Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń 28/29.10.2014. Terminologia używana w Regulaminie Zadania Operatora PIONIER.Id Zadania operatora regionalnego Ważniejsze zapisy dotyczące członków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń 28/29.10.2014. Terminologia używana w Regulaminie Zadania Operatora PIONIER.Id Zadania operatora regionalnego Ważniejsze zapisy dotyczące członków."— Zapis prezentacji:

1 Toruń 28/29.10.2014

2 Terminologia używana w Regulaminie Zadania Operatora PIONIER.Id Zadania operatora regionalnego Ważniejsze zapisy dotyczące członków PIONIER.Id Ważniejsze zapisy dotyczące Dostawców Usług PIONIER.Id Procedury rejestracji SP i IdP Wzory dokumentów Aspekty przetwarzania danych osobowych

3 Członek PIONIER.Id – instytucja o charakterze badawczo-naukowym, która zamierza występować w roli IdP – może dodatkowo oferować własne usługi, czyli występować w roli SP Partner PIONIER.Id – usługodawca usługi internetowej, który chce skorzystać z federacyjnego zarządzania tożsamością Operator PIONIER.Id – PCSS, jako operator PIONIER-a Regionalny operator PIONIER.Id – opcjonalna rola reprezentująca PIONIER.Id pełniona przez operatora MAN

4 Instytucja uwierzytelniająca (IdP) – W zależności od kontekstu: Instytucja, która umożliwia swoim użytkownikom logowanie do usług oferowanych przez Federację; Instalacja serwera uwierzytelniającego użytkowników. – W trakcie procesu logowania do usługi, użytkownicy są przekierowywani na stronę IdP, gdzie wprowadzają swoje dane logowania. IdP przekazuje zalogowanego użytkownika do usługi, jednocześnie przesyłając pewien zestaw danych o użytkowniku. Dostawca Usługi (SP) – W zależności od kontekstu: Instytucja dostarczająca usługę świadczoną drogą elektroniczną, korzystająca z mechanizmów logowania federacyjnego; Instalacja usługi elektronicznej, korzystająca z mechanizmów logowania federacyjnego.

5 koordynowanie rozwoju Federacji PIONIER.Id w Polsce; nadzorowanie wdrażania i przestrzegania Regulaminu przez członków i partnerów Federacji PIONIER.Id; przyjmowanie deklaracji w sprawie partnerstwa Federacji; przyjmowanie deklaracji w sprawie członkostwa w Federacji od podmiotów będących bezpośrednimi abonentami sieci PIONIER; przyjmowanie deklaracji w sprawie członkostwa w Federacji od abonentów sieci członków Konsorcjum PIONIER w przypadkach, gdy właściwa dla danej sieci jednostka wiodąca nie podjęła roli Regionalnego Operatora Federacji;

6 koordynowanie obsługi zdarzeń niepożądanych (nadużyć prawa, etykiety itp.) związanych z działaniem PIONIER.Id; świadczenie wsparcia służbom technicznym podmiotów będących członkami i partnerami PIONIER.Id; prowadzenie krajowego serwera metadanych Federacji na potrzeby członków i parterów Federacji oraz współpracy międzyfederacyjnej; prowadzenie serwisu informacyjnego Federacji; udział w ciałach koordynujących międzynarodowy rozwój technologii i usług Federacyjnego Zarządzania Tożsamością; reprezentowanie Federacji PIONIER.Id w działaniach o charakterze między-federacyjnym.

7 Operator PIONIER.Id nie świadczy wsparcia technicznego użytkownikom końcowym Federacji PIONIER.Id; Operator PIONIER.Id nie uczestniczy w procesach przetwarzania danych osobowych związanych z procedurami uwierzytelnienia i autoryzacji i nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mogących być wynikiem tych procesów.

8 W przeciwieństwie do eduroam, operator regionalny nie prowadzi żadnego serwera, w zasadzie stanowi tylko punkt kontaktowy dla swoich abonentów i udziela lokalnego wsparcia technicznego. Funkcja Operatora Regionalnego jest całkowicie opcjonalna i nie występuje w oczekiwaniach projektu MAN-HA Operatora regionalnego dotyczą te same zastrzeżenia co do odpowiedzialności, jak w przypadku Operatora Federacji

9 Tylko członkowie mają prawo do prowadzenia IdP Członkowie mają prawo do rejestrowania własnych SP Członkowie MUSZĄ posiadać lokalne regulaminy korzystania z usług dostępnych poprzez Federację Członkowie MUSZĄ prowadzić wsparcie lokalne dla swoich użytkowników Członkowie MUSZĄ udostępnić operatorowi opis procedur zarządzania kontami użytkowników, a Operator musi te procedury zaakceptować jako zgodne z warunkami PIONIER.Id Członkowie z zasady powinni być abonentami sieci MAN, ale regulamin dopuszcza odstępstwo od tej zasady, przewidując odpłatność za usługę

10 Identyfikatory użytkowników końcowych MUSZĄ być powiązane z osobami fizycznymi, a proces przydzielania identyfikatora MUSI potwierdzać fakt, że jest on przydzielany osobie IdP MUSI być przygotowany na udostępnianie atrybutu zawierającego stały dla danego SP identyfikator użytkownika (identyfikatora pseudoanonimowego) IdP MUSI przez co najmniej 6 miesięcy przechowywać logi systemowe pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika końcowego

11 Dostawca Usługi MUSI uzyskać od Operatora PIONIER.Id akceptację procedur zarządzania tożsamością (zazwyczaj te procedury stanowią element Polityki Prywatności) Dostawca Usługi MUSI opublikować procedurę prywatności Nie ma żadnych ograniczeń co do lokalizacji Partnera, ani sposobu w jaki jest przyłączony do Internetu Z tytułu partnerstwa w PIONIER.Id, czy rejestracji usługi nie są pobierane żadne opłaty

12 Obowiązujące dokumenty są dostępne na stronie federacji: http://aai.pionier.net.pl/index.php?page=dokumenty Regulamin Federacji – opisuje podstawowe pojęcia i kwestie formalne Warunki techniczne Federacji – parametry techniczne, opisy protokołów, kluczy zabezpieczających, logów systemowych itp. Deklaracja Partnera i Członka Wnioski rejestracji IdP i SP

13 Tylko Członkowie Federacji mogą zarejestrować serwer Dostawcy Tożsamości. Warunki rejestracji serwera Dostawcy Tożsamości: – członek Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2; – odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera za pośrednictwem kontaktu technicznego Federacji PIONIER.Id; – administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności lokalny regulamin korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Federacji oraz procedur zarządzania tożsamością; – po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Tożsamości są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id. – opcjonalnie dokonuje się rejestracji Dostawcy Tożsamości w eduGAIN

14 Członkowie i Partnerzy Federacji PIONIER.Id mogą zarejestrować dowolną liczbę serwerów Dostawcy Usług. Warunki rejestracji serwera Dostawcy Usługi: – Członek lub Partner Federacji instaluje serwer zgodny z SAML2; – odpowiednio umocowany przedstawiciel Członka lub Partnera Federacji zgłasza chęć rejestracji serwera za pośrednictwem kontaktu technicznego Federacji PIONIER.Id; – administratorzy PIONIER.Id sprawdzają warunki przewidziane regulaminem, a w szczególności politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w procesach uwierzytelniania i autoryzacji federacyjnego zarządzania tożsamością; – po zweryfikowaniu warunków oraz pozytywnym zakończeniu testów technicznych dane serwera Dostawcy Usług są dodawane do zbioru metadanych Federacji PIONIER.Id. – opcjonalnie dokonuje się rejestracji Dostawcy Usługi w eduGAIN

15 polityka prywatności – Katalog KaRo Katalog KaRo Lokalny regulamin korzystania z usług Federacji – Regulamin UMK Regulamin UMK Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa logowania – Zalecenia UMK Zalecenia UMK Procedura zarządzania kontami użytkowników – Konta pracowników UMK Konta pracowników UMK

16 Przekazywanie atrybutów musi być rozpatrywane w kontekście ochrony danych osobowych Federacja będzie przygotowywała domyślne filtry atrybutów, ale odpowiedzialność za ostateczną politykę leży po stronie IdP Filtry atrybutów będą z zasady przygotowywane tylko dla Dostawców Usług należących do PIONIER.Id, dostawcy pochodzący z eduGAIN muszą podlegać specyficznemu traktowaniu (więcej w części o konfederacjach) Wydaje się celowe uruchamianie usługi zgody na przekazanie danych, dobrze, aby taka usługa pokazywała informację o dostawcy usługi, a jeszcze lepiej, gdyby dawała link do polityki prywatności publikowanej przez taką usługę.

17 pseudoanonimowyIdentyfikatorUżytkonika jednoznacznie identyfikuje Użytkownika Końcowego, ale przypisanie rzeczywistej tożsamości może być dokonane wyłącznie przez Dostawcę Tożsamości, który jest prawnie zobowiązany do zachowania tajemnicy i nieudostępniania danych nikomu poza uprawnionymi organami. Opinia GIODO dostępna pod adresem http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/2258/j/pl/ stwierdza między innymi: http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/2258/j/pl/ Niemniej adres IP będzie uznawany za dane osobowe jedynie wówczas, gdy podmiot przetwarzający adres IP ma jednocześnie dostęp do danych łączących adres IP z innymi danymi identyfikującymi osobę. Do czasu, gdy podmiot nie uzyska pewności, że sam nie jest w stanie łączyć adresu IP z innymi danymi identyfikującymi osobę, powinien zabezpieczać adres IP tak jakby był on daną osobową.

18 W kontekście powyższego: – Pomiędzy pseudoanonimowymIdentyfikatoremUżytkownika a adresem IP występuje pełna analogia. – Dostawca Usługi Sieciowej, o ile sam nie jest Dostawcą Tożsamości dla danego Użytkownika Końcowego, nie ma dostępu do żadnych dodatkowych danych łączących pseudoanonimowyIdentyfikatorUżytkownika z innymi danymi identyfikującymi osobę. – W konsekwencji należy wnioskować, że podobnie jak w opisanej wyżej sytuacji, pseudoanonimowyIdentyfikatorUżytkownika nie będzie uznawany za dane osobowe, a zatem takie identyfikatory mogą być udostępniane Dostawcom Usług Sieciowych bez ograniczeń nakładanych przez ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych, a logi systemowe Dostawców Usług Sieciowych, o ile nie zawierają innych danych pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika, nie są traktowane jako zbiory danych osobowych.

19


Pobierz ppt "Toruń 28/29.10.2014. Terminologia używana w Regulaminie Zadania Operatora PIONIER.Id Zadania operatora regionalnego Ważniejsze zapisy dotyczące członków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google