Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Międzynarodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Międzynarodowe"— Zapis prezentacji:

1 Programy Międzynarodowe
Magdalena Pokrzycka-Walczak Anna Kotula-Pytel Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej tel.: p. 1306

2 Podstawowe zasady uczestnictwa w programie HORYZONT 2020
Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria oceny: 1. Excellence (Doskonałość) przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę ) beyond the state-of-the-art, nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu) podejście interdyscyplinarne

3 2. Impact (Jakość i skuteczność realizacji)
przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy skuteczność proponowanych środków komunikacji rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów zarządzanie prawami własności intelektualnej 3. Quality and efficiency of implementation (Wymiar europejski projektu- European added value) spójność i skuteczność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem.

4 Podstawowe warunki uczestnictwa:
Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych Zasada ta może zostać doprecyzowana w Programie Pracy Serwis partnerski CORDIS Partners: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home The National Contact Point networks can provide further support to find partners in your specific theme.

5 https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

6 1. Konkurs: Maria Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (granty reintegracyjne i granty po przerwie w badaniach) Rodzaje grantów: European Fellowships (12-24 miesięcy), powrót spoza UE oraz ponowne podjęcie kariery naukowej Global Fellowships (12-24 miesięcy oraz 12- miesięczna faza powrotna w Europie) Wymagania: Experienced researcher – stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych Pracownik naukowy może przebywać (praca, studia, etc.) w kraju instytucji przyjmującej nie dłużej niż 3 lata w okresie ostatnich 5 lat Wsparcie dla doświadczonych naukowców w zakresie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej (European Fellowships, m-cy; Global Fellowships m-cy poza Europą + 12 miesięczna faza powrotna w Europie)

7 Wymagania: Panele tematyczne: Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), Economic Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), Physics (PHY). O tematyce projektu badawczego/stypendialnego decyduje wnioskodawca (konsorcjum instytucji lub indywidualny naukowiec Deadline: 10/9/2015 Budżet: € Finansowanie: wysokość stypendium uzależniona jest od kraju pobytu oraz współczynnika korekcyjnego dla MSCA Actions. Koszty miesięczne dla badacza: Living allowance: 4650 €, mobility allowance: 600 €, Family allowance: 500 € Koszty dla uczelni: Research, training and networking: 800 €, management and indirect costs: 650 €

8 Typ akcji: Maria Skłodowska-Curie Actions
Kryteria oceny: Excellence (Doskonałość naukowa), Impact (Osiągnięcie celów), Implementation (Upowszechnienie rezultatów)

9 2. Konkurs: Maria Skłodowska-Curie Actions: RISE (Research and Innovation Staff Exchange) współpraca poprzez wymianę pracowników. Wymagania: Konsorcjum: co najmniej 3 instytucje, w tym przynajmniej 2 z krajów UE/AC (Associated Countries) Doświadczeni naukowcy (Experienced researchers): >4 lat doświadczenia lub doktorat Początkujący naukowcy (Early stage researchers): <4 lat doświadczenia bez doktoratu w tym doktoranci O tematyce projektu badawczego/stypendialnego decyduje wnioskodawca (konsorcjum instytucji lub indywidualny naukowiec) Pracownik może być oddelegowany jeśli pracował lub był związany z instytucją wysyłającą co najmniej 6 miesięcy Deadline: 28/4/2015 Budżet: €

10 Staff member unit costs (person/month): 2 000 €
Finansowanie: wyjazdy na konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania projektowe itd. Staff member unit costs (person/month): 2 000 € Koszty dla uczelni: Research, training and networking: 1 800 €, management and indirect costs: 700 € Typ akcji: Maria Skłodowska-Curie Action Kryteria oceny: Excellence (Doskonałość naukowa), Impact (Osiągnięcie celów), Implementation (Upowszechnienie rezultatów)

11 Dorobek i najważniejsze osiągnięcia ostatnich 10 lat
3. Konkurs: European Research Council: Advanced Grants. Granty wspierające wybitnych pracowników naukowych. Wnioskodawca musi wykazać przełomowy charakter, ambitność i możliwości proponowanego projektu naukowego. Wymagania: Dorobek i najważniejsze osiągnięcia ostatnich 10 lat Panele tematyczne: SH2 The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, Political science, Law, Communication, Education Deadline: 2/6/2015 Budżet: € Finansowanie: max € na okres 5 lat Typ akcji: ERC grants Kryteria oceny: Excellence (Doskonałość naukowa), Impact (Osiągnięcie celów), Quality and efficiency of the implementation (Jakość i Efektywność upowszechnienia rezultatów).

12 SH2_1 Social structure, social mobility
Panele tematyczne: SH2 The Social World, Diversity, Instituitions and Values: Sociology, political science, law, communication, education SH2_1 Social structure, social mobility SH2_2 Social inequalities, social exclusion, social integration SH2_3 Diversity and identities, gender, interethnic relations SH2_4 Social policies, educational policies, welfare SH2_5 Democratisation, social movements SH2_6 Political systems, governance SH2_7 Conflict and conflict resolution, violence SH2_8 Legal studies, constitutions, comparative law SH2_9 Human rights SH2_10 International relations, global and transnational governance SH2_11 Communication and information, networks, media

13 4. Konkurs: Europe as a Global Actor (H2020-INT-SOCIETY-2015)
Topic: INT : Rethinking the European Union crisis response mechanism in light of recent conflicts Topic: INT : The European Union and the Eastern Partnership Topic: INT : European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s external relations Wymagania: Konsorcjum: przynajmniej 3 partnerów (każdy z siedzibą w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym) Deadline: 28/5/2015 Budżet: 25 000 000 € Typ akcji: Research and innovation actions Kryteria oceny: Excellence (Doskonałość naukowa), Impact (Osiągnięcie celów), Quality and efficiency of the implementation (Jakość i Efektywność upowszechnienia rezultatów)

14 5. Konkurs: Fight Against Crime and Terrorism (H2020-FCT-2015)
Topic: FCT : Forensic topic 2: Advanced easy to use in-situ forensic tools at the scene of crime Topic: FCT : Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related content on the Internet Topic: FCT : Law Enforcement capabilities topic 5: Identity Management Topic: FCT : Ethical/Societal Dimension Topic 4 - Investigating the role of social, psychological and economic aspects of the processes that lead to organized crime (including cyber related offenses), and terrorist networks and their impact on social cohesion

15 Wymagania: Konsorcjum: przynajmniej 3 partnerów (każdy z siedzibą w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym). W przypadku CSA: Przynajmniej 1 partner z siedzibą w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym. Deadline: 27/8/2015 Budżet: € Typ akcji: Research and innovation actions/Coordination and support actions/Innovation actions Kryteria oceny: Excellence (Doskonałość naukowa), Impact (Osiągnięcie celów), Quality and efficiency of the implementation (Jakość i Efektywność upowszechnienia rezultatów).

16 Konkursy DG JUSTICE 1. DAPHNE CALL - Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices Konkurs ma na celu dofinansowanie międzynarodowych projektów dotyczących zapobiegania i informowania o przemocy wobec kobiet, młodych ludzi i dzieci w powiązaniu ze złymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym jest wypracowanie rozwiązań z unijną wartością dodaną. Wymagania: Wniosek powinien być złożony w konsorcjum min. 3 partnerów, pochodzących z 3 różnych krajów UE Działania projektu mogą obejmować wymianę dobrych praktyk i szkolenia Aplikacja musi być złożona poprzez system PRIAMOS Deadline: 3/6/2015

17 Dofinansowanie DG Justice do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Budżet: Dofinansowanie DG Justice do 80% kosztów kwalifikowanych projektu Kwota wnioskowanego grantu nie powinna być niższa od 75 tys. euro i wyższa od 300 tys. euro Kryteria oceny: Jakość propozycji i metodologia wdrażania działań europejska wartość dodana projektu – udział we wdrażaniu unijnego prawa i strategii i upowszechnienie wiedzy obywateli UE w zakresie przedmiotowym projektu Oczekiwane rezultaty, upowszechnianie, długoterminowe oddziaływanie projektu Efektywność kosztowa

18 Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia/maja.
2. Konkurs: Call for proposals to Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation between National Competition Law Judges – JUST/2015/JTRA/COMP Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia/maja. Koszty kwalifikowalne: Personel Podróże (spotkania, kick-off meetings, konferencje) Koszt amortyzacji sprzętu Materiały i surowce Inne koszty wynikające z realizacji projektu (promocja i upowszechnienie rezultatów projektu, tłumaczenia) Szczegółowe informacje po opublikowaniu konkursu. Finansowanie: 80 % Typ akcji: Action grants

19 Konkurs KE: European Social Innovation Competition
Konkurs ma na celu wykorzystanie innowacji społecznych do stworzenia fundamentów dla bardziej zrównoważonego - i sprzyjającego włączeniu społecznemu - modelu wzrostu w Europie. Wymagania: do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne lub jednostki publiczne (z wyłączeniem administracji państwowej) – nie ma wymogu konsorcjum międzynarodowego KE oczekuje na kreatywne i możliwe do zrealizowania pomysły, które mogą dokonać zmiany sposobu funkcjonowania i współdziałania europejskich gospodarek i społeczeństw. Innowacyjne pomysły – na kolejnych etapach konkursu - będą przekształcone w konkretne projekty, a następnie w rzeczywiste przedsięwzięcia biznesowe. Deadline: 8/5/2015 Budżet: Wybrane pomysły zostaną nagrodzone kwotą 50 tys. euro (na etapie składania aplikacji nie ma kosztów)

20 Kryteria oceny: Stopień innowacyjności w kontekście proponowanego pomysłu (zaprezentowane podejście i proponowane rozwiązanie problemów w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej) – innowacja to nowy, genialny pomysł, ale także nowe lub ulepszone sposoby stosowania lub adaptacji już znanego rozwiązania do potrzeb np. konkretnej grupy docelowej Wpływ – rozumiany jako potencjał proponowanego pomysłu zarówno pod względem ekonomicznym, jak również celów społecznych lub środowiskowych Trwałość i skala pomysłu, rozumiana jako jego potencjał do przełożenia w ramy projektu; realizacja projektu powinna przynieść długofalowe efekty i wpłynąć na inspirację innych ludzi w Europie (np. Poprzez możliwość transferu rozwiązań projektowych na inne obszary w tym samym kraju, albo do innych krajów UE)

21 Zapraszamy do kontaktu! UMCS Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Rektorat XIII p., 1306 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PROGRAM HORYZONT 2020) Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie ul. Doświadczalna 4 Lublin Tel.: wew. 118 Faks: wew. 218


Pobierz ppt "Programy Międzynarodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google