Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Normalizacja. Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Normalizacja. Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w."— Zapis prezentacji:

1 Normalizacja

2 Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w relacji, tj. każda wartość atrybutu w każdej krotce, jest wartością atomową (wartością nie rozkładalną) (lPN) oznacza, że tabela nie zawiera powtarzających się grup informacji, co znaczy, że każda kolumna jest wartością skalarną (atomową), a nie macierzą lub listą czy też czymkolwiek, co posiada własną strukturę

3 Relacja nie znormalizowana PracownikJęzyki Jan Kowalskiangielski – słabo, niemiecki - dobrze Adam Kotrosyjski – bardzo dobrze

4 Relacja nie znormalizowana PracownikZnajomość języków JęzykPoziom Jan Kowalskiangielskisłabo niemieckidobrze Adam Kotrosyjskibardzo dobrze

5 Relacja nie znormalizowana Relację "przed normalizacją" zdefiniowano na dwóch dziedzinach: Pracownik i Znajomość Języków Elementami dziedziny Znajomość Języków są również relacje (zdefiniowane na dziedzinach Język i Poziom) Relacja jest z punktu widzenia definicji relacją dwuczłonową, ale nie wszystkie jej dziedziny są proste (dziedzina prosta to taka, której wszystkie elementy są atomowe)

6 Relacja znormalizowana PracownikJęzykPoziom Jan Kowalskiangielskisłabo Jan Kowalskiniemieckidobrze Adam Kotrosyjskibardzo dobrze

7 Relacja znormalizowana Relacja jest relacją trójczłonową, której wszystkie dziedziny są proste, jest więc znormalizowana Powodem tego jest uproszczenie struktury danych, które z kolei powoduje uproszczenie operatorów w subjęzyku danych Uproszczenia te nie ograniczają w niczym możliwości reprezentowania obiektów

8 Relacja znormalizowana - nieporozumienia PracownikImię dzieckaData ur. dziecka KowalskiAnia01.01.2000 Jaś15.03.2001 KotPatrycja20.10.2001 Filemon30.07.2003

9 Relacja znormalizowana - nieporozumienia Praco- wnik Imię dziecka1 Data ur. dziecka1 Imię dziecka2 Data ur. dziecka2 Kowal- ski Ania01.01.2000Jaś15.03.2001 KotPatrycja20.10.2001Filemon30.07.2003

10 Pierwsza postać normalna PrzedmiotProwadzącyStudentOcena matematykaprof. LisJak Kot2,0 matematykaprof. LisEwa Osa3,0 matematykaprof. LisAdam Struś5,0

11 Pierwsza postać normalna Powtarzająca się grupa danych to podzbiór relacji zawierający co najmniej dwa atrybuty, posiadająca własny klucz prosty, w którym istnieją powtarzające się krotki Powtarzanie się takich samych krotek wymuszone jest faktem, że mamy do czynienia z grupą dla której część atrybutów jest strukturą a nie wartością skalarną

12 Pierwsza postać normalna PrzedmiotStudentOcena matematykaJak Kot2,0 matematykaEwa Osa3,0 matematykaAdam Struś5,0 PrzedmiotProwadzący matematykaprof. Lis

13 Anomalie przy usuwaniu, wstawianiu i aktualizacji – baza klientów systemu CRM

14 Anomalie przy usuwaniu Po usunięciu informacji o firmie P H U Żagiel tracimy informacje o branży Handel (Opis)

15 Anomalie przy wstawianiu Wstawienie informacji nowym kliencie wymaga wpisania opisu branży mimo, że opis już istnieje

16 Anomalie przy aktualizacji Zmiana opisu Usług krawieckich musi być dokonana w czterech miejscach

17 Druga postać normalna Relacja jest w drugiej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut tej relacji nie wchodzący w skład żadnego klucza potencjalnego jest w pełni funkcyjnie zależny wyłącznie od wszystkich podrelacji klucza głównego

18 Ta relacja nie jest w drugiej postaci normalnej

19 Ta relacja nie jest w drugiej postaci normalnej bo: kluczem w relacji jest podzbiór atrybutów Id Firmy i Nazwa branży bo powtórzenie krotki o dwóch identycznych wartościach tych atrybutów wskazywałoby na powtórne przypisanie tej samej branży tej samej firmie atrybut Nazwa zależy funkcjonalnie od atrybutu Id Firmy a nie zależy od atrybutu Nazwa branży (może być wiele firm w każdej z branż)

20 Relacja po dekompozycji

21 Trzecia postać normalna Relacja jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli: –jest w drugiej postaci normalnej –żaden atrybut nie będący kluczem nie jest funkcjonalnie związany z żadnym innym atrybutem nie będącym również kluczem

22 Ta relacja nie jest w trzeciej postaci normalnej PracownikPESELKodPocztowyMiejscowośćWojewództwo Jan Kowalski1234567891132-082Bolechowicemałopolskie Adam Kot9897779666630-150Krakówmałopolskie Ewa Lis7628197637232-082Bolechowicemałopolskie

23 Zależność funkcjonalna przechodnia Niech X, Y i Z będą trzema rozłącznymi podzbiorami atrybutów danej relacji Z jest przechodnio funkcjonalnie zależny od X, jeśli Z jest funkcjonalnie zależny od Y i Y jest funkcjonalnie zależny od X natomiast X nie jest zależny od Y i Y nie jest zależny od Z

24 Forma normalna Boyce-Codda Jest uzupełnieniem trzeciej postaci normalnej i jest niezbędna w przypadku gdy atrybuty będące kandydatami na klucze są: –wielokrotne, –złożone, –nakładające się na siebie

25 Forma normalna Boycea-Codda Relacja jest w postaci Boyce-Codda jeżeli dla każdej nietrywialnej zależności między podzbiorami relacji zbiór będący wyznacznikiem jest zbiorem identyfikującym tej relacji Zależność X Y jest trywialna jeżeli Y jest podzbiorem X Definicja BCNF zastępuje definicje, pierwszej, drugiej i trzeciej formy normalnej dodatkowo je poszerzając

26 Forma normalna Boyce-Codda IdPracownikaZawódWykształcenieStawka 1ślusarzpodstawowe5,20 1tokarzzawodowe5,30 2ślusarzzawodowe5,50 3tokarzzawodowe5,30 4ślusarzpodstawowe5,20 kluczem w relacji jest podzbiór IdPracownika, Zawód lub IdPracownika, Wykształcenie zależność Zawód, Wykształcenie Stawka jest funkcjonalna i nietrywialna a Zawód, Wykształcenie nie jest zbiorem identyfikującym

27 Forma normalna Boyce-Codda IdStudentaSeminariumOpiekun 1marketingKowalski 1kadryKozłowski 2kadryJanowski 3marketingKowalski 4informatykaMacioł ponieważ opiekun może mieć tylko jedno seminarium to kluczem w relacji jest podzbiór IdStudenta, Seminarium lub IdStudenta, Opiekun zależność Opiekun Seminarium jest funkcjonalna i nietrywialna a Opiekun nie jest zbiorem identyfikującym

28 Czwarta forma normalna Relacja jest w czwartej formie normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w trzeciej postaci normalnej i nie zawiera wielowartościowej zależności atrybutów

29 Więzi Więź (ang. relationship) to powiązanie pomiędzy parą tabel. Istnieje ona wtedy, gdy dwie tabele są połączone przez klucz podstawowy i klucz obcy. Każda więź jest opisywana przez typ więzi istniejący między dwoma tabelami, typ uczestnictwa oraz stopień uczestnictwa tych tabel

30 Typy więzi jeden-do-jednego (jeżeli pojedynczemu rekordowi z pierwszej tabeli przyporządkowany jest najwyżej jeden rekord z drugiej tabeli i na odwrót)

31 Więź jeden-do-jednego

32 Typy więzi jeden-do-wielu (jeżeli pojedynczemu rekordowi z pierwszej tabeli może odpowiadać jeden lub więcej rekordów z drugiej, ale pojedynczemu rekordowi z drugiej tabeli odpowiada najwyżej jeden rekord z tabeli pierwszej)

33 Więź jeden-do-wielu

34 Więzi identyfikujące Klucz obcy, który jest składnikiem złożonego klucza głównego w relacji zależnej określany jest mianem klucza obcego głównego (Primary Foreign Key) a tak zbudowana więź więziom identyfikującą

35 Więź jeden-do-wielu (identyfikująca)

36 Obcy klucz główny (IdPracownika) RokMiesiacIdPracownikaLiczbaGodzin 2005011160 2005012150 2005021140 2005022160 Taki wiersz nie może się pojawić 2005011140

37 Więź wiele-do-wielu (dane) IdAgregatuAgregatDataIdPracownikaNazwiskoGodziny 1Piła10.03.051Kowalski4 1Piła10.03.052Lis4 2Tokarka10.03.051Kowalski4 2Tokarka10.03.053Kot8 1Piła11.03.051Kowalski8 2Tokarka11.03.053Kot2 2Tokarka11.03.052Lis6

38 Więź wiele-do-wielu Na jednym agregacie mogą pracować różni pracownicy, np. na agregacie Piła 10. marca pracowało dwóch pracowników Jeden pracownik może pracować na wielu agregatach, np. Kowalski pracował 10. marca na Pile i Tokarce)

39 Więź wiele-do-wielu

40 Więź wiele-do-wielu (po rekonstrukcji) IdAgregatuDataIdPracownikaGodziny 110.03.0514 1 24 2 14 2 38 111.03.0518 2 32 2 26

41 Typy uczestnictwa obowiązkowy (jeśli w pierwszej tabeli muszą znajdować się pewne rekordy zanim zaczniemy wprowadzać rekordy do tabeli drugiej) opcjonalny (jeśli wprowadzanie rekordów do tabeli drugiej nie wymaga istnienia żadnych rekordów w tabeli pierwszej). Stopień uczestnictwa określa minimalną i maksymalną liczbę rekordów w jednej tabeli, które można powiązać z pojedynczym rekordem w tabeli drugiej.

42 Opcjonalny typ uczestnictwa

43 Klucz sztuczny Klucz stworzony wyłącznie dla potrzeb więzi w celu zastąpienia złożonego klucza głównego

44 Klucz złożony...

45 ...zastąpiony kluczem sztucznym

46 Klucz złożony...

47 ...zastąpiony kluczem sztucznym

48 Klucz sztuczny Klucz sztuczny może być wykorzystany do kodowania atrybutów tekstowych (w niektórych przypadkach także liczbowych) o powtarzających się wartościach, dla których można utworzyć listę Użycie klucza sztucznego wymaga stworzenia dodatkowej tabeli (słownika) pozwalającego na rozkodowanie klucza

49 Przykłady normalizacji

50

51 Powtarzająca się grupa danych

52 Klucz w grupie

53 To nie jest pole elementarne

54 to też jest powtarzająca się grupa danych bo za miesiąc będzie tak:

55 brak dobrego kandydata na klucz grupy i dlatego wprowadzamy klucz sztuczny

56 wartość netto = liczba jednostek * cena kwota VAT = wartość netto * stawka wartość brutto = wartość netto + kwota Vat tego nie trzeba pamiętać

57 to też jest powtarzająca się grupa danych, bo tabela może wyglądać tak:

58 brak dobrego kandydata na klucz grupy i dlatego wprowadzamy klucz sztuczny i wykonujemy dekompozycję

59 to też jest powtarzająca się grupa danych, w której kluczem jest rodzaj usługi i dlatego trzeba tablicę zdekomponować:

60 to nie są powtarzające się grupy danych, ale powtarzające się dane, które warto przechowywać w słownikach:

61 można nie używać sztucznych kluczy ale należy wówczas zadbać o integralność poprzez zapewnienie kaskadowej aktualizacji: on update cascade on delete cascade

62

63

64 kluczem jest podzbiór: nr faktury, usługa, strefa czasowa, kierunek cena zależy funkcyjnie od podzbioru klucza: usługa, strefa czasowa, kierunek stawka VAT zależy funkcyjnie od podzbioru klucza: usługa

65 kluczem w prawej tabeli jest id usługi tabela nie jest w trzeciej postaci normalnej bo cena zależy funkcyjnie od zbioru: id usługi, strefa czasowa, kierunek

66 lewa tabela pozornie nie jest w trzeciej postaci normalnej ale zauważmy, że id rodzaju usługi, strefa czasowa i kierunek to też klucz

67

68

69

70

71

72

73

74

75


Pobierz ppt "Normalizacja. Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google