Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy Zuzanna Jeziorska 26.03.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy Zuzanna Jeziorska 26.03.2012."— Zapis prezentacji:

1 Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy Zuzanna Jeziorska

2 Informacje wstępne W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy uczyło się 9,5 tysiąca uczniów: chłopców, dziewcząt Liczba szkół tego typu w latach 2009/ Badana populacja to uczniowie Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie będący jednocześnie wychowankami Ochotniczego Hufca Pracy.. 2

3 Pytania wstępne Dlaczego tak duża liczba młodzieży uczy się w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy ? Czy kierowała nimi wyłącznie chęć jak najszybszego usamodzielnienia się ? Czy może inne czynniki miały bardziej decydujący wpływ na to, że ponad 9 tys. młodych ludzi odeszło z tzw. normalnych szkół ? Czy zawiódł system edukacyjny, a może odpowiedzi należy szukać w szerszym społecznym kontekście? 3

4 Materiał i metody Badaniami objęto 202 uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie, w tym 98 dziewcząt i 104 chłopców. Średnia wieku dla dziewcząt – 16,3 lat, dla chłopców – 16 lat. Zastosowano: -Skalę Nieprzystosowania Społecznego Pytki, -Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Gasia, -Ankietę socjodemograficzną własnego autorstwa zawierająca pytania dotyczące środowiska rodzinnego badanego oraz przyjmowania psychoaktywnych substancji uzależniających przez badanego. 4

5 Dane socjodemograficzne badanej grupy Miejsce zamieszkania dziewczątMiejsce zamieszkania chłopców 5

6 Większość chłopców 52,9% mieszka z obojgiem rodziców, a 33,6% mieszka tylko z matką. Większość dziewcząt 52,1 % mieszka tylko z matką, a 26,5% z obojgiem rodziców. Chłopców pochodzących z rodzin o zadawalającym statusie ekonomicznym jest 48,1%, natomiast dziewcząt – 34,7%. 6

7 Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych Przeanalizowano 202 opinie poradni psychologiczno- pedagogicznych uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie. Analiza dotyczyła możliwości poznawczych uczniów, w tym: ogólny rozwój umysłowy, harmonijny/nieharmonijny rozwój procesów umysłowych, tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego, koordynacja wzrokowo-ruchowa poziom analizy i syntezy wzrokowej, zasób wiedzy ogólnej, rozumowanie arytmetyczne, tempo czytania oraz dysleksja rozwojowa. 7

8 Ogólny rozwój umysłowy W badanej próbie ponad połowa uczniów wykazuje ogólny potencjał umysłowy na poziomie niższym niż przeciętny. Ogólny rozwój umysłowyOdsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 Na poziomie przeciętnym42,437,9 Na poziomie niższym niż przeciętny 51,462,1 Brak danych6,20 8

9 Rozwój procesów umysłowych Wg H. Spionek uczniowie doświadczający niepowodzeń szkolnych to uczniowie o nieharmonijnym rozwoju procesów umysłowych np. zaburzenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej bądź w zakresie analizy i syntezy słuchowej. Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa, 1985 Rozwój procesów umysłowych Odsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 Harmonijny2,11,7 Nieharmonijny43,851,7 Brak danych54,146,6 9

10 Poziom analizy i syntezy wzrokowej Wśród uczniów mających poziom analizy i syntezy wzrokowej poniżej normy 7 ma zaburzoną analizę słuchową słów i syntezę słuchową głosek! Powyższe fragmentaryczne deficyty rozwoju mogą być przyczyną specyficznych trudności w nauce czytania i pisania określonych jako dysleksja i dysgrafia. Wśród badanych uczniów było 15 chłopców z rozpoznaniem dysleksji i 11 dziewcząt. Poziom analizy i syntezy wzrokowej Odsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 W normie17,417,2 Poniżej normy22,931,1 Brak danych59,751,7 10

11 Tempo czytania Tempo czytania wielu uczniów jest wolne i bardzo wolne. Tempo czytaniaOdsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 W normie13,225,9 Wolne i bardzo wolne50,032,7 Brak danych36,841,4 11

12 Tempo uczenia się wzrokowo- ruchowego Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego, czyli szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartych na koordynacji oka i ręki nie jest określone w bardzo wielu opiniach, jednak 27 chłopców i 6 dziewcząt ma tempo uczenia się wzrokowo- ruchowego na poziomie niższym niż przeciętny, co liczebnie odpowiada jednemu oddziałowi klasowemu. Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego Odsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 Na poziomie przeciętnym14,624,1 Na poziomie niższym niż przeciętny 18,810,3 Brak danych66,665,6 12

13 Koordynacja wzrokowo-ruchowa Współdziałanie funkcji wzrokowych i ruchowych – współpraca oka i ręki, czyli koordynacja wzrokowo- ruchowa jest podstawą uczenia się oraz ww. tempa uczenia się wzrokowo – ruchowego. Koordynacja wzrokowo- ruchowa Odsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 W normie20,815,5 Poniżej normy18,820,7 Brak danych60,463,8 13

14 Zasób wiedzy ogólnej Badani uczniowie posiadają w większości mały zasób wiedzy ogólnej. Zasób wiedzy ogólnejOdsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 Na poziomie przeciętnym10,40 Na poziomie niższym niż przeciętny 58,367,2 Brak danych31,332,8 14

15 Rozumowanie arytmetyczne Łącznie 77 uczniów ma rozumowanie arytmetyczne poniżej normy (2 oddziały klasowe). Rozumowanie arytmetyczne Odsetek uczniów [%] Chłopcy N=144 Dziewczęta N=58 W normie22,915,5 Poniżej normy34,737,9 Brak danych42,446,6 15

16 Informacje dodatkowe Jedenastu uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia zachowania, które dotyczą m.in. zachowań agresywnych, nierespektowania autorytetów, negatywnego stosunku do obowiązku szkolnego, zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych… Ponadto rozpoznana jest u 4 uczniów nadpobudliwość psychoruchową. 16

17 Przykładowe zapisy W analizowanych opiniach z porani psychologiczno- pedagogicznych często pojawiają się następujące zapisy: bardzo słaba technika czytania (poziom III klasy szk. p.) utrudnia rozumienie czytanych treści, uczeń czyta w niskim tempie, brak rozumienia treści czytanego tekstu, opóźnienie pedagogiczne sięga młodszych klas szkoły podstawowej, technika czytania odpowiada poziomowi klasy I szkoły podstawowej, nie opanował wiadomości i umiejętności z matematyki z poziomu nauczania początkowego (uczeń ma 17 lat) 17

18 Analiza wyników SNS i IPSA Wszystkie wyniki surowe poszczególnych skal oraz wskaźników SNS i IPSA przeliczone zostały według norm stenowych. Wyniki stenowe od 1 do 10 interpretowane są w następujący sposób: 10-9 sten – wyniki bardzo wysokie 8-7 sten – wyniki wysokie 6-5 sten – wyniki przeciętne 4-3 sten – wyniki niskie 2-1 sten – wyniki bardzo niskie 18

19 Poziom nieprzystosowania społecznego w skalach SNS SKALA NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO PŁEĆ NŚrednia Odchylenie standardowe Nieprzystosowanie rodzinneM1046,871,42 K987,871,22 Nieprzystosowanie rówieśniczeM1045,672,03 K985,512,12 Nieprzystosowanie szkolneM1046,571,61 K986,511,13 Zachowanie antyspołeczneM1046,871,29 K988,051,21 Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych M1046,411,78 K985,741,30 Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych M1047,591,18 K988,681,07 SNS – wynik ogólnyM1046,660,88 K987,060,83 19

20 Skala Nieprzystosowania Społecznego 20

21 Wyniki wybranych podskal SNS SNS Płeć Ogółem Test t-Studenta MK tp Nieprzystosowa- nie rodzinne niskieLiczebność707 % z Płeć6,7%0%3,5% -5,35,001 przeciętneLiczebność % z Płeć24,0%13,3%18,8% wysokieLiczebność % z Płeć69,3%86,7%77,7% Zachowania antyspołeczne niskieLiczebność000 % z Płeć0% -6,71,001 przeciętneLiczebność47754 % z Płeć45,2%7,1%26,7% wysokieLiczebność % z Płeć54,8%92,9%73,3% Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturo wych niskieLiczebność000 % z Płeć0% -6,91,001 przeciętneLiczebność18220 % z Płeć17,3%2,0%9,9% wysokieLiczebność % z Płeć82,7%98,0%90,1% 21

22 Poziom agresji w poszczególnych skalach IPSA. 22

23 I P S A PŁEĆ NŚredniaOdchylenie standardowe K Kontrola zachowań agresywnych M1045,752,44 K984,942,21 O Skłonność do działań odwetowych M1045,882,38 K987,122,02 S wskaźnik samoagresjiM1046,271,88 K987,702,03 U wskaźnik agresji ukrytejM1045,921,79 K987,681,71 Z wskaźnik agresji skierowanej na zewnątrz M1045,451,88 K987,631,99 WO Wynik ogólnyM1045,591,99 K987,691,91 I Samoagresja emocjonalnaM1046,392,16 K987,092,13 II Samoagresja fizycznaM1046,411,43 K987,961,58 III Wrogość wobec otoczeniaM1046,311,71 K987,621,62 IV Nieuświadomione skłonności agresywne M1045,681,57 K987,561,95 V Agresja przemieszczonaM1045,241,62 K987,181,53 VI Agresja pośredniaM1046,681,40 K987,801,95 VII Agresja słownaM1045,621,61 K987,211,79 VIII Agresja fizycznaM1046,561,49 K987,941,80 23

24 Najczęściej występujące uwarunkowania środowiskowe Nadużywanie alkoholu przez członków rodziny Status ekonomiczny rodziny Brak kontroli rodzicielskiej Struktura rodziny Używanie substancji psychoaktywnych Kontakt badanego z podkulturą przestępczą, Używanie substancji psychoaktywnych Używanie alkoholu 24

25 Zjawiska nieprzystosowania społecznego Zjawiska Wyniki średnie badanej populacji Poziom agresji – Wynik Ogólny IPSA/ w stenach/ 6,61 Kontrola zachowań agresywnych IPSA/w stenach/ 5,36 Liczba badanych używających substancje psychoaktywne 29,2% Liczba badanych używających alkoholu 70,8% Liczba badanych palących papierosy 85,2% Liczba badanych z osobą karaną sądownie w rodzinie 57,9% 25

26 Informacje dodatkowe wśród uczniów palących papierosy – 76,2% pali dłużej niż 2 lata wśród uczniów pijących alkohol - 58,5% pije dłużej niż 2 lata wśród uczniów używających substancje psychoaktywne - 30,5% używa je dłużej niż 2 lata 26

27 Wnioski Wyniki badań własnych ujawniły istnienie czynników psychobiologicznych i psychospołecznych będących symptomami nieprzystosowania społecznego młodzieży z oddziałów przysposabiających do pracy. Otrzymane wyniki wskazują na wysoki poziom kumulacji niekorzystnych czynników socjokulturowych. 27

28 Wnioski W konstruowaniu działań korekcyjnych i profilaktycznych wskazane jest wzięcie pod uwagę różnic w funkcjonowaniu społecznym dziewcząt i chłopców. Zintegrowane oddziaływania osób/instytucji zainteresowanych losem młodych ludzi, którzy są bliscy marginalizacji społecznej daje szansę na poprawę funkcjonowania nie tylko ich samych oraz ich rodzin. 28

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 29


Pobierz ppt "Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy Zuzanna Jeziorska 26.03.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google