Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane błędy przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie woj. podkarpackiego w procedurze ubiegania się o dotacje na zadania związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane błędy przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie woj. podkarpackiego w procedurze ubiegania się o dotacje na zadania związane."— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej popełniane błędy przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie woj. podkarpackiego w procedurze ubiegania się o dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

2 Szacowanie strat 1. W protokole zamieszcza się szacunkową wartość strat nie odbudowy. 2. Zgłaszane obiekty powinny mieć uregulowane prawo własności. (własność jednostki zgłaszającej straty) 3. Przed zgłoszeniem straty należy dokonać obmiaru obiektu. 4. Dokładna lokalizacja obiektu tj. numer drogi – obligatoryjnie (dot. drogi pubicznej), numer działki, nazwa miejscowości, relacja, dokładny kilometraż zniszczonej drogi tj. w km 0+000-1+000 /mostu tj. w km 0+100.

3 5. Zgłoszenie zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej, które spowodowało straty w infrastrukturze komunalnej, w ciągu 48 h od jego wystąpienia. 6. Przesłanie protokołu szacowania strat w ciągu 30 dni od wystąpienia/ustąpienia zdarzenia. 7. Właściwe określenie zdarzenia powodującego straty. 8. Każda strona protokołu winna być parafowana przez członków komisji.

4 9. Warunkiem przyjęcia i zweryfikowania protokołu szkód sporządzonego przez gminną/powiatową komisję będzie udokumentowanie (potwierdzenie) wystąpienia na danym terenie i w określonym czasie zjawiska noszącego znamiona klęski żywiołowej (nawalny, intensywny deszcz) przez kompetentny organ (ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zgodnie z położeniem terytorialnym). 10. Do protokołu należy dołączyć mapę poglądową przestawiającą odzwierciedlenie strat powodziowych w szczególności dotyczy to usytuowania dróg/mostów zniszczonych podczas klęski żywiołowej.

5 Przed wydaniem promes pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili wizytację terenową zadań zgłoszonych przez samorządy do realizacji w 2014 r. w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. Dokonano korekty nazw zadań jak również zapisów w protokołach start oraz weryfikacji.

6 Propozycje zadań Prawidłowa nazwa zadania powinna zawierać takie elementy jak: - charakter planowanego zadania tj. remont, odbudowa, - lokalizacja odbudowanego/remontowanego obiektu tj. numer drogi - obligatoryjnie, numer działki, nazwa miejscowości, relacja, - kilometraż odbudowywanej lub remontowanej drogi tj. w km 0+000-1+000. (tylko odcinek na jakim są planowane prace budowlane) - wskazanie przyczyn wystąpienia strat zgodnie z protokołem weryfikacyjnym Np.: Odbudowa drogi powiatowej nr 1234R w miejscowości Szczecin w km 0+000-1+000 (powódź 2010 r.)

7 Odbudowa czy remont? Kwalifikacje zadań należy dokonywać w oparciu o kosztorysy inwestorskie, które szczegółowo określają charakter prac przewidzianych do wykonania. W przypadku niezgodności wniosek do zwrotu. Planowane prace budowlane na wytypowanym zadaniu muszą mieć odzwierciedlenie w protokołach strat sporządzonych przez samorządową komisję ds. szacowania szkód oraz przez wojewódzką komisję ds. weryfikacji.

8 Ciąg dróg - prawidłowo

9 Ciąg dróg - nieprawidłowo

10 Propozycje zadań priorytetowych powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. Zmniejszenie kilometrażu drogi, zmiana numeru działki jest także zmianą nazwy zadania. Nie należy czekać ze sprostowaniem do momentu złożenia wniosku.

11 Po otrzymaniu promesy samorząd natychmiast powinien rozpocząć przygotowywanie procedur przetargowych. Dokumentacja przetargowa winna być zgodna z nazwą zadania określoną w promesie. Po podpisaniu umowy z wykonawcą i zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy złożyć wniosek do Wojewody. Nazwa zadania musi być jednakowa we wszystkich załącznikach do wniosku.

12 Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania jednostce w niej określonej dotacji na realizację zadania własnego związanego z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

13 Zgodnie z Wytycznymi przy udziale dotacji mogą być usuwane/finansowane tylko te szkody, które wynikają z protokołu Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, czyli tzw. wydatki kwalifikowane. Pozostałe roboty związane z realizacją danego zadania muszą być sfinansowane ze środków własnych i są to tzw. wydatki niekwalifikowane.

14

15 Należy właściwie określać udział własny samorządu terytorialnego tj. min. 20 % wartości prac brutto przedstawionych do dofinansowania – dot. wydatków kwalifikowanych. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kwoty przedstawionej do dofinansowania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

16 W oświadczeniu o wysokości strat (zał. do wniosku o dotację), dane dot. strat w całości w roku wystąpienia klęski powinny być zgodne z danymi zawartymi w protokołach komisji wojewódzkiej po weryfikacji strat wykazanych w protokołach spisanych przez komisję gminną. Jeżeli w danym roku kalendarzowym, na terenie jednostki zdarzenia klęskowe wystąpiły np. dwukrotnie, wówczas sumujemy wielkości strat z tych klęsk.

17 Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka musi posiadać prawo własności danego obiektu. Dofinansowanie nie będzie udzielone jeżeli np. droga jest tylko w zarządzie jednostki.

18 Wniosek o dotację powinien być złożony przynajmniej na 30 dni przed zakończeniem zadania. Zakończenie zdania musi nastąpić po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą, a jednostką samorządu terytorialnego. Finansowanie a nie refundacja. Wszystkie załączniki do wniosku w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, każda strona.

19 Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 50 tys. zł. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tys. zł.

20 Załącznik nr 9 do Planu Zarządzania Kryzysowego – zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. Podstawowym mankamentem tych planów są nieaktualne podstawy prawne! Załącznik nr 9 należy zaktualizować w oparciu o: Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385, zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1385, z 2013 r. poz. 908, z 2014 r. poz. 598).

21 Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zmienione w dniu 21 grudnia 2012 r. oraz 30 grudnia 2013 r.

22 Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, zmienione w dniu 30 grudnia 2013 r.

23 Nagminnie powtarzają się następujące błędy: -Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie istnieje od listopada 2011 r.! -nieaktualne kwoty minimalne wartości zadań inwestycyjnych podlegających finansowaniu z budżetu państwa, -zasady podziału rezerwy celowej budżetu państwa opisano w oparciu o nieaktualne wytyczne w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych, -załączniki do przytoczonych wytycznych są częściowo nieaktualne, -Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych nie istnieje,

24 Brak jest opisu podstawowych form pomocy udzielanej poszkodowanym osobom fizycznym i właścicielom przedsiębiorstw na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz pozostałych klęsk żywiołowych, o wspieraniu przedsiębiorców. Brak opisu podstawowych warunków koniecznych jakie muszą spełnić jednostki samorządu terytorialnego w przypadku ubiegania się o pomoc z budżetu państwa. Ustalanie i wycenę strat dokonują komisje powołane przez: powinno być Wojewodę Zachodniopomorskiego – w odniesieniu do strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, brak innych form udzielanej pomocy z budżetu państwa osobom fizycznym, rodzinom i przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego, m.in. jednorazowego zasiłku powodziowego w wysokości do 2000 zł i pozostałych zasiłków (m. in. do i ponad 6000 zł).

25 Uwagi do załącznika nr 5 do planów zarządzania kryzysowego. Załącznik nr 5 – organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych – plan ewakuacji II stopnia. zgodnie z Instrukcją w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, wyd. Warszawa, październik 2008 roku powinien obejmować:

26 w części graficznej na mapie w skali 1:25000 lub na planie miasta; granice powiatu, granice gmin, obiekty (zakłady pracy) stwarzające szczególne zagrożenie dla ludności, rejony, z których planuje się ewakuację ludności, drogi wyznaczone do celów ewakuacji ludności, kierunki ewakuacji z podaniem liczby ludności, rozmieszczenie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności wraz z podaniem czasu osiągnięcia gotowości, rozmieszczenie posterunków regulacji ruchu, czas wyjścia ludności poza obszar, z którego prowadzi się ewakuację.

27 w części opisowej; cel i zamiar ewakuacji (przyjęcia) ludności, wykaz osób kierujących procesem ewakuacji (przyjęcia) ludności i plan ich alarmowania, sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji, organizację zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń mieszkalnych, zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji (przyjęcia) i plan osiągania przez nie gotowości, zestawienie liczby osób przewidzianych do ewakuacji (w tym oszacowanie możliwej skali samoewakuacji, zestawienie i sposób zabezpieczenia środków transportowych na potrzeby ewakuacji, inne niezbędne dane.

28 Uwagi do załącznika Nr 5 do Planu Zarządzania Kryzysowego: -nieaktualny spis treści, - brak wykazu osób kierujących procesem ewakuacji, - brak zestawienia elementów organizacyjnych ewakuacji i planów osiągania przez nie gotowości, -brak zestawienia liczbowego osób przewidzianych do ewakuacji, -brak zestawienia i sposobu zabezpieczenia środków transportowych na potrzeby ewakuacji. - opracowanie nie zawiera oceny skutków długo i krótkoterminowych przeprowadzenia procesu ewakuacji.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane błędy przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie woj. podkarpackiego w procedurze ubiegania się o dotacje na zadania związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google