Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel a metoda, temat a metoda, logika w badaniu naukowym Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2014 3PhD-01/02 Metoda jako podstawowe narzędzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel a metoda, temat a metoda, logika w badaniu naukowym Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2014 3PhD-01/02 Metoda jako podstawowe narzędzie."— Zapis prezentacji:

1 Cel a metoda, temat a metoda, logika w badaniu naukowym Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2014 3PhD-01/02 Metoda jako podstawowe narzędzie uporządkowanego procesu dociekania

2 3PhD-01/2 Podstawowe pojęcia Badanie > poszukiwanie wiedzy. Alternatywnie (zbieżnie z definicją Shuttlewortha) Badanie > kreatywna praca podejmowana w usystematyzowany sposób ukierunkowana na poszerzenie dostępnej wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, a także używanie wiedzy w nowych zastosowaniach. Shuttleworth, M.: 2008, Definition of Research, Explorable, Explorable.com, retr. 3 października 2014 „ Badanie to proces unifikujący kroki służące do zbierania, analizowania informacji, by zwiększyć nasze zrozumienie danego zagadnienia lub problemu. Składa się z trzech kroków: sformułowanie pytania, zebranie danych potrzebnych do udzielenia odpowiedzi oraz jej udzielenie.” Creswell (2003: 3).

3 3PhD-01/3 Podstawowe pojęcia Odmienny pogląd, w niuansach wskazujący na inaczej rozłożone akcenty dotyczące ważnych aspektów badania naukowego, prezentuje American Association for the Advancement of Science (2000): Badanie > znacząco zróżnicowany i kreatywny proces [ zastępujący działanie polegające na wykonywaniu określonych zrutynizowanych kroków zmierzających do wskazania odpowiedzi na rozstrzygane zagadnienie ]. Gaugh (2003: 3). Badanie > „manipulowanie rzeczami, konceptami lub symbolami zmierzającymi do kontrolowanej generalizacji, by poszerzyć, skorygować lub zweryfikować wiedzę, niezależnie od tego czy wiedza ta pozwala na formowanie teorii czy też na praktykowanie sztuki.” Slesinger and Stephenson (1950: 330).

4 3PhD-01/4 Podstawowe pojęcia Przedmiot badań naukowych > wskazanie obiektów i zjawisk, o których chcemy formułować sądy w procesie badania, przy czym przedmiotem badania są owe przedmioty i zjawiska. Brzeziński (1997: 216). Problem badawczy > stan naszej niewiedzy w obrębie danej wiedzy [dyscypliny]. oraz alternatywna definicja Problem badawczy > stan subiektywnego odzwierciedlenia niedostatków w danej dyscyplinie naukowej. Apanowicz (2002: 44-45).

5 3PhD-01/5 Podstawowe pojęcia Teza (Hipoteza) > założenie, konkluzja lub twierdzenie, którą w procesie badawczym należy udowodnić. W SJP wydanym przez PWN znajdujemy takie oto definicje: Teza > założenie, twierdzenie wymagające dowodu. Hipoteza > założenie oparte na prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia (także: jakikolwiek sąd niezupełnie pewny). Model > uproszczone, problemowo zorientowane odwzorowanie fragmentu rzeczywistości w zamiarze lepszego jego poznania.

6 3PhD-01/6 Podstawowe pojęcia Metoda naukowa > proces, w którym zmierza się do skonstruowania prawidłowej, spójnej, niearbitralnej reprezentacji świata. Metoda naukowa > specyficzne techniki, narzędzia i procedury zastosowane łącznie w uporządkowany sposób, ukierunkowane na wyjaśnienie rozważanego problemu badawczego. Metoda naukowa > racjonalne postępowanie człowieka w procesie intelektualnej konceptualizacji Bazewicz and Collen (1995) Metodologia > nauka o czynnościach poznawczych badań naukowych oraz wytworach poznawczych takich czynności (ustalonych faktach, ustalonych tezach, itp.). Metodologia > dowolny zbiór zasad, procedur, praktyk i technik na potrzeby danej dziedziny. Francois (1997)

7 3PhD-01/7 Podstawowe pojęcia Metodologia > zespół lub spójna całość metod i technik (instrumentów) Bazewicz and Collen (1995) Metodologia badań > intelektualna aktywność człowieka zmierzająca do rozpoznania natury i zjawisk oraz zajmuje się sposobami zbierania, analizowania i interpretowania danych na potrzeby tego rozpoznania. Pattron (2012) Metodologia ogólna > bada czynności i rezultaty poznawcze w nauce, poszukując wspólnych wzorców dla wszystkich (większości) dyscyplin. Metodologia szczegółowa > bada czynności i rezultaty poznawcze w obrębie danej dziedziny lub dyscypliny naukowej, przy czym może być zawężana także do specjalności naukowej. Metodologia jest zatem metametodą – systemem, wskazującym, choć nie determinującym wybór właściwej metody do właściwego zadania, ustanawiającym reguły i kryteria oceny działań naukowych i spójności przyjmowanej metodyki działań.

8 3PhD-01/8 Cele a badania naukowe Cele badań naukowych > ustalenie lub potwierdzenie faktów > potwierdzenie rezultatów dotychczasowych prac (badań) > rozwiązywanie dotychczas nierozwiązanych lub nowych problemów > wspieranie lub potwierdzanie twierdzeń > rozwijanie nowych teorii W rzeczywistości listę celów można uzupełnić o cele nienaukowe (motywacje) > uzyskanie awansu (naukowego, społecznego, itp.) > zaspokojenie ciekawości W taki sposób aspekty ludzkie (psychologiczne, społeczne) wnikają w obszar nauki i uruchamiają działające prawidłowo (lub wadliwie) aspekty etyki naukowej).

9 3PhD-01/9 Cechy dociekania naukowego Cechy badań naukowych > oryginalność (nowość) > użyteczność / aplikacyjność (badanie naukowe sugeruje możliwość wykorzystania, stanowi wstęp, a nie rzeczywiste wdrożenie; rzeczywiste wdrożenie jest zatem ostateczną weryfikacją konkluzji wynikającej z badań, stąd jest ono ostatecznym celem) > wiarygodność (odzwierciedlenie prawdy obiektywnej o badanych zjawiskach), minimalizacja błędów > wnikliwość (wykorzystująca mechanizm samokrytycyzmu) > uporządkowanie > celowość (odkrycie nie jest celem badania, choć może być jego efektem) > są rozumiane jako dobro społeczne / służą dobru społecznemu (zasadniczo dotyczy badań prowadzonych przez jednostki publiczne) Zasięg badań zależy od poziomu dociekań – powinien obejmować wiedzę: - zasięgu lokalnego do światowego – dla opracowań szczebla M.Sc. - zasięgu światowego – dla opracowań szczebla Ph.D.

10 3PhD-01/10 Alternatywne reprezentacje struktury badań Zdefiniowanie problemu Zbieranie informacji Sformułowanie hipotezy Testowanie hipotezy Analiza danych Interpretacja danych Publikacja rezultatów Testowanie (ponowne) Uproszczony, konceptualny model struktury badań (pozornie linearny) Należy mieć na uwadze, że proces badawczy zależy silnie od dyscypliny, przedmiotu badań, specyfiki problemu oraz świadomego wyboru metod badawczych (m.in.). W związku z tym powyższa struktura nie odzwierciedla wszystkich możliwych dociekań badawczych. Metoda naukowa

11 3PhD-01/11 Alternatywne reprezentacje struktury badań Zdefniowanie problemu Zbieranie informacji Sformułowanie hipotezy Testowanie hipotezy Analizowanie danych Interpretowanie danych Publikacja rezultatów Testowanie (ponowne) Realny model struktury badań (matryca)

12 3PhD-01/12 Metoda naukowa – element narzędziowy dociekań Metoda naukowa – jako generalnie przyjmowana zasada w dociekaniach naukowych – może być rozpatrywana w kategorii świadomie ujawnianego warsztatu naukowego, dla zapewnienia zgodności z systemem wiedzy (nauki). A. Collie posługuje się tu analogią góry lodowej – pokazując, co w ramach metody naukowej podlega dysseminacji i poddawaniu pod osąd (weryfikację). Znaczna część działań pozostaje w sferze planowania, czynności specyficznych, wypełniania zadań cząstkowych. Collie (2012) Metoda naukowa

13 3PhD-01/13 Metoda naukowa – aktywności suplementarne Metoda naukowa (całego procesu badawczego) Projektowanie badania Specyficzne procedury badawcze Zadania badawcze Specyficzne Ogólne

14 3PhD-01/14 Zależność struktury rdzenia zadań badawczych i elementów wspierających Zdefiniowanie problemu Zbieranie informacji Sformułowanie hipotezy Testowanie hipotezy Analiza danych Interpretacja danych Publikacja rezultatów Testowanie (ponowne) Identyfikacja problemu Koncepcja badawcza Kwerenda, analiza literatury przedmiotu Analizy środowiskowe Aspekt ekonomiczny i aplikacyjny (plan) Projektowanie badania Metodologia badawcza Struktura działań badawczych Formułowanie hipotezy Walidacja projektu Aktywności badawcze Operowanie danymi Organizowanie danych Segregowanie danych Opisywanie danych Dzielenie danych / planowanie wykorzystania Dysseminacja / komunikowanie wyników Raport dot. wyników Publikacje Przeglądy / recenzje

15 3PhD-01/15 Badania naukowe a ich specyfika Kategorie badań naukowych > Badania podstawowe ( fundamental research lub basic research ) > Badania stosowane ( applied research ) > Badania w zakresie nauk społecznych ( research in human sciences ) > Badania oparte na praktyce ( practice-based research ) Badania podstawowe – zasadniczo nauki ścisłe, przyrodnicze. Badania stosowane (aplikacyjne) – zasadniczo nauki inżynierskie, medycyna. Badania w zakresie nauk społecznych – zasadniczo nauki społeczne. Badania oparte na praktyce – dotyczące obszarów z pogranicza gospodarki lub sztuki i nauki.

16 3PhD-01/16 Badania naukowe a ich specyfika Typy badań naukowych (sparowane – dla uwidocznienia różnic) Badania opisowe > Badania analityczne Badania opisowe – ex post facto research charakterystyczne dla rozpoznawania zjawisk, na które badacz nie ma wpływu, badania raportujące, koncentrujące się na zbieraniu danych > stosuje się głównie metody ankietowe (przeglądy), metody komparatywne (porównawcze), metody korelacyjne Badania analityczne charakterystyczne dla rozpoznawania zjawisk, dla których fakty i informacje są dostępne, lecz wymagają procesu selekcji, systematyzacji i wnioskowania Badania stosowane (aplikacyjne) > Badania podstawowe Badania stosowane (aplikacyjne) charakterystyczne dla rozstrzygania bieżących problemów o charakterze społecznym lub technicznym, zmierzające do szybkiego wdrożenia wyników Badania podstawowe charakterystyczne dla poszukiwań ogólnych praw i teorii, skupione na wiedzy

17 3PhD-01/17 Badania naukowe a ich specyfika Badania ilościowe > Badania jakościowe Badania ilościowe charakterystyczne dla rozpoznania zjawisk, które można opisywać parametrycznie, w których zbierane dane dają się wyrażać matematycznie w sposób jednoznaczny i bezsporny. Badania jakościowe charakterystyczne dla rozpoznania zjawisk, których nie można opisywać parametrycznie, w których zbierane dane odwołują się do cech jakościowych lub rodzajowych Badania konceptualne > Badania empiryczne (eksperymentalne) Badania konceptualne charakterystyczne dla rozstrzygania zagadnień teoretycznych, abstraktów, ich interpretacji Badania empiryczne (eksperymentalne) charakterystyczne dla poszukiwań opartych o obserwacje, przeprowadzane w kontrolowanym i naturalnym otoczeniu

18 3PhD-01/18 Badania naukowe a ich specyfika Niektóre inne typy badań > badania skoncentrowane na analizie osi czasu > badania polowe (field-setting research) a badania laboratoryjne a badania symulacyjne > badania eksploracyjne (formowanie hipotez badawczych; szczególnie dyscypliny ścisłe) > badania historyczne > badania zorientowane na wnioskowanie i zorientowane na decyzje > badania heurystyczne (poszukiwawcze – odnajdywania zależności między zjawiskami z dopuszczeniem wnioskowania pomimo ograniczonego rozumienia zjawisk w ramach systemu badawczego)

19 3PhD-01/19 Związki między wiedzą a badaniami i użytkowaniem Bonnen (1986) Badania stosowane Badania podstawowe Wiedza dyscyplinarna Aplikacja Wiedza podmiotowa (dot. podmiotu) Wiedza dot. rozwiązania problemu Użytkowanie Badania: Nauki ścisłe Nauki przyrodnicze Nauki humanistyczne i społeczne Badania mające na celu rozwinięcie zastosowań wiedzy podstawowej Instytucje, kapitał ludzki, rozwój technologii Badania adaptatywne Instytucje, kapitał ludzki, technologia i transfer wiedzy Badania zw. z podtrzymaniem potencjału infrastruktury naukowej

20 3PhD-01/20 Podejście do badań naukowych Ilościowe versus jakościowe

21 3PhD-01/21 Q vs Q Subiektywne (lecz obiektywizowane) rozpoznanie i ocena zjawisk, postaw, opinii, zachowań, efektów (oddziałujących na człowieka – np. na polu psychologicznym) Podejście ilościowePodejście jakościowe Podejście dedukcyjne (inferencyjne) Podejście eksperymentalne Podejście symulacyjne Proces dedukcyjny inicjowany jest przez badane zjawisko, którego środowisko istnienia samo dostarcza danych do analizy Eksperyment angażuje ukształtowanie środowiska dla przeprowadzania badań, w którym warunki są kontrolowane Symulacja wytwarza substytut – wirtualne odwzorowanie środowiska – potrzebny do ukształtowania neutralnych uwarunkowań procesu badawczego dążenie do obiektywnych rezultatówdążenie do obiektywizowanych rezultatów Podejście jakościowe

22 3PhD-01/22 Metody - przegląd Metody w badaniach naukowych > metody logiczne > metody heurystyczne > metody statystyczne > metody ekonometryczne > metody badań marketingowych > metody doboru próby do badań > metody klasyfikacyjne > metody skalowania pomiaru > metody obserwacji > metody eksperymentów > metody dokumentacyjne

23 3PhD-01/23 Błędy w badaniu naukowym Proces badawczy musi zakładać eliminację, względnie minimalizację błędu. Niezależnie od tego, czy będzie to eliminacja czy minimalizacja, warunki prowadzenia badania powinny zapewniać kontrolę nad skalą błędu, a sam błąd powinien być zdefiniowany w ramach procedury badawczej i uwzględniony w poszczególnych etapach realizacji procesu badawczego Błędy mogą być > obiektywne – zewnętrzne w stosunku do środowiska, w którym przeprowadza się badanie, ale wpływające na nie > subiektywne – wynikające z postawy lub działań badacza > planu / projektowania procesu badawczego > źle przyjętego systemu weryfikacyjnego > wynikające z uproszczeń lub generalizacji > wynikające z imprintu kulturowego > wynikające z partykularyzmu grup interesu, potrzeby wpasowywania się w paradygmat naukowy

24 3PhD-01/24 Cechy metod a cele metod Cechy metod badań naukowych Problem badawczy Metody badań naukowych Światopogląd dot. naukiDostępne środki prowadzenia badań Świadomy wybór postawyProcedury (sposoby) Kategoryzacja dyscyplinarna Projekt procesu badawczego indywidualny Mechanizmy weryfikacyjne Jasność JednoznacznośćCelowośćSkutecznośćNiezawodność

25 3PhD-01/25 Cele metod Cele metod badań naukowych Technologia Mechanizmy weryfikacyjne Celem metod jest uporządkowane (zdyscyplinowane) zintegrowanie środowiska naukowego laboratorium ze środowiskiem rzeczywistym, obserwowanym (percypowanym). Jest to również integracja sfery teoretycznej z praktyczną. Specjalności naukowe Metoda naukowa Filozofia naukowa Filozofia „Zdrowy rozsądek” Mechanizmy integracyjne Celem metod jest kontrolowanie koherencji procedury naukowej i jej wyników, w tym uwzględnienia niezbędnych procedur falsyfikacyjnych.

26 3PhD-01/26 Logika badań naukowych Metoda w badaniach naukowych Metoda służy wprowadzeniu w procedurze badawczej systemu logicznego wnioskowania. Wnioskowanie logiczne – w uproszczeniu – odwołuje się do kwestii poszukiwania prawdziwości (lub fałszywości) badanej tezy. Weryfikowalność badań a falsyfikowalność badań. Asymetria weryfikowalności (potwierdzania, że zjawisko ma miejsce) i falsyfikowalności (wskazania, że zjawisko jest nieprawdziwe). Teorie nigdy nie są weryfikowalne empirycznie. Popper (2002: 34-37). Należy zauważyć, że Popper dystansuje się od wiązania falsyfikowalności ze znaczeniem. Przyjęcie planowej konwencji – w opozycji do naiwnego falsyfikacjonizmu – jest kluczowe dla wysiłku naukowego, bo odwołuje się do podstawowego w nim mechanizmu krytycyzmu i programowego wątpienia.

27 3PhD-01/27 Logika badań naukowych Metoda w badaniach naukowych Metoda jest narzędziem badawczym, jak każde – obarczona potencjalnym błędem lub skażeniem. Metoda służy badaniu – jednak przyjęcie nieprawidłowej metody może przesądzać o inkonkluzywności wyników badań lub też ich całkowitej wadliwości. Stąd przyjęte w procedurze zgodnej z wybraną metodą kroki i schematy wnioskowania mogą i powinny być (zdaniem Feyerabenda) konfrontowane z hipotezami roboczymi – nawet wyłamującymi się z obranej konwencji. Feyerabend (2001: 9-18). Quine wskazał na niebezpieczeństwo holizmu konfirmacyjnego, czyli przyjmowania założenia, że pojedyncza falsyfikacja każdej teorii prowadząca do jej obalenia jest nadużyciem. Zaproponował w związku z tym mechanizm nie polegający na wskazywaniu przypadków niezgodnych z teorią, lecz twierdzeń z nią niezgodnych, jako mechanizmu falsyfikującego. Norma języka jako systemu oferującego podłoże wnioskowania logicznego (język jako konwencja) jest narzędziem Por. Quine (1999)

28 3PhD-01/28 Metody ilościowe a jakościowe w badaniach naukowych Metody ilościowe Dowolny zestaw danych poddawanych procesowi badawczemu (np.) analizie można zamienić na wartości (numeryczne, logiczne, fizyczne – jednoznacznie definiowalne). - numeryczne, nie-opisowe, pożytkujące statystykę lub matematykę - wielokrotny proces, dla którego można powtarzać badanie uzyskując identyczne wyniki - konkluzywne wyniki - dociekanie bezpośrednie - pytania „co?”, „gdzie?”, „kiedy?” Metody jakościowe Dowolny zestaw danych poddawanych procesowi badawczemu (np.) analizie można zamienić na wartości (numeryczne, logiczne, fizyczne – jednoznacznie definiowalne). - nie-numeryczne, opisowe, skoncentrowane na systemach jęz. i uporządkowanych znaczeniach - unikalny (najczęściej) proces, opisujący znaczenie, opinie, odczucia, złożoną sytuację - wyniki suplementujące wiedzę - dociekanie pośrednie - pytania „dlaczego?”, „jak?”

29 3PhD-01/29 Struktura procedury badawczej Przegląd literatury i referencji Ocena stanu wiedzy dot. problemu Sformułowanie hipotezy Projektowanie badań Dociekania (wielowątkowe) Analiza danych Uproszczony, sekwencyjny model procesu badawczego, zaprezentowany przez Rajasekara, Philominithana i Chinnathambiego. Rajasekar et. al. (2013: 10-11) Definiowanie problemu badawczego Wybór zagadnienia badawczego (problemu) Interpretacja wyników i raport

30 3PhD-01/30 Struktura procedury badawczej Zagadnienie / problem Alinearna struktura badań – dwie alternatywne propozycje. Cele / zadania Plan i projekt procedury bad. Paralelne działania badawcze Interpretacja i konkluzje Generowanie wyników badań Proces dysseminacji wiedzy Społeczność naukowa, akademicka (peers) Wkład interdyscyplinarny Przygotowanie badacza (ustawiczna samo-edukacja) Wkład interdyscyplinarny

31 3PhD-01/31 Struktura procedury badawczej Definiowanie Alinearna struktura badań. Uogólniony łańcuch czynności w badaniach systemów rzeczywistych wg Bazewicza (1995: 232). Projektowanie Gromadzenie Przetwarzanie Sprawozdanie Interpretowanie czynności wspierające Formułowanie Ocena krytyczna konceptualizacja i dedukcja

32 3PhD-01/32 Struktura procedury badawczej Definiowanie Alinearna struktura badań. Uogólniony łańcuch czynności w badaniach eksperymentalnych wg Bazewicza (1995: 233). Projektowanie Gromadzenie Przetwarzanie Sprawozdanie Interpretowanie Formułowanie Hipoteza Analiza Testowanie Zastosowanie Zbiór Próbka Wyznaczanie Selekcja Uogólnienie Dysseminacja

33 3PhD-01/33 Złożoność rzeczywistości jako miejsce eksploracji naukowej Katedra Krzyża Świętego i św. Eulalii, Barcelona, XIII-XV w. / XIX w.

34 3PhD-01/34 Zamiast konkluzji 1. Nauka formułuje swoje pryncypialne zasady – rzetelnego dociekania natury problemu – zmuszając do wprzęgnięcia w proces badawczy silnego mechanizmu autokrytycznego. 2. Zasady – jasności, użyteczności, bezstronności, rzetelności i innych wymaganych cech dociekań naukowych – są nienaruszalne, lecz stanowią rodzaj meta-reguł pozostających poza zasadniczym nurtem danego badania, pełniąc rolę punktu odniesienia. 3. Badanie naukowe, metoda, aspekt metodologiczny badania oferują bogaty wachlarz możliwości, który musi być indywidualnie projektowany, dostosowywany, wreszcie wypełniany treścią w sposób zależny od tematu, celów, dyscypliny i przyjmowanych kryteriów dociekań. 4. Z powyższego wynika szczególna odpowiedzialność prowadzącego badania, którego moralność wyznacza granice wartości dociekań naukowych. 5. Metodologia dostarcza meta-zasad lub metametody dla rozstrzygania problemu badawczego. 6. Niektóre problemy nie mają rozwiązań dających się sparametryzować – nie oznacza to negacji naukowego podłoża dociekań te problemy rozstrzygających.

35 3PhD-01/35 Odnajdywanie wzorców – tropy naukowe Obliczanie całki / Eine kleine Nachtmusik, W. A. Mozart

36 3PhD-01/36 Przykład kombinowanych metod badawczych – zrozumienie reliktu Stonehenge, k. Salisbury, 2950 p.n.e. - 1600 p.n.e.

37 3PhD-01/37 Przy najbliższej okazji…

38 3PhD-01/38 Bibliografia Apanowicz, J.: 2002, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej, Gdynia. Bazewicz, M. and Collen, A.: 1995, Podstawy metodologii systemów ludzkiej aktywności i informatyki, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Brzeziński, J.: 1997, Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa. Carnap, R.: 2000, Wprowadzenie do filozofii nauki, Aletheia, Warszawa. Collie, A.: 2012, Research Data Curation, Michigan State University, http://files.figshare.com/ 1443329/RDM, retr. 3 października 2014. Creswell, J. W.: 2003, Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, University of Nebraska – Lincoln, Pearson, Boston. Feyerabend, P.: 2001, Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław. Francois, C.: 1997, International Encyclopedia of Systems and Cybernetics, K. G. Saur, Munchen. Gaugh, H. G.: 2003, Scientific Method in Practice, Cambridge University Press, Cambridge. Kothari, C. R. and Garg, G.: 2014, Research Methodology: Methods and Techniques, New Age International, New Delhi. Pattron, D. D.: 2009, Research Methodology, http://www.academia.edu/1222683/ Research_Methodology, retr. 4 października 2014. Popper, K.: 2002, Logika odkrycia naukowego, Aletheia, Warszawa. Quine, W. van O.: 1999, Słowo i przedmiot, Aletheia, Warszawa. Rajasekar, S., Philominathan, P. and Chinnathambi, V.: 2013, Research Methodology, Advanced Research, Vol. XIV, 3-56. Shuttleworth, M.: 2008, Definition of Research, Explorable, Explorable.com, retr. 3 października 2014. Slesinger, D. and Stephenson, M.: 1950, Research, in E. R. A. Seligman and A. Johnson (eds.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. XIII, The Macmillan Co., New York, 330-334.


Pobierz ppt "Cel a metoda, temat a metoda, logika w badaniu naukowym Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2014 3PhD-01/02 Metoda jako podstawowe narzędzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google