Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU"— Zapis prezentacji:

1 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU
Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikację

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, np. Technik żywienia i usług gastronomicznych 2 kwalifikacje T.06 –Sporządzanie potraw i napojów. T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

5 Egzamin potwierdzający kwalifikację – technik ekonomista:
A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - odbywa się pod koniec klasy drugiej A.36 – Prowadzenie rachunkowości - odbywa się odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

6 Egzamin potwierdzający kwalifikację - technik cyfrowych procesów graficznych:
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej. Dla obecnej klasy II pod koniec II sem. klasy II A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - odbywa się pod koniec klasy trzeciej. A.55. Drukowanie cyfrowe odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

7 Egzamin potwierdzający kwalifikację – technik obsługi turystycznej:
T.13 –Prowadzenie i realizacja imprez i usług turystycznych - odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej. T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

8 odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający kwalifikację – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.06 –Sporządzanie potraw i napojów odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej. T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

9 Egzamin potwierdzający kwalifikację kucharz:
T.06 –Sporządzanie potraw i napojów odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

10 = Liczba kwalifikacji w zawodzie
liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

11 Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.
Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny: przygotowuje do egzaminu, kto inny układa zadania na egzamin, kto inny ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kiedy?
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, w uzgodnieniu z dyrektorem CKE. Termin egzaminu zawodowego dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego

13 Część pisemna Część praktyczna
Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r. Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach 22 czerwca r. 23 czerwca 2015 r. od 25 maja do 6 lipca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r.

14 Wymagania jakie winien spełnić zdający - uczeń, aby przystąpić do egzaminu
złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z kwalifikacji do dyrektora zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL)),)

15 Struktura egzaminu zawodowego
Część pisemna - test pisemny Część praktyczna - test praktyczny

16 W jakiej formie egzamin?
Część pisemna test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru z 1 odpowiedzią prawidłową czas 60 min zalicza min. 50%punktów Część praktyczna test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego czas min zalicza min. 75%punktów

17 Czas trwania egzaminu – część praktyczna
Zawód Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Czas Technik ekonomista A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 180 minut A. 36 Prowadzenie rachunkowości Technik żywienia i usług gastronomicznych Kucharz T.6 Sporządzanie potraw i napojów 120 minut T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 150 minut Technik cyfrowych procesów graficznych A. 54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A. 55 Drukowanie cyfrowe Technik obsługi turystycznej T. 13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

18 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ
Zdający przychodzą na egzamin min 30 min przed jego rozpoczęciem wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), do sali nie wolno wnosić żadnych środków łączności, do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów, każdy zdający przynosi ze sobą długopis z czarnym tuszem,

19 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ
O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdającego, sprawdzają kompletność arkusza, kodują arkusz (PESEL, oznaczenie i nazwę kwalifikacji, wersję arkusza)

20 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ
Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego nie wolno zdającym udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

21 W trakcie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej
W trakcie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, ale musi zapewnić warunki wykluczające możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W sali egzaminacyjnej, podczas części pisemnej egzaminu zawodowego, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, osoby odpowiedzialne za poprawność funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznieoraz upoważnione osoby delegowane do obserwacji tej części egzaminu.

22 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ
Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Zdający, który zgłosił rezygnację ze zdawania egzaminu, wypełnia odpowiednie oświadczenie oraz oddaje PZN arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu.

23 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ
Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin zdający odkłada karty odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu i pozostaje na miejscu do czasu odebrania i sprawdzenia kompletności kodowania przez ZN. Jeden ze zdających jest obecny przy pakowaniu kart odpowiedzi do bezpiecznej koperty.

24 W jaki sposób jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego?
Zdający wykonuje na stanowisku egzaminacyjnym zadanie zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, które są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji w zakresie której odbywa się egzamin. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zapisanego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego część praktyczną czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

25 Czas trwania części praktycznej egzaminu w zależności od kwalifikacji to 120-240 minut.
W trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które jest tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Podczas części praktycznej egzaminu, podobnie jak w części pisemnej, nie udziela się zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, ani nie komentuje się zadań.

26 Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację.

27 Kiedy można wnieść zastrzeżenia do przeprowadzonego egzaminu i kiedy egzamin może być unieważniony?
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie dwóch dni roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji wskazującej na naruszenie przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania.

28 Kiedy można wnieść zastrzeżenia do przeprowadzonego egzaminu i kiedy egzamin może być unieważniony?
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów mającego wpływ na wynik egzaminu, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub w sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

29 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią cześć egzaminu w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, „zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

30 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJACE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z każdej kwalifikacji.

31 Warunki zdawania egzaminu „poprawkowego”
Uczeń szkoły, który: nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej, przerwał egzamin zawodowy, nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. W trakcie nauki deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

32 Czy można powtarzać egzamin?
Zdający, który nie zdał jednej części egzaminu ma 3 lata na przystąpienie do egzaminu tylko z tej części, której nie zdał. Po upływie tego czasu zdający przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. Jednak zdający, który przystępuje do całego egzaminu lub jego części po raz 3 lub kolejny, będzie zdawać egzamin jako eksternistyczny, co oznacza, że będzie musiał wnieść opłatę. Wysokość opłat regulują instrukcje nt. egzaminów zawodowych dla poszczególnych kwalifikacji.

33 uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki
oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

34 Dyplom w zawodzie – kiedy?
Dyplom w zawodzie kształconym w technikum Wykształcenie średnie – ukończona szkoła. Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód.

35 Dyplom i suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

36 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

37 GDZIE ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU?
Informatory o egzaminie dostępne są na stronie internetowej szkoły zakładka egzamin. (Zawierają m.in.: Wszystkie informacje o przebiegu egzaminu, przykładowe testy i zadania egzaminacyjne) Strony internetowe: – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, – Centralna Komisja Egzaminacyjna

38


Pobierz ppt "ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google