Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym są PRAWA CZŁOWIEKA? mł. insp. Piotr Knut

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym są PRAWA CZŁOWIEKA? mł. insp. Piotr Knut"— Zapis prezentacji:

1 Czym są PRAWA CZŁOWIEKA? mł. insp. Piotr Knut

2 Prawa ucznia/dziecka, a nauczyciel (płaszczyzny wzajemnych powiązań)
Nauczyciel może i powinien aktywnie chronić prawa i wolności ucznia/dziecka Nauczyciel w trakcie swych działań edukacyjnych powinien przestrzegać prawa i wolności ucznia/dziecka Nauczyciel powinien być traktowany jako podmiot praw i wolności oraz podlegać szczególnej ochronie Zdrowe relacje

3 Istota praw człowieka CZŁOWIEK PAŃSTWO UPRAWNIENIA OBOWIĄZKI

4 Demokracja, a prawa człowieka
Demokracja Prawa człowieka PRAWA Interesy Interesy większości mniejszości CZŁOWIEKA

5 Praktyczne relacje pomiędzy władzą, a ludźmi
WŁADZA LUDZIE SŁUŻBA ROSZCZENIA

6 Relacje pomiędzy władzą, a ludźmi w ujęciu historycznym
LUDZIE WŁADZA władza ludzie LUDZIE WŁADZA

7 Cechy praw człowieka - ICH ŹRÓDŁEM JEST GODNOŚĆ - UNIWERSALNE
- OGRANICZONE - PIERWOTNE - NIEZBYWALNE - JEDNOKIERUNKOWE - WSPÓŁZALEŻNE - INDYWIDUALNE

8 Cechy praw człowieka Ich źródłem jest GODNOŚĆ

9 GODNOŚĆ OSOBOWA OSOBISTA Źródło praw człowieka

10 Cechy praw człowieka UNIWERSALIZM

11 Cechy praw człowieka SĄ OGRANICZONE

12 Warunki ograniczania praw człowieka
- Ze względu na konkretne cele - Jedynie ustawą - Jedynie najmniejsze ograniczenie wystarczające dla ochrony dobra, z którym realizacja prawa znalazła się w kolizji - Forma ograniczenia musi być dopuszczalna w demokratycznym społeczeństwie wolnych ludzi - ograniczenia muszą być pod kontrolą władzy sądowniczej

13 Okoliczności uzasadniające ograniczanie praw człowieka
- Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, - Ochrona porządku i zapobieganie przestępstwom, - Ochrona zdrowia i moralności, - Ochrona praw i wolności innych osób

14 Cechy praw człowieka SĄ PIERWOTNE

15 Pierwotny charakter praw człowieka
- przynależne są człowiekowi od momentu jego zaistnienia - ich roszczenia nie trzeba niczym uzasadniać - stanowią one podstawę do kształtowania systemu prawa wewnętrznego w państwie demokratycznym

16 Cechy praw człowieka NIEZBYWALNOŚĆ

17 Cechy praw człowieka JEDNOKIERUNKOWOŚĆ

18 Cechy praw człowieka WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

19 Cechy praw człowieka INDYWIDUALNOŚĆ

20 Katalog praw człowieka (kryterium aktywności państwa)
PRAWA CZŁOWIEKA PRAWA WOLNOŚCI (prawa pozytywne) (prawa negatywne)

21 Katalog praw człowieka (kryterium zakresu praw człowieka)
PRAWA CZŁOWIEKA Prawa Prawa materialne proceduralne

22 Katalog praw człowieka (kryterium historyczno – funkcjonalne)
PRAWA CZŁOWIEKA I GENERACJI II GENERACJI III GENERACJI wolność osobiste polityczne społeczno – równość ekonomiczne braterstwo i gospodarcze

23 Systemy ochrony praw człowieka
MIĘDZYNARODOWE uniwersalny regionalny KRAJOWE organy wymiaru sprawiedliwości organy kontroli przestrzegania prawa inne organy państwowe organizacje pozarządowe

24 Uniwersalny system ochrony praw człowieka (dokumenty podstawowe)
Karta Narodów Zjednoczonych (zasada poszanowania praw człowieka) – podpisana , weszła w życie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (jedynie rezolucja, a nie umowa międzynarodowa, pierwszy katalog praw) Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka - Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (mają rangę umowy międzynarodowej) uchwalone , weszły w życie , Polska ratyfikowała

25 Uniwersalny system ochrony praw człowieka (przykłady umów szczegółowych)
- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej ( ) Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu ( ) Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa ( ) Konwencja przeciwko torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu ( ) Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet ( ) Konwencja praw dziecka ( ) Konwencja dotycząca statusu uchodźców ( )

26 Europejski system ochrony praw człowieka (dokumenty podstawowe)
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (uzupełniana protokołami) uchwalona , weszła w życie , Polska stroną od , obowiązuje od , Europejska Karta Społeczna, Europejska Karta Społeczna, zrewidowana

27 Europejski system ochrony praw człowieka (przykłady umów szczegółowych)
Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu ( ) Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych ( ) Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych ( ) Konwencja o ochronie praw człowieka i godności osoby ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (4.o4.97)

28 Skarga przed Trybunałem Praw Człowieka
Skarga indywidualna Skarga międzypaństwowa EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA wiążący wyrok Komitet Ministrów Rady Europy (nadzór nad wykonaniem orzeczenia)

29 Schemat postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Kancelaria (rejestracja) Izba (wyznacza trzyosobowy komitet) Komitet (bada przesłanki dopuszczalności) Izba / Wielka Izba (próby polubownego załatwienia sprawy, dalej faza pisemna, i ustna oraz wyrok) Komitet Ministrów (nadzoruje wykonanie wyroku)

30 Przesłanki dopuszczalności skargi
Należy wyczerpać wszystkie środki odwoławcze przewidziane w prawie wewnętrznym danego państwa Skarga musi być złożona w terminie do 6 miesięcy od dnia ostatecznej decyzji krajowej Skarga nie może być anonimowa Skarga nie może być rozpatrywana przez inną instytucję międzynarodową Skarga nie może stanowić tzw. nadużycia prawa do skargi (gdy dotyczy np. celów politycznych) Skarga nie może być bezzasadna (musi dotoczyć praw zawartych w EKPCz)

31 SKARGA Prezes Trybunału
Skarga Konstytucyjna SKARGA Prezes Trybunału Konstytucyjnego Usunięcie Sędzia Trybunału Odmowa nadania braków Konstytucyjnego skardze dalszego (7 dni) (wstępne rozpoznanie) biegu ROZPRAWA trzech sędziów Trybunału WYROK Konstytucyjnego (rozpoznanie zażalenia)

32 W uszanowaniu Państwa praw i wolności - Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czym są PRAWA CZŁOWIEKA? mł. insp. Piotr Knut"

Podobne prezentacje


Reklamy Google