Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Mirosław Urbaczewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Mirosław Urbaczewski"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Mirosław Urbaczewski
Temat: „Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku” Bydgoszcz 2010r. Źródło i prawa autorskie: Mirosław Urbaczewski 

2 Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami obowiązującymi w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

3 Cele szczegółowe Słuchacz na zajęciach zdobędzie wiedzę i będzie umiał: 1. Opisać (słownie) istotę pojęcia wypadku drogowego. 2. Wymienić kolejność postępowania w czasie uczestnictwa w wypadku. 3. Wymienić kolejność podejmowanych czynności w czasie udzielania pomocy przedmedycznej.

4 Literatura: 1.Kodeks drogowy dla początkujących i zaawansowanych 2009.Warszawa 2009.Agencja wydawnicza MZ. 2.Kodeks Karny, Dziennik Ustaw rok 1997 nr 88 poz , ost. zm.: Dz. U. z 2009 r. nr 201 poz. 1540 3.Kodeks wykroczeń ,Dziennik Ustaw rok 2007 nr 109 poz. 756 , ost. zm.: Dz. U. z 2009 r. nr 190 poz. 1474 4.Zdjęcia –źródło przglądarka google :wypadki drogowe kujawsko-pomorskie.

5 Wielkanoc 12.4.2009r.- 35 zabitych 542 rannych 1959 pijanych.
Co roku ginie 200 motocyklistów. 98%wypadków na przejazdach z winy kierowców. W 2009r zginęły 4564 osoby W 1991r zginęło 7901 osób Próba podania definicji wypadku przez słuchaczy. Obrazy w slajdach pochodzą ze strony:

6 WYPADEK Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka - bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

7 Czy wiecie, że

8 Kodeks Karny wypadkiem drogowym jest zdarzenie, do którego doszło w wyniku chociażby nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a którego następstwem są obrażenia ciała innej osoby powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni (§ 1) albo śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu (§ 2). Nie jest takim wypadkiem zdarzenie w ruchu drogowym, które nie jest wynikiem naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu lub wskazanych obrażeń ciała doznał sam sprawca. Nie stanowi wypadku drogowego, o którym mowa w art. 177 § 1 k.k., zdarzenie, które wprawdzie spowodowało obrażenia ciała, lecz naruszyło ono czynność narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni

9 Art § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek. Art § 1. Żołnierz, który prowadząc uzbrojony pojazd mechaniczny, narusza chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 lub wyrządzona została znaczna szkoda w mieniu, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. Przepisy art. 42 i art. 178 stosuje się odpowiednio.

10 Warto też wiedzieć że: Art § 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

11 Umiejętność oceny i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Pierwsze czynności jakie należy wykonać będąc uczestnikiem wypadku drogowego Umiejętność oceny i zabezpieczenie miejsca wypadku. Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia może doprowadzić do zagrożenia na drodze. Próba samodzielnego przedstawienia przez kursantów zasady bezpiecznego zatrzymania , zabezpieczenia miejsca wypadku, ocena sytuacji...

12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) Dz. U
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) Dz.U. z 2009 r. nr 168 poz. 1323 Co trzeba zrobić ? Art Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: 1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego; 4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; 2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; 3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

13 Umiejętność oceny i zabezpieczenia miejsca wypadku utrwalenie
Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Ustawienie trójkąta ostrzegawczego lub włączenie świateł awaryjnych. Zachować spokój i uspokoić poszkodowanych. Przekręcić kluczyk w stacyjce, wyłączając zapłon.

14 Pierwsza pomoc to czynności ratownika
Co to za znak ? Znak ostrzegawczy WYPADEK DROGOWY A-34 Pierwsza pomoc to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

15 Kolejna zasada to ocena stanu poszkodowanego
Ocena przytomności poszkodowanych, poprzez lekkie potrząśnięcie i zadawanie pytań ”co się stało jak się czujesz”. W przypadku braku odpowiedzi sprawdza oddech – wzrokowo, na słuch, za pomocą dotyku. Nie dłużej niż 10 sekund w hipotermii do 1 minuty. Udrożnienie dróg oddechowych. Rozpoznaje rodzaje ran i krwotoków oraz złamań. Po rozpoznaniu przystępuje do udzielania pierwszej pomocy. Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa.

16 RKO poszkodowany przytomny Wezwij Pogotowie Ratunkowe Obserwuj poszkodowanego. Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej poszkodowany nieprzytomny 30 uciśnięć klatki piersiowej 2 wdechy + 30 uciśnięć Można wykonywać tylko same uciśnięcia klatki piersiowej z częstotliwością 100 na minutę. Głębokość uciśnięć 4-5 cm. Zapamiętaj! U dzieci, niemowląt i topielców po sprawdzeniu oddechu należy wykonać 5 tzw. wdechów życia , należy również pamiętać, że u dzieci uciski wykonujemy jedną dłonią, u niemowląt dwoma palcami.

17 Pozycja otwartych dróg oddechowych i kontrola oddechu
Po odzyskaniu prawidłowego oddechu przez osobę reanimowaną należy kontrolować czynności życiowe poszkodowanego do przybycia profesjonalnej pomocy. Należy zwrócić uwagę na utrzymanie głowy poszkodowanego w pozycji odchylonej. Poszkodowanego układamy w pozycji bocznej ustalonej- gdy musimy pozostawić go samego . RKO przerywamy jeżeli: Ratownik opadnie z sił Poszkodowany odzyska funkcje życiowe Profesjonalna pomoc przejmie od nas pacjenta Ktoś inny będzie nas w stanie zastąpić [i] Plik Checking respiration2.jpg znajduje się w Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.

18 Stres w powszechnym odbiorze jest uważany za zjawisko szkodliwe
Stres w powszechnym odbiorze jest uważany za zjawisko szkodliwe. W rzeczywistości działanie niepożądane przynosi jedynie stres zbyt silny (przekraczający indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki) lub zbyt długotrwały. Stres umiarkowany zwiększa możliwości radzenia sobie z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny. Wielu badaczy zjawiska określa go jako podstawowy czynnik rozwoju. Koncepcje określające stres jako zawsze szkodliwy (przede wszystkim teoria wychowania bezstresowego Carla Rogersa) są uważane za największą pomyłkę naukowej psychologii. Stres zbyt długotrwały przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych, przede wszystkim takich jak: zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne, stres zbyt silny, traumatyczny stwarza ryzyko PTSD (zespołu stresu pourazowego) oraz w szczególnych przypadkach zaburzeń osobowości. Fazy stresu Wg Selye’go stres przebiega w następujących fazach: Faza alarmowa. Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową sytuacja. Wyróżniamy w niej dwie subfazy: Stadium szoku. Stadium przeciwdziałania szokowi. Jednostka podejmuje wysiłki obronne. Faza przystosowania (odporności). Organizm uczy się skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją wszystko wraca do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza. Faza wyczerpania. Stałe pobudzenie całego organizmu (przewlekły stres) prowadzi do wyczerpania zasobów odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych. W szczególnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci. Warto wiedzieć, że: Stres jako bodziec – sytuacje występujące w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji.

19 Wezwanie pomocy Podanie (przez telefon) wyraźnie i bez emocji:
Miejsca wypadku Rodzaju wypadku Liczby poszkodowanych i ich stanu Informacji o udzielonej dotychczas pomocy Swoich danych i numeru telefonu (sprawdzenie) Pamiętajmy : nigdy pierwsi nie odkładamy słuchawki telefonicznej, Zasada: phone fast - dzieci, podtopienia, poważne urazy, porażenia piorunem phone first - osoby z zaburzeniami rytmu serca

20 Kursanci dają dowód znajomości oceny stanu poszkodowanego:
Podaj kolejność: Oddech Tętnice i żyły Złamania Ułożenie w pozycji bezpiecznej

21 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (w skrócie RK-O lub CPR) (ang
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (w skrócie RK-O lub CPR) (ang. Cardio-Pulmonary Resuscitation) – zespół zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania. Nazywana jest także podstawowym podtrzymaniem życia (PPŻ). Źródło wikipedia . Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzi ratownik medyczny lub lekarz - art.105pkt 3 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym1) Copyright by: Mirosław Urbaczewski  Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zgody pisemnej autora zabronione.

22

23

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mgr Mirosław Urbaczewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google