Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 TYTUŁ: Środowisko programowania Free Pascal AUTOR: Grzegorz Witkowski, Milena Gryglas

3 Programowanie 3 Czynności związane z utworzeniem programu: określenie danych wejściowych oraz wyniku końcowego, analiza problemu i wybór modelu, przedstawienie algorytmu w jednej z notacji - w postaci opisu słownego, - w postaci listy kroków, - w postaci schematu blokowego (postać graficzna algorytmu), analiza poprawności rozwiązania, zakodowanie algorytmu w postaci instrukcji języka programowania, zapis programu do pliku, kompilacja i usuwanie usterek, utworzenie wersji wykonywalnej, testowanie i analiza wyników.

4 Programowanie 4

5 Wprowadzenie 5 Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje

6 6 Twórcą języka Pascal jest Nikolaus Writh, który w 1971 roku opublikował pierwszy raport będący szczegółowym, formalnym opisem Pascala. Pascal opisany w raporcie był abstrakcyjnym językiem algorytmicznym tj. systemem reguł, słów umożliwiających jasne, jednoznaczne formułowanie algorytmów. Przez lata Pascal był modernizowany: ulepszano środowiska redagowania i uruchamiania programów, które stają się bardziej przyjazne i coraz bogatsze, wzbogacono listy standardowych poleceń i funkcji języka np. o procedury programowania grafiki, których nie było we wzorcu Writha, ale także wprowadzono do języka nowe idee jak np. programowanie obiektowe. Wprowadzenie do Pascala

7 Środowisko pracy języka Pascal 7 File- pozwala na zapisywania programów źródłowych na dyskietce bądź dysku twardym (Save) - F2, wczytywanie ich (Load) - F3, kończenie pracy (Quit) - ALT+X. Run - interesuje nas przede wszystkim uruchamianie programu realizowane przy pomocy polecenia Run (CTRL+F9).Kombinacja przycisków ALT+F5 pozwala obejrzeć ekran roboczy programu.

8 Środowisko pracy języka Pascal 8 Słowa kluczowe - zastrzeżone tylko do wydawania poleceń składających się na program. Nie wolno używać ich w innym celu. W Pascalu znajduje się 51 słów kluczowych. ANDIMPLEMENTATIONSET ASMINLINESHL ARRAYINHERITEDSHR BEGININTERFACESTRING CASEINTERRUPTTHEN CONSTLABEL DESTRUCTORLIBRARYTO DIVMODTYPE DONILUNIT DOWNTONOTUNTIL ELSEOBJECTUSES ENDOFVAR EXPORTSORWHILE FILEPACKEDWITH FORPROCEDUREXOR FUNCTIONPROGRAM GOTORECORD IFREPEAT

9 Środowisko pracy języka Pascal 9 Symbole specjalne - operatory arytmetyczne + - * / (brak potęgowania) operatory relacji, =, = nawiasy okrągłe, kwadratowe i klamrowe () [] {} operator przypisania := pozostałe symbole., ; : ` # $ @ ^ Łańcuch znaków - wszystkie inne zestawienia liter (poza słowami kluczowymi). Łańcuch znaków musi być zawsze ograniczony przy pomocy separatorów, którymi w Pascalu są apostrofy (`).

10 Środowisko pracy języka Pascal 10 KONSTRUKCJA PROGRAMU W PASCALU: NAGŁÓWEKPROGRAM moja_nazwa; CONST CZĘŚĆ definicje stałych VAR DEKLARACYJNAdeklaracje zmiennych... deklaracje procedur i funkcji CZĘŚĆ BEGIN GŁÓWNA.............................. instrukcje; END.

11 Środowisko pracy języka Pascal 11 Wczytanie danych: Read (lista_argumentów); ReadLn (lista_argumentów); np:Read (a,b); ReadLn (c); Wyprowadzenie wyników i komunikatów Write (lista_argumentów); WriteLn (lista_argumentów); np:Write (`Podaj swoje imię`);

12 Środowisko pracy języka Pascal 12 Kolejne instrukcje programu oddzielamy średnikami. W jednej linii programu może być umieszczonych wiele instrukcji, ale muszą być oddzielone średnikami. Po nagłówku i instrukcji WRITELN należy użyć średników, natomiast po BEGIN i END można je opuścić. Średnik możemy również opuścić, gdy następnym słowem jest END (niekoniecznie z kropką). Kropka po ostatnim END oznacza koniec programu i jest wymagana! CTRL+F9 - następuje kompilacja i konsolidacja programu oraz uruchomienie programu. ALT+F5 - możliwość obejrzenia ekranu roboczego programu. Wciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje powrót do Pascala.

13 Środowisko pracy języka Pascal 13 Deklaracja zmiennych: wszystkie zmienne deklarujemy po słowie: VAR wynik: REAL; odp1, odp2: CHAR; a, b, pole: INTEGER; Przy deklarowaniu zmiennych tego samego typu można je wyliczyć w postaci listy, w której są one oddzielone przecinkami. Przy deklarowaniu zmiennej podajemy wymyśloną przez siebie nazwę, dwukropek i wreszcie jej TYP.

14 Środowisko pracy języka Pascal 14 Instrukcja warunkowa: IF THEN instrukcja_1 ELSE instrukcja_2; JEŚLI warunek jest spełniony WYKONAJ instrukcję_1 W INNYM PRZYPADKU wykonaj instrukcję_2 Poszczególne składniki wyrażenia muszą być wcześniej zdefiniowane (stałe) lub zadeklarowane (zmienne) i muszą posiadać konkretną wartość. „Instrukcja_1” oraz „instrukcja_2” to dowolne instrukcje języka Pascal, które chcemy wykonać w przypadku spełnienia bądź niespełnienia warunku.

15 Środowisko pracy języka Pascal 15 Pętla FOR (z ustaloną liczbą powtórzeń): FOR licznik_pętli:=wyrażenie_1 TO wyrażenie_2 DO instrukcja; albo FOR licznik_pętli:=wyrażenie_1 DOWNTO wyrażenie_2 DO instrukcja Przetłumaczenie pętli DLA wartości licznika zmieniającej się od DO WYKONUJ instrukcję

16 Środowisko pracy języka Pascal 16 Pętla warunkowa WHILE: WHILE DO instrukcja; albo WHILE DO Begin instrukcja_1;.................... instrukcja_n; End; Jak długo warunek jest spełniony (jest prawdą) wykonuj instrukcję występującą po słowie DO.

17 Środowisko pracy języka Pascal 17 Pętla warunkowa REPEAT – UNTIL: REPEAT instrukcja_1;... instrukcja_n; UNTIL ; Powtarzaj grupę instrukcji do momentu aż warunek zostanie spełniony (stanie się prawdą). Liczba instrukcji pomiędzy REPEAT a UNTIL nie jest ograniczona i nie trzeba tu używać instrukcji złożonej, jak w FOR...TO.

18 Przykładowe programy w języku Pascal 18 program pole_obwod_kola; uses crt; var r,pole,obwod:real; begin clrscr; writeln('program obliczy pole i obwód koła'); writeln('podaj promień koła r='); readln(r); pole:=pi*r*r; obwod:=2*pi*r; writeln(‘Pole koła= ‘, pole:4:2); writeln(‘Obwód koła=‘, obwod:4:2); readln end.

19 19 program pole_trojkata; uses crt; var a,b,c,p,s:real; begin clrscr; Writeln(‘Program obliczy pole trójkata za wzoru Herona'); writeln(‘Podaj a='); readln(a); writeln(‘Podaj b='); readln(b); writeln(‘Podaj c='); readln(c); s:=(a+b+c)/2; p:=sqrt(s*(s-a)*(s-c)*(s-c)); writeln(‘Pole trójkata wynosi: ’, p:6:3); readln end. Przykładowe programy w języku Pascal

20


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google