Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU

2 jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację

3 Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, np.  Technik żywienia i usług gastronomicznych 2 kwalifikacje T.06 –Sporządzanie potraw i napojów. T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4  Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

5 A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - odbywa się pod koniec klasy drugiej A.36 – Prowadzenie rachunkowości - odbywa się odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

6  A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.  Dla obecnej klasy II pod koniec II sem. klasy II  A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - odbywa się pod koniec klasy trzeciej.  A.55. Drukowanie cyfrowe odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

7 T.13 –Prowadzenie i realizacja imprez i usług turystycznych - odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej. T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

8 T.06 –Sporządzanie potraw i napojów odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej. T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

9 T.06 –Sporządzanie potraw i napojów odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

10 Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

11  Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny:  przygotowuje do egzaminu,  kto inny układa zadania na egzamin,  kto inny ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.

12  Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, w uzgodnieniu z dyrektorem CKE.  Termin egzaminu zawodowego dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego

13 Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r. Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach 22 czerwca 2015 r. 23 czerwca 2015 r. od 25 maja do 6 lipca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r.

14 zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL) ),) zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji do dyrektora

15 Część pisemna - test pisemny Część praktyczna - test praktyczny

16 Część pisemna test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru z 1 odpowiedzią prawidłową czas 60 min zalicza min. 50%punktów Część praktyczna test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego czas 120-240 min zalicza min. 75%punktów

17 Zawód Kwalifikacja Nazwa kwalifikacjiCzas Technik ekonomista A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 180 minut A. 36 Prowadzenie rachunkowości 180 minut Technik żywienia i usług gastronomicznych Kucharz T.6 Sporządzanie potraw i napojów 120 minut Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 150 minut Technik cyfrowych procesów graficznych A. 54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 180 minut A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 180 minut A. 55 Drukowanie cyfrowe Technik obsługi turystycznej T. 13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 150 minut T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 150 minut

18 Zdający przychodzą na egzamin min 30 min przed jego rozpoczęciem wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), do sali nie wolno wnosić żadnych środków łączności, do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów, każdy zdający przynosi ze sobą długopis z czarnym tuszem,

19  O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.  Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.  Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdającego, sprawdzają kompletność arkusza, kodują arkusz (PESEL, oznaczenie i nazwę kwalifikacji, wersję arkusza)

20  Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.  W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego nie wolno zdającym udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

21  W trakcie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, ale musi zapewnić warunki wykluczające możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  W sali egzaminacyjnej, podczas części pisemnej egzaminu zawodowego, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego,  osoby odpowiedzialne za poprawność funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznieoraz upoważnione osoby delegowane do obserwacji tej części egzaminu.

22  Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.  Zdający, który zgłosił rezygnację ze zdawania egzaminu, wypełnia odpowiednie oświadczenie oraz oddaje PZN arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi  Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu.

23  Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin zdający odkłada karty odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu i pozostaje na miejscu do czasu odebrania i sprawdzenia kompletności kodowania przez ZN.  Jeden ze zdających jest obecny przy pakowaniu kart odpowiedzi do bezpiecznej koperty.

24  Zdający wykonuje na stanowisku egzaminacyjnym zadanie zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, które są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji w zakresie której odbywa się egzamin.  Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zapisanego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.  Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego część praktyczną czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

25  Czas trwania części praktycznej egzaminu w zależności od kwalifikacji to 120-240 minut.  W trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które jest tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.  Podczas części praktycznej egzaminu, podobnie jak w części pisemnej, nie udziela się zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, ani nie komentuje się zadań.

26  Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację.

27  Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie dwóch dni roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE.  Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji wskazującej na naruszenie przepisów.  Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania.

28  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów mającego wpływ na wynik egzaminu, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub w sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.  Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

29  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,  wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,  „zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

30 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z każdej kwalifikacji.

31 Uczeń szkoły, który:  nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,  przerwał egzamin zawodowy,  nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. W trakcie nauki deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

32  Zdający, który nie zdał jednej części egzaminu ma 3 lata na przystąpienie do egzaminu tylko z tej części, której nie zdał. Po upływie tego czasu zdający przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.  Jednak zdający, który przystępuje do całego egzaminu lub jego części po raz 3 lub kolejny, będzie zdawać egzamin jako eksternistyczny, co oznacza, że będzie musiał wnieść opłatę. Wysokość opłat regulują instrukcje nt. egzaminów zawodowych dla poszczególnych kwalifikacji.

33  uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki  oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów;  przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

34 Dyplom w zawodzie kształconym w technikum Wykształcenie średnie – ukończona szkoła. Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód.

35

36 Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

37 37 1.Informatory o egzaminie dostępne są na stronie internetowej szkoły zakładka egzamin. ( Zawierają m.in.: Wszystkie informacje o przebiegu egzaminu, przykładowe testy i zadania egzaminacyjne) 2.Strony internetowe:  http://www.ekonomik.miasto.zgierz.pl  www.komisja.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi,  www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna

38


Pobierz ppt "Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google