Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, PRZEMARSZ KOLUMN PIESZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, PRZEMARSZ KOLUMN PIESZYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, PRZEMARSZ KOLUMN PIESZYCH
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, PRZEMARSZ KOLUMN PIESZYCH

2 P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H
PIESZY – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – oznacza powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną znakami drogowymi. A-16 przejście dla pieszych D-6 przejście dla pieszych

3 Pieszy znajdujący się na drodze jest uczestnikiem ruchu drogowego !!!
D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-35 przejście podziemne dla pieszych D-36 przejście nadziemne dla pieszych T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci Pieszy znajdujący się na drodze jest uczestnikiem ruchu drogowego !!! Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, C-16 droga dla pieszych C-16a koniec drogi dla pieszych

4 a w razie braku takiej - drogi z pobocza.
Czy pieszy może korzystać z jezdni ? Jeżeli nie ma chodnika, drogi dla pieszych, pobocza lub czasowo nie można z nich korzystać – pieszy wówczas może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący po jezdni są obowiązani iść jeden za drugim, na drogach o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Na drogach tych piesi z wyjątkiem osób niepełnosprawnych są obowiązani ustępować miejsca kierującym rowerami. W strefach zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami ( ruch jest podporządkowany pieszemu ). Dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi bez opieki dorosłych. D-40 strefa zamieszkania D-41 koniec strefy zamieszkania

5 Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
A co to jest szczególna ostrożność ? SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ – ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Czy pieszy może może przechodzić przez jezdnię poza przejściem ? Tak, może gdy odległość od przejścia przekracza 100m pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jeżeli skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

6 Kierujący pojazdem, zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża nawet wówczas gdy przechodzi on w nie oznaczonym miejscu (przejście dla pieszych). Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Podobnie jak podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnionych jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

7 Jeżeli na drodze znajdują się przejścia nadziemne lub podziemne – pieszy jest obowiązany korzystać z nich. Na przystanku komunikacji publicznej z wysepką dla pasażerów, która łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do przystanku i z przystanku dozwolone jest tylko po tym przejściu.

8 Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodny dostęp do tramwaju i na chodnik. Przepis ten obowiązuje wszelkie pojazdy komunikacji publicznej.

9 Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach przedzielonych wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni – przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne. Kierującym ruchem jest osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu. Osoba ta jest odpowiednio ubrana i trzyma w ręku znak B-20 ,,STOP’’. Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych, wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności (wzniesienie, zakręt), zwalniania kroku lub zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, przebiegania przez jezdnię, chodzenia po torowiskach, wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich zostało rozpoczęte, przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdują.

10 Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, nie dotyczy to strefy zamieszkania. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Niewidomy jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu podczas samodzielnego poruszania się po drodze. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. Przepisów ustawy dotyczących ruchu pieszych nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

11 P R Z E M A R S Z K O L U M N P I E S Z Y C H
KOLUMNA PIESZYCH – zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kolumna pieszych z wyjątkiem pieszych do 10 lat może poruszać się tylko po prawej stronie jezdni. Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4 a w kolumnach wojskowych 6 pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. (Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli ich nie ma lub czasowo nie można z nich korzystać – pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100m.

12 Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu, drugi – ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu. W kolumnie o długości przekraczającej 20m maszerujący po lewej stronie z przodu i z tyłu obowiązani są używać elementy odblaskowe. A ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym rozmieszczone tak aby odległość między nimi nie przekraczała 10m. Światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150m. Zabrania się ruchu kolumn pieszych po jezdni w czasie mgły – nie dotyczy to wojska, policji. Zabrania się ruchu po jezdni kolumny pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności. Zabrania się prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 roku życia. Osoba prowadząca kolumnę pieszych musi posiadać dokument o przeszkoleniu.

13 Znaki i sygnały obowiązujące kolumny pieszych:
Znaki zakazu: B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach” B-2 ,,zakaz wjazdu” B-21 ,,zakaz skręcania w lewo” B-22 ,,zakaz skręcania w prawo” B-23 ,,zakaz zawracania” B-31 ,,pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” B-35 ,,zakaz postoju” B-36 ,, zakaz zatrzymywania się” B-37 ,,zakaz postoju w dni nieparzyste” B-38 ,, zakaz postoju w dni parzyste” Znaki drogowe poziome: P-1 ,,linia pojedyncza przerywana” P-2 ,,linia pojedyncza ciągła” P-3 ,, linia jednostronnie przekraczalna” P-4 ,,linia podwójna ciągła” P-5 ,,linia podwójna przerywana” P-6 ,,linia ostrzegawcza” P-7a ,,linia krawędziowa przerywana:

14 P-7b ,,linia krawędziowa ciągła”
P-8a ,,strzałka kierunkowa na wprost” P-8b ,,strzałka kierunkowa do skręcania” P-8c ,,strzałka kierunkowa do zawracania” P-9 ,,strzałka naprowadzająca” P-12 ,,linia bezwzględnego zatrzymania – STOP” P-13 ,,linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” P-14 ,,linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” P-15 ,,linia podporządkowania” P-16 ,,napis STOP” P-17 ,,linia przystankowa” P-18 ,,stanowisko postojowe” P-19 ,,linia wyznaczająca pas postojowy” P-20 ,,koperta” P-21 ,,powierzchnia wyłączona” Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory S-1, S-2, S-3, S-4 dotyczą także kolumn pieszych.

15 Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7,
oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony i wjazdu na część jezdni znajdującej się po stronie wskazanej strzałką – dotyczy to również kolumn pieszych. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub za urządzenie nadające te sygnały – dotyczy to również kolumn pieszych. Sygnały dawane przez uprawnione osoby (kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli) dotyczą także kolumn pieszych.


Pobierz ppt "PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, PRZEMARSZ KOLUMN PIESZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google