Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2008 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2008 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2008 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

2 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU Podstawowym aktem prawnym, wprowadzającym zewnętrzny system oceniania, jest Ustawa o systemie oświaty z 1991r. wraz z późniejszymi zmianami. Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (Dz.U. z 2003 r. Nr 93, poz. 1071). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U.2003 r. Nr 90, poz. 846). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83 poz. 562)

3 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (DzU z 2003 r. nr 90, poz.846 i DzU z 2007r. Nr 157, poz.1102) porównywalne obiektywne Wyniki z matur: takie same zadania w całym kraju pisemną część będą oceniać zewnętrzni egzaminatorzy, którzy nie poznają imion i nazwisk egzaminowanych, bo będą one zakodowane

4 UWAGA! Z matury zwolnieni mogą być laureaci lub finaliści przedmiotowych olimpiad w skali kraju. Certyfikaty językowe nie zwalniają z matury! Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor CKE ogłasza nie później niż 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

5 RAMOWY HARMONOGRAM MATURY SESJA WIOSENNA 2007 Do 30 września 2007 r.- złożenie deklaracji 30 czerwca 2008 r.- przekazanie świadectw dojrzałości zdającym Od 5 do 31 maja 2008 r. - egzaminy ustne i pisemne Do 7 lutego 2008 r. – złożenie deklaracji ostatecznej

6 HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2008 ROKU Egzaminy pisemne (obydwa poziomy) zaczynają się o godzinie 9:00 5 maj – poniedziałek Język polski 6 maj – wtorek Język angielski 7 maj – środa Wiedza o społeczeństwie 8 maj – czwartek Język niemiecki 9 maj – piątekGeografia 12 maj – poniedziałek Biologia 13 maj – wtorek Historia 14 maj – środa Matematyka 15 maj – czwartek Fizyka i astronomia 16 maj – piątek Chemia 19 maj – poniedziałek Język rosyjski

7 Egzaminy ustne Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach od 5 do 31 maja według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

8 EGZAMINY USTNE język polski – jeden poziom język obcy nowożytny -poziom podstawowy albo rozszerzony język obcy nowożytny -poziom rozszerzony DodatkoweObowiązkowe

9 EGZAMINY PISEMNE Obowiązkowe- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym język polski język obcy nowożytny spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski jeden przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

10 EGZAMINY PISEMNE jeden, dwa lub trzy przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej), język regionalny – kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, Dodatkowe – na poziomie rozszerzonym:

11 DEKLARACJA Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym jako obowiązkowe i dodatkowe Poziom egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe Temat z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z listy tematów Środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki Do 30 września 2007 roku uczniowie zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji, w której określają:

12 DEKLARACJA O tym, na jakim poziomie uczeń chce zdawać egzamin, decyduje już w deklaracji. Wstępną deklarację składa się nie później niż do 30 września roku szkolnego, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego 2008 roku. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu, albo nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu przekazania przez komisję wyników egzaminu szkole wyższej o przyjęcie do której ubiega się zdający. UWAGA!

13 WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PISEMNEGO Każdy uczeń ma swój stolik. Na stoliku mogą być tylko : arkusze egzaminacyjne, sprzęt do pisania i niezbędne pomoce naukowe (np. linijka, kalkulator). Zespół nadzorujący to przynajmniej 3 nauczycieli, w tym jeden z innej szkoły. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego przedmiotu ani wychowawca klasy. Arkusze egzaminacyjne będą kodowane. W trakcie egzaminu nie można wychodzić z sali (w wyjątkowych sytuacjach zezwolenia na wyjście udziela przewodniczący zespołu nadzorującego). Egzaminy pisemne polegają na wypełnianiu arkuszy. Jeśli uczeń skończy i odda arkusz może wyjść z sali. Dyslektycy (opinie– wrzesień 2007) nie będą mieli odrębnych arkuszy, ale egzaminatorzy będą uwzględniać tę wadę w trakcie oceniania.

14 USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO Na początku w klasie maturalnej nauczyciel polskiego ogłasza listę tematów do egzaminu ustnego. Uczeń wybiera jeden temat. Egzamin ustny trwa około 25 minut, w tym: 15 minut to prezentacja tematu, a pozostałe 10 minut to rozmowa z egzaminatorami. Egzamin ustny ma sprawdzić jak uczeń się komunikuje, czy i jak rozumie pytania, jak prowadzi dyskusję, broni swojego punktu widzenia oraz jak potrafi sobie zorganizować warsztat pracy. Pod uwagę jest brana także poprawność językowa. Podczas egzaminu ustnego uczeń może korzystać z materiałów dodatkowych np.: wykonanego filmu, fotografii, nagrań na kasetach, map itp. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. Miesiąc przed egzaminem uczeń zobowiązany jest oddać nauczycielowi bibliografię i materiały pomocnicze, a tydzień przed – plan swojej prezentacji. Za prezentację tematu uczeń może dostać 25% ogólnej punktacji, za rozmowę 35% ogólnej punktacji i za język oceniany w obu częściach egzaminu- 40% ogólnej punktacji.

15 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ egzaminacyjny Tekst służący do sprawdzania umiejętności czytania ze zrozumieniem (około 1200 słów). Test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu (12 – 16 zadań otwartych i/lub zamkniętych). Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym (2 tematy pracy do wyboru oraz strony przeznaczone na napisanie wypracowania). Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym: 170 minut

16 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym: 180 minut ARKUSZ egzaminacyjny Tekst służący do sprawdzania umiejętności czytania ze zrozumieniem Test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym

17 OPIS EGZAMINU PISEMNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym zakresem sprawdzanych umiejętności, rodzajem zadań oraz kryteriami oceniania. Na obu poziomach egzaminu jest test sprawdzający umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego Na obu poziomach egzaminu jest sprawdzana umiejętność pisania tekstu własnego. Punktem wyjścia pracy abiturienta jest tekst literacki. Na poziomie podstawowym tematy zobowiązują do odczytania utworu/utworów głównie na poziomie idei. Na poziomie rozszerzonym tematy zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei jak i organizacji. W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny. Wypracowanie maturalne zdającego poziom podstawowy powinno być – w zależności od pisma – nie krótsze niż dwie strony (tj. około 250 słów). W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja i język pracy nie będą oceniane.

18 USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM PODSTAWOWY Punkty treśćjęzyk Czas: 10 minut Przygotowanie: 5 minut Zad. 1 Trzy rozmowy sterowane: - uzyskiwanie, udzielanie informacji - relacjonowanie wydarzeń - negocjowanie 3333335 Zad. 2 Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania 6 Razem:20

19 USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM ROZSZERZONY Punkty treśćjęzyk Czas: 15minut Przygotowanie: 15 minut Zad. 1 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego 6 7 Zad. 2 Prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na tematy prezentowanych zagadnień 7 Razem:20 Zdający wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu.

20 OPIS EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia. Zdający wybiera i określa poziom egzaminu ustnego w deklaracji. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

21 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania egzaminu-120 minut (w tym nagranie – 20 minut) ARKUSZ EGZAMINACYJNY Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna – pisanie prostych tekstów użytkowych

22 PISEMNY EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO POZIOM ROZSZERZONY Egzamin trwa 190 min. i składa się z dwóch części: 1.Część I trwa 120 min. i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno – gramatycznych 2. Część II trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych.

23 OPIS EGZAMINU PISEMNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Egzamin pisemny składa się z jednej części na poziomie podstawowym i dwóch części na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym stopniem trudności tekstów, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny. Na obu poziomach w zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu wykorzystywane są nagrania tekstów. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

24 OPIS EGZAMINU Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania: 120 minut Test zawierający różnorodne zadania. Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. POZIOM ROZSZERZONY Czas trwania: 180 minut Egzamin polega na rozwiązywaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania a także formułowania wypowiedzi pisemnej.

25 MATURA Z MATEMATYKI Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych.

26 OPIS EGZAMINU PISEMNEGO Z MATEMATYKI Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na poprawność merytoryczną rozwiązań i kompletność prezentacji rozwiązań zadań. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów. Całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, są oceniane pełną liczbą punktów. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane. Przystępujący do egzaminu maturalnego z matematyki wybranej jako przedmiot obowiązkowy zdał egzamin, jeżeli za rozwiązanie zadań otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

27 OPIS EGZAMINU Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania: 120 minut Test sprawdzający wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Zadania obejmują cały zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. POZIOM ROZSZERZONY Czas trwania: 150 minut Test sprawdzający umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego.

28 OPIS EGZAMINU Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania: 120 minut Test polegający na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych (otwartych i zamkniętych) na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych np.: mapy przeglądowej, planu, tekstu, fotografii, tabeli statystycznej, schematu, wykresu, profilu, przekroju. Zadania obejmują cały zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. POZIOM ROZSZERZONY Czas trwania: 150 minut Test sprawdzający umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych na podstawie różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych. Zadania są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi dla poziomu rozszerzonego.

29 OPIS EGZAMINU Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Czas trwania: 120 minut Test zawierający zadania różnego typu: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie) oraz zadania otwarte wymagające umiejętności analizowania i czytania przepisów prawnych, interpretowania danych statystycznych formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Zadania obejmują cały zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. POZIOM ROZSZERZONY Czas trwania: 180 minut Test polegający na rozwiązaniu testu sprawdzającego umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

30 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju. 2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie. 3. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu. 4. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

31 WYNIKI MATURY Będą określane w procentach. Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu określa dyrektor CKE. Jeśli uczeń nie zda któregoś z egzaminów ustnych ma prawo przystąpić do egzaminów pisemnych. Na poprawienie nie zdanych części matury uczeń ma 5 lat. Jeśli uczeń nie zdał przedmiotu, który sobie wybrał spośród obowiązkowych do wyboru ma prawo zdawać powtórnie w kolejnych sesjach i może zmienić przedmiot. Uczeń ma prawo do poprawienia osiągniętego wyniku z przedmiotu, który sobie wybrał spośród obowiązkowych do wyboru w kolejnych sesjach (bo np. ma za mało punktów by dostać się na studia).

32 Świadectwo dojrzałości Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości, wydane przez OKE. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu, bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez OKE. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego z części ustnej oraz części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, zdający otrzymuje wynik 0%

33 Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: Stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu. Stwierdzenia naruszenia przepisu dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu. Stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej.

34 W razie gdyby się nie powiodło… 30 czerwca 2008r. (w dniu ogłoszenia wyników i rozdania świadectw) w szkole zostaną przekazane absolwentom informacje o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesjach. Do 7 lipca 2008r. – odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

35 POŁAMANIA PIÓR! DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2008 Materiały zebrała i opracowała mgr Barbara Adamiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google