.

9

10

11

12 Przewidziane są seminaria mające na celu dotarcie do nowych uczestników 6PR z informacją na temat zasad, priorytetów, założeń technologicznych i innowacyjnych programu transportu powierzchniowego oraz poszukiwania partnerów. Każdy z partnerów konsorcjum zorganizuje 1- 2 seminaria na swoim terenie przed ogłoszeniem konkursu. Odbędą się dwie 2-dniowe konferencje dla ok. 150 osób obejmujące: dzień informacyjny, warsztaty (pierwszy dzień) oraz spotkanie brokerskie (drugi dzień), nt. nowych konkursów w priorytecie 6.2. Konferencja i warsztaty są imprezami międzynarodowymi z udziałem uczestników z państw sąsiednich: starych i nowych członków UE oraz niektórych krajów trzecich, jak Białoruś i Ukraina. Zaproszeni zostaną m.in. eksperci z UE i koordynatorzy projektów. W drugim dniu przewidziane jest uczestnictwo potencjalnych partnerów z państw członkowskich, w tym koordynatorów projektów zintegrowanych i sieci doskonałości oraz wszystkich krajowych punktów kontaktowych. Konferencja na Węgrzech odbędzie się po ogłoszeniu 3-go konkursu, zaś konferencja w Polsce przewidziana jest wkrótce po ogłoszeniu 1 konkursu 7PR. Cztery jednodniowe imprezy brokerskie, z których dwie (dla ok. 50 osób) będą stanowić integralną część wspomnianych konferencji międzynarodowych, zaś pozostałe, z udziałem 10 zaawansowanych partnerów projektu HunPol-Trans, odbędą się w ramach innych konferencji europejskich. Zaproszeni zostaną przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu wytwórczego, celem skojarzenia ich z podmiotami badawczo-rozwojowymi odpowiadającymi ich zapotrzebowaniu na technologie.


Pobierz ppt "Cele i zadania projektu HUN-POL-TRANS Projekt finansowany ze środków 6.Programu Ramowego UE Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google