Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI."— Zapis prezentacji:

1 EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI

2 Zespół PP-P

3 3 pracowników administracji 4 psychologów 5 pedagogów – w tym pedagog specjalny, terapeuta ds. uzależnień, specjalista ds. wwrd 2 logopedów – w tym tyflologopeda i surdologopeda 1 doradca zawodowy 1 terapeuta integracji sensorycznej

4 Teren działania PP-P

5 53 szkoły i placówki -11 przedszkoli -18 szkół podstawowych -12 gimnazjów -10 szkół ponadgimnazjalnych -1 studium policealne - Dom Świętej Faustyny -OHP

6 Zadania PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest specjalistyczną placówką resortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi

7 Zadania : diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się; wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;

8 prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin; pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom; współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

9 współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach; wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

10 W poradni działa zespół orzekający, który na podstawie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni wydaje: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

11 Współpraca z rodzicami : Orzeczenia i opinie wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

12 Akademia Malucha

13 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia grupowe z logopedą

14

15 Szkoła dla Rodziców – zajęcia z psychologiem (dzieci i rodzice )

16 Szkoła dla rodziców- zajęcia z logopedą

17 Terapia pedagogiczna – zajęcia otwarte dla rodziców 5-latków

18 Terapia indywidualna – zajęcia z Integracji Sensorycznej

19 Terapia wspomagająca zaburzenia uwagi słuchowej – zajęcia otwarte dla rodziców

20 TERAPIA PEDAGOGICZNA- WWRD

21 Dni otwarte w PPP- „kim będę jak dorosnę”

22 Dni otwarte w PP-P

23 TERAPIA BIOFEEDBECK- trening uwagi i koncentracji

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS VEIKLŪS KAIMYNAI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google