Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya z ulicą Zawodzie nr 364880K w km 0+020 do 0+042 w Szczawnicy, wraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya z ulicą Zawodzie nr 364880K w km 0+020 do 0+042 w Szczawnicy, wraz."— Zapis prezentacji:

1 Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya z ulicą Zawodzie nr 364880K w km 0+020 do 0+042 w Szczawnicy, wraz z ochroną przeciwpowodziową miasta Szczawnica polegającą na modernizacji zabudowy potoku Grajcarek w km 1+650 do 4+100

2 Przygotowanie dokumentacji na remont murów Na podstawie zawartego porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w 2012 roku na realizację zadania „Ochrona przeciwpowodziowa Miasta Szczawnica – modernizacja zabudowy pot. Grajcarek w km 1+650 do 4+100 w m. Szczawnica” Miasto i Gmina Szczawnica zobligowało się do zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. RZGW zobligowało się do zlecenia remontu murów.

3 Zlecenie dokumentacji projektowej Miasto i Gmina Szczawnica w lutym 2012 roku ogłosiła przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. Został wyłoniony Wykonawca, firma AQUEDUCT, W. Adamska – G. Marszałek” Sp. j., Ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka Cena wykonania projektu: 89 913,00 zł brutto

4 Opis zakresu projektu murów Zakres zawartej umowy obejmował wykonanie: - podkładów mapowych do celów projektowych, - uzgodnień, uzyskanie opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, - projektu budowlano - wykonawczego przedsięwzięcia - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - opracowanie operatu wodnoprawnego oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ponadto zakres robót oraz rozwiązania techniczne zostały uzgodnione z Zarządem Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu.

5 Pozwolenie na budowę W 2014 roku Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało pozwolenie na remont murów wydane przez Wojewodę Małopolskiego. Na początku 2015 roku pojawiła się możliwość pozyskania środków na remont murów, gdzie wartość dofinansowania wynosi 100% wartości zadania. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim remontu murów został oszacowany na kwotę 3.892.072,25zł brutto.

6 Uzyskane dotacje na remont murów i mostu Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało 100% dofinansowania na remont murów z budżetu Państwa – ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, natomiast na odbudowę uszkodzonego mostu uzyskano 80% dofinansowania ze środków budżetu Państwa – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

7 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym Przedsięborstwo Budowlane "ESBUD" Stanisław Chryczyk os. Kapłony 232A 34-452 Ochotnica Dolna "WIKAR" Przedsiębiorstwo Budowlano - Transportowe Sp. z o. o. 33-314 Łososina Dolna 108 Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102 34-400 Nowy Targ "NOWEL" Paweł Nowak ul. Racławicka 4 33-300 Nowy Sącz

8 Wykonawca robót Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A., ul. Szaflarska 102 34 - 400 Nowy Targ Wg złożonej oferty Wykonawcy, wykonanie zadania zostało określone na kwotę 4.736.210,45zł, w tym remont murów 3.076.334,55zł, w tym odbudowa mostu 1.659.875,90zł

9 Zakres robót przy Bulwarach Modernizacji wymaga całe koryto potoku Grajcarek wraz z istniejącymi obiektami od stopnia wodnego poniżej wyciągu PKL Palenica, aż do zapory przeciw- rumoszowej przy OHP

10 Szczegółowy zakres robót przy Bulwarach oczyszczenie murów podniesienie korony lewej i prawej strony bulwaru o 0,4m wraz z oczepem betonowym na długości 1052m w rejonie ul. Zawodzie (od MZGK do mostu) przykrycie korony murów oczepem betonowym z wykładziną kamienną na całej długości uzupełnienie i wymiany wykładziny kamiennej wypełnienie szczelin, pęknięć zaprawą cementową odbudowa zniszczonych schodów bulwarowych

11 Szczegółowy zakres robót przy Bulwarach W ramach robót zostanie wykonana m. in. podbicie ławy fundamentowej bulwarów betonem z wykładzina kamienną, budowa bystrza kaskadowego poniżej ujścia potoku Jarmuta

12 Zabezpieczenie brzegu W ramach robót zostanie wybudowana opaska brzegowa z koszy siatkowo-kamiennych na długości 213mb (od końca bulwarów do cieku wodnego) o średniej wysokości 3m

13

14 Budowa nowego muru W ramach robót zostanie wykonany nowy mur oporowy na długości ok. 17.5m

15 Szczegółowy zakres robót przy stopniach wodnych uzupełnienie i wymiana wykładziny kamiennej na progach Oczyszczenie, uzupełnienie wykładziny na przyczółkach Uzupełnienie ubytków betonu (wyrwy na progach, wyłamane fragmenty fartuchów, szykan) Wypełnienie wyrw brzegowych na skarpie poniżej i powyżej stopni wodnych Punktowe narzuty z kamienia grubego

16 Szczegółowy zakres robót przy stopniach wodnych

17 Roboty przy mostach na „Sewerynówce” „Św. Jana” Zakres robót polega na ubezpieczeniu stóp filarów pryzma betonową z wykładziną kamienną

18

19 Roboty przy rampach zjazdowych do koryta potoku i wylotach kanalizacji deszczowej Zakres robót polega na odbudowie ramp zjazdowych i wymianie betonowych wylotów kanalizacji deszczowej

20 Roboty w korycie potoku Grajcarek Zakres robót polega na usunięcie pojedynczych wielkich głazów oraz wyłamanych elementów betonowych, udrożnienie koryta, wykonanie narzutów z kamienia grubego w dnie

21 Zniszczenie mostu w trakcie opadów w 2014 roku W maju 2014 roku został uszkodzony przyczółek mostu od ul. Szalaya, podmyty środkowy filar, uszkodzona konstrukcja nośna wraz z jezdnią

22 Roboty przy moście łączącym ul. Szalaya i ul. Zawodzie Projekt zagospodarowanie terenu w rejonie mostu

23 Roboty przy moście łączącym ul. Szalaya i ul. Zawodzie Przekrój podłużny mostu

24 Roboty przy moście łączącym ul. Szalaya i ul. Zawodzie Przekrój poprzeczny mostu

25 Dziękuje za uwagę

26


Pobierz ppt "Odbudowa zniszczonego obiektu mostowego nad potokiem Grajcarek łączącego ulicę Szalaya z ulicą Zawodzie nr 364880K w km 0+020 do 0+042 w Szczawnicy, wraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google