Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 1 EU 6th Framework Programme Participation of Surface Transport Partners Bogdan Godziejewski EU 6 Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 1 EU 6th Framework Programme Participation of Surface Transport Partners Bogdan Godziejewski EU 6 Program."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 1 EU 6th Framework Programme Participation of Surface Transport Partners Bogdan Godziejewski EU 6 Program Ramowy Udział Partnerów Transportu Powierzchniowego

2 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 2 Krótko o sobie Strategic Adviser at Holland Railconsult - responsible for international co-operation and R&D within the largest Dutch engineering / consultancy company for rail-bounded transport - started at CNTK in Warsaw and since 1991 in The Netherlands - managing European railway research projects - continuous education process (George Washington University, University of Rochester, University of Nyenrode) - active participation in the FP 5 programme, preparing companys strategy for FP 6 activities Strategic Adviser w Holland Railconsult - odpowiedzialny za współpracę międzynarodową oraz rozwój i badania w największej holenderskiej firmie inżyniersko-konsultingowej dla transportu szynowego - początki w CNTK w Warszawie, od 1991 roku w Holandii - zarządzanie europejskimi projektami badawczymi dla kolei - studia i kursy podyplomowe (George Washington University, University of Rochester, University of Nyenrode) - aktywne uczestnictwo w 5 PR, przygotowuje strategię firmy w odniesieniu do zadań 6 PR Bogdan Godziejewski

3 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 3 Contents of the presentation - FP 6 - a challenge for candidate countries and others - structured approach to enter the FP 6 sustainable surface transport programme - example of an integrated Dutch engineering / consultancy company - approach towards new instruments (IP and NoE) - the way forwards - 6PR - wyzwanie dla krajów kandydujących, lecz także dla innych - podejście strukturalne do harmonijnego rozwoju transportu powierzchniowego w 6PR - przykład zintegrowanej firmy holenderskiej projektowo-konsultingowej - podejście do nowych instrumentów (IP - projekty zintegrowane i NoE - sieci doskonałości) - kolejne kroki Bogdan Godziejewski

4 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 4 FP6 sustainable surface transport programme - a challenge for the candidate countries and others Before deciding to participate: –define your values, which you want to offer in a partnership without putting in danger your competitive position –define your objective, when participating in the FP 6 –check your objectives with the programme call and the objectives of lobbying groups Existing partnerships - how to get in? Be a leader or be a follower - what will be your role? Zanim zdecydujesz się na uczestnictwo: –zdefiniuj swoje umiejętności, które chcesz zaoferować w ramach PR 6 bez narażania własnej pozycji względem konkurencji –zdefiniuj swoje cele, w ramach uczestnictwa w PR 6 –sprawdź swoje cele na zgodność z zadaniami programu i celami grup lobbystycznych Istniejące sieci partnerskie - jak w nich zaistnieć? Być liderem czy uczestnikiem - jaka będzie twoja rola? Bogdan Godziejewski

5 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 5 Structured approach to enter the FP6 sustainable surface transport programme know the context - EU working programme for transport –programme composed by DG TREN and DG Research with two directions and four main objectives know the complexity - EU background documents –new instruments (IP, NoE) are characterised by requirement for critical mass know the focus - strategic documents of lobbying groups (e.g. ERRAC) already exist know the constrains - budget, evaluation criteria, competition poznaj treść - bazując na programie roboczym dla PR 6 –dla priorytetu 6.2 wspólne opracowanie DG TREN i DG Research wymienia dwa kierunki strategiczne i cztery zadania poznaj stopień złożoności - dokumentacja EU –nowe instrumenty (IP, NoE) charakteryzują się wymaganą masą krytyczną poznaj zorientowanie - dokumenty startegii grup lobbystycznych są dostępne (n.p. ERRAC) poznaj ograniczenia - budżet, kryteria ewaluacji, konkurencja Bogdan Godziejewski

6 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 6 integrated knowledge environment offers a competitive position on the market proper knowledge management own R&D budget used for a strategic positioning calls of the framework research programmes as creativity stimulators and international network enhancers zintegrowane środowisko wiedzy oferuje konkurencyjną pozycję na rynku właściwe zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników własny budżet badawczo-rozwojowy jako tool do uzyskania pozycji strategicznej konkursy programów ramowych jako bodźce stymulujące kreatywność i jako środek do rozszerzenia kontaktów międzynarodowych Example of a integrated engineering company Holland Railconsult Bogdan Godziejewski

7 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 7 Example of a integrated engineering company Holland Railconsult 1650 employees, 130 mln Euro yearly turnover, managing complex project of value above 4,5 bln Euro, own R&D budget 1650 pracowników, 130 mln Euro roczny obrót, zarządzanie złożonymi projektami o wartości ponad 4,5 mld Euro, własny budżet badawczo- rozwojowy Bogdan Godziejewski

8 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 8 How we do it? Approach towards FP 6: Analysis of the work programme for the priority 6.2 - sustainable surface transport selection of the items dealing with the rail-bounded infrastructure, urban transport, multimodal transport, ITS, safety and mobility participation in the EoI phase as a method of learning existing networks and their objectives - overview of all EOIs is now available at the CORDIS website discussion with selected partners about strategic orientation towards new instruments Podejście do PR6: Analiza programu roboczego dla priorytetu 6.2 - harmonijny rozwój transportu powierzchniowego, sprawdzenie zgodności z celami ERRAC selekcja zadań obejmujących zagadnienia infrastruktury transportu szynoweg, transportu miejskiego, transportu multimodalnego, ITS, bezpieczeństwa i mobilności uczestnictwo w fazie EoI jako metoda poznania istniejących sieci i ich celów - przegląd wszystkich EOI jest teraz dostępny na stronie internetowej CORDIS dyskusja z wybranymi partnerami odnośnie strategicznego podejścia do nowych elementów Bogdan Godziejewski

9 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 9 Integrated projects Holland Railconsult was active in the EoI phase, inviting also companies from Poland (CNTK) and Czech Republic (VUZ) to participate: Holland Railconsult była aktywna w fazie EoI, zapraszając do udziału firmy z Polski (CNTK) i Republiki Czeskiej (VUZ): – IN 2 PROMORAIL - Integrated Mobility for Rail Transportation in Europe –FASTER – Facilities for Accelerated Service Testing and Execution for Railways –GUARDIAN READI Reliable and Safe Distribution (of goods, people, energy and water) –SUSRAIL - Towards a sustainable railway system in Europe –CIRCA – Electrical Compatibility and Interoperability – Improving Railway Competitiveness and Efficiency Bogdan Godziejewski

10 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 10 Networks of excellence Holland Railconsult was active in the EoI phase, inviting also companies from Poland (CNTK) and Czech Republic (VUZ) to participate: Holland Railconsult była aktywna w fazie EoI, zapraszając do udziału firmy z Polski (CNTK) i Republiki Czeskiej (VUZ): –SAGES – Safety and security in guided transport systems –EURANETEX – Network of excellence in European rail research –UNDERGROUND – Underground Transport and Facilities Bogdan Godziejewski

11 Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 11 Sustainable Surface Transport Calls the way forward Define your strengths and know-how that you want to enhance, share or obtain Define your objectives and your role inside FP6 - dont forget the critical mass approach Check the background documentation of EU (via KOWI, NPK, CORDIS, etc) Fill the gaps - main issues are usually covered by big players Be active in searching for partners Be creative - but check your ideas with Brussels Zdefiniuj swoje zalety i wiedzę, które chcesz wzmacniać, dzielić z innymi lub zdobyć Zdefiniuj swoje cele i rolę w ramach PR 6 - nie zapominaj o masie krytycznej Sprawdź i poznaj dostępną dokumentację EU (poprzez KOWI, NPK, CORDIS, etc) Wypełniaj luki - główne zadania są zwykle domeną dużych firm Bądź aktywny w poszukiwaniu partnerów Bądź kreatywny - ale sprawdź swoje pomysły w Brukseli Bogdan Godziejewski


Pobierz ppt "Warszawa, 25-26 listopada 2002 Workshop 25/9/2002 1 EU 6th Framework Programme Participation of Surface Transport Partners Bogdan Godziejewski EU 6 Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google