Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska."— Zapis prezentacji:

1 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

2 Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie badań naukowych w Europie budżet to 53,2 mld EURO wzrost o 41% w porównaniu z 6.PR przy kosztach z 2004 r. i o 63% przy obecnych kosztach 7.PR zaprojektowano tak aby odpowiedzieć na potrzeby zatrudnienia i konkurencyjności Europy definiując tematy i sposób prowadzenia działań w latach 2007-2013 KE konsultowała się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich a także ze środowiskiem naukowym, przemysłowym oraz wszystkimi interesariuszami badań w Europie 7.PR wspiera badania w wybranych dziedzinach nadrzędnych – w celu wykreowania lub utrzymania UE na pozycji światowego lidera w tych sektorach

3 Budżet 7.Programu Ramowego 6.PR 7.PR - ok. 53 mld

4 Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

5 Kto może brać udział ? przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, inne podmioty prawne - każda osoba fizyczna lub prawna niezależnie od tego, czy mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim z zachowaniem wymogów minimalnych.państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim Minimalna liczba uczestników to 3 podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym i z których żadne dwa podmioty nie mają siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Działania koordynacyjne i wspierające oraz kształcenie zawodowe i rozwój kariery naukowców oraz projekty badań pionierskich inspirowane przez naukowców minimalnym wymogiem jest udział przynajmniej jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym. Programy szczegółowe lub programy prac mogą ustanawiać inne wymogi dotyczące minimalnej liczby uczestników.

6 Co można finansować?

7 Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

8 Współpraca Celem - wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących się pojawić podczas trwania 7.PR. Ich uszczegółowienie będzie następować każdego roku w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programu Pracy (Work Program). Zakres tematyczny: zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (łącznie ze zmianami klimatu); transport (łącznie z aeronautyką); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo.

9 Współpraca Wspólne projekty: Collaborative projects Networks of Excellence, Co-ordination/support actions Badania na rzecz konkretnych grup odbiorców Koordynacja narodowych programów badawczych System ERA-NET ma wzmocnić i rozwinąć koordynację krajowych i regionalnych działań badawczych również wzmocnieniu komplementarności i synergii pomiędzy 7.PR a działaniami prowadzonymi w ramach programów międzyrządowych, takich jak EUREKA i COST Wspólne inicjatywy technologiczne długoterminowe partnerstwa publiczno-prywatne wynik prac Europejskich Platform Technologicznych obejmują jeden lub niewielką liczbę wybranych aspektów badawczych w obrębie danej dziedziny Platformy Technologiczne http://www.kpk.gov.pl/ppt/ http://cordis.europa.eu/technology- platforms/home_en.html

10 Inicjatywa CONCERTO (priorytet energia) Inicjatywa mającą na celu doprowadzenie do znaczącego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej w miastach. Projekt inicjatywy CONCERTO powinien proponować zaawansowane, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania energetyczne, optymalne z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego. Wspólnota CONCERTO jest to miasto lub ściśle określony obszar miasta o jednoznacznie zdefiniowanym systemie energetycznym. Projekt CONCERTO powinien skupiać, jako partnerów konsorcjum, wszystkich najważniejszych uczestników lokalnego rynku energii, a przede wszystkim władze miasta, dostawców i dystrybutorów energii, grupy badawcze i analityczne, użytkowników energii, agencje energetyczne. http://concertoplus.eu

11 http://www.cordis.lu/technology-platforms/home.html Europejskie Platformy Technologiczne

12 RPK Katarzyna Markiewicz-Śliwa Polskie Platformy Technologiczne http://www.kpk.gov.pl/ppt/

13 Lista otwartych konkursów Lp.Program SzczegółowyDeadline Cooperation 1Bezpieczeństwo04.12.2008 2Zdrowie03.12.2008 3Środowisko (w tym zmiany klimatu)08.01.2009 4Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia 15.01.2009 5Energia (trzy konkursy) 13.01.2009 6Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (3 konkursy) 25.11.2008, 29.04.2009 7Wspólny konkurs Biorafinerie 02.12.2008 Capacities 8Badania na rzecz MŚP (trzy konkursy) 31.10.2008, 18.12.2008 27.01.2009 9Współpraca międzynarodowa (cztery konkursy)12.01.2009 10Nauka w społeczeństwie13.01.2009 11Regiony wiedzy 27.01.2009 12Potencjał badawczy13.02.2008 Ideas 12ERC Starting Independent Researcher Grant29.10,19.11,10.12.2008

14 http://cordis.europa.eu/fp7

15

16

17 Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

18 IDEAS (Pomysły) Finansowanie badań poznawczych (frontier research) badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne w dowolnej dziedzinie prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim

19 European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). http://erc.europa.eu ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków

20 ERC Starting Independent Researcher Grant scheme (ERC Starting Grant) ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) 1.Jednoetapowy proces składania wniosków, dwuetapowa ocena. 2.Wnioski o ERC Starting grants składać będą mogli naukowcy, którzy uzyskali dyplom doktorski w okresie 3-8 lat przed datą ogłoszenia konkursu. 3. Wniosek o ERC Starting grant powinien zawierać informację o tym, czy projekt ma prowadzić do utrwalenia niezależności zespołu lub działań badawczych, czy też jest pierwszym krokiem do osiągnięcie samodzielności naukowej. 4. W ocenie ERC Starting grants duże znaczenie mieć będzie dorobek naukowy, w tym przynajmniej jedna ważna publikacja bez udziału promotora. 5. Konkurs na ERC Starting grants: 29.10.2008 Nauki fizyczne i inżynierskie, 19.11.2008 Nauki społeczne i humanistyczne, 10.12.2008 Nauki biologiczne i medyczne 6. Ogłoszenie konkursu na ERC Advanced grants przewidziane jest w listopadzie 2008r.

21 Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

22 Akcje Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), European Reintegration Grants (ERG), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF). International Incoming Fellowships (IIF), International Reintegration Grants (IRG) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Finansowanie akcji popularyzacyjnych takich jak Noc Naukowców Działania szczegółowe Wymiar międzynarodowy Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim Kształcenie przez całe życie Kształcenie początkowe naukowców

23 Projekty instytucjonalne a indywidualne Projekty instytucjonalne Instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych Zaakceptowane instytucje publikują swoją ofertę stypendialną, dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań Pobyt szkoleniowy może trwać od 2 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne Naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt szkoleniowo-badawczy Instytucja przyjmująca, która zatrudni naukowca podpisuje kontrakt z KE W zależności od typu projektu pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 1 roku do 3 lat

24 Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

25 System EPSS http://cordis.europa.eu/fp7/epss_en.html

26 Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

27 Eksperci – powoływani do oceny wniosków https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Kto?: każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej; podstawowym kryterium doboru jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów; ważna jest znajomość języka angielskiego, dodatkowym plusem jest znajomość innych języków; atutem jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów a także znajomość obszaru przemysłowego; ekspert musi wykazywać się niezależnością w ocenie; eksperci 6.PR zostaną zapytani o przepisanie ich danych do bazy ekspertów 7.PR Rejestracja nie gwarantuje wyznaczenia jako eksperta Zaproszenie z informacją o warunkach Dzienna stawka 450 na podstawie umowy pomiędzy ekspertem a Wspólnotą plus zwrot kosztów podróży i pobytu Rocznie max. 10 dni pobytu w Brukseli lub Luksemburgu Dwie opcje: ekspert oceniający i przeglądający lub monitorujący

28 Kontakt Dominika Raróg-Ośliźlok RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice Tel. 032 237 1998 Fax 032 237 24 50 rpk@polsl.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google