Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Narada szkoleniowa dyrektorów Jola nta Lenkiewicz – Broda Eugeniusz Półtorak Białystok, 21 luty 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Narada szkoleniowa dyrektorów Jola nta Lenkiewicz – Broda Eugeniusz Półtorak Białystok, 21 luty 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Narada szkoleniowa dyrektorów Jola nta Lenkiewicz – Broda Eugeniusz Półtorak Białystok, 21 luty 2008 r.

2 Uprawnienia Rady Pedagogicznej, wynikające z obowiązujących ustaw i rozporządzeń Kompetencje stanowiące = podejmowanie uchwał (prawnych aktów wykonawczych wobec przepisów wyższego stopnia) w sprawie: 1. zatwierdzenia planów pracy szkoły lub placówki - art.41 ust. 1 pkt 1 ustawy 2. wyników klasyfikacji i promocji - art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy 3. innowacji i eksperymentów pedagogicznych - art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy 4. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli - art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy 5. skreślenia z listy uczniów - art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy 6. zmian w statucie szkoły (tam, gdzie nie ma rady szkoły) - art.52 ust. 2 w zw. z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy

3 Uprawnienia Rady Pedagogicznej – c.d. 7. ustalenia zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników - art. 22a ust. 2b ustawy 8. Przyjęcia - ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy - §8 ust. 2 zał. nr 3 do rozp. (poz. 2) 9. niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - §15 ust. 8 rozp. (poz. 7 ) Mimo, iż §2 ust. 2 zał. nr 2 do rozp. (poz. 2) (dotyczący uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki) nie został formalnie wykreślony, na mocy art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty uchwalanie tych programów to kompetencja rady rodziców (wymagane jest porozumienie z radą pedagogiczną)

4 Inne kompetencje Rady Pedagogicznej – realizowane w sposób określony w regulaminie Rady Pedagogicznej „Redakcyjnie można rozwiązać to na dwa sposoby. Uchwałami nazwać tylko te akty, które tak nazywa prawo, a reszta to opinie, zgody itd. oddzielnie numerowane. Ale nie będzie błędem przyjęcie rozwiązań stosowanych w działaniach organów administracji publicznej. Dla przykładu rada gminy podejmuje wiele uchwał, ale tylko niektóre z nich stanowią prawo powszechnie obowiązujące.” A. Jeżowski, L. Zaleśny, Rozważania o pracy rady pedagogicznej, Wrocław 2005. Dlatego nawet opiniotwórcze kompetencje rady pedagogicznej mogą być realizowane przez podjęcie uchwały, ale w tym przypadku rozumianej jako sposób wyrażenia woli (np. w odróżnieniu od przyjęcia przez aklamację).

5 Wyrażanie opinii w sprawie: kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu - art. 36a ust. 4 ustawy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - art. 36a ust. 9 ustawy kandydata na stanowisko wicedyrektora - art. 37 ust. 1 ustawy wniosków o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników szkoły - art. 39 ust. 3 ustawy, art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy organizacji pracy szkoły lub placówki - art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy

6 Wyrażanie opinii w sprawie – c.d. projektu planu finansowego szkoły (placówki) - art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy propozycji dyrektora dot. przydziału zadań dla nauczycieli - art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy podjęcia w szkole lub placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację - art. 56 ust. 2 ustawy zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki - art. 66 ust. 1 ustawy

7 Wyrażanie opinii w sprawie – c.d. organizacji 5 - lub 6 – dniowego tygodnia pracy - §4 ust. 2 rozp. (poz. 3) dopuszczenia do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego - §24 ust. 6 rozp. (poz. 4) dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania ogólnego i zawodowego - §24 ust. 11 rozp. (poz. 4) czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego szkole - §3 ust. 1 rozp. (poz. 5) organizacji tygodnia pracy w szkołach - §4 ust 3 rozp.(poz.3) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania - §2 ust. 6 rozp. (poz. 6)

8 Wyrażenie zgody w sprawie: uznania szkoły za eksperymentalną - art.86 ust. 1b 1 ustawy egzaminu klasyfikacyjnego - §17 ust. 3 rozp. (poz. 7) egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów - §21 ust. 1 rozp. (poz. 7) wniosku dyrektora na prowadzenie w szkole eksperymentu - §7 ust. 3 rozp. (poz. 8)

9 Wnioski w sprawie: odwołania dyrektora lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego - art.42 ust. 2 ustawy przyznania uczniowi stypendium ministra - §3 ust. 1 rozp. (poz. 9) nadania imienia szkole lub placówce - §1 ust. 2 zał. nr 3 do rozp. (poz. 6) (również w pozostałych zał.) ramowego rozkładu dnia w przedszkolu - §9 st. 1 zał. nr 1 do 3 rozp. (poz. 2)

10 Postanowienia w sprawie: promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego - §20 ust. 2 rozp. (poz. 7) powtarzania klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej - §20 ust. 9 rozp. ( poz. 7) ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym - §22 ust. 3 rozp. ( poz. 7 )

11 Ustalenia w sprawie: warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach - §5 ust. 3 rozp. (poz. 10) warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i profilowanych - §8 ust. 2 rozp. (poz. 10) Porozumienia z dyrektorem w sprawie: wyznaczenia przez dyrektora liceum na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym - §7 zał. nr 4 do rozp. (poz. 2) dodatkowego dnia wolnego od zajęć - §5 ust. 2 rozp (poz. 3)

12 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ Narada szkoleniowa dyrektorów Jola nta Lenkiewicz – Broda Eugeniusz Półtorak Białystok, 21 luty 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google