Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BÓBR EUROPEJSKI (w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim) WILK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BÓBR EUROPEJSKI (w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim) WILK"— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA CHRONIONE

2 BÓBR EUROPEJSKI (w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim) WILK
ART. 126 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY OKREŚLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ NASTĘPUJĄCE ZWIERZĘTA: BÓBR EUROPEJSKI (w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim) WILK NIEDŹWIEDŹ RYŚ ŻUBR

3 OGLĘDZIN, SZACOWANIA I WYPŁATĘ ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZONO PRZEZ WW. ZWIERZĘTA PROWADZI REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA, A NA OBSZARZE PARKU NARODOWEGO, DYREKTOR TEGO PARKU.

4 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO SZKODY, ZA KTÓRE WYPŁACANE SĄ ODSZKODOWANIA DOTYCZĄ TYLKO BOBRA EUROPEJSKIEGO

5 ZWIERZĘTA CHRONIONE W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U ) o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 października 2012 r. Art. 56a. ust.1 Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze swojego działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz czapli siwej, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1.

6 ZWIERZĘTA CHRONIONE W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
(Dz. U. z 2009 Nr 151, poz z późn. zm.) Art. 56a. ust.2 Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem oraz leży to w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego lub: w przypadku bobra europejskiego - wynika to z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia.

7 ZARZĄDZENIE NIE MA CHARAKTERU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I TYM SAMYM PROCEDURA JEGO WYDANIA NIE MUSI BYĆ URUCHAMIANA NA WNIOSEK ZAINTERESOWANYCH DEROGACJAMI PODMIOTÓW.

8 ZARZĄDZENIE MOŻE BYĆ WYDANE JEDYNIE W PRZYPADKU GDY SPEŁNIONE SĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE PRZESŁANKI:
ISTNIEJE BRAK ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DLA PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, CZYNNOŚCI, KTÓRYCH DOTYCZY ZARZĄDZENIE, NIE SĄ SZKODLIWE DLA ZACHOWANIA WE WŁAŚCIWYM STANIE OCHRONY DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH POPULACJI GATUNKÓW OBJĘTYCH ZARZĄDZENIEM - INWENTARYZACJA

9 PLANOWANE DO WYKONANIA CZYNNOŚCI LEŻĄ W INTERESIE ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO LUB WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚĆI OGRANICZENIA POWAŻNYCH SZKÓD W ODNIESIENIU DO UPRAW ROLNYCH, INWENTARZA ŻYWEGO, LASÓW, RYBOSTANU, WODY LUB INNYCH RODZAJÓW MIENIA

10 INNĄ FORMĄ DEROGACJI WZGLĘDEM CHRONIONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT SĄ DECYZJE WYDAWANE PRZEZ RDOŚ.
DECYZJE MAJĄ CHARAKTER POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I MOGĄ BYĆ WYDANE NA WNIOSEK ZAINTERESOWANYCH DEROGACJAMI PODMIOTÓW.

11 ZASYPYWANIE NOR I KANAŁÓW, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY,
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO RDOŚ W BYDGOSZCZY WYDAWAŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE ZEZWALAJĄCE NA ODSTĘPSTWA WZGLĘDEM BOBRA EUROPEJSKIEGO: ROZBIÓRKA TAM, PŁOSZENIE, ZASYPYWANIE NOR I KANAŁÓW, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY,

12 DZIAŁANIA W ZAKRESIE MINIMALIZACJI SZKÓD BOBROWYCH
Prace interwencyjne (np. montowanie rur przelewowych w tamach bobrowych, przepustach drogowych), Zabezpieczanie siatką grobli stawów rybnych, Zabezpieczanie siatką drzew przed zgryzami bobrów,

13 Rura przelewowa umożliwiająca utrzymanie pożądanego poziomu wody w stawach i ciekach bobrowych.

14 Zabezpieczenie przepustu przed zabudowywaniem go przez bobry

15 DANE DOTYCZĄCE BOBRA ZA 2013 ROK
LICZEBNOŚĆ BOBRÓW – ok 3700 do 5000 osobników (obecnie prowadzona aktualizacja liczebności bobrów. Metodyka liczenia wskazana przez GDOŚ. Wcześniejsze dane były mocno rozbieżne dlatego w tym roku przeprowadzana jest weryfikacja stanu populacji.

16 Łącznie w 2013 roku wydano ok 439.930 tys. zł
FINANSE 2013: odszkodowania (wypłacono ok tys. zł) działania interwencyjne (sfinansowano prace na kwotę ok zł; zabezpieczenia przepustów) ekspertyzy dotyczące szkód bobrowych ok zł Łącznie w 2013 roku wydano ok tys. zł

17 REDUKCJA BOBRÓW: ROZBIÓRKA TAM:
Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków dotyczących odstrzału redukcyjnego łącznie 157 osobników bobra, zredukowano 36 osobników ROZBIÓRKA TAM: 10 wniosków na rozbieranie tam (wszystkie rozpatrzone pozytywnie)

18 W TYM 1 WNIOSEK NA CAŁOROCZNE ROZBIERANIE TAM BOBROWYCH NA RZEKACH I KANAŁACH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 I 3 DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH LUB ICH CZĘŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PUBLICZNĄ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRAWA WŁAŚCICIELSKIE WYKONUJE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DZ. U. Z 2003 R., NR 16, POZ. 149) ORAZ ZABUDOWĘ NOR I KANAŁÓW W WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH WYKONANYCH PRZEZ BOBRY, W GRANICACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA KPZMIUW

19 INWENTARYZACJA RDOŚ W BYDGOSZCZY W CELU OKREŚLENIA LICZEBNOŚCI CZYNNYCH STANOWISK BOBROWYCH PODJĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z: KPZMiUW WE WŁOCŁAWKU (od X.2012 r) RDLP w TORUNIU (od II r.)

20 PONADTO REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY POD KONIEC LUTEGO BR. WYSTĄPIŁ RÓWNIEŻ Z PROŚBĄ O WSPÓŁPRACĘ W LICZENIU STANOWISK BOBROWYCH DO WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU SPÓŁEK WODNYCH

21 WZGLĘDEM POZOSTAŁYCH GATUNKÓW CHRONIONYCH ZWIERZĄT W TYM PTAKÓW, ODSZKODOWANIE NIE PRZYSŁUGUJE.

22 ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ODNIESIENIU DO CHRONIONYCH GATUNKÓW PTAKÓW MOŻE ZEZWOLIĆ NA UMYŚLNE PŁOSZENIE I NIEPOKOJENIE W PRZYPADKU BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, JEŻELI NIE SPOWODUJE TO ZAGROŻENIA DLA DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH POPULACJI CHRONIONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT ORAZ WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚCI OGRANICZENIA POWAŻNYCH SZKÓD W ODNIESIENIU DO UPRAW ROLNYCH. (art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody)

23 W PRZYPADKU ŁOWNYCH GAT. PTAKÓW ZGODNIE Z ART
W PRZYPADKU ŁOWNYCH GAT. PTAKÓW ZGODNIE Z ART. 9A USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1995 R. PRAWO ŁOWIECKIE (DZ. U. Z 2005 R. NR 127, POZ.1066 Z PÓŹN. ZM.) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA, PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO, MOŻE ZEZWOLIĆ NA ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU PŁOSZENIA. ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ WYDANE W PRZYPADKU BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH ORAZ JEŻELI NIE JEST SZKODLIWE DLA ZACHOWANIA WE WŁAŚCIWYM STANIE OCHRONY DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH POPULACJI ZWIERZĄT ŁOWNYCH.


Pobierz ppt "BÓBR EUROPEJSKI (w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim) WILK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google