Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian 2015!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian 2015!."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian 2015!

2 PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIANU

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4 § 32

5 § 42

6 § 43

7 § 48

8 Zwolnienia uczniów: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w rokuszkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 i – zgodnie z regulaminem konkursu – byliby odpowiednio w 2013 lub 2014 r. zwolnieni ze sprawdzianu – są zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu w 2015 r. i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy uzyskali ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i na zaświadczeniu otrzymują z tej części najwyższy wynik. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

9 Zwolnienia uczniów: Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie,  którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie zasadniczym oraz w terminie dodatkowym ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i rozpatrzony po terminie dodatkowym sprawdzianu.

10 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE

11 Różne formy zadań Klasyfikacja pisemnych zadań tekstowych Zamknięte
Otwarte Prawda-fałsz Na dobieranie Krótkiej odpowiedzi Rozszerzonej odpowiedzi Wielokrotnego wyboru Z luką

12 Jak formułować polecenia
Jak formułować polecenia? Czasowniki operacyjne użyte w poleceniach do zadań W treści zadań używa się tzw. czasowników operacyjnych, których rolą jest określenie, jaką czynność (lub jakie czynności) powinien wykonać rozwiązujący to zadanie uczeń, aby otrzymać poprawne i oczekiwane rozwiązanie. Znajomość znaczenia poszczególnych czasowników operacyjnych dla uczniów rozwiązujących zadania jest więc bardzo przydatna, aby mogli oni uzyskać maksymalny wynik, a dla układających zadania nauczycieli znajomość ta jest wręcz niezbędna do prawidłowego skonstruowania polecenia do zadań.

13 Lista niektórych czasowników operacyjnych
analizować decydować dobierać definiować dokonać analizy formułować gromadzić ilustrować informować nazywać objaśnić określić funkcję odróżniać określać przyczyny opisywać ocenić opowiadać określać skutki planować porównywać przekonać przetłumaczyć podkreślać porządkować przedstawiać połączyć przeczytać redagować scharakteryzować sortować rozwiązywać rozpoznać rozwijać sklasyfikować sporządzić, np. listę uzasadniać wnioskować zinterpretować

14 Źródła Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:
literackich (epickich i lirycznych) nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych) ikonicznych. Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

15 Formy dłuższej wypowiedzi
opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze) kartka z pamiętnika, wpis w dzienniku, list oficjalny, sprawozdanie, opisu postaci, przedmiotu czy krajobrazu, ogłoszenie, zaproszenie, notatka.

16 Formy dłuższej wypowiedzi
Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: treść – od 0 do 3 pkt styl – od 0 do 1 pkt język – od 0 do 1 pkt ortografia – od 0 do 1 pkt interpunkcja – od 0 do 1 pkt.

17 Przykład punktowania

18 Przykład punktowania

19 Przykłady zadań

20 Przykłady zadań

21 Przykłady zadań

22

23

24

25

26

27 Wymagania ogólne III Tworzenie wypowiedzi
II etap- dba o poprawność wypowiedzi zgodnej z celem, rozwija wiedzę o języku… III etap- zyskuje świadomość funkcji środków językowych, zdobywa wiedzę o odmianach polszczyzny, poznaje i tworzy coraz trudniejsze formy wypowiedzi… IV etap- buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności, stosuje zasady logiki i retoryki…

28 Wymagania szczegółowe
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie […] informacji Podział kompetencji w opanowaniu pojęć istotnych w tej części podstawy II etap III etap IV etap temat i myśl główna - sens całego tekstu nadawca i odbiorca Intencja wypowiedzi typ nadawcy i adresata prawda i fałsz fikcja i kłamstwo odpowiedzi właściwe i unikowe znaczenie dosłowne i przenośne fakt i opinia wiadomość i komentarz

29 Wymagania szczegółowe- tekst argumentacyjny
II etap III etap IV etap Identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki i reklamowy Rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski; tworzy spójne wypowiedzi...rozprawka Stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje, hierarchizuje, selekcjonuje, podsumowuje, dobiera przykłady, przeprowadza wnioskowanie…

30 Wymagania szczegółowe- intencja wypowiedzi
II etap III etap IV etap Wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio Rozpoznaje intencje wypowiedzi- APROBATĘ, DEZAPROBATĘ, NEGACJĘ, PROWOKACJĘ Dostrzega przejawy- AGRESJI, MANIPULACJI Rozpoznaje w tekście- UNIK, IRONIĘ, SUGESTIĘ, MANIPULACJĘ JĘZYKOWĄ

31 Wymagania szczegółowe- rozpoznanie gatunków
II etap III etap IV etap Rozpoznaje: Zaproszenie Życzenia Gratulacje Zawiadomienie Ogłoszenie Instrukcja Przepis Rozróżnia: Artykuł Wywiad Reportaż Zna specyfikę tekstów: Artykułu Reportażu Felietonu Przemówienia Tekstu popularnonaukowego

32 Wymagania szczegółowe- organizacja tekstu
II etap III etap IV etap Dostrzega relację miedzy częściami: TYTUŁ WSTĘP ROZWINIĘCIE ZAKOŃCZENIE AKAPITY Wskazuje: TEZĘ ARGUMENTY WNIOSKI Wyróżnia: KLUCZOWE POJĘCIA TWIERDZENIA

33 Wymagania szczegółowe- samokształcenie (SŁOWNIKI)
II etap III etap IV etap ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI: ORTOGRAFICZNY, JĘZYKA POLSKIEGO, WYRAZÓW BLISKOZNACZ-NYCH SŁOWNIKI: POPRAWNEJ POLSZCZYZNY, FRAZEOLOGI-CZNY, WYRAZÓW OBCYCH, TERMINÓW LIT. ETYMOLOGICZNY SYMBOLI

34 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (składnia)
II etap III etap IV etap Podstawowe funkcje: PODMIOT, ORZECZENIE, DOPEŁNIENIE, PRZYDAWKA OKOLICZNIK Rozpoznaje i zna funkcję: ZDANIA POJEDYNCZEGO I ZŁOŻONEGO (współrzędne i podrzędne) RÓWNOWAŻNIK Rozpoznaje rodzaje i zna funkcje: PODMIOTÓW, ORZECZEŃ, PRZYDAWEK, DOPEŁNIEŃ OKOLICZNIKÓW Rozpoznaje rodzaje zdań: WSPÓŁRZĘDNYCH, PODRZĘDNYCH, RÓWNOWAŻNIKI, ZDANIA BEZPODMIOTOWE X

35 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (fleksja)
II etap III etap IV etap Rozpoznaje: RZECZOWNIK, CZASOWNIK, PRZYMIOTNIK, PRZYSŁÓWEK, LICZEBNIK, ZAIMEK, PRZYIMEK, SPÓJNIK Rozpoznaje formy: Przypadków, liczb, rodzajów, osób i czasów. IMIESŁOWY PARTYKUŁY WYKRZYKNIKI CZASOWNIKI DOKONANE I NIEDOKONANE Odróżnia: TEMAT FLEKSYJNY, KOŃCÓWKĘ (rzecz.), TRYBY, STRONY (czas.) X

36 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (słowotwórstwo)
II etap III etap IV etap X Rozpoznaje: TEMAT SŁOWOTWÓRCZY FORMANT FUNKCJĘ ZNACZENIOTWÓRCZĄ FORMANTÓW

37 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (stylistyka)
II etap III etap IV etap X Rozpoznaje styl: POTOCZNY, URZĘDOWY ARTYSTYCZNY, NAUKOWY Rozpoznaje: cechy języka i kultury regionu Wskazuje i analizuje odmiany: TERYTORIALNE, ŚRODOWISKOWE, ZAWODOWE polszczyzny Rozpoznaje stylizacje: ARCHAIZACJĘ, DIALEKTYZACJĘ, KOLOKWIALIZACJĘ

38 Wymagania szczegółowe- świadomość językowa (słownictwo)
II etap III etap IV etap X Rozpoznaje: WYRAZY WIELOZNACZNE, GWAROWE, NAUKOWE, ARCHAIZM, NEOLOGIZM, EUFEMIZM, WULGARYZM WYRAZ ZAPOŻYCZONY I RODZIMY Analizuje i definiuje znaczenie słów, Zna pojecie znaku i systemu znaków, Odróżnia słownictwo: EMOCJONALE, WARTOŚCIUJACE, NEUTRALNE, SWOBODNE, OFICJALNE

39 Wymagania szczegółowe- II
Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (WSTĘPNE ROZPOZNANIE) II etap III etap IV etap WYRAŻA SWÓJ STOSUNEK DO POSTACI OKREŚLA PROBLEMATYKĘ UTWORU ROZPOZNAJE KONWENCJĘ LITERACKĄ

40 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (ANALIZA)
II etap III etap IV etap Omawia: AKCJĘ, WĄTKI, WYDARZENIA Przedstawia: TREŚCI W PORZADKU WYSTĘPOWANIA W TEKŚCIE, Omawia funkcje tytułu, motta, apostrofy, puenty, punktu kulminacyjnego Porównuje: UTWORY i FRAGMENTY (cechy wspólne i różne) Odróżnia: FIKCJĘ od RZECZYWISTO-ŚCI, REALIZM od FANTASTYKI Rozróżnia: NARRACJĘ PIERWSZOOSOBOWĄ I TRZECIOOSOBOWĄ Rozpoznaje sposoby kreowania świata: NARRACJA, FABUŁA, SYTUACJA LIRYCZNA, AKCJA

41 Wymagania szczegółowe- II
Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (ŚRODKI STYLISTYCZNE) II etap III etap IV etap Rozpoznaje: PORÓWNANIE, PRZENOŚNIĘ, EPITET, WYRAZ DŹWIEKONAŚLA-DOWCZY, WERS, STROFĘ, RYM, RYTM, REFREN, WIERSZ BIAŁY Wskazuje funkcje: NEOLOGIZMÓW, ARCHAIZMÓW, ZDROBNIEŃ, ZGRUBIEŃ, METAFOR, POWTÓRZEŃ, PYTAŃ RETOR., + Poznane wcześniej OKSYMORONÓW, SYNEKDOCH, HIPERBOLI, ELIPS, PARALELIZMÓW oraz WERSYFIKACJI KOMPOZYCJI I GENOLOGII zastosowanej w utworze

42 Wymagania szczegółowe- II
Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (rozpoznanie gatunku) II etap III etap IV etap Identyfikuje: OPOWIADANIE POWIEŚĆ BAŚŃ LEGENDĘ MIT BAJKĘ FRASZKĘ WIERSZ, PRZYSŁOWIE KOMIKS Identyfikuje i przypisuje do rodzaju literackiego: PRZYPOWIEŚĆ, PAMIĘTNIK, DZIENNIK, KOMEDIĘ, DRAMAT, TRAGEDIĘ, BALLADĘ, NOWELĘ, HYMN, POWIEŚĆ HIST. Wyróżnia odmiany literatury: OBYCZAJOWA, PRZYGODOWA, DETEKTYWISTYCZNA, S-F i FANTASY Przypisuje utwór do danej epoki historycznej i rozpoznaje cechy epoki w tekście.

43 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (TEATR)
II etap III etap IV etap Wyróżnia składniki: GRĘ AKTORSKĄ, REŻYSERIĘ, DEKORACJĘ, CHARAKTERYZACJĘ, KOSTIUM, REKWIZYT. Wskazuje elementy dramatu: AKT, SCENA, TEKST GŁÓWNY, TEKST POBOCZNY, MONOLOG, DIALOG X

44 Wymagania szczegółowe- II
Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (FILM I TELEWIZJA i INNE) II etap III etap IV etap Wyróżnia składniki: SCENARIUSZ, REŻYSERIA, UJĘCIE, GRA AKTORSKA Wskazuje cechy: FILMU, PROGRAMU ROZRYWKOWEGO I INFORMACYJNEGO Znajduje w tekstach kultury popularnej nawiązania do tradycji. Wykazuje w analizie specyfikę różnych tekstów kultury: LITERATURA, FILM, TEATR, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, ITP. Konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, filmowymi i teatralnymi (rozszerzenie)

45 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (INTREPRETACJA)
II etap III etap IV etap Odczytuje tekst na poziomie: dosłownym i przenośnym Objaśnia: MORAŁ BAJKI, PRZESŁANIE BAŚNI. Uwzględnia w interpretacji: KONTEKST BIOGRAFICZNY I HISTORYCZNY LITERACKI, KULTUROWY, FILOZOFICZNY, RELIGIJNY Śledzi motywy oraz odczytuje: ALEGORIE I SYMBOLE

46 Wymagania szczegółowe- II. ANALIZA I INTERPRETACJA (WARTOŚCIOWANIE)
II etap III etap IV etap Odczytuje wartości: PRZYJAŹŃ i WROGOŚĆ, MIŁOŚĆ i NIENAWIŚĆ, PRAWDA i KŁASTWO, WIERNOŚĆ i ZDRADA PATRIOTYZM i NACJONALIZM, TOLERANCJA i NIETOLERANCJA, PIĘKNO i BRZYDOTA Dostrzega w utworach wartości : narodowe i uniwersalne oraz widzi związek wartościowania z językiem Dostrzega hierarchię wartości i rozumie pojecie konfliktu wartości.

47 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (formy gatunkowe)
II etap III etap IV etap Tworzy wypowiedzi w formie: OPOWIADANIE Z DIALOGIEM (twórcze i odtwórcze) PAMIĘTNIK, DZIENNIK, LIST OFICJALNY, SPRAWOZDANIE, OPIS POSTACI, PRZEDMIOTU I KRAJOBRAZU, Tworzy wypowiedzi w formie: OPOWIADANIE (urozmaicone), OPIS SYTUACJI I PRZEŻYĆ, OPIS DZIEŁ SZTUKI, SPRAWOZDANIE (z lektury, filmu, spektaklu, zdarzenia), ROZPRAWKA ROZPRAWKI, RECENZJI, REFERATU, INTERPRETACJI UTWORU LITERACKIEGO, WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ

48 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (formy gatunkowe)
II etap III etap IV etap Tworzy wypowiedzi w formie: OGŁOSZENIE, ZAPROSZENIE, NOTATKA Stosuje zasady kompozycji i układ graficzny dostosowany do formy wypowiedzi. Stosuje akapity. Tworzy wypowiedzi w formie: PODANIE, ŻYCIORYS, CURICULLUM VITAE, LIST MOTYWACYJNY, DEDYKACJA, Dostosowuje styl do formy wypowiedzi Przestrzega spójności znaczeniowej i logicznej. W wypowiedzi argumentacyjnej: STAWIA TEZĘ, DOBIERA ARGUMENTY, HIERARCHIZUJE JE, PODSUMOWUJE, DOBIERA PRZYKŁADY.

49 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (OPERACJE NA TEKŚCIE)
II etap III etap IV etap FORMUŁUJE PYTANIA DO TEKSTU, SPORZĄDZA PLAN ODTWÓRCZY (ramowy i szczegółowy) TWORZY PLAN TWÓRCZY WYPOWIEDZI, Wykonuje różne działania na tekście cudzym: STRESZCZA, PARAFRAZUJE, SPORZĄDZA KONSPEKT, CYTUJE.

50 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (KOMUNIKACJA)
II etap III etap IV etap Dostosowuje wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej: OFICJALNEJ i NIEOFICJALNEJ Rozróżnia: NORMĘ WZORCOWĄ i UŻYTKOWĄ, Posługuje się sprawnie: POLSZCZYZNĄ OFICJALNA I NIEOFICJALNĄ ORAZ SLANGIEM (zna jego granice) Zna pojęcie i elementy aktu komunikacji oraz omawia zmiany w modelu komunikacji językowej.

51 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA)
II etap III etap IV etap Stosuje poprawnie: ZADANIA OZNAJMUJACE, PYTAJACE I ROZKAZUJĄCE. Przekształca: RÓWNOWAŻNIK NA ZDANIE, ZDANIE POJEDYNCZE NA ZŁOŻONE (i odwrotnie) RÓŻNE RODZAJE WYPOWIEDZEŃ (z poprawną interpunkcją-średnik) Przekształaca: MOWĘ ZALEŻNĄ NA NIEZALEŻNĄ, CZĘŚCI ZDANIA NA ZDANIA, STRONĘ BIERNĄ NA CZYNNĄ (i odwrotnie) Tworzy dłuższy tekst. Przygotowuje wypowiedź. Opracowuje redakcyjnie własny tekst.

52 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA)
II etap III etap IV etap Stosuje poprawnie: FORMY GRAMATYCZNE, STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓWI PRZYSŁÓWKÓW, ZNAKI INTERPUNKCYJNE FORMY GRAMATYCZNE RZECZOWNIKÓW, CZASOWNIKÓW, IMIESŁOWÓW, PRZYMIOTNIKÓW, LICZEBNIKÓW, ZAIMKÓW oraz formy wyrazów w ZWIĄZKU ZGODY I RZĄDU X

53 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA)
II etap III etap IV etap PISZE POPRAWNIE ORTOGRAFICZNIE (zna zasady wymiany głosek, różnice w pisowni głosek: MIĘKKICH i TWARDYCH, USTNYCH i NOSOWYCH, TWARDYCH i MIĘKKICH, DŹWIĘCZNYCH I BEZDŹWIĘCZNYCH X Dostrzega różnice fonetyczne wynikające ze zmian historycznych

54 Wymagania szczegółowe- III. TWORZENIE WYPOWIEDZI (ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA)
II etap III etap IV etap Operuje słownictwem z zakresu tematów: DOM, RODZINA, SZKOŁA, NAUKA, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ŚRODOWISKO SPOŁECZNE ROZWÓJ PSYCHICZNY, MORALNY I FIZYCZNY, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, REGION, POLSKA POLSKA, EUROPA, ŚWIAT, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, CYWILIZACJA, POLITYKA

55 TEKSTY KULTURY II etap III etap IV etap
WYBRANE PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIÓW CO NAJMNIEJ 4 POZYCJE W ROKU J.Kochanowski – treny, fraszki W.Szekspir- Romeo i Julia Molier- Skapiec/Świętoszek I.Krasicki- bajki A.Fredro- Zemsta A.Mickiewicz- ballada, Dziady cz.II, Redyta Ordona H.Sienkiewicz- Quo vadis/ Potop/Krzyżacy A.Kamiński- Kamienie na szaniec A. de Saint Exupery- Mały Książę BIBLIA J.Kochanowski- pieśni/treny/psalm A.Mickiewicz- Dziady cz. III, Pan Tadeusz B.Prus- Lalka S.Wyspiański- Wesele Bruno Schulz-opowiadanie W.Gombrowicz- Ferdydurke (fragmenty)

56 Dla ucznia:


Pobierz ppt "Sprawdzian 2015!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google