Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Wydawnictwa informacji pośredniej - przykłady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Wydawnictwa informacji pośredniej - przykłady."— Zapis prezentacji:

1 1 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Wydawnictwa informacji pośredniej - przykłady

2 2 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej Początki dziejów wydawnictw informacji pośredniej sięgają czasów starożytnych i wiążą się z Biblioteką Aleksandryjską, dla której Kallimach z Cyreny (ok. 310-ok.240 pne) sporządził katalog i nazwał Pinakes (tablice, spisy ). Katalog zawierał spisy całego piśmiennictwa od czasów Homera. Podzielony był na poezję i prozę, uszeregowany wg alfabetu, oraz zawierał opis bibliograficzny dzieł.

3 3 Ten typ katalogu przeniesiony został na grunt rzymski. Rozwój bibliografii nastąpił w dobie Odrodzenia wraz z upowszechnieniem drukarstwa i wzrostem liczby książek. Powstały wówczas spisy J.Tritheima Liber de Scriptoribus aeclesiasticis (Bazylea 1494), Catalogus ilustrium virorum Germaniae (Moguncja 1495) oraz ogłoszona pół wieku później przez K. Gesnera Bibliotheca universalis (Zurych ) uzupełniona i wydanakilkakrotnie. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

4 4 W XV w. ukazywały się liczne bibliografie dotyczące poszczególnych dziedzin wiedzy. Od XVII w. wydawane były czasopisma o charakterze informacyjno bibliograficznym, zapoczątkowane przez Journal des Savants (1665). Szczególnie duża liczba takich czasopism ukazywała się na przełomie XIX i XX w. Przy końcu XVIII w. niemal wszystkie kraje europejskie posiadały już swoją bibliografię narodową. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

5 5 W 1920 r. sformułowano postulat normalizacji opisu bibliografii w skali światowej. Pierwsze opracowanie tej tematyki dał G. Schneider w Handbuch der Bibliographie (1923) oraz Einfűhrung in die Bibliographie. Obecnie większość krajów posiada normy krajowe, oparte na zaleceniach międzynarodowych. Unifikuje się metody opracowania i automatyzuje techniki ich sporządzania. Systemy bibliografii. koordynowane są przez specjalnie powołane instytucje krajowe i międzynarodowe. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

6 6 Pochodzenie bibliografii polskiej wiąże się z opracowaniem S. Starowolskiego p.n. Scriptorum Polonicorum hecatonstas wydanym w Pierwszą polską bibliografię narodową opracował J. A. Załuski. Po wywiezieniu zbiorów Biblioteki Załuskich do Petersburga, w rezultacie starań czynionych przez T. Czackiego o opracowanie bibliografii narodowej ukazało się wydanie F. Bentkowskiego będące bibliografią piśmiennictwa polskiego pt. Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych (t1-2, 1814)oraz H. Juszyńskiego Dykcjonarze poetów polskich (t ). Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

7 7 Najdonioślejszą rolę odegrał K. Estreicher, który od 1870r. rozpoczął wydawanie Bibliografii Polskiej, starając się objąć całość produkcji wydawniczej w Polsce do końca XIX w. Jego pracę kontynuował syn Stanisław i wnuk Karol. Wydawana liczy 37 tomów. W XIX w. powstają czasopisma bibliograficzne mające przeważnie krótki żywot. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

8 8 W okresie międzywojennym prace bibliograficzne koordynował Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej (1928), który wydawał Urzędowy Wykaz Druków, na jego materiałach oparta była Statystyka druków. Po wojnie Instytut stał się centralną placówką w zakresie bibliografii. Obok Przeglądu Bibliograficznego wydaje bibliografie tytułów czasopism, ich zawartości, poloników zagranicznych. Opracowuje urzędową statystykę wydawniczą, prowadzi prace teoretyczne, metodyczne i normalizacyjne. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Historia powstania wydawnictw informacji pośredniej

9 9 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania

10 10 Opis bibliograficzny, dotyczy publikacji i uwzględnia w ustalonym porządku następujące elementy: autora, tytuł, adres wydawniczy, format, objętość. Niezbędny przy tworzeniu bibliografii i przypisów bibliograficznych. Możemy mówić o opisach bibliograficznych: książki wydawnictwa zbiorowego ( więcej niż trzech autorów) fragmentu książki fragmentu wydawnictwa zbiorowego antologii recenzji artykułu w czasopiśmie Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania

11 11 Przypisy bibliograficzne, noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na kolejnych stronach lub na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych lub cytowanych. Kolejne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliograficznego, lecz jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony. W wypadku przedzielenia opisanego dzieła innym obowiązuje powtórzenie nazwiska autora, a następnie zamieszczenie informacji op. cit. (łacińskie opus citatum - dzieło cytowane) oraz numeru strony. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania

12 12 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania Opis stosowany w notatkach, zestawieniach bibliograficznych Pietrasiński Zbigniew.: Sztuka uczenia się. WSiP,Wyd. 4 Warszawa 1964 Opis stosowany w przypisach Z. Pietrasiński.: Sztuka uczenia się. WSiP,Wyd. 4 Warszawa 1964 Opis stosowany w kartotekach bibliograficznych Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. WSiP,Wyd. 4. -Warszawa,1964

13 13 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania Rodzaj dokumentuOpis bibliograficzny Książka napisana przez 1, 2, lub 3 autorów Kołakowski Leszek: Jeśli Boga nie ma…Londyn Aneks 1987 Książka napisana przez więcej niż 3 autorów (wydawnictwo zbiorowe ) Ponad ekonomią. Pod red. Jana Gronsfelda. Warszawa PIW 1985

14 14 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania Rodzaj dokumentuOpis bibliograficzny Fragment książki (1- 3 autorów) Ossowska Maria: Moralność mieszczańska. Wrocław Ossolineum 1985, s : Zawiść jako rys drobnomieszczanina Fragment wydawnictwa zbiorowego Michalski Krzysztof: Granice filozofii transcendentalnej. W: Dziedzictwo Kanta. Pod red. Jana Garewicza. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976 s

15 15 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania Rodzaj dokumentu Opis bibliograficzny Antologia Cztery wieki poezji o Warszawie: antologia. Wybór oraz wstęp Juliusz W. Gomulicki. Warszawa PIW 1970 Recenzja Hertz Paweł: Tołstoj w oczach krytyki światowej. Warszawa Rec. Śliwowski Roman – Nowe Książki 1973 nr 6 s Artykuł w czasopiśmie Urbanek Mariusz: Buszujący w sieci, Polityka 1998 nr 14 s

16 16 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania – karta katalogowa HASŁO (autorskie lub tytułowe) SYGNATURA (znak miejsca) Tytuł : dodatek do tytułu / twórcy i współtwórcy książki czyli oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. – Objętość książki : oznaczenie ilustracji ; format (Tytuł serii ; numeracja w obrębie serii) Uwagi ISBN Numer inwentarzowy Znak klasyfikacji

17 17 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania – wypelniona karta katalogowa Pietrzykowski Ryszard943.8 Dni chwały : Opowieść o Powstaniu Listopadowym / Ryszard Pietrzykowski ; il. Robert Łaszkiewicz - Wyd. 3 uzup. i popr. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. : tabl. kolor. : il. ; 17 cm (Biblioteczka Historyczna. Historia Polski) Skorowidz ISBN , Można pominąć

18 18 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania – karta katalogowa (praca zbiorowa) Dzieje Ks. Podr. 93/99 Dzieje świata: chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń / [aut.] Stanisław Arnold [ i in.]. – Wyd. 3. Warszawa ; Lud. Spółdz. Wydaw – 664 s. ; 21 cm /99

19 19 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Co to jest opis bibliograficzny i jego zastosowania – karty katalogowe Informacje oznaczone kolorem czerwonym na kartach katalogowych umożliwiają jednoznaczne określenie, identyfikację książki, np. przy szukaniu jej na półce, sporządzaniu notatki. W niektórych opisach katalogowych można spotkać się z pominięciem oznaczenia odpowiedzialności, jeżeli jest ono identyczne z hasłem pod względem zawartości i formy.

20 20 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Klasyfikacja bibliografii

21 21 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Klasyfikacja bibliografii Bibliografia, uporządkowany spis dokumentów, dobranych wg określonych kryteriów, spełniających pożądane zadania informacyjne. Przyjęte kryteria doboru dokumentów decydują o rodzaju bibliografii. Np. przyjęcie jako kryterium treści dokumentów daje bibliografię treściową, jeśli ma zarejestrować wszystkie dokumenty powstaje bibliografia kompletna, jeśli rejestruje wybrane dokumenty powstaje bibliografia selekcyjna. O innym podziale decyduje zakres treściowy dokumentów i ich zasięg określony przez cechy wydawniczo - formalne itp.

22 22 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Klasyfikacja bibliografii Wytyczne ogólne i szczegółowe dotyczące: doboru dokumentów, ich opisu, oraz spisów (systematyki) składają się na pojęcie metodyki bibliograficznej. Bibliografia jako jedna z dziedzin składających się na naukę o książce zajmuje się spisami omówieniami i monografiami bibliograficznymi.

23 23 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Klasyfikacja bibliografii Istnieją różne rodzaje bibliografii: międzynarodowa - rejestrująca piśmiennictwo ukazujące się w różnych krajach; narodowa - rejestrująca dokumenty opublikowane na terenie danego kraju lub państwa, często także poza krajem ale związane z nim tematycznie, językiem, pochodzeniem autora; regionalna - obejmuje dokumenty pochodzące z danego regionu bądź jego dotyczące, bez względu na miejsce ich wydania. Ze względu na czas wydania dokumentów, dzieli się bibliografię na retrospektywną, rejestrującą dokumenty wydane co najmniej rok wstecz, bieżącą i prospektywną dotyczącą dokumentów mających się ukazać w przyszłości..

24 24 Bibliografie Ogólne narodowe powszechne księgarskie Specjalne Retrospektywne Bieżące Przewodnik Bibliograficzny Bibliografia Zawartości Czasopism Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych Polonica Zagraniczne Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Klasyfikacja bibliografii Prospektywne

25 25 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

26 26 Przewodnik Bibliograficzny Rejestruje w układzie rzeczowym polską bieżącą produkcję wydawniczą: książki, nuty, mapy, ryciny. Korzystanie ułatwiają roczne indeksy: alfabetyczny i przedmiotowy. Ukazuje się w tradycyjnej formie drukowanych zeszytów, jak i w postaci bazy danych (CD-ROM, dyskietki – za lata 1980 – 2000) oraz online (http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm).http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

27 27 Bibliografia Zawartości Czasopism Miesięcznik ukazujący się regularnie od 1951 r. rejestrujący w układzie rzeczowym zawartość ponad 1600 najważniejszych naukowych i społeczno-kulturalnych wydawnictw periodycznych ukazujących się w Polsce. Rozpowszechniany jest w tradycyjnej formie drukowanych zeszytów, jak i w postaci bazy danych (CD-ROM, dyskietki – za lata 1996 – 2000) oraz online (http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm).http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

28 28 Polonica Zagraniczne. Bibliografia Rocznik rejestrujący polonica, tj. publikacje wydawane za granicą – napisane w języku polskim, przez Polaków lub tematycznie związane z Polską. Rejestruje książki, nuty i mapy, a także prace zamieszczane w dziełach zbiorowych oraz większe fragmenty publikacji książkowych. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

29 29 Rady dla korzystających z Przewodnika Bibliograficznego zZapoznaj się z działami UKD, znajdującymi się na stronie tytułowej zPamiętaj o indeksie alfabetycznym. Korzystaj z indeksu, ilekroć znasz nazwisko autora poszukiwanej książki zPrzewodnik jest bibliografią bieżącą, dlatego nie staraj się poszukiwać pozycji wydanej, np. w 1991 r. w roczniku za 1995r. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

30 30 Rady dla korzystających z Bibliografii Zawartości Czasopism zBZCz nie obejmuje treści czasopism popularnych, czasopism dla dzieci i młodzieży oraz dla wąskiego kręgu odbiorców. zBZCz uwzględnia głównie czsopisma o charakterze naukowym, popularnonaukowym, fachowym, społeczno-kulturalnym, od tygodnika począwszy na roczniku kończąc. zZ dzienników uwzględnione są tylko dwa o zasięgu ogólnokrajowym: Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Przegląd wybranych bibliografii - Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism

31 31 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Bibliografie i katalogi w Internecie

32 32 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

33 33 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

34 34 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

35 35 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

36 36 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

37 37 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

38 38 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

39 39 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady

40 40 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Bibliografie i katalogi w Internecie - przykłady


Pobierz ppt "1 WYKŁAD 3 Bibliografie i inne wydawnictwa informacji pośredniej Temat: Wydawnictwa informacji pośredniej - przykłady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google