Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W życiu człowieka dominują trzy formy aktywności – zabawa, nauka i praca. Każda z tych form występuje na każdym jego etapie w zróżnicowanym nasileniu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W życiu człowieka dominują trzy formy aktywności – zabawa, nauka i praca. Każda z tych form występuje na każdym jego etapie w zróżnicowanym nasileniu,"— Zapis prezentacji:

1

2 W życiu człowieka dominują trzy formy aktywności – zabawa, nauka i praca. Każda z tych form występuje na każdym jego etapie w zróżnicowanym nasileniu, zależnym również od indywidualnego rozwoju.

3

4 to zespół ruchów i gestów powstających pod wpływem bodźców emocjonalnych, skoordynowanych z muzyką.

5 Ćwiczenia taneczne wzmacniają układ mięśniowy dziecka, wspomagają jego koordynacje i równowagę. Ruch przy muzyce pozytywnie oddziałuje na biologiczną sferę dziecka, na układy krążenia, oddechowy, dokrewny, nerwowy, mięśniowy i kostno – stawowy. Taniec kształtuje sprawność motoryczną, prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu.

6

7 Du ż e zaanga ż owanie emocjonalne w taniec uwalnia wi ę kszy potencjał mo ż liwo ś ci sił ruchowych dzieci. Obecno ść podkładu muzycznego niweluje skutki fizycznego zm ę czenia. Taniec mo ż e pomóc równie ż dzieciom, które cierpi ą na ró ż norodne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Znacz ą cy jest równie ż wpływ na rozwój pami ę ci dziecka, uczy si ę ono zapami ę tywa ć i odtwarza ć d ź wi ę ki b ą d ź ich grupy, zapami ę tuj ę kroki i proste układy taneczne.

8 Jedną z podstawowych sfer rozwoju dziecka, na którą znaczący wpływ mają zajęcia muzyczne, jest sfera poznawcza oraz procesy myślenia. Mają one znaczący wpływ na kształtowanie się uwagi –na jej podzielność, szybkość reagowania, gotowość. Nauce tańca towarzyszyć będzie również nauka savoir-vivre’u – zasady zachowania wobec współtowarzyszy tańca- partnerów. Zajęć muzyczno-ruchowych wpływają także na sferę osobowości, uczuciową i społeczną dzieci. Wspólne zabawy i tańce rozwijają w dzieciach potrzeba wspólnego działania, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności.

9

10  Podsumowując, można stwierdzić, że taniec ma ogromny wpływ na rozwój dziecka.  Ograniczanie czy eliminacja działalności tanecznej z życia dziecka, mocno zubaża proces kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży, może zakłócić rozwój osobowości dziecka a także znacznie ograniczyć ich aktywność ruchową.  Kilkugodzinny pobyt dziecka w szkole, wśród rówieśników jest najodpowiedniejszym miejscem propagowania tańca.

11

12

13

14

15


Pobierz ppt "W życiu człowieka dominują trzy formy aktywności – zabawa, nauka i praca. Każda z tych form występuje na każdym jego etapie w zróżnicowanym nasileniu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google