Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Macioł Bazy danych – model relacyjny Andrzej Macioł

Коpie: 1
Andrzej Macioł Bazy danych – model relacyjny – cz. 1 Andrzej Macioł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Macioł Bazy danych – model relacyjny Andrzej Macioł"— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Macioł Bazy danych – model relacyjny Andrzej Macioł

2 Modele danych Model konceptualny – spojrzenie na dane jako całość, model najbardziej stabilny, powinien on być podstawą, na której opierać się będzie przetwarzanie danych Model wewnętrzny, niskiego poziomu – opisuje sposób przechowywania danych w pamięci komputerów i przedstawia formaty rekordów czy ścieżki dostępu, modelami takimi są metody adresowania, struktury łańcuchowe i pierścieniowe

3 Andrzej Macioł Modele danych Modele użytkowe – stanowią podstawę do budowy systemu informatycznego: –hierarchiczny –sieciowy –relacyjny –obiektowy

4 Andrzej Macioł Model hierarchiczny Każdy element zwany rekordem może uczestniczyć w roli podrzędnej w co najwyżej jednym powiązaniu rekordów, w roli nadrzędnej w dowolnej liczbie powiązań Rekord podrzędny nie może istnieć bez rekordu nadrzędnego

5 Andrzej Macioł Więzi w modelu hierarchicznym KodPojazduNazwaTyp 1Accentkombi KodPojazduKodCzęściNazwaCzęści 11silnik V6 KodPojazduKodCzęściNazwaCzęści 12szkrzynia biegów

6 Andrzej Macioł Model sieciowy Każdy rekord może jednocześnie uczestniczyć w wielu powiązaniach rekordów Rekord taki może równocześnie i wielokrotnie wystąpić w roli nadrzędnej oraz w roli podrzędnej, powiązania realizowane są przez rekordy specjalne zwane łącznikami

7 Andrzej Macioł Więzi w modelu sieciowym KodPojazduNazwaTyp 1Accentkombi KodPojazduNazwaTyp 1Getzcupe KodPojazduKodCzęściNazwaCzęści 12szkrzynia biegów

8 Andrzej Macioł Modele obiektowy Wymaga istnienia trwałych obiektów, obiekty te pozostają zapisane w pamięci pomocniczej przed i po wykonaniu programów Obiekty mogą komunikować się bezpośrednio z użytkownikiem lub z innymi obiektami przez przesyłanie komunikatów, obiekty posiadają identyfikator, co umożliwia tworzenie powiązań między nimi Obiekt jest to abstrakcja czegoś w dziedzinie problemu, który odzwierciedla zdolność systemu do przechowywania informacji o tym lub interakcji z tym czymś

9 Andrzej Macioł Relacyjny model danych Relacyjny model danych jest obecnie najbardziej popularnym modelem używanym w systemach baz danych. Podstawą tego modelu stała się praca opublikowana przez E.F. Codda w 1970r. W pracy Relacyjny model logiczny dla dużych banków danych Codd zaprezentował założenia relacyjnego modelu baz danych, model ten oparł na teorii mnogości i rachunku predykatów pierwszego rzędu.

10 Andrzej Macioł Postulaty Codda 1.Postulat informacyjny – dane są reprezentowane jedynie poprzez wartości atrybutów w wierszach tabel, 2.Postulat dostępu – każda wartość w bazie danych jest dostępna poprzez podanie nazwy tabeli, atrybutu oraz wartości klucza podstawowego, 3.Postulat dotyczący wartości NULL – dostępna jest specjalna wartość NULL dla reprezentacji wartości nieokreślonej jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i podlegająca przetwarzaniu

11 Andrzej Macioł Postulaty Codda 4.Postulat dotyczący katalogu – wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka zapytań

12 Andrzej Macioł Postulaty Codda 5.Postulat języka danych – system musi dostarczać pełnego języka przetwarzania danych, który może być używany w trybie interaktywnym jak i w obrębie programów aplikacyjnych, obsługuje operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcjami,

13 Andrzej Macioł Postulaty Codda 6.Postulat modyfikowalności perspektyw – system musi umożliwiać modyfikowanie perspektyw, o ile jest ono (modyfikowanie) semantycznie realizowalne, 7.Postulat modyfikowalności danych – system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, musi obsługiwać operatory INSERT, UPDATE oraz DELETE, 8.Postulat fizycznej niezależności danych – zmiany fizycznej reprezentacji danych i organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje,

14 Andrzej Macioł Postulaty Codda 9.Postulat logicznej niezależności danych – zmiany wartości w tabelach nie wpływają na aplikacje, 10.Postulat niezależności więzów spójności – więzy spójności są definiowane w bazie i nie zależą od aplikacji,

15 Andrzej Macioł Postulaty Codda 11.Postulat niezależności dystrybucyjnej – działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji i dystrybucji bazy, 12.Postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu – operacje niskiego poziomu nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności.

16 Andrzej Macioł Podstawowe pojęcia Relacja jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego dziedzin A 1, A 2,..A n. Iloczyn kartezjański oznacza się następująco: A 1 A 2 A n Zawiera on n-tki (a 1, a 2,..a n ) nazywane krotkami takie, że a 1 A 1, a 2 A 2,... d n An

17 Andrzej Macioł Podstawowe pojęcia Niech A 1 = [a,b,c], A 2 =[x,y] Wtedy A 1 A 2 = {(a,x), (a,y), (b,x), (b,y), (c,x), (c,y)} Przykłady relacji, które są podzbiorami iloczynu kartezjańskiego A 1 A 2 : X = {(a,x), (b,x), (c,x)} Y = {(a,x), (a,y), (b,y)} Analogicznie jak dla iloczynu kartezjańskiego elementy relacji są nazywane krotkami

18 Andrzej Macioł Baza danych - relacja Rozważmy relację, której atrybutami są nazwisko, imię, wiek. Relację tę można zapisać następująco: PRAC, gdzie PRAC jest nazwą danej relacji. A oto trzy krotki relacji PRAC:.

19 Andrzej Macioł Zasady spełnione dla każdej relacji Każda relacja w bazie danych ma jednoznaczną nazwę, Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę w ramach jednej relacji, Wszystkie wartości w kolumnie muszą być tego samego typu,

20 Andrzej Macioł Zasady spełnione dla każdej relacji Porządek kolumn w relacji nie jest istotny, Każdy wiersz w relacji musi być różny, Porządek wierszy nie jest istotny, Każde pole leżące na przecięciu kolumny/wiersza w relacji powinno zawierać wartość atomową

21 Andrzej Macioł Schemat relacji Schematem relacji R o danych atrybutach A 1, A 2,…, A n takiej, że R D 1 D 2 … D n nazywamy ciąg (A 1, A 2,…, A n ). W celu jawnej specyfikacji schematu relacji R piszemy R(A 1, A 2,…, A n )

22 Andrzej Macioł Reprezentacja tablicowa relacji EA1A1 A2A2...AjAj AnAn e1e2...ei...eme1e2...ei...em d 1,1 d 2,1. d i,1. d m,1 d 1,2 d 2,2. d i,1. d m, d 1,j d 2,j. d i,j. d m,j D 1,n d 2,n. d i,n. d m,n

23 Andrzej Macioł Zbiór identyfikujący relacji zbiór atrybutów który jednoznacznie identyfikuje wszystkie krotki w relacji R w żadnej relacji o schemacie R nie mogą istnieć dwie krotki t 1 i t 2 takie, że t 1 [S]=t 2 [S]

24 Andrzej Macioł Zbiór identyfikujący relacji

25 Andrzej Macioł Klucz Minimalny zbiór identyfikujący Taki zbiór atrybutów relacji, których kombinacje wartości jednoznacznie identyfikują każdą krotkę tej relacji a żaden podzbiór tego zbioru nie posiada tej własności W kluczu nie może zawierać się wartość Null

26 Andrzej Macioł Klucz

27 Andrzej Macioł Klucz Klucz jest kluczem prostym, jeżeli powyżej opisany zbiór jest jednoelementowy - w przeciwnym razie mówimy o kluczu złożonym W ogólności, w relacji można wyróżnić wiele kluczy, które nazywamy kluczami potencjalnymi. Wybrany klucz spośród kluczy potencjalnych nazywamy kluczem głównym (Primary Key PK)

28 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna Atrybut B relacji R jest funkcjonalnie zależny od atrybutu A jeżeli dowolnej wartości a atrybutu A odpowiada nie więcej niż jedna wartość b atrybutu B

29 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna

30 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna Niech X i Y będą podzbiorami zbioru atrybutów relacji R X {A 1...A N }, Y {A 1...A N } podzbiór atrybutów Y zależy funkcyjnie od podzbioru atrybutów X, jeżeli nie jest możliwe, by relacja R zawierała dwie krotki mające składowe zgodne tzn. identyczne dla wszystkich atrybutów ze zbioru X i jednocześnie co najmniej jedną niezgodną składową dla atrybutów ze zbioru Y

31 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna

32 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna Zbiór atrybutów Y jest w pełni funkcjonalnie zależny od zbioru atrybutów X w schemacie R, jeżeli: i nie istnieje takie, że

33 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna Zbiór atrybutów Y jest częściowo funkcjonalnie zależny od zbioru atrybutów X w schemacie R, jeżeli: i istnieje takie, że

34 Andrzej Macioł Zależność częściowa i pełna

35 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna Niech X, Y i Z będą trzema rozłącznymi podzbiorami atrybutów danej relacji Z jest przechodnio funkcjonalnie zależny od X, jeśli Z jest funkcjonalnie zależny od Y i Y jest funkcjonalnie zależny od X natomiast X nie jest zależny od Y i Y nie jest zależny od Z

36 Andrzej Macioł Zależność przechodnia

37 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa Podzbiór atrybutów Y jest wielowartościowo funkcjonalnie zależny od podzbioru X w schemacie R, jeżeli dla dowolnej relacji r w schemacie R i dla dowolnej pary krotek t 1 i t 2 z relacji r istnieje taka para krotek że: s 1 [X]=s 2 [X]=t 1 [X]=t 2 [X] i s 1 [Y]= t 1 [Y] i s 1 [R-X-Y]=t 2 [R-X-Y] i s 2 [Y]= t 2 [Y] i s 2 [R-X-Y]=t 1 [R-X-Y]

38 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa krotkaNazwiskoImię dziecka Znajomość języków t1t1 KotAnianiemiecki t2t2 KotJaśangielski s1s1 KotAniaangielski s2s2 KotJaśniemiecki SłońOlaniemiecki SłońOlaangielski XYR-X-Y

39 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa t 1 [X]=t 2 [X]=s 1 [X]=s 2 [X]=(Kot) s 1 [Y]= t 1 [Y]=(Ania) i s 1 [R-X-Y]=t 2 [R-X-Y]=(angielski) i s 2 [Y]= t 2 [Y]=(Jaś) i s 2 [R-X-Y]=t 1 [R-X-Y]=(niemiecki)

40 Andrzej Macioł Dekompozycja schematu Schemat zastępujemy zbiorem (niekoniecznie rozłącznych) schematów relacji takich, że każdy schemat R i stanowi podzbiór zbioru atrybutów i

41 Andrzej Macioł Dekompozycja schematu W schemacie występuje połączeniowa zależność funkcjonalna wtedy i tylko wtedy gdy istnieje możliwość takiej dekompozycji relacji r na relacje r 1, r 2,..., r n, że można ją zrekonstruować przy pomocy operacji połączenia

42 Andrzej Macioł Dekompozycja schematu połączeniowa zależność funkcjonalna wynika z zależności atrybutów schematu R od klucza wtedy i tylko wtedy gdy w dowolnej sekwencji połączeń relacji składowych w celu rekonstrukcji relacji r operacja wykonywana jest względem zbioru identyfikującego schematu R

43 Andrzej Macioł Pierwsza postać normalna Jedynymi relacjami dozwolonymi w modelu relacyjnym są relacje spełniające następujący warunek: każda wartość w relacji, tj. każda wartość atrybutu w każdej krotce, jest wartością atomową (wartością nie rozkładalną) (lPN) oznacza, że tabela nie zawiera powtarzających się grup informacji, co znaczy, że każda kolumna jest wartością skalarną (atomową), a nie macierzą lub listą czy też czymkolwiek, co posiada własną strukturę

44 Andrzej Macioł Relacja nie znormalizowana PracownikJęzyki Jan Kowalskiangielski – słabo, niemiecki - dobrze Adam Kotrosyjski – bardzo dobrze

45 Andrzej Macioł Relacja nie znormalizowana PracownikZnajomość języków JęzykPoziom Jan Kowalskiangielskisłabo niemieckidobrze Adam Kotrosyjskibardzo dobrze

46 Andrzej Macioł Relacja nie znormalizowana Relację "przed normalizacją" zdefiniowano na dwóch dziedzinach: Pracownik i Znajomość Języków Elementami dziedziny Znajomość Języków są również relacje (zdefiniowane na dziedzinach Język i Poziom) Relacja jest z punktu widzenia definicji relacją dwuczłonową, ale nie wszystkie jej dziedziny są proste (dziedzina prosta to taka, której wszystkie elementy są atomowe)

47 Andrzej Macioł Relacja znormalizowana PracownikJęzykPoziom Jan Kowalskiangielskisłabo Jan Kowalskiniemieckidobrze Adam Kotrosyjskibardzo dobrze

48 Andrzej Macioł Relacja znormalizowana Relacja jest relacją trójczłonową, której wszystkie dziedziny są proste, jest więc znormalizowana Powodem tego jest uproszczenie struktury danych, które z kolei powoduje uproszczenie operatorów w subjęzyku danych Uproszczenia te nie ograniczają w niczym możliwości reprezentowania obiektów

49 Andrzej Macioł Relacja znormalizowana - nieporozumienia PracownikImię dzieckaData ur. dziecka KowalskiAnia Jaś KotPatrycja Filemon

50 Andrzej Macioł Relacja znormalizowana - nieporozumienia Praco- wnik Imię dziecka1 Data ur. dziecka1 Imię dziecka2 Data ur. dziecka2 Kowal- ski Ania Jaś KotPatrycja Filemon

51 Andrzej Macioł Pierwsza postać normalna PrzedmiotProwadzącyStudentOcena matematykaprof. LisJak Kot2,0 matematykaprof. LisEwa Osa3,0 matematykaprof. LisAdam Struś5,0

52 Andrzej Macioł Pierwsza postać normalna Powtarzająca się grupa danych to podzbiór relacji zawierający co najmniej dwa atrybuty, posiadająca własny klucz prosty, w którym istnieją powtarzające się krotki Powtarzanie się takich samych krotek wymuszone jest faktem, że mamy do czynienia z grupą dla której część atrybutów jest strukturą a nie wartością skalarną

53 Andrzej Macioł Pierwsza postać normalna PrzedmiotStudentOcena matematykaJak Kot2,0 matematykaEwa Osa3,0 matematykaAdam Struś5,0 PrzedmiotProwadzący matematykaprof. Lis

54 Andrzej Macioł Anomalie przy usuwaniu, wstawianiu i aktualizacji PracownikPESELKomórka organizacyjna StanowiskoZadania Jan Kowalski Dział Kadrkierownikkierowanie Jan Kowalski Dział Kadrkierowniknadzór Jan Kowalski Dział Kadrkierownikanalizy Adam Kot Dział Kadrreferentsprawozdania Adam Kot Dział Kadrreferentanalizy Ewa Lis Dział Kadrreferentsprawozdania Ewa Lis Dział Kadrreferentanalizy

55 Andrzej Macioł Anomalie przy usuwaniu, wstawianiu i aktualizacji Reorganizacja polegająca na likwidacji Działu Kadr spowoduje utratę informacji o wszystkich pracownikach działu Wprowadzając informację o nowym zadaniu dla referenta Działu Kadr musimy ją wprowadzić dla każdego pracownika na tym stanowisku (anomalia przy wstawianiu) Zmieniając nazwę działu na Dział Personalny musimy zaktualizować wszystkie rekordy (anomalia przy aktualizacji)

56 Andrzej Macioł Druga postać normalna Relacja jest w drugiej postaci normalnej, jeśli każdy atrybut tej relacji nie wchodzący w skład żadnego klucza potencjalnego jest w pełni funkcyjnie zależny wyłącznie od wszystkich podrelacji klucza głównego

57 Andrzej Macioł Ta relacja nie jest w drugiej postaci normalnej PracownikPESELKomórka organizacyjna StanowiskoZadania Jan Kowalski Dział Kadrkierownikkierowanie Jan Kowalski Dział Kadrkierowniknadzór Jan Kowalski Dział Kadrkierownikanalizy Adam Kot Dział Kadrreferentsprawozdania Adam Kot Dział Kadrreferentanalizy Ewa Lis Dział Kadrreferentsprawozdania Ewa Lis Dział Kadrreferentanalizy

58 Andrzej Macioł Ta relacja nie jest w drugiej postaci normalnej bo: kluczem w relacji jest podzbiór atrybutów PESEL i Zadania bo powtórzenie krotki o dwóch identycznych wartościach tych atrybutów wskazywałoby na powtórne przydzielenie tego samego zadania tej samej osobie atrybut Pracownik zależy funkcjonalnie od atrybutu PESEL a nie zależy od atrybutu Zadania (mogą się powtórzyć te same zadania przydzielone różnym pracownikom)

59 Andrzej Macioł PracownikPESEL Jan Kowalski Adam Kot Ewa Lis Komórka organizacyjnaStanowiskoZadania Dział Kadrkierownikkierowanie Dział Kadrkierowniknadzór Dział Kadrkierownikanalizy Dział Kadrreferentsprawozdania Dział Kadrreferentanalizy PESELKomórka organizacyjnaStanowisko Dział Kadrkierownik Dział Kadrreferent Dział Kadrreferent

60 Andrzej Macioł Trzecia postać normalna Relacja jest w trzeciej postaci normalnej, jeśli: –jest w drugiej postaci normalnej –żaden atrybut nie będący kluczem nie jest funkcjonalnie związany z żadnym innym atrybutem nie będącym również kluczem

61 Andrzej Macioł Ta relacja nie jest w trzeciej postaci normalnej PracownikPESELKodPocztowyMiejscowośćWojewództwo Jan Kowalski Bolechowicemałopolskie Adam Kot Krakówmałopolskie Ewa Lis Bolechowicemałopolskie

62 Andrzej Macioł Zależność funkcjonalna przechodnia Niech X, Y i Z będą trzema rozłącznymi podzbiorami atrybutów danej relacji Z jest przechodnio funkcjonalnie zależny od X, jeśli Z jest funkcjonalnie zależny od Y i Y jest funkcjonalnie zależny od X natomiast X nie jest zależny od Y i Y nie jest zależny od Z

63 Andrzej Macioł Forma normalna Boyce-Codda Jest uzupełnieniem trzeciej postaci normalnej i jest niezbędna w przypadku gdy atrybuty będące kandydatami na klucze są: –wielokrotne, –złożone, –nakładające się na siebie

64 Andrzej Macioł Forma normalna Boycea-Codda Relacja jest w postaci Boyce-Codda jeżeli dla każdej nietrywialnej zależności między podzbiorami relacji zbiór będący wyznacznikiem jest zbiorem identyfikującym tej relacji Zależność X Y jest trywialna jeżeli Y jest podzbiorem X Definicja BCNF zastępuje definicje, pierwszej, drugiej i trzeciej formy normalnej dodatkowo je poszerzając

65 Andrzej Macioł Forma normalna Boyce-Codda IdPracownikaZawódWykształcenieStawka 1ślusarzpodstawowe5,20 1tokarzzawodowe5,30 2ślusarzzawodowe5,50 3tokarzzawodowe5,30 4ślusarzpodstawowe5,20 kluczem w relacji jest podzbiór IdPracownika, Zawód zależność Zawód, Wykształcenie Stawka jest funkcjonalna i nietrywialna a Zawód, Wykształcenie nie jest zbiorem identyfikującym

66 Andrzej Macioł Forma normalna Boyce-Codda IdStudentaSeminariumOpiekun 1marketingKowalski 1kadryKozłowski 2kadryJanowski 3marketingKowalski 4informatykaMacioł ponieważ opiekun może mieć tylko jedno seminarium to kluczem w relacji jest podzbiór IdStudenta, Seminarium lub IdStudenta, Opiekun zależność Opiekun Seminarium jest funkcjonalna i nietrywialna a Opiekun nie jest zbiorem identyfikującym

67 Andrzej Macioł Czwarta forma normalna Relacja jest w czwartej formie normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w trzeciej postaci normalnej i nie zawiera wielowartościowej zależności atrybutów

68 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa Podzbiór atrybutów Y jest wielowartościowo funkcjonalnie zależny od podzbioru X w schemacie R, jeżeli dla dowolnej relacji r w schemacie R i dla dowolnej pary krotek t 1 i t 2 z relacji r istnieje taka para krotek że: s 1 [X]=s 2 [X]=t 1 [X]=t 2 [X] i s 1 [Y]= t 1 [Y] i s 1 [R-X-Y]=t 2 [R-X-Y] i s 2 [Y]= t 2 [Y] i s 2 [R-X-Y]=t 1 [R-X-Y]

69 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa krotkaNazwiskoImię dziecka Znajomość języków t1t1 KotAnianiemiecki t2t2 KotJaśangielski s1s1 KotAniaangielski s2s2 KotJaśniemiecki SłońOlaniemiecki SłońOlaangielski XYR-X-Y

70 Andrzej Macioł Zależność wielowartościowa t 1 [X]=t 2 [X]=s 1 [X]=s 2 [X]=(Kot) s 1 [Y]= t 1 [Y]=(Ania) i s 1 [R-X-Y]=t 2 [R-X-Y]=(angielski) i s 2 [Y]= t 2 [Y]=(Jaś) i s 2 [R-X-Y]=t 1 [R-X-Y]=(niemiecki)

71 Andrzej Macioł Więzi Więź (ang. relationship) to powiązanie pomiędzy parą tabel. Istnieje ona wtedy, gdy dwie tabele są połączone przez klucz podstawowy i klucz obcy. Każda więź jest opisywana przez typ więzi istniejący między dwoma tabelami, typ uczestnictwa oraz stopień uczestnictwa tych tabel

72 Andrzej Macioł Typy więzi jeden-do-jednego (jeżeli pojedynczemu rekordowi z pierwszej tabeli przyporządkowany jest najwyżej jeden rekord z drugiej tabeli i na odwrót)

73 Andrzej Macioł Więź jeden-do-jednego

74 Andrzej Macioł Typy więzi jeden-do-wielu (jeżeli pojedynczemu rekordowi z pierwszej tabeli może odpowiadać jeden lub więcej rekordów z drugiej, ale pojedynczemu rekordowi z drugiej tabeli odpowiada najwyżej jeden rekord z tabeli pierwszej)

75 Andrzej Macioł Więź jeden-do-wielu

76 Andrzej Macioł Więzi identyfikujące Klucz obcy, który jest składnikiem złożonego klucza głównego w relacji zależnej określany jest mianem klucza obcego głównego (Primary Foreign Key) a tak zbudowana więź więziom identyfikującą

77 Andrzej Macioł Więź jeden-do-wielu (identyfikująca)

78 Andrzej Macioł Obcy klucz główny (IdPracownika) RokMiesiacIdPracownikaLiczbaGodzin Taki wiersz nie może się pojawić

79 Andrzej Macioł Więź wiele-do-wielu (dane) IdAgregatuAgregatDataIdPracownikaNazwiskoGodziny 1Piła Kowalski4 1Piła Lis4 2Tokarka Kowalski4 2Tokarka Kot8 1Piła Kowalski8 2Tokarka Kot2 2Tokarka Lis6

80 Andrzej Macioł Więź wiele-do-wielu Na jednym agregacie mogą pracować różni pracownicy, np. na agregacie Piła 10. marca pracowało dwóch pracowników Jeden pracownik może pracować na wielu agregatach, np. Kowalski pracował 10. marca na Pile i Tokarce)

81 Andrzej Macioł Więź wiele-do-wielu

82 Andrzej Macioł Więź wiele-do-wielu (po rekonstrukcji) IdAgregatuDataIdPracownikaGodziny

83 Andrzej Macioł Typy uczestnictwa obowiązkowy (jeśli w pierwszej tabeli muszą znajdować się pewne rekordy zanim zaczniemy wprowadzać rekordy do tabeli drugiej) opcjonalny (jeśli wprowadzanie rekordów do tabeli drugiej nie wymaga istnienia żadnych rekordów w tabeli pierwszej). Stopień uczestnictwa określa minimalną i maksymalną liczbę rekordów w jednej tabeli, które można powiązać z pojedynczym rekordem w tabeli drugiej.

84 Andrzej Macioł Opcjonalny typ uczestnictwa

85 Andrzej Macioł Klucz sztuczny Klucz stworzony wyłącznie dla potrzeb więzi w celu zastąpienia złożonego klucza głównego

86 Andrzej Macioł Klucz złożony...

87 Andrzej Macioł...zastąpiony kluczem sztucznym

88 Andrzej Macioł Klucz złożony...

89 Andrzej Macioł...zastąpiony kluczem sztucznym

90 Andrzej Macioł Klucz sztuczny Klucz sztuczny może być wykorzystany do kodowania atrybutów tekstowych (w niektórych przypadkach także liczbowych) o powtarzających się wartościach, dla których można utworzyć listę Użycie klucza sztucznego wymaga stworzenia dodatkowej tabeli (słownika) pozwalającego na rozkodowanie klucza


Pobierz ppt "Andrzej Macioł Bazy danych – model relacyjny Andrzej Macioł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google