Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotował: Презентацию подготовил: Presentation made by: ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОЛИГЛОТЫ БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ PROFESSIONALS POLYGLOTS FUTURE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotował: Презентацию подготовил: Presentation made by: ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОЛИГЛОТЫ БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ PROFESSIONALS POLYGLOTS FUTURE."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentację przygotował: Презентацию подготовил: Presentation made by: ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОЛИГЛОТЫ БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ PROFESSIONALS POLYGLOTS FUTURE CITIZENS OF EUROPE Mateusz Szubryt IIIBT (Матеуш Шубрыт III БТ)

3 Здравствуй! Выбери пожалуйста язык, в котором хочеш посмотреть презентацию. Witaj! Wybierz proszę język, w którym pragniesz obejrzeć prezentację. Welcome! Please choose the language, in which one you would like to watch the presentation.

4  Elektryczność otacza nas codziennie. Człowiek od zawsze starał się ulepszać swoje życie, jego złożony umysł prowadził go do dokonywania coraz wspanialszych odkryć. Największym krokiem w rozwoju naszej cywilizacji było ujarzmienie elektryczności, czyli przepływu ładunków elektrycznych między ciałami o różnym potencjale. Całkowicie odmieniło to nasz świat i dzięki temu dokonaniu linia postępu technologicznego wystrzeliła w górę z niesamowitą prędkością!

5  W związku z rozpowszechnieniem tego niesamowitego sposobu przesyłania energii, powstał zawód, którego przedstawiciele mają za zadanie produkować, rozprowadzać, modernizować i tworzyć wszelkiego rodzaju instalacje, urządzenia i maszyny napędzane prądem. Elitarna grupa ludzi – elektrycy.

6  Jeśli zawsze marzyłeś o interesującej i odpowiedzialnej pracy, która może dać Ci nie tylko dobre pieniądze ale i satysfakcję, dobrze wybrałeś! Dzięki Zespołowi Szkół Elektrycznych w Białymstoku, możesz zdobyć wykształcenie i zawód elektryka! Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zdobędziesz wszelką wiedzę dotyczącą praw rządzących elektrycznością, zasad działania maszyn oraz sposobów tworzenia instalacji elektrycznych!

7  Dzisiejszy rynek pracy oferuje masę propozycji pracy na stanowisku elektryka. Po ukończeniu technikum zawsze istnieje szansa na dalszą edukację w wielu kierunkach na licznych uczelniach w całym kraju i na świecie! Zdobyta wiedza i uprawnienia pozwolą Ci na podjęcie pracy, rozwój lub założenie własnej działalności. Do dzieła!

8  Электричество окружает нас ежедневно. Человек от всегда старался улучшать свою жизнь, его представленный ум вел его к совершанию все более замечательных открыть. Наиболее большим шагом в развитии нашей цивилизации было порабочение электричества, то есть потока электрических груз между телами о разном потенциале. Полностью изменило это наш мир и благодаря этому произведению, линия технологического прогресса выстрелила вверх с убийственную скоростью!

9  В связи с распространитем этого жуткого способа посылания энергии, возникла профессия, которой представители имеют задачей производить, разводить, модернизировать и создавать всякого рода оборудование, устройства и машины нагонянные течением. Элитарная группа людей - электрики.

10  Если Вы всегда мечтали интересной и ответственной работы, которая может дать Вам не только хорошие деньги, но тоже удовлетворение, ну Вы выбрали! В команде школ электрических в Белостоке, Вы можете получить образование и профессию электрика! На теоретических и практических занятиях Вы получите любое знание законов регулирующих электричество, принцип работы машин и методов формирования электрических установок!

11  Сегодня рынок труда предлагает тонны предложений работы электромонтером. После окончания средней школы, есть всегда шанс дальнейшего образования во многих направлениях на многих университетских кампусах по всей стране и в мире! Приобретенные знания и разрешения позволит вам взять на работу, развития или начать свой собственный бизнес. Для работы!

12  Electricity surrounds us on a daily basis. Human has always tried to improve his life, his complex mind drove him to get grander discoveries. The biggest step in the development of our civilization was subjugation of electricity, which is the flow of electric charges between bodies of different potential. That completely changed our world and by that the line of technological progress went up with incredible speed!

13 Because of spread of this incredible way of transferring energy, into being came new proffesion, whose representatives have the task of distributing, upgrading and creating all kinds of installations, appliances and machines powered by electricity. An elite group of people - electricians.

14  If You have always dreamed about interesting and responsible job, which can give you not just good money, but also satisfaction, You have done the right choice! By the Team of Electrical Schools in Bialystok, you can get an education and proffesion of electrician! On theoretical and practical classes You will get any knowledge about laws governing electricity, rules of operation of the machines and You will know how to create electrical installations!

15  Today's job market offers tons of proposals for work as an electrician. After graduating from high school, there is always a chance of further education in many directions on numerous college campuses across the country and the world! Acquired knowledge and permissions will allow You to take the job, develope or start your own business. To work!

16  Zachęcam do podjęcia nauki w kierunku elektrycznym oraz namawiam do zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy z elektrycznością!  Я призываю вас до учёба в электрическим направлению и я хотел бы призвать вас соблюдать осторожность при работе с электричеством!  I encourage you to study in electrical direction and I would urge you to maintain caution while working with electricity!


Pobierz ppt "Prezentację przygotował: Презентацию подготовил: Presentation made by: ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОЛИГЛОТЫ БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ PROFESSIONALS POLYGLOTS FUTURE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google