Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej."— Zapis prezentacji:

1 Struktura egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

2 K1 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje. K1 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji K2 A.36. Prowadzenie rachunkowości Egzamin z kwalifikacji K1odbędzie się w klasie drugiej, natomiast egzamin z kwalifikacji K2 odbędzie się w pierwszym semestrze klasy czwartej.

3 Część pisemna egzaminu
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

4 Część pisemna trwa 60 minut
i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

5 Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego na komputerze. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

6 Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym
Kwalifikacja K1 A.35 Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków 6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi; 7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi; 8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT; 13) korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

7 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
1) stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych; 2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników; 7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; 10) korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. 3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań 2) przestrzega zasad i metod planowania.

8

9 Kwalifikacja K2 A. 36 Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; 2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych; 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach; 14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową.

10 2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji. 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; 3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; 4) oblicza wskaźniki analizy finansowej; 5) ocenia sytuację majątkowa i finansową organizacji.

11

12 Podstawa uznania egzaminu za zdany
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), i 2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

13 Uzyskanie tytułu technik ekonomista
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostaje wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE), gdy osoba pozytywnie zda egzamin z obydwu kwalifikacji A. 35 i A. 36 oraz ukończy szkołę średnią. Zdanie każdej kwalifikacji potwierdzane jest zaświadczeniem wydawanym przez OKE.

14 lub na stronie OKE w Krakowie
Wszystkie informacje dotyczące egzaminu wraz z przykładowymi zadaniami zawarte są w informatorze o egzaminie zawodowym. Publikacja jest dostępna na stronie CKE pod adresem lub na stronie OKE w Krakowie


Pobierz ppt "Struktura egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google