Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał społeczny wsi pomorskiej: wyniki badań dr Wojciech Goszczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał społeczny wsi pomorskiej: wyniki badań dr Wojciech Goszczyński."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał społeczny wsi pomorskiej: wyniki badań dr Wojciech Goszczyński

2 Cele projektu Pomorze to niesłychanie bogaty i skomplikowany konglomerat etniczności, stylów życia i systemów aksjonormatywnych. Składa się nań niezwykła historia tych terenów (zmiany granic, masowe migracje i repatriacje, specyfika kulturowa Kaszubów itd.), ale i gwałtowne procesy różnicowania się społeczeństwa wiejskiego tego regionu obserwowane w ostatnich latach (np. suburbanizacja, masowe dojazdy do pracy, emigracja zarobkowa). Jako badaczy interesowało nas przede wszystkim związanie tej niesłychanej różnorodności kultur i stylów życia z bilansem obecnego tam kapitału społecznego oraz ustalenie ich wzajemnego wpływu. Uznaliśmy, że otrzymując te dane łatwiej można będzie zaprogramować odpowiednie strategie rozwoju tych tak różnych od siebie typów pomorskich wspólnot wiejskich.

3 Kapitał społeczny w ujęciu nieortodoksyjnym

4 Problemy badawcze Jak prezentuje się bilans poszczególnych form kapitału społecznego na obszarach wiejskich w województwie pomorskim? Jaką rolę w kształtowaniu poziomu kapitału społecznego mają normy i stereotypy dotyczące sensu działań wspólnych? W jaki sposób ustalony poziom kapitału społecznego wpływa na zdolność społeczności do samoorganizacji w kierunku wspólnych działań? W jaki sposób zaufanie lub jego brak do państwa jako instytucji ma wpływ na zdolności wspólnot wiejskich do samoorganizowania się lub do pozostawania w apatii?

5

6 Wyniki badań ilościowych

7 Wyniki szczegółowe

8 ZAKORZENIENIE MIKRO (relacje ze wspólnotą) INDEKS POWIĄZAŃ Z RODZINA I SĄSIEDZI INDEKS ZGENERALIZOWANEGO ZAUFANIA JAKOŚC KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ WSPÓLNOTY INDEKS IDENTYFIKACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ

9 a)Regularny charakter zależności, pomimo pewnych różnic większość miejscowości nie różnic się w znaczący sposób.

10 Zakorzenienie mikro: podsumowanie Głównym czynnikiem różnicującym wielkość tego zasobu jest sytuacja finansowa respondenta. Prezentowane wyniki są dość charakterystyczne dla Polski – niski poziom zgeneralizowanego zaufania przeplata się wysokim poziomem zaufania do wspólnoty. Charakterystyka wzoru nie pozwala stwierdzić wyraźnych różnic pomiędzy miejscowościami.

11 ZAKORZENIENIE MAKRO (relacja z podmiotami o wyższym potencjale władzy) INDEKS RELACJI Z WŁADZAMI LOKALNYMI INDEKS OPTYMIZMU INDEKS ZAUFANIA DO INSTYTUCJI PAŃSTWA INDEKS SPRAWSTWA

12

13 Źródło: opracowanie własne; procedura - ANOVA dla F(4,750)=16,394, p<0,05; Test post hoc - Studenta-Newmana-Keulsa (p<0,05);

14 Zakorzenienie makro: podsumowanie Kolejny raz to sytuacja finansowa najsilniej wpływała na poziom indeksu. Wyraźnie widoczne jest pęknięcie – bardzo niska ocena instytucji państwa przeciwstawiona jest niezłej ocenie samorządu lokalnego. Istnieją takie społeczności (Gościszewo, Wiele, Gardna), w których te relacje są mocno zaburzone.

15 AUTONOMIA MIKRO (zdolność wspólnoty do samoorganizacji) INDEKS AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI INDEKS GOTOWOŚCI DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ INDEKS INSTYTUCJONALIZACJI DZIAŁAŃ

16

17 Autonomia mikro: podsumowanie Wyniki indeksu pokazują na pewien społeczny potencjał badanych miejscowości: respondenci deklarują gotowość wspólnych działań i dość dobrze oceniają aktywność społeczności. Istnieją jednak społeczności (Dębnica, Gardna, Stegna, Wiele), w których wartości tego indeksu są drastycznie niskie. Niechęć do instytucjonalizacji pokazuje, że wciąż nie zakorzenił się model aktywności oparty o organizacje pozarządowe.

18 AUTONOMIA MAKRO (relacje z aktorami o podobnym potencjale władzy) INDEKS RELACJI Z OTACZAJĄCYMI SPOŁECZNOŚCIAMI INDEKS RELACJI Z NGO (ponadlokalnymi) INDEKS RELACJI Z INNYMI AKTORAMI (np. przyjezdni)

19

20 Typ respondentów Wrogo nastawienie do III sektora Wspierający aktywność III sektoraNiezdecydowani indeks relacji z otaczającymi społecznościami 4,114,143,34 indeks relacji z organizacjami pozarządowymi (ponadlokalnych) 2,433,793,32 indeks relacji z nowymi aktorami 3,804,052,89 Liczebność 167355234

21 Podsumowanie wyników ilościowych

22

23 Synergiczne formy kapitału społecznego – poziom mikro

24 Synergiczne formy kapitału społecznego – poziom makro

25 Wyniki badań jakościowych

26 ANGOWICE Uboga wieś sąsiadująca z dawnym PGR-em Wieś bardzo solidarna Aktywność inicjowana przez animatora w świetlicy wiejskiej Cześć konfliktów miała funkcjonalny charakter (o świetlicę) Silne więzi ze wspólnotą nakładają się na konflikt z sąsiadami Społeczność nieco izolowana infrastrukturalnie Społeczność po okresie transformacji

27

28 BANINO Wieś bardzo silnie podzielona. Linię podziału wyznacza Pochodzenie mieszkańców. Podziały mają charakter: Kulturowy, społeczny, Przestrzenny, architektoniczny Niska aktywność ludności napływowej Typowa wieś podmiejska – gwałtowny napływ ludności Konflikt przejawia się tak w warstwie symbolicznej, jak i aktywności społeczności Kraina wysokich płotów Brak dbałości o przestrzeń wspólną Brak identyfikacji z przestrzenią wsi Urban sprawl

29

30 LINIA Wieś o silnej, kaszubskiej tożsamości Zadbana przestrzeń wspólna Silny konflikt pokoleń, młodzież ocina się od kaszubskich korzeni Cześć konfliktów miała funkcjonalny charakter (o świetlicę) Brak zaufania do formalnych Instytucji wspólnoty – Sołtys, radny, urząd gminy Istniejące organizacje działają branżowo a nie na rzecz wspólnoty Kluczową rolę odgrywają zrzeszenia religijne – spajające starszych mieszkańców Ucieczka w klany rodzinne Niski poziom akceptacji działań zbiorowych

31

32 WIERZCHUCINO Typowa wieś nadmorska, Powoli poddawana presji masowej turystki Nastawienie na turystów otworzyło społeczność na zewnątrz Kluczowa rola parafii oraz Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego Napływ turystów dzieli społeczność na Korzystających i zamkniętych Symulacja wiejskiej Idylli Przestrzeń wsi estetyczna, zadbana ale także nieco zglobalizowana

33

34 PODSUMOWANIE

35 Podsumowanie Badania wskazują, że nie jest prawdą stereotypowa opinia o braku kapitału społecznego – problemem natomiast jest jego bilans. W badanych społecznościach dominują więzi o charakterze nieformalnym. Jest to pewien potencjał mogący zadecydować o powodzeniu działań wspólnych. Badane wsie stanowiły swoisty mikrokosmos relacji, więzi, sieci i tradycji. Silne powiązania ze światem zewnętrznym opierały się indywidualnej bądź nieformalnej aktywności.

36 Niechęć do działań sformalizowanych Z drugiej strony niepokoi głęboki brak zaufania do formalnych, zinstytucjonalizowanych działań na rzecz własnej wspólnoty. Należy zwrócić uwagę na zaburzone relacje z instytucjami państwa oraz niski poziom optymizmu rozwojowego (duża bezwładność). Bardzo nisko oceniane są relacje z organizacjami pozarządowymi o ponadlokalnym charakterze.

37 EFEKTY Niska ocena relacji z państwem, organizacjami pozarządowymi oraz raczej roszczeniowy charakter więzi z samorządem może w przyszłości powodować szereg problemów z implementacją programów rozwoju. W tej chwili ani sektor publiczny, ani pozarządowy nie posiada odpowiedniego kapitału zaufania. Działania tego typu jednostek mogą być traktowane przez społeczności jako obce.

38 Błędne koło biedy Badania pokazały na wyraźną korelację pomiędzy bilansem kapitału społecznego a sytuacją finansową respondentów i społeczności. Słabe więzi ze wspólnotą Brak zaufania do instytucji państwa Brak zaufania do działań NGO’s Niezdolność do podjęcia wspólnych działań Zła sytuacja finansowa

39 Liderzy Badania jakościowe dodatkowo przekonały nas, że olbrzymia rolę w budowaniu odpowiedniej jakości kapitału społecznego posiadają obecni w społeczności charyzmatyczni liderzy. Dzieje się to w sytuacji, gdy społeczność nie jest w stanie utrwalać, instytucjonalizować norm kooperacji, a polega raczej na energii i autorytecie lidera. Powtarza się w ten sposób znany ze studiów nad polskimi organizacjami pozarządowymi wzór – to na indywidualnej aktywności osób spoczywa ciężar działania. Otwarte pozostaje pytanie o trwałość takich działań.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kapitał społeczny wsi pomorskiej: wyniki badań dr Wojciech Goszczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google