Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E KRAN S YSTEM 3.2. Z AWARTOŚĆ O Programie Ekran Server i Konsola Zarządzania Licencjonowanie Ekran Client Alerty Ekran Monitor 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E KRAN S YSTEM 3.2. Z AWARTOŚĆ O Programie Ekran Server i Konsola Zarządzania Licencjonowanie Ekran Client Alerty Ekran Monitor 2."— Zapis prezentacji:

1 E KRAN S YSTEM 3.2

2 Z AWARTOŚĆ O Programie Ekran Server i Konsola Zarządzania Licencjonowanie Ekran Client Alerty Ekran Monitor 2

3 O PROGRAMIE 3

4 Inteligentny system rejestrowania video aktywności użytkowników 4 E KRAN S YSTEM Privileged Identity Management Ekran System pozwala tworzyć indeksowane zapisy wideo wszystkich sesji terminalowych na Twoich serwerach, a także nagrywać lokalne i zdalne sesje na stacjach roboczych. Kontrola Pracowników Czy jesteś zainteresowany bezpieczeństwem Twojej firmy? Chcesz wiedzieć, co robią pracownicy w godzinach pracy? Czy chcesz kontrolować dostęp do poufnych informacji? Konkurencyjna Cena Ekran System zapewnia wszystkie popularne funkcje konkurencyjnych rozwiązań, jednocześnie oferując wiele korzystniejsze ceny niż ObserveIT, Balabit lub NetWrix.

5 E KRAN S YSTEM 5 Ekran System to rozwiązanie dla zdalnego monitoringu czynności użytkowników. Umożliwia nagrywanie aktywności na komputerach z zainstalowanym agentem Ekran Client i odtwarzanie filmu video z przechwyconych zrzutów ekranu. Ekran System rejestruje wszystkie sesje terminalowe, zdalne i lokalne. Ekran System składa się z: Ekran Management Tool GUI służące to zarządzania systemem Ekran Server Główny komponent przechowujący zrzuty ekranu, dostarczone przez Ekran Client Ekran Monitor Przyjazny użytkownikowi interfejs do szybkiego wyszukiwania i analizy nagrań Ekran Client Komponent instalowany na wybranych stacjach, przechwytujący zrzuty ekranu, aby wysłać je do Serwera

6 S TRUKTURA PROGRAMU 6

7 E KRAN S ERVER I K ONSOLA Z ARZĄDZANIA Instalacja komponentów, zarządzanie użytkownikami, uprawnienia, ustawienia Konsoli Zarządzania 7

8 Wybierz komponenty do zainstalowania Baza danych Firebird lub MS SQL I NSTALACJA E KRAN S ERVER Podczas instalacji możesz wybrać rodzaj bazy danych, a także ustawić klucz, który będzie potrzebny w przypadku lokalnego usuwania agentów Ekran Client. 8

9 Uruchom plik EkranSystem_ManagementTool.exe i podążaj za dalszymi instrukcjami I NSTALACJA K ONSOLI Z ARZĄDZANIA Konsola Zarządzania może zostać zainstalowana na każdym komputerze. Połączenie sieciowe z serwerem jest wymagane, aby móc nim zarządzać. 9

10 K ONSOLA Z ARZĄDZANIA Konsola Zarządzania jest przyjaznym użytkownikowi modułem do zarządzania całym systemem. Praca z Konsolą Zarządzania odbywa się przez przeglądarkę internetową. Interfejs Konsoli Zarządzania domyślnie podzielony jest na następujące obszary: Navigation pane – panel nawigacyjny Data View pane – panel z danymi Filtering pane – panel z filtrami Toolbar 10

11 Z ARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I GRUPAMI UŻYTKOWNIKÓW Domyślnie utworzony jest jeden administrator systemu. Istnieją dwa typy użytkowników: Użytkownicy wewnętrzni Użytkownicy Active Directory (użytkownicy domenowi Windows) 11 Aby zdefiniować uprawnienia, możesz utworzyć grupy użytkowników. Jeden użytkownik może należeć do różnych grup. Wygodne zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkownika

12 U PRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW I GRUP UŻYTKOWNIKÓW 12 Możesz zdefiniować uprawnienia dla użytkownika w zakładce Administrative Permissions. Uprawnienia pozwalają Tobie zdefiniować z jakich funkcji Ekran System użytkownicy będą w stanie korzystać. Zakładka Administrative permissions definiuje akcje jakie użytkownicy mogą wykonać w całym systemie. Client permissions definiuje jakie akcje użytkownicy mogą wykonać z aplikacją klienta. Klienckie uprawnienia mogą być zdefiniowane indywidualnie dla każdego klienta lub grup klientów. Uprawnienia klientów dla aplikacji agenta.

13 U STAWIENIA KONSOLI ZARZĄDZANIA 13 Ustawienia Konsoli Zarządzania określają główne parametry przechowywania danych. Ścieżka przechowywania bazy danych Firebird Ręczne i automatyczne oczyszczanie bazy danych

14 L ICENCJONOWANIE Rodzaje licencji i zarządzanie kluczami 14

15 L ICENCJONOWANIE Ekran System posiada korzystny system licencjonowania. Licencjonowany jest tylko agent Ekran Client. Zarówno Komponent Ekran Server jak i dowolna liczba aplikacji Ekran Monitor jest dostępne za darmo. Są dwa rodzaje licencji Ekran Client :  Licencja dla stacji roboczych  Licencja dla serwerów Aby korzystać z wieczystej licencji Ekran System, powinieneś licencjonować ją aktywując klucz na komputerze na którym zainstalowany jest Ekran Server. 15 Ekran System dostarczany jest z wbudowanym 30-dniowym kluczem licencyjnym, który pozwala Tobie wdrożyć system i przetestować wszystkie funkcje na 5 stacjach roboczych i 1 serwerze.

16 Z ARZĄDZANIE LICENCJAMI 16 Aby zacząć otrzymywać dane z agentów Ekran Client, powinieneś przypisać im licencje po aktywacji klucza. Przypisywanie/usuwanie licencji Wygodne zarządzanie kluczami Aktywacja klucza bez połączenia z Internetem Aktywacja klucza online

17 E KRAN C LIENT Instalacja i konfiguracja agentów 17

18 Wygeneruj pakiet instalacyjny i skonfiguruj agenta w trakcie generowania. Użyj plik instalacyjny (.exe), aby zainstalować agenta z domyślnymi ustawieniami. I NSTALACJA A GENTÓW E KRAN C LIENT 18 Ekran Client może być zainstalowany zdalnie lub lokalnie. Instalacja odbywa się z poziomu Konsoli Zarządzania. Instalacja Lokalna Instalacja agenta lokalnie, używając pliku instalacyjnego (.exe). Jeśli masz już plik.ini z określonymi ustawieniami wygenerowanymi w Konsoli Zarządzania i zapisany na komputerze, możesz go używać do instalacji Agentów.

19 I NSTALACJA A GENTÓW E KRAN C LIENT 19 Przeskanuj sieć, aby znaleźć wybrane komputery. Instalacja Zdalna Wygeneruj listę komputerów Wybierz komputery na których ma być zainstalowany agent Określ parametry instalacji Kliknij przycisk Install, podążaj za dalszymi instrukcjami Znajdź komputer podając jego adres IP. Zwróć uwagę na wylistowane komputery, na których nie został zainstalowany agent.. Znajdź komputery podając ich nazwę.

20 U STAWIENIA E KRAN C LIENT 20 Ustawienia agentów Ekran Client konfigurowane są w trakcie instalacji. Mogą one zostać zmienione w Konsoli Zarządzania. Elastyczne ustawienia agenta Ekran Client

21 21 W YMUSZENIE UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKA Ekran System Client może wymagać wprowadzenia poświadczeń, zanim pozwoli użytkownikowi pracować w systemie. Pozwala to na osiągnięcie dwóch celów: Monitoruje aktywność użytkowników na komputerze, gdy wielu użytkowników korzysta z tych samych poświadczeń do logowania się do systemu Windows. Blokuje niektórych użytkowników przed korzystaniem z komputera (tylko użytkownicy, którzy znają podwójne poświadczenia, będą w stanie zalogować się do systemu). W zakładce „Client Configuration” możesz opcjonalnie zaznaczyć opcję „Enable secondary user authentication on log-in” dla ustawień wybranego agenta.

22 22 W YMUSZENIE UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKA Kiedy użytkownik zaloguje się do komputera, zostanie wyświetlone okno drugorzędnego uwierzytelniania Ekran System. Użytkownik musi wprowadzić login i hasło uprawnionego użytkownika. Jeśli login i hasło są poprawne, użytkownik może rozpocząć pracę z komputerem. Okno drugorzędnego uwierzytelniania wyświetlane jest użytkownikowi. Musi wprowadzić login i hasło użytkownika mającego uprawnienia Login to Client Computer dla wybranego agenta.

23 23 D ODATKOWY K OMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKA Dodatkowy komunikat przy logowaniu pozwala poinformować użytkownika, że jego sesja jest rejestrowana, a także poinformować go o ważnych sprawach związanych z polityką firmy lub prawem. Jeśli użytkownik kliknie I Agree, będzie miał możliwość kontynuowania pracy z systemem. Jeśli kliknie Cancel, powróci do ekranu logowania Windows.

24 24 MONITORING URL I INTELIGENTNY KEYLOGGING Kiedy użytkownik korzysta z przeglądarki, Ekran System Client będzie zbierał wszystkie adresy URL wraz z tytułem okna. Pozwoli to na ulepszenie wyszukiwania przechwyconych zrzutów ekranu, pracę alertów i filtrowanie danych. Funkcja rejestrowania naciśniętych klawiszy dodaje jeszcze więcej informacji, które możesz wykorzystać do przeprowadzenia kompletnego audytu. URL Monitoring może działać w dwóch trybach: Monitoruj pełen adres URL [zalecane] Monitoruj tylko domeny pierwszego i drugiego poziomu (np. facebook.com) Jeśli rejestrowanie klawiszy jest włączone, agent zapisuje naciśnięte klawisze wraz z przechwyconym zrzutem ekranu.

25 I NTEGRACJA Z SIEM 25 Ekran System integruje się z Twoim systemem SIEM używając plików z logami. Lokalizacja plików z logami

26 F ILTROWANIE A PLIKACJI 26 Filtrowanie aplikacji pozwala zredukować ilość informacji otrzymywanych od agentów, definując aplikacje, które będą pomijane podczas rejestrowania sesji, lub określając tylko te aplikacje, które mają być nagrywane. Aplikacje są identyfikowane po nazwie lub tytule okna. Oba parametry wykorzystują logikę OR.

27 E KRAN C LIENT NA MASZYNIE LOKALNEJ 27 Wszyscy użytkownicy, w tym również uprzywilejowani (np. administratorzy), nie mają możliwości zatrzymania agenta pracującego na ich komputerze, jak również nie mogą go usunąć bez asysty administratora Ekran System. Dodatkowa usługa zapewniająca, że aplikacja agenta nie może zostać zatrzymana. Próba usunięcia aplikacji Ekran Client lokalnie. Agent Ekran Client może zostać usunięty lokalnie przy użycia klucza, który znany jest tylko administratorowi Ekran System.

28 A LERTY Ustawienia alertów 28

29 K ONFIGURACJA A LERTÓW 29 Bądź proaktywny – ustaw alerty! Alerty to wydarzenia, które informują o pewnych działaniach (potencjalnie niebezpiecznych/zakazanych) na wybranych komputerach z zainstalowanym agentem Ekran Client. Konfiguracja alertów o potencjalnie niebezpiecznym wydarzeniu. Konfiguracja zasad alertu.

30 K ONFIGURACJA A LERTÓW 30 Alerty pozwalają na szybką odpowiedź, bez konieczności przeprowadzania wyszukiwania. Osoba badająca zajścia może zostać poinformowana poprzez email lub otrzymać ostrzeżenie przez Ekran Monitor Tray. Wybieranie przypisanych klientów. Definiowanie w jaki sposób osoba badająca zajścia, będzie informowana o alertach. Możesz w szybki sposób przetestować, czy ustawienia poczty email są poprawne wysyłając testową wiadomość z Konsoli Zarządzania.

31 G LOBALNA K ONFIGURACJA A LERTÓW 31 W Konsoli Zarządzania Ekran System, możesz skonfigurować ogólne ustawienia alertów, które będą zastosowane do wszystkich hostów, wydarzeń i użytkowników. Skonfiguruj ustawienia SMTP do wysyłania alertów mailowych. Dostosuj parametry otrzymywania alertów przez Twoich administratorów: jak często mają przychodzić powiadomienia, czy mają być przekazywane indywidualnie czy zbiorczo.

32 O TRZYMYWANIE ALERTÓW 32 Otrzymywanie alertów Tray i przeglądanie ich w aplikacji Ekran Monitor z odpowiadającymi im zrzutami ekranu. Otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym. Łatwe przeglądanie wszystkich notyfikacji. Szybki dostęp do kluczowych screenshotów z potencjalnie szkodliwym zdarzeniem.

33 E KRAN M ONITOR Przegląd wyników monitorowania 33

34 P RZESZUKIWANIE DANYCH 34 Ekran Monitor pozwala na przeszukiwanie nagranych sesji. Możesz wyszukiwać w oparciu o parametry takie jak tytuł aktywnego okna, nazwa aplikacja, nazwa użytkownika, nazwa hosta, czas rozpoczęcia sesji, czas zakończenia sesji, czas ostatnio przechwyconego zrzutu ekranu i rodzaj sesji. Możesz również wyszukiwać po słowach wprowadzonych przez użytkownika w trakcie rejestrowanej sesji. Dodatkowo możesz sortować wyniki wyszukiwania. Wyszukiwanie proste Otrzymane wyniki Wyszukiwanie zaawansowane

35 P RZEGLĄDANIE SESJI „ NA ŻYWO ” 35 Ekran Monitor pozwala przeglądać zrzuty ekranu z sesji „na żywo” (kiedy sesja rejestrowana przez agenta Ekran Client jest w trakcie). Dzięki temu możliwe jest rejestrowanie czynności użytkownika w danym momencie, w czasie rzeczywistym. Niezawodne oglądanie sesji „na żywo”.

36 S ZKŁO P OWIĘKSZAJĄCE I N AWIGACJA 36 Aby powiększyć niektóre części filmu, użyj przycisku szkła powiększającego i przesuń prostokąt nad zrzut ekranu. Możesz także użyć przycisku Next/Previous Activity aby nawigować pomiędzy wynikami dopasowanych wyszukiwań. Użycie szkła powiększającego Nawigacja pomiędzy wynikami dopasowanych wyszukiwań.

37 Przeglądanie wyeksportowanego video w zewnętrznej aplikacji. Export zarejestrowanych screenshotów do formatu *.avi EXPORT V IDEO 37 Export Video obejmuje export zrzutów ekranu z zarejestrowanej sesji do pliku video na komputerze.  Export video do formatu *.avi.  Export zrzutów ekranu do formatu *.png.

38 G ENEROWANIE RAPORTÓW 38 Aktywność użytkowników może być analizowana za pomocą raportów generowanych w Konsoli Zarządzania. Raporty te pozwalają otrzymywać informacje na temat aktywności wielu agentów, zdarzeń alarmowych, wykrytych adresach URL i uzyskać statystyki dotyczące czasu spędzonego przez użytkownika w każdej aplikacji lub na każdej stronie internetowej. Raporty Zaplanowane Raporty mogą być generowane na podstawie dziennych, tygodniowych lub miesięcznych danych i wysyłane w określonym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

39 G ENEROWANIE RAPORTÓW 39 Raporty generowane ręcznie Raporty mogą być generowane ręcznie w każdym momencie i z dowolnego okresu czasu.

40 R ODZAJE G ENEROWANYCH RAPORTÓW 40 o Grid Report: Raport Alertów o Raporty Podsumowujące : Raport Aktywności Raport Adresów URL

41 R ODZAJE G ENEROWANYCH RAPORTÓW 41 o Raporty Graficzne: Raport Aktywności Słupkowy Wykres Aktywności Kołowy Raport Adresów URL Słupkowy Raport Adresów URL Kołowy

42 D ODATKOWE INFORMACJE info@ekransystem.plwww.ekransystem.pl 42


Pobierz ppt "E KRAN S YSTEM 3.2. Z AWARTOŚĆ O Programie Ekran Server i Konsola Zarządzania Licencjonowanie Ekran Client Alerty Ekran Monitor 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google