Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady analiza i projektowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady analiza i projektowanie"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady analiza i projektowanie

2 Opis funkcjonowania sklepu komputerowego
Zadaniem sklepu jest sprzedaż sprzętu komputerowego klientom oraz świadczenie napraw związanych z tym sprzętem. Termin „zestaw” będziemy używali do określenia pełnych zestawów komputerowych. Poszczególne części wchodzące w ich skład (drukarki, klawiatury, dyski twarde, monitory, skanery itp.) będą nazywane podzespołami. Klient z pomocą sprzedawcy ustala interesującą go konfigurację sprzętu. Po jego skompletowaniu tworzone jest przez sprzedawcę zamówienia, czyli dokument opisujący wybraną przez klienta konfigurację zestawu. W takiej formie jest on następnie przekazywany monterowi. Po złożeniu zestawu jest on przekazywany bezpośrednio klientowi w sklepie lub dostarczany do jego domu przez dostawcę sprzętu. Dodatkowo łącznie z wydaniem sprzętu, sprzedawca sporządza odpowiednie dokumenty sprzedaży (rachunek, gwarancję). Wszystkie podzespoły służące do montażu zestawów są dostarczane do sklepu przez dostawcę na podstawie dokumentu dostawy (zamówienia) wystawionego przez zaopatrzeniowca. Po dostarczeniu przez dostawcę nowej partii podzespołów, są one odpowiednio ewidencjonowane przez magazyniera. Dodatkowo sklep świadczy usługi polegające na serwisie sprzedanych zestawów komputerowych. Po zgłoszeniu naprawy przez klienta sprzedawca sporządza formularz naprawy. Uszkodzony sprzęt, łącznie z formularzem naprawy, jest dostarczany serwisantowi, który usuwa uszkodzenie. Po wykonaniu naprawy sprzedawca przekazuje zestaw klientowi.

3 Identyfikacja aktorów dla systemu „Sklep komputerowy”
Dostawca Klient Dla tego systemu można wyodrębnić aktorów: Klienta i Dostawcę. Aktor Klient korzysta z usług systemu biznesowego Sklep komputerowy kupując zamówiony zestaw komputerowy lub jego poszczególne elementy . Jest on również elementem składowym środowiska zewnętrznego firmy (jej otoczenia). Podobną pozycję zajmuje aktor Dostawca. Jego interakcja z systemem polega na dostarczaniu zamówionych podzespołów i otrzymaniu za nie zapłaty. Aktorzy – z uwagi na to, iż nie należą do systemu – są umieszczani na zewnątrz modelowanego przedsięwzięcia

4 Model przypadków użycia dla systemu sklep komputerowy
Aktorami są Klient i Dostawca. Przypadki użycia to Sprzedaż zestawu, Naprawa zestawu, Zakup urządzeń Sprzedaż zestawu Aktor i przypadek użycia mogą być powiązani związkiem komunikacji. Kierunek strzałki pozwala stwierdzić, kto rozpoczyna przypadek użycia. Klient Naprawa zestawu Prostokąt wokół przypadku użycia oznacza granice systemu. Wewnątrz tego prostokąta umieszcza się nazwę systemu lub podsystemu. Zakup urządzeń Dostawca

5 Opis przebiegu przypadku użycia
Przypadek użycia: Sprzedaż zestawu Po wejściu klienta do sklepu, sprzedawca podchodzi do niego i pyta o plany zakupu. Klient – z pomocą sprzedawcy – wybiera określoną konfigurację zestawu. Wówczas sprzedawca, na podstawie ustalonej konfiguracji, sporządza zamówienie. Jednocześnie ustalane są szczegóły związane z ceną zestawu, terminem jego złożenia oraz sposobem dostarczenia. Następnie lista z konfiguracją jest przekazywana monterowi, którego zadaniem jest złożenie zestawu z podzespołów oraz jego zapakowanie. Gotowy zestaw jest odbierany przez klienta w sklepie lub dostarczany do domu przez dostawcę sprzętu. Jednocześnie wypisywane zostają niezbędne dokumenty sprzedaży (np. rachunek, gwarancja). Przypadek użycia: Zakup urządzeń Pierwszą czynnością jest wysłanie zamówienia na podzespoły przez zaopatrzeniowca do dostawcy. Po przyjeździe dostawcy z towarem jest on składowany w magazynie sklepu a następnie ewidencjonowany przez magazyniera. Ostatnią czynnością jest uregulowanie spraw związanych z dokumentami dostawy (podpisanie, zapłacenie). Przypadek użycia: Naprawa sprzętu Klient, po wejściu do sklepu, zgłasza naprawę sprzętu komputerowego zakupionego w sklepie. Sprzedawca sporządza formularz naprawy w którym są podstawowe dane dotyczące usterki, przewidywanych kosztów jej naprawy oraz czasu realizacji naprawy. Naprawa jest przeprowadzana przez serwisanta. Po jej realizacji, sprzedawca przekazuje sprzęt klientowi.

6 Model obiektów Model obiektów przedstawia architekturę wewnętrzną systemu. Model jest zbudowany z obiektów oraz powiązań i komunikacji między nimi. Obiekty dzieli się na trzy typy: obiekty interfejsu, obiekty encji i obiekty sterujące. Obiekty interfejsu – osoby lub urządzenia w obrębie firmy, z którymi komunikuje się aktor w trakcie realizacji przypadku użycia. Obiekty encje – produkty, dokumenty, rzeczy itp. (elementy bierne systemu), które są niezbędne do wykonania przypadku użycia. Obiekty sterujące – aktywne elementy systemu, nie komunikujące się bezpośrednio z aktorami, ale wykonujące inne ważne czynności, niezbędne do przeprowadzenia przypadku użycia.

7 Przykłady obiektów dla różnych przedsięwzięć biznesowych
Restauracja Fabryka części metalowych Obiekty interfejsu Kelner Szatniarz Zaopatrzeniowiec Sprzedawca Pracownik transportu Obiekty encje Menu Formularz zamówienia posiłku Rachunek Formularz zamówienia produktów Posiłek Surowce Druk zamówienia Dokument sprzedaży Dokument zakupu Towary do sprzedaży Ewidencja klienta Obiekty sterujące Kucharz Magazynier Pracownik księgowości

8 Typy obiektów - notacja
Obiekty interfejsu Obiekty encje Obiekty sterujące

9 Rodzaje związków - notacje
Asocjacje – najczęstsze związki między obiektami, opisujące ich wzajemne relacje (np. relacja pracuje dla między pracownikami a firmą, relacja środek płatności między zamówieniem a czekami. płacony jest rachunek czek Związek całość-część (agregacja) – opisuje powiązania obiektów z ich częściami składowymi (zamówienie może się składać z określonej liczby I dań, II dań oraz deserów). Związek generalizacja-specjalizacja (dziedziczenie) – obrazują relacje, w których określone obiekty dziedziczą pewne cechy innych obiektów (obiekty zamówienie posiłku oraz zamówienie surówki posiadają pewne wspólne cechy, które zostały przydzielone nowemu obiektowi zamówienie).

10 Obiekty realizujące przypadki użycia dla systemu Sklep komputerowy
Przykładowe przypadki użycia Przykładowe obiekty je realizujące Sprzedaż zestawów Sprzedawca Monter Zestaw Zakup podzespołów Zaopatrzeniowiec Podzespół Magazynier Naprawa zestawów Formularz naprawy Sprzedawca Serwisant

11 System obsługi zamówień
Stworzenie oprogramowania do obsługi zamówień dla firmy wysyłkowej XYZ, która sprzedaje towary zakupione od wielu różnych dostawców. Dwa razy w roku firma publikuje katalog, który wysyła pocztą do klientów i innych zainteresowanych osób. Klienci składają zamówienia, przesyłając listę towarów wraz z opłatą do firmy XYZ. Firma XYZ przygotowuje zamówione towary i wysyła je pod adres klienta. Program obsługi śledzi zamówienie od chwili jego otrzymania aż do wysyłki towarów. Firma XYZ zapewni szybką obsługę klientów. Będzie realizować zamówienia za pomocą najszybszych, najefektywniejszych metod. Klienci mogą zwracać towary, ale w niektórych przypadkach nie otrzymają pełnego zwrotu pieniędzy.

12 Przypadki użycia dla obsługi zamówień – poziom systemu
Złóż skargę Kierownik Działu Obsługi Klienta Dostarcz katalog Sprawdź stan zamówienia Klient Zaloguj się Aktualizuj stan konta System Księgowy include Anuluj zamówienie Aktualizuj ilość towaru Złóż zamówienie System Magazynowy Pobierz inform. o towarze Zwróć towar Przedstawiciel Handlowy Przyjmij towar od dostawców Przygotuj raport Pracownik Przygotuj i wyślij przesyłkę Firma Kurier

13 Zarządzanie Zamówieniami
Architektura systemu obsługi zamówień <<subsystem>> Kontrola Dostępu <<subsystem>> Informacje o Towarze <<interface>> IZarządzanieZamówieniami złóżZamówienie() anulujZamówienie() zwróćTowar() <<interface>> IInformacjeOTowarze pobierzOpisTowaru() pobierzCenęTowaru() pobierzIlośćTowaru() <<subsystem>> Wysyłanie Przesyłek <<subsystem>> Zarządzanie Zamówieniami <<interface>> IObsługaFinansów obciążKonto() uznajKonto() obsłużPłatności() <<interface>> IBazaDanych zapiszZamówienie (zamówienie) aktualizujStanZamówienia() <<subsystem>> Obsługa Finansów <<subsystem>> Baza Danych

14 Architektura systemu obsługi zamówień
Podsystem Kontrola Dostępu Ten podsystem obsługuje logowanie się do systemu i wylogowanie oraz sprawdza prawa dostępu. Podsystem Informacje o Towarze Ten podsystem dostarcza informacji o towarach. Komunikuje się z systemem magazynowym. Podsystem Zarządzania Zamówieniami Ten podsystem obsługuje przyjmowanie zamówień, zwroty towarów, sprawdzanie stanu zamówienia i anulowanie zamówień. Podsystem Wysyłania Przesyłek Ten podsystem pobiera listę zamówień, drukuje etykiety adresowe na przesyłki i oblicza opłaty za wysyłkę dla pobranych zamówień. Podsystem Obsługi Finansów Ten podsystem komunikuje się z systemem księgowym, aktualizuje stany kont, obciąża i uznaje konta klientów oraz obsługuje czeki, karty kredytowe i wysyłanie za pobraniem. Podsystem Baza Danych Ten podsystem zawiera dane, które program musi przechowywać. Dostarcza standardowych funkcji zapisu, odczytu, aktualizacji i usuwania zapisanych danych.

15 Zaloguj się Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy użytkownik włącza aplikację. System wyświetla Ekran powitalny. Użytkownik wprowadza nazwę użytkownika i hasło. System sprawdza podane informacje. System nadaje użytkownikowi właściwe prawa dostępu. System wyświetla główny formularz (wycinkowy przypadek użycia: Wyświetl główny formularz). Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 3A Zła nazwa użytkownika 3B Złe hasło 3C Użytkownik nie ma nazwy ani hasła pozwalającego na dostęp 3D Użytkownik wybiera funkcję, do której nie ma dostępu 3E Użytkownik nie wybiera żadnej funkcji

16 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zaloguj się
Klient Zaloguj się Ten przypadek użycia opisuje proces logowania się użytkownika do systemu obsługi zamówień. W ramach tego procesu użytkownikowi są nadawane prawa dostępu zależne od kategorii, do której należy.

17 Diagram wycinkowych przypadków użycia dla Zaloguj się
Pobierz dane użytkownika Wyświetl główny formularz Pobierz dane użytkownika Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie pobrania danych użytkownika, korzystając z nazwy użytkownika. System wyszukuje rekord z danymi użytkownika, korzystając z nazwy użytkownika. System zwraca rekord z danymi użytkownika. Przypadek użycia się kończy. Wyświetl główny formularz: Główny ciąg zdarzeń: Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie wyświetlenia głównego formularza. System sprawdza, na podstawie praw dostępu ustalonych podczas logowania się do systemu, które funkcje mają być dostępne dla użytkownika. System wyświetla główny formularz z odpowiednimi funkcjami dostępnymi dla użytkownika. Przypadek użycia się kończy.

18 Diagram czynności Główny scenariusz Zaloguj się Wyświetlono ekran
powitalny Wprowadź nazwę Użytkownika i hasło Sprawdź informacje Ustal prawa dostępu Wyświetl główny formularz

19 Interfejs użytkownika
Ekran powitalny Witamy w sieciowym katalogu firmy XYZ Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby skorzystać z naszego elektronicznego katalogu Nazwa użytkownika: Hasło:

20 Główny formularz Proszę wybrać dalej Złóż zamówienie Przejrzyj
zamówienia Kontakt z obsługą klienta Wyślij katalog Zwróć towar Anuluj zamówienie Wyjście Przygotuj raport o sprzedaży

21 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Złóż zamówienie
Zapisz zamówienie Aktualizuj stan konta include include Klient Złóż zamówienie include include Pobierz informacje o towarze Aktualizuj zamówienie Ten przypadek użycia opisuje proces składania zamówienia w systemie obsługi zamówień.

22 Złóż zamówienie Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy klient wybierze Złóż zamówienie. System wyświetla formularz Składania zamówienia. Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres. Klient wprowadza kod towarów, które chce zamówić. Dla każdego wpisanego kodu towaru pobiera informacje o towarze, natomiast system dodaje cenę towaru do sumy. Klient wprowadza informacje o karcie płatniczej. System sprawdza podane informacje. System zapisuje zamówienie jako oczekujące – Include Zapisz zamówienie. Include analizuj stan konta System oznacza zamówienie jako potwierdzone. Include Aktualizuj stan zamówienia. System zwraca klientowi numer zamówienia, a przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 3A Adres klienta jest niepełny. 4A Podany kod towaru nie pasuje do żadnego towaru. 4B Towar już nie jest sprzedawany. 6A Złe informacje o płatności 6B Klient płaci czekiem 1A Klient przesyła zamówienie pocztą 1B Klient przekazuje zamówienie przez telefon Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi): Anuluj składanie zamówienia Warunek wstępny: Klient nie wybrał jeszcze Zatwierdź Nadzwyczajny ciąg zdarzeń rozpoczyna się, gdy użytkownik wybierze Anuluj. System pomija wszystkie wprowadzone informacje. System wraca do wcześniejszego formularza. Przypadek użycia się kończy

23 Diagram czynności Główny scenariusz przypadku użycia Złóż zamówienie
[wybrano złóż zamówienie] Czynności odwoływalne Zatwierdź Wyświetlono formularz zamówienia [informacje pełne] Zamówienie zaznaczone jako oczekujące Wprowadź nazwisko i adres [wprowadzono kod towaru] Obciąż konto Podaj informacje o towarze [opłata potwierdzona] [wprowadzono kod towaru] Zamówienie zaznaczone jako potwierdzone Oblicz nową cenę Wyświetlono numer zamówienia [nie ma więcej kodów towarów] Wyświetlono formularz zamówienia

24 Interfejs użytkownika
Formularz składania zamówienia Imię i nazwisko adresata: Ulica i numer domu: Miasto, kod pocztowy: Kod towaru Nazwa towaru Ilość Cena za sztukę Wartość Suma netto: VAT: Razem: Numer karty kredytowej: Ważna do: Numer zamówienia: Anuluj Zatwierdź

25 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zapisz zamówienie
Baza danych z zamówieniami Zapisz zamówienie Ten przypadek użycia opisuje proces składania zapamiętywania przypadku użycia w bazie danych.

26 Zapisz zamówienie Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, po otrzymaniu żądania zapisania nowego zamówienia. System oznacza zamówienie jako oczekujące. System wysyła do bazy danych z zamówieniami żądanie zapisania zamówienia. Baza danych zwraca unikatowy numer zamówienia. System zwraca wywołującemu numer zamówienia. Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 4A. Baza danych nie działa

27 Aktualizuj zamówienie
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj zamówienie Baza danych z zamówieniami Aktualizuj zamówienie Ten przypadek użycia opisuje, w jaki sposób aktualizuje się zamówienia w bazie danych.

28 Aktualizuj zamówienie
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń) Przypadek użycia rozpoczyna się, po otrzymaniu żądania aktualizacji istniejącego zamówienia. System wysyła do bazy danych z zamówieniami zmienione pola oraz numer zamówienia wraz z żądaniem aktualizacji rekordu zamówienia. Baza danych zwraca potwierdzenie. Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 3A. Baza danych nie działa

29 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Pobierz informacje o towarze
System Magazynowy Pobierz informacje o towarze Ten przypadek użycia pobiera informacje o towarze z systemu magazynowego.

30 Pobierz informacje o towarze
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń) Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy wprowadzany jest nowy kod towaru. System wysyła do systemu magazynowego polecenie dostarczenia danych o towarze na podstawie kodu tego towaru. System magazynowy zwraca informacje o towarze, które muszą zawierać co najmniej jego nazwę, cenę i stan w magazynie. Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 1A. Nie ma takiego towaru 2A. Towar jest już sprzedany 3A. System magazynowy nie działa

31 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj stan konta
System Księgowy Aktualizuj stan konta Ten przypadek użycia komunikuje się z systemu księgowym, aby obciążyć konto klienta bądź je uznać.

32 Aktualizuj stan konta Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie aktualizacji stanu konta. System wysyła do systemu księgowego informacje o karcie płatniczej oraz sumie pieniędzy do ściągnięcia albo wpłacenia. System magazynowy informuje, że operacja się powiodła. Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 1A. Brak środków na koncie 2A. Konto nie istnieje 3A. System księgowy nie działa

33 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Zwróć towar
Aktualizuj zamówienie Aktualizuj stan konta include include System Księgowy Zwróć towar include include Aktualizuj ilość towaru Szukaj zamówienia Ten przypadek użycia opisuje proces zwrotu przez klienta niechcianych towarów.

34 Zwróć towar Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy przedstawiciel handlowy wybierze Zwróć towar. Include Szukaj zamówienie. System wyświetla wybrane zamówienie w formularzu Zwracanie towarów. Przedstawiciel handlowy wybiera zwracane towary. Przedstawiciel handlowy wybiera Zatwierdź. Include Aktualizuj stan konta. Include Aktualizuj ilość towaru. Include Aktualizuj zamówienie. System wyświetla potwierdzenie, a przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta 2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze 2C. Klient nie jest znany systemowi 6A. Konto klienta wygasło 6B. System księgowy nie działa 7A. System magazynowy nie działa

35 Interfejs użytkownika
Formularz zwracania towarów Imię i nazwisko adresata: Ulica i numer domu: Miasto, kod pocztowy: Kod towaru Nazwa towaru Zwracana ilość Zatwierdź

36 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Szukaj zamówienia
Baza danych z zamówieniami Szukaj zamówienia Ten przypadek użycia opisuje proces wyszukiwania konkretnego zamówienia w systemie.

37 Szukaj zamówienia Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy wyświetla się formularz Znajdź zamówienie. Użytkownik wprowadza numer zamówienia albo nazwisko i adres. Użytkownik wybiera Szukaj. System wysyła zapytanie do bazy danych, aby otrzymać wyszukiwane zamówienia. System wyświetla listę zamówień klienta gdy użytkownik wprowadził nazwisko i adres. Na liście znajdują się przynajmniej numery i daty zamówień. Klient wybiera jedno z zamówień. System zwraca wybrane zamówienie i przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta 2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze 2C. Nie ma takiego klienta 4A. Baza danych nie działa

38 Pobierz listę zamówień
Diagram wycinkowych przypadków użycia Pobierz listę zamówień, Pobierz zamówienie Pobierz zamówienie Pobierz listę zamówień Pobierz listę zamówień Główny ciąg zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie dostarczenia listy zamówień. System wysyła do bazy danych z zamówieniami nazwisko i adres, pytając o wszystkie zamówienia tego klienta. Baza danych zwraca listę wszystkich znalezionych rekordów, w których nazwisko i adres zgadzają się z podanymi. Na liście muszą się znajdować przynajmniej numery i daty zamówień. Przypadek użycia się kończy. Pobierz zamówienie Główny ciąg zdarzeń Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie podania zamówienia. System przesyła do bazy danych zapytanie o zamówienie, które ma podany numer. Baza danych zwraca zero lub jeden rekord z odpowiednim numerem zamówienia. Przypadek użycia się kończy.

39 Interfejs użytkownika
1. Formularz szukania zamówienia Imię i nazwisko adresata: Ulica i numer domu: Miasto, kod pocztowy: lub Numer zamówienia: Zatwierdź Interfejs użytkownika 2. Formularz wyboru zamówienia Wybierz zamówienie Numer zamówienia Data Wybierz

40 Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Aktualizuj ilość towaru
System Magazynowy Aktualizuj ilość towaru Ten przypadek użycia współpracuje z systemem magazynowym w celu aktualizacji ilości towaru w magazynie.

41 Aktualizuj ilość towaru
Scenariusz główny (przebieg zdarzeń) Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy otrzymywane jest żądanie aktualizacji ilości towaru w magazynie. Jeśli ilość jest dodatnia, to system wyśle żądanie do systemu magazynowego, aby dodać tę ilość do aktualnej ilości towaru w magazynie. W przeciwnym razie system wyśle do systemu magazynowego żądanie odjęcia tej ilości od stanu towaru w magazynie. System magazynowy przesyła potwierdzenie i przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 1A. System magazynowy nie działa 2A. Towar nie jest składowany w magazynie

42 Aktualizuj zamówienie
Diagram kontekstowy dla przypadku użycia Anuluj zamówienie Aktualizuj stan konta include Klient Aktualizuj zamówienie Anuluj zamówienie include include include Szukaj zamówienie Aktualizuj ilość towaru Ten przypadek użycia opisuje proces anulowania zamówienia przez klienta.

43 Anuluj zamówienie Scenariusz główny (przebieg zdarzeń)
Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy użytkownik wybierze Anuluj zamówienie. Klient wybiera zamówienie do anulowania – Include Szukaj zamówienia. System wyświetla formularz Anulowanie zamówienia dla tego zamówienia. Klient wybiera Anuluj. Jeżeli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane a) System usuwa zamówienie z bazy danych – Include Aktualizuj zamówienie b) System zwraca pieniądze klientowi – Include Aktualizuj stan konta c) System zwalnia towary z zamówienia i zwraca je do magazynu – Include Aktualizuj ilość towaru W przeciwnym razie system wyświetli ekran informacji o warunkach zwrotu towarów. Koniec warunku Przypadek użycia się kończy. Scenariusz alternatywny (nadzwyczajne przebiegi) 2A. Nie ma zamówienia dla tego klienta 2B. Nie istnieje zamówienie o podanym numerze 4A. Nie ma takiego klienta 4B. Konto klienta wygasło 5A. System księgowy nie działa


Pobierz ppt "Przykłady analiza i projektowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google