Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDEAŁ CZŁOWIEKA związany z symbolem ŚWIATŁO - ŻYCIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDEAŁ CZŁOWIEKA związany z symbolem ŚWIATŁO - ŻYCIE."— Zapis prezentacji:

1 IDEAŁ CZŁOWIEKA związany z symbolem ŚWIATŁO - ŻYCIE

2 Znak ŚWIATŁO - ŻYCIE wyraża Koncepcję ideału nowego człowieka Metodę wychowania nowego człowieka

3 Rysy obrazu tzw. CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO Człowiek zdezintegrowany Człowiek konsumpcyjny Człowiek wyczynowy Człowiek stada, czyli człowiek manipulowany

4 OBRAZY CZŁOWIEKA Człowiek zdezintegrowany czyli wewnętrznie rozbity, niescalony, nieskoordynowany; jest to przede wszystkim dezintegracja pomiędzy sferą poznawczą a wolą; pomiędzy prawdą poznaną (tym co człowiek wie), a działaniem (postawą życiową). Przyczyny tej dezintegracji mogą być zewnętrzne (narzucanie kłamstwa) lub wewnętrzny (uleganie namiętnościom, słabościom); skutkiem tego jest człowiek żyjący w jakiejś głębokiej schizofrenii.

5 OBRAZY CZŁOWIEKA Człowiek konsumpcyjny czyli jednostronnie nastawiony na konsumpcję dóbr materialnych; przez jednostronne nastawienie na konsumpcję, staje się pasywny, mało aktywny i twórczy; nie widzi celu życia w tworzeniu, zdobywaniu wyższych wartości, ale w używaniu dóbr materialnych i zmysłowych; pragnienie użycia łączy się z dążeniem do jego potęgowania w nieskończoność; powstaje typ człowieka, który „żyje, aby jeść, a nie je, aby żyć”; pojęcie życia zamienia się na u-życie.

6 OBRAZY CZŁOWIEKA Człowiek wyczynowy czyli taki, który koncentruje wszystkie swoje siły i dążenia na osiąganiu wyników w jakiejś wąskiej, wyspecjalizowanej dziedzinie i mierzy swoją wartość tym osiągnięciem; również przez społeczeństwo jest oceniany w świetle tego wyczynu czy osiągnięcia; nie liczy się więc jego wartość jako człowieka, tylko jego wyczyn; naturalne dla człowieka dążenie do doskonałości zostaje ukierunkowane na wąski wyczyny, który rzadko doskonali całego człowieka, ale jest złudnym i często krótkotrwałym pseudo-osiągnięciem.

7 OBRAZY CZŁOWIEKA Człowiek stada, czyli człowiek manipulowany człowiek stada, człowiek masy, człowiek bez „ja„; człowiek taki nie jest myślącym, wybierającym w sposób wolny, podmiotem stanowiącym o sobie, lecz przedmiotem wielorakich manipulacji.; myśli i działa według sloganów, które słyszy w środkach masowego przekazu; kieruje się w postępowaniu modą, panującą opinią; bezkrytycznie czyni to, co inni, tylko dlatego, że inni to czynią, bez własnej, osobistej motywacji.

8 Pedagogia nowego człowieka wypracowana w Ruchu Światło-Życie określając ideał Nowego Człowieka stanowi dokładną odpowiedź na współczesne braki i zagrożenia człowieka; w formule Światło-Życie zawiera się centralne zadanie wychowawcze (postulat wewnętrznej integracji); Odpowiedzią na przedstawione powyżej zagrożenia są następujące rysy człowieka realizowane w oazowej pedagogii: -c-c-c-człowiek zintegrowany - człowiek posiadający siebie w dawaniu siebie - człowiek realizujący siebie przez służbę - człowiek wyzwolony

9 OBRAZY NOWEGO CZŁOWIEKA Człowiek zintegrowany czyli taki, który osiągnął jedności pomiędzy prawdami i zasadami poznawczymi uznawanymi za słuszne, a wyznawanymi i stosowanymi w życiu; jedność światła i życia pełni funkcję integrującą wewnętrznie człowieka.

10 OBRAZY NOWEGO CZŁOWIEKA Człowiek posiadający siebie w dawaniu siebie formuła „posiadanie siebie w dawaniu siebie” jako formuła wyrażająca sposób istnienia osobowego stanowi dokładną antytezę modelu człowieka konsumpcyjnego; ta sama formuła została wyrażona w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w art. 24 w stwierdzeniu, że człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego; w terminologii biblijnej określa się taką postawę słowem: agape

11 OBRAZY NOWEGO CZŁOWIEKA Człowiek realizujący siebie przez służbę jest człowiekiem realizującym siebie przez służbę: służę, więc jestem; jest to inny sposób wyrażenia postawy posiadania siebie w dawaniu siebie; aspekt ten ukazuje nowego człowieka jako antytezę do człowieka wyczynowego; nowy człowiek realizuje siebie w dążeniu wprost przeciwnym: bycie nie „ponad”, ale właśnie „pod” drugim człowiekiem, niejako u jego stóp w postawie służby; w ten sposób człowiek uniżając się wznosi się równocześnie w swojej wartości, osiąga szczyty człowieczego piękna i szlachectwa.

12 OBRAZY NOWEGO CZŁOWIEKA Człowiek wyzwolony wszystkie powyższe aspekty ideału wychowawczego pedagogii nowego człowieka streszczają się w określeniu: człowiek wyzwolony, człowiek prawdziwie wolny (antyteza człowieka stada); człowiek wolny to ten, który jest podmiotem, który realizuje siebie w impulsach wewnętrznych, suwerennych; wola ta jednak jest wolna tylko wtedy, gdy jest poddana światłu; w samym pojęciu wolności zawiera się więc pewna zależność: dobrowolne przyjęcie, zaakceptowanie światła prawdy (wyraża się ona w miłości – agape).

13 IDEAŁ WYCHOWACZY PEDAGOGII NOWEGO CZŁOWIEKA Ideał wychowawczy pedagogii nowego człowieka ukazywany jest i przeżywany we wzorach osobowych, którymi są: Chrystus - Sługa i Niepokalana – Służebnica; Niepokalana - Służebnica jako najdoskonalszy wzór nowego, w pełni odkupionego człowieczeństwa jest bliższym wzorem wychowawczym, albowiem nowy człowiek realizuje się w relacji do Chrystusa; Maryja jest najdoskonalszym wzorem tego oddania się Chrystusowi; dlatego pedagogia nowego człowieka nazywa się też personalistyczno-maryjną koncepcją wychowania.

14 Dążenie do jedności światła i życia na pięciu płaszczyznach światła: rozumu, sumienia, Słowa Bożego, Chrystusa i Kościoła zawiera w sobie integralny i wszechstronny program wychowania Nowego Człowieka.

15 5 ŹRÓDEŁ 5 ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ŚWIATŁA ŚWIATŁO ROZUMU - zdrowy rozsądek; - zgodność poznania (wiedzy o dobrym postępowaniu) z postępowaniem ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ŚWIATŁO CHRYSTUSA ŚWIATŁO SUMIENIA ŚWIATŁO KOŚCIOŁA - poznanie na płaszczyźnie moralnej; - poddanie życia wymaganiom światła sumienia -rozumiane jako Słowo życia; - Bóg przemawia przez Słowa - rozwiązywanie problemów życiowych w świetle Słowa Bożego - ostateczne źródło światła - Jezus Chrystus jako wzór do naśladowania w życiu; - pójść za Nim i naśladować go - nieskażony przekaz źródła światła (wszystkich poprzednich), zabezpieczenie i należyta jego interpretacja; - osadzenie źródła światła w rzeczywistości społecznej (wspólnotowej)

16 5 ŹRÓDEŁ 5 ŹRÓDEŁ WOLNOŚCI NOWEGO CZŁOWIEKA ŚWIATŁO ROZUMU - wolność polegająca na podporządkowaniu się rozumnym zasadom ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ŚWIATŁO CHRYSTUSA ŚWIATŁO SUMIENIA ŚWIATŁO KOŚCIOŁA - wolność działania zgodnego z sumieniem, czyli wybieranie dobra - odnajdywanie drogi prowadzącej do wolności poprzez dobrowolne przyjmowanie Słowa Bożego i podporządkowanie się jemu - pełnia wolności i wyzwolenia to dobrowolne pójście za Jezusem - pełnię wolności można uzyskać tylko wtedy, kiedy człowiek poddaje się kierownictwu Kościoła


Pobierz ppt "IDEAŁ CZŁOWIEKA związany z symbolem ŚWIATŁO - ŻYCIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google