Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian 2015!. PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIA NU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian 2015!. PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIA NU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian 2015!

2 PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIA NU

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4 § 32 § 32

5 § 42 § 42

6 § 43 § 43

7 § 48 § 48

8 Zwolnienia uczniów: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w rokuszkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

9 Zwolnienia uczniów: Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie zasadniczym oraz w terminie dodatkowym ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i rozpatrzony po terminie dodatkowym sprawdzianu.

10 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE

11 Różne formy zadań Klasyfikacja pisemnych zadań tekstowych ZamknięteOtwarte Prawda-fałszNa dobieranie Wielokrotnego wyboru Krótkiej odpowiedzi Rozszerzonej odpowiedzi Z luką

12 Jak formułować polecenia? Czasowniki operacyjne użyte w poleceniach do zadań W treści zadań używa się tzw. czasowników operacyjnych, których rolą jest określenie, jaką czynność (lub jakie czynności) powinien wykonać rozwiązujący to zadanie uczeń, aby otrzymać poprawne i oczekiwane rozwiązanie. Znajomość znaczenia poszczególnych czasowników operacyjnych dla uczniów rozwiązujących zadania jest więc bardzo przydatna, aby mogli oni uzyskać maksymalny wynik, a dla układających zadania nauczycieli znajomość ta jest wręcz niezbędna do prawidłowego skonstruowania polecenia do zadań.

13 Lista niektórych czasowników operacyjnych analizowaćdecydowaćdobieraćdefiniować dokonać analizy formułowaćgromadzićilustrowaćinformowaćnazywaćobjaśnić określić funkcję odróżniać określać przyczyny opisywaćocenićopowiadać określać skutki planowaćporównywaćprzekonaćprzetłumaczyćpodkreślaćporządkowaćprzedstawiaćpołączyćprzeczytaćredagowaćscharakteryzowaćsortowaćrozwiązywaćrozpoznaćrozwijaćsklasyfikować sporządzić, np. listę uzasadniaćwnioskowaćzinterpretować

14 Źródła Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury: literackich (epickich i lirycznych) nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych) ikonicznych. Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

15 Formy dłuższej wypowiedzi opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze) kartka z pamiętnika, wpis w dzienniku, list oficjalny, sprawozdanie, opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu, ogłoszenie,zaproszenie,notatka.

16 Formy dłuższej wypowiedzi Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: treść – od 0 do 3 pkt styl – od 0 do 1 pkt język – od 0 do 1 pkt ortografia – od 0 do 1 pkt interpunkcja – od 0 do 1 pkt.

17 Przykład punktowania

18

19 Przykłady zadań

20

21

22

23

24

25

26

27 Wymagania ogólne III Tworzenie wypowiedzi II etap- dba o poprawność wypowiedzi zgodnej z celem, rozwija wiedzę o języku… III etap- zyskuje świadomość funkcji środków językowych, zdobywa wiedzę o odmianach polszczyzny, poznaje i tworzy coraz trudniejsze formy wypowiedzi… IV etap- buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności, stosuje zasady logiki i retoryki…

28 Wymagania szczeg ó łowe I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie […] informacji Podział kompetencji w opanowaniu pojęć istotnych w tej części podstawy II etap III etap IV etap temat i myśl główna - sens całego tekstu nadawca i odbiorca Intencja wypowiedzi typ nadawcy i adresata prawda i fałsz fikcja i kłamstwo odpowiedzi właściwe i unikowe znaczenie dosłowne i przenośne fakt i opinia wiadomość i komentarz

29 Wymagania szczeg ó łowe- tekst argumentacyjny II etap III etap IV etap Identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki i reklamowy Rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski; tworzy spójne wypowiedzi...rozprawka Stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje, hierarchizuje, selekcjonuje, podsumowuje, dobiera przykłady, przeprowadza wnioskowanie…

30 Wymagania szczeg ó łowe- intencja wypowiedzi II etap III etap IV etap Wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio Rozpoznaje intencje wypowiedzi- APROBATĘ,DEZAPROBATĘ,NEGACJĘ,PROWOKACJĘ Dostrzega przejawy- AGRESJI, MANIPULACJI Rozpoznaje w tekście- UNIK,IRONIĘ,SUGESTIĘ,MANIPULACJĘJĘZYKOWĄ

31 Wymagania szczeg ó łowe- rozpoznanie gatunków II etap III etap IV etap Rozpoznaje:ZaproszenieŻyczeniaGratulacjeZawiadomienieOgłoszenieInstrukcjaPrzepisRozróżnia:ArtykułWywiadReportaż Zna specyfikę tekstów: ArtykułuReportażuFelietonuPrzemówienia Tekstu popularnonaukowego

32 Wymagania szczeg ó łowe- organizacja tekstu II etap III etap IV etap Dostrzega relację miedzy częściami: TYTUŁWSTĘPROZWINIĘCIEZAKOŃCZENIEAKAPITYWskazuje:TEZĘARGUMENTYWNIOSKIWyróżnia:ARGUMENTY KLUCZOWE POJĘCIA TWIERDZENIA

33 Wymagania szczeg ó łowe- samokształcenie (SŁOWNIKI) II etap III etap IV etap ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI: ORTOGRAFICZNY, JĘZYKA POLSKIEGO, WYRAZÓW BLISKOZNACZ- NYCH SŁOWNIKI: JĘZYKA POLSKIEGO, POPRAWNEJ POLSZCZYZNY, FRAZEOLOGI- CZNY, WYRAZÓW OBCYCH, TERMINÓW LIT. SŁOWNIKI:ETYMOLOGICZNYSYMBOLI

34 Wymagania szczeg ó łowe- świadomość językowa (składnia) II etap III etap IV etap Podstawowe funkcje: PODMIOT, ORZECZENIE, DOPEŁNIENIE, PRZYDAWKA OKOLICZNIK Rozpoznaje i zna funkcję: ZDANIA POJEDYNCZEGO I ZŁOŻONEGO (współrzędne i podrzędne) RÓWNOWAŻNIK Rozpoznaje rodzaje i zna funkcje: PODMIOTÓW,ORZECZEŃ,PRZYDAWEK,DOPEŁNIEŃOKOLICZNIKÓW Rozpoznaje rodzaje zdań: WSPÓŁRZĘDNYCH, PODRZĘDNYCH, RÓWNOWAŻNIKI, ZDANIA BEZPODMIOTOWE X

35 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (fleksja) II etap III etap IV etap Rozpoznaje:RZECZOWNIK,CZASOWNIK,PRZYMIOTNIK,PRZYSŁÓWEK,LICZEBNIK,ZAIMEK,PRZYIMEK,SPÓJNIK Rozpoznaje formy: Przypadków, liczb, rodzajów, osób i czasów. Rozpoznaje:IMIESŁOWYPARTYKUŁYWYKRZYKNIKI CZASOWNIKI DOKONANE I NIEDOKONANE Odróżnia: TEMAT FLEKSYJNY, KOŃCÓWKĘ (rzecz.), TRYBY, STRONY (czas.) X

36 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (słowotwórstwo) II etap III etap IV etap XRozpoznaje: TEMAT SŁOWOTWÓRCZY FORMANT FUNKCJĘ ZNACZENIOTWÓRCZĄ FORMANTÓWX

37 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (stylistyka) II etap III etap IV etap X Rozpoznaje styl: POTOCZNY,URZĘDOWYARTYSTYCZNY,NAUKOWYRozpoznaje: cechy języka i kultury regionu Wskazuje i analizuje odmiany: TERYTORIALNE,ŚRODOWISKOWE, ZAWODOWE polszczyzny Rozpoznaje stylizacje: ARCHAIZACJĘ,DIALEKTYZACJĘ,KOLOKWIALIZACJĘ

38 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (słownictwo) II etap III etap IV etap XRozpoznaje: WYRAZY WIELOZNACZNE, GWAROWE,NAUKOWE,ARCHAIZM,NEOLOGIZM,EUFEMIZM,WULGARYZM WYRAZ ZAPOŻYCZONY I RODZIMY Analizuje i definiuje znaczenie słów, Zna pojecie znaku i systemu znaków, Odróżnia słownictwo: EMOCJONALE, WARTOŚCIUJACE, NEUTRALNE, SWOBODNE,OFICJALNE

39 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (WSTĘPNE ROZPOZNANIE) II etap III etap IV etap WYRAŻA SWÓJ STOSUNEK DO POSTACI OKREŚLA PROBLEMATYKĘ UTWORU ROZPOZNAJE KONWENCJĘ LITERACKĄ

40 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (ANALIZA) II etap III etap IV etap Omawia:AKCJĘ,WĄTKI,WYDARZENIAPrzedstawia: TREŚCI W PORZADKU WYSTĘPOWANIA W TEKŚCIE, Omawia funkcje tytułu, motta, apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego Porównuje: UTWORY i FRAGMENTY (cechy wspólne i różne) Odróżnia: FIKCJĘ od RZECZYWISTO- ŚCI, REALIZM od FANTASTYKI Rozróżnia: NARRACJĘ PIERWSZOOSOBOWĄ I TRZECIOOSOBOWĄ Rozpoznaje sposoby kreowania świata: NARRACJA,FABUŁA, SYTUACJA LIRYCZNA, AKCJA

41 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (ŚRODKI STYLISTYCZNE) II etap III etap IV etap Rozpoznaje:PORÓWNANIE,PRZENOŚNIĘ,EPITET, WYRAZ DŹWIEKONAŚLA- DOWCZY, WERS,STROFĘ,RYM,RYTM,REFREN, WIERSZ BIAŁY Wskazuje funkcje: NEOLOGIZMÓW,ARCHAIZMÓW,ZDROBNIEŃ,ZGRUBIEŃ,METAFOR,POWTÓRZEŃ, PYTAŃ RETOR., + Poznane wcześniej Wskazuje funkcje: OKSYMORONÓW,SYNEKDOCH,HIPERBOLI,ELIPS,PARALELIZMÓWorazWERSYFIKACJI KOMPOZYCJI I GENOLOGII zastosowanej w utworze + Poznane wcześniej

42 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (rozpoznanie gatunku) II etap III etap IV etap Identyfikuje:OPOWIADANIEPOWIEŚĆBAŚŃLEGENDĘMITBAJKĘFRASZKĘWIERSZ,PRZYSŁOWIEKOMIKS Identyfikuje i przypisuje do rodzaju literackiego: PRZYPOWIEŚĆ, PAMIĘTNIK, DZIENNIK, KOMEDIĘ, DRAMAT, TRAGEDIĘ, BALLADĘ, NOWELĘ, HYMN, POWIEŚĆ HIST. Wyróżnia odmiany literatury: OBYCZAJOWA, PRZYGODOWA, DETEKTYWISTYCZNA, S-F i FANTASY Przypisuje utwór do danej epoki historycznej i rozpoznaje cechy epoki w tekście.

43 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (TEATR) II etap III etap IV etap Wyróżnia składniki: GRĘ AKTORSKĄ, REŻYSERIĘ,DEKORACJĘ, CHARAKTERYZA CJĘ, KOSTIUM,REKWIZYT. Wskazuje elementy dramatu: AKT,SCENA, TEKST GŁÓWNY, TEKST POBOCZNY, MONOLOG,DIALOGX

44 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (FILM I TELEWIZJA i INNE) II etap III etap IV etap Wyróżnia składniki: SCENARIUSZ,REŻYSERIA,UJĘCIE, GRA AKTORSKA Wskazuje cechy: FILMU, PROGRAMU ROZRYWKOWEGO I INFORMACYJNEGO Znajduje w tekstach kultury popularnej nawiązania do tradycji. Wykazuje w analizie specyfikę różnych tekstów kultury: LITERATURA, FILM, TEATR, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, ITP. Konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, filmowymi i teatralnymi (rozszerzenie)

45 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (INTREPRETACJA) II etap III etap IV etap Odczytuje tekst na poziomie: dosłownym i przenośnym Objaśnia: MORAŁ BAJKI, PRZESŁANIE BAŚNI. Uwzględnia w interpretacji: KONTEKST BIOGRAFICZNY I HISTORYCZNY Uwzględnia w interpretacji: KONTEKSTLITERACKI,KULTUROWY,FILOZOFICZNY,RELIGIJNY Śledzi motywy oraz odczytuje: ALEGORIE I SYMBOLE

46 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (WARTOŚCIOWANIE) II etap III etap IV etap Odczytuje wartości: PRZYJAŹŃ i WROGOŚĆ, MIŁOŚĆ i NIENAWIŚĆ, PRAWDA i KŁASTWO, WIERNOŚĆ i ZDRADA Odczytuje wartości: PATRIOTYZM i NACJONALIZM, TOLERANCJA i NIETOLERANCJA, PIĘKNO i BRZYDOTA Dostrzega w utworach wartości : narodowe i uniwersalne oraz widzi związek wartościowania z językiem Dostrzega hierarchię wartości i rozumie pojecie konfliktu wartości.

47 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (formy gatunkowe) II etap III etap IV etap Tworzy wypowiedzi w formie: OPOWIADANIE Z DIALOGIEM (twórcze i odtwórcze) PAMIĘTNIK,DZIENNIK, LIST OFICJALNY, SPRAWOZDANIE, OPIS POSTACI, PRZEDMIOTU I KRAJOBRAZU, Tworzy wypowiedzi w formie: OPOWIADANIE(urozmaicone), OPIS SYTUACJI I PRZEŻYĆ, OPIS DZIEŁ SZTUKI, SPRAWOZDANIE (z lektury, filmu, spektaklu, zdarzenia), ROZPRAWKA Tworzy wypowiedzi w formie: ROZPRAWKI,RECENZJI,REFERATU, INTERPRETACJI UTWORU LITERACKIEGO, WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ

48 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (formy gatunkowe) II etap III etap IV etap Tworzy wypowiedzi w formie: OGŁOSZENIE,ZAPROSZENIE,NOTATKA Stosuje zasady kompozycji i układ graficzny dostosowany do formy wypowiedzi. Stosuje akapity. Tworzy wypowiedzi w formie: PODANIE,ŻYCIORYS, CURICULLUM VITAE, LIST MOTYWACYJNY, DEDYKACJA, Dostosowuje styl do formy wypowiedzi Przestrzega spójności znaczeniowej i logicznej. W wypowiedzi argumentacyjnej: STAWIA TEZĘ, DOBIERA ARGUMENTY, HIERARCHIZUJE JE, PODSUMOWUJE, DOBIERA PRZYKŁADY.

49 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (OPERACJE NA TEKŚCIE) II etap III etap IV etap FORMUŁUJE PYTANIA DO TEKSTU, SPORZĄDZA PLAN ODTWÓRCZY (ramowy i szczegółowy) TWORZY PLAN TWÓRCZY WYPOWIEDZI, Wykonuje różne działania na tekście cudzym: STRESZCZA,PARAFRAZUJE, SPORZĄDZA KONSPEKT, CYTUJE.

50 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (KOMUNIKACJA) II etap III etap IV etap Dostosowuje wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej: OFICJALNEJ i NIEOFICJALNEJRozróżnia: NORMĘ WZORCOWĄ i UŻYTKOWĄ, Posługuje się sprawnie: POLSZCZYZNĄ OFICJALNA I NIEOFICJALNĄ ORAZ SLANGIEM (zna jego granice) Zna pojęcie i elementy aktu komunikacji oraz omawia zmiany w modelu komunikacji językowej.

51 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ) II etap III etap IV etap Stosuje poprawnie: ZADANIA OZNAJMUJACE, PYTAJACE I ROZKAZUJĄCE. Przekształca: RÓWNOWAŻNIK NA ZDANIE, ZDANIE POJEDYNCZE NA ZŁOŻONE (i odwrotnie) Stosuje poprawnie: RÓŻNE RODZAJE WYPOWIEDZEŃ (z poprawną interpunkcją-średnik) Przekształaca: MOWĘ ZALEŻNĄ NA NIEZALEŻNĄ, CZĘŚCI ZDANIA NA ZDANIA, STRONĘ BIERNĄ NA CZYNNĄ (i odwrotnie) Tworzy dłuższy tekst. Przygotowuje wypowiedź. Opracowuje redakcyjnie własny tekst.

52 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ) II etap III etap IV etap Stosuje poprawnie: FORMY GRAMATYCZNE, STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW I PRZYSŁÓWKÓW, ZNAKI INTERPUNKCYJNE Stosuje poprawnie: FORMY GRAMATYCZNE RZECZOWNIKÓW, CZASOWNIKÓW, IMIESŁOWÓW, PRZYMIOTNIKÓW, LICZEBNIKÓW, ZAIMKÓW oraz formy wyrazów w ZWIĄZKU ZGODY I RZĄDU X

53 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA) II etap III etap IV etap PISZE POPRAWNIE ORTOGRAFICZNIE (zna zasady wymiany głosek, różnice w pisowni głosek: MIĘKKICH i TWARDYCH, USTNYCH i NOSOWYCH, TWARDYCH i MIĘKKICH, DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH X Dostrzega różnice fonetyczne wynikające ze zmian historycznych

54 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA) II etap III etap IV etap Operuje słownictwem z zakresu tematów: DOM,RODZINA,SZKOŁA,NAUKA, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ŚRODOWISKO SPOŁECZNE Operuje słownictwem z zakresu tematów: ROZWÓJ PSYCHICZNY, MORALNY I FIZYCZNY,SPOŁECZEŃSTWO,KULTURA,REGION,POLSKA Operuje słownictwem z zakresu tematów: POLSKA,EUROPA,ŚWIAT,WSPÓŁCZESNOŚĆ,PRZESZŁOŚĆ,KULTURA,CYWILIZACJA,POLITYKA

55 TEKSTY KULTURY II etap III etap IV etap WYBRANE PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW CO NAJMNIEJ 4 POZYCJE W ROKU J.Kochanowski – treny, fraszki W.Szekspir- Romeo i Julia Molier- Skapiec/Świętoszek I.Krasicki- bajki A.Fredro- Zemsta A.Mickiewicz- ballada, Dziady cz.II, Redyta Ordona H.Sienkiewicz- Quo vadis/ Potop/Krzyżacy A.Kamiński- Kamienie na szaniec A. de Saint Exupery- Mały Książę BIBLIA J.Kochanowski- pieśni/treny/psalm A.Mickiewicz- Dziady cz. III, Pan Tadeusz B.Prus- Lalka S.Wyspiański- Wesele Bruno Schulz- opowiadanie W.Gombrowicz- Ferdydurke (fragmenty)

56 Dla ucznia: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em


Pobierz ppt "Sprawdzian 2015!. PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIA NU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google