Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8 września 2014 autor: Joanna Dembowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8 września 2014 autor: Joanna Dembowa"— Zapis prezentacji:

1 8 września 2014 autor: Joanna Dembowa
Edukacja wczesnoszkolna wg nowej podstawy programowej i aktualnych przepisów prawa oświatowego. 8 września 2014 autor: Joanna Dembowa

2 Kierunki polityki oświatowej państwa
Wspieranie dziecka młodszego na I- szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

3 Monitorowanie 2013 – okres adaptacyjny uczniów klas I

4 Monitorowanie 2013 – okres adaptacyjny uczniów klas I

5 Monitorowanie 2013 - edukacja matematyczna w klasie I

6 Monitorowanie 2013 – edukacja przyrodnicza w klasie I

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego….. Obowiązuje w roku szkolnym 2014/15 klasy I, a w następnych latach kolejne klasy

8 Najważniejsze zmiany:
Zmiany w zakresie treści nauczania Nowe zalecenia dotyczące organizacji pracy w klasach I - III

9 Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I ( podstawa zawiera tylko treści po klasie III) Oznacza to, że: Decyzja o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie poszczególnych wiadomości i umiejętności będzie należała wyłącznie do nauczyciela •Nowelizacja nie spowoduje konieczności zmiany już realizowanych programów nauczania Warto przeanalizować karty monitorowania podstawy programowej

10 Rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Oznacza to, że: Podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie jednymi z narzędzi wspomagających zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości

11 Zmiany w zakresie zalecanych warunków organizacji procesu edukacyjnego
Ograniczenie w klasie I pisania i rysowania do około jednej trzeciej czasu przeznaczonego na edukację matematyczną Uczeń powinien mieć możliwość przedstawienia rozwiązania postawionego przed nim problemu, zadania nie tylko pisemnie, ale również w inny dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku. Prowadzenie zajęć komputerowych rozumianych dosłownie jako zajęcia z komputerami. Praca z komputerem kształtuje aktywność (gry i zabawy, w tym zabawy logiczne, mają być wstępem do nauki programowania),

12 Rozwijanie wiedzy przyrodniczej głównie z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz różnych, dostępnych źródeł informacji a także w oparciu o obserwacje, badania i dziecięce eksperymentowanie przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą zaleca się odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji.

13 zaleca się, aby w klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciel szczególną uwagę zwracał na dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia. Istotnym jest monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych.

14 Usunięto z poprzedniej podstawy programowej zapisy, które zostały uregulowane w ustawie o systemie oświaty ( zapisy o zapewnieniu miejsca na podręczniki szkolne oraz o liczebności dzieci w oddziale)

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2012, poz.204) W kl. I- III minimalny wymiar godzin obowiązkowych wynosi: edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne 1150 język obcy nowożytny 190 edukacja muzyczna 95 edukacja plastyczna 95 zajęcia komputerowe 95 wychowanie fizyczne 290 zajęcia rewalidacyjne 190 na ucznia Od 2015 nie będzie obowiązku wskazywania w dokumentacji szkolnej liczby godzin na poszczególne obszary edukacji

16 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2014 r., poz. 290) Możliwość zlecania opracowania i wydania podręcznika przez Ministra Edukacji Narodowej Dyrektorzy szkół NIE mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca Od 2015 nie będzie obowiązku wskazywania w dokumentacji szkolnej liczby godzin na poszczególne obszary edukacji

17 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2014 r
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2014 r., poz. 290) Definicja programu została uproszczona Program zawiera opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego , a także informacje o dostosowaniu metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów Od 2015 nie będzie obowiązku wskazywania w dokumentacji szkolnej liczby godzin na poszczególne obszary edukacji

18 Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole
Od 2015 nie będzie obowiązku wskazywania w dokumentacji szkolnej liczby godzin na poszczególne obszary edukacji

19 Gotowe programy dla edukacji wczesnoszkolnej zostały opracowane
na stronie ORE -4 programy na stronie MEN: 2 programy nauczania Od 2015 nie będzie obowiązku wskazywania w dokumentacji szkolnej liczby godzin na poszczególne obszary edukacji

20 Podręcznik rządowy „Nasz elementarz” oraz obudowa metodyczna

21 Na stronie MEN http://naszelementarz. men. gov
Na stronie MEN znajdują się: przewodniki metodyczne do elementarza multibooki karty pracy generator kart pracy

22 Karty pracy

23 Album liter

24 Generator kart pracy. W generatorze znajdzie się galeria z gotowymi kartami pracy z możliwością ich modyfikacji przez użytkownika

25 Scenariusze zajęć do Elementarza oraz do pracy bez podręcznika strona ORE http://www.ore.edu.pl

26 Blok tematyczny „W świecie zabawek”- wprowadzenie liniatury

27

28 Album liter

29 Interpretacja wiersza „Jesienne rymy” Małgorzata Małyska

30 Praca plastyczna ( zespołowa)

31 Poradniki dla rodziców i nauczycieli
              Poradniki dla rodziców i nauczycieli Przed progiem - Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Moje dziecko idzie do przedszkola. Nowe regulacje prawne w wychowaniu przedszkolnym Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju? Razem z dzieckiem. Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy w klasach I-III szkoły podstawowej

32 Strony internetowe http://wlaczpolske. pl/ http://scholaris
Strony internetowe Ćwiczenia interaktywne na stronie

33 Planowane zmiany Od roku szkolnego 2015/2016
oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej Nauczyciel kształcenia zintegrowanego nie będzie musiał wskazywać w dokumentacji szkolnej liczby godzin, którą przeznaczył na poszczególne obszary edukacji wczesnoszkolnej.

34 Źródła: Strona ORE Andrzej Jasiński Klasa I od 1 września rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Pobierz ppt "8 września 2014 autor: Joanna Dembowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google