Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od pomysłu do projektu – doświadczenia koordynatora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od pomysłu do projektu – doświadczenia koordynatora"— Zapis prezentacji:

1 Od pomysłu do projektu – doświadczenia koordynatora
Od pomysłu do projektu – doświadczenia koordynatora. Prezentacja projektu REG CON Aleksandra Oleksik Dominika Stelmachowicz-Pawyza ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Dzień Informacyjny 7PR Regiony Wiedzy i Potencjał Badawczy Warszawa, 5 luty 2008 r.

2 Doświadczenia firmy ASM w realizacji projektów
finansowanych z funduszy UE początek w 2002 r. pierwszy projekt – koniec 2003 r. (V Program Ramowy) zrealizowane projekty projekty aktualnie realizowane

3 Możliwości udziału w projekcie
Jako pomysłodawca / koordynator projektu Jako partner zaproszony do przygotowywanego projektu

4 Etapy realizacji projektu
1. Pomysł 2. Konsorcjum 3. Wniosek 4. Negocjacje 5. Umowa 6. Start

5 1. Pomysł Mamy pomysł  szukamy konkursu – mało skuteczne
Przeglądamy konkursy KE i szukamy tematu dla siebie Konsultacje z KPK – czy nasz pomysł jest zgodny z tematem konkursu i oczekiwaniami KE? Nasze rady: Pierwsza przygoda z PR?  poszukajmy możliwości dołączenia do projektu jako partner Pierwszy projekt koordynowany?  wybierzmy projekt mały (niski budżet, małe konsorcjum, np. CA, SA)

6

7

8

9 2. Konsorcjum dlaczego potrzebujemy konsorcjum?
kogo potrzebujemy w projekcie? gdzie szukać? własne kontakty strona KPK Cordis Europejskie Platformy Technologiczne spotkania brokerskie wydawnictwa naukowe, prasa branżowa idealny partner? profesjonalista posiadający doświadczenie w danym obszarze komplementarność działań posiadający możliwości wykorzystania rezultatów projektu (end user) wymiar europejski (polecany udział nowych partnerów z krajów członkowskich, krajów kandydujących oraz państw Trzeciego Świata)

10

11

12 Jakie będzie nasze konsorcjum?

13 3. Wniosek część merytoryczna (piszemy sami lub wspólnie z partnerami)
część „techniczna” – opis konsorcjum, podział zadań (uważamy na szczegółowość opisu!), system zarządzania projektem, budżet, itp. dobry wniosek musi: być zgodny z WP i spełniający określone w nim kryteria być przygotowany zgodnie z wytycznymi KE mieć wyróżnione najważniejsze elementy być napisany jasnym, poprawnym językiem być zrozumiały również dla osób nie będących ekspertami w danej dziedzinie

14 3. Wniosek Dokumenty polecane przy pisaniu wniosku FP7 Factsheets
Work Programme – opis „gry” Guide for Applicants – zasady „gry” Proposals from Evaluation Point of View – „sędziowie”

15

16 4. Negocjacje Po co? wyjaśniamy wątpliwości KE/nasze
najczęściej negocjujemy budżet ustalamy początek realizacji projektu ustalamy finansowanie i transze, zasady raportowania, itp. ustalamy kolejne kroki Jak się przygotować? odnieść się do ocen ekspertów oceniających wniosek przygotować żądane dokumenty zapoznać się z dokumentami wspierającymi Pytania podczas negocjacji?

17 4. Negocjacje Pomocne dokumenty (dostępne na Negotiation Guidance notes Template for Description of Work Model Grant Agreement and annexes Guide to Financial Issues relating to FP7 indirect actions Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants Checklist for a Consortium Agreement for FP7 projects Guides to Intellectual Property Rules for FP7

18 5. Umowa Grant Agreement Consortium Agreement Description of Work

19 6. Start Start… Start? Start!!!

20 PREZENTACJA PROJEKTU REG CON „Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca” Dzień Informacyjny 7PR Regiony Wiedzy i Potencjał Badawczy Warszawa, 5 luty 2008 r.

21 REG CON to dwuletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach:
7. PROGRAMU RAMOWEGO Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ) Programu: CAPACITIES – Zdolności Badawcze Obszar tematyczny: REGIONY WIEDZY • Czas trwania projektu: – • Całkowity koszt projektu: ,20 EUR w tym EUR dofinansowanie

22 REG CON jako przykład projektu realizowanego w ramach obszaru tematycznego „REGIONY WIEDZY”
Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, a w szczególności wspierania tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research driven clusters) Analiza Plan działania Implementacja Inicjowanie powstawania nowych klastrów i promowanie systemu wymiany informacji

23 Idea projektu Przewodnią ideą projektu REG CON jest rozwinięcie koncepcji tworzenia klastrów „clustering”, wśród regionów europejskich, opartej na Badaniach i Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na budownictwo Sektor budowlany: Dynamiczny wzrost, Duże zatrudnienie (ok. 7% udziału w ogólnym zatrudnieniu w EU-15; rok 2003) Źródło: Ale… Konserwatywny, mało podatny na wprowadzanie innowacji.

24 Koncepcja projektu Projekt zakłada również:
Rozpowszechnianie dobrych praktyk, głównie za pomocą studiów przypadku, Wyraźną koncentrację na innowacyjności, Mechanizm transferu dobrych praktyk (mentoring), Trwałość wypracowanych struktur i rozwiązań po zakończeniu projektu poprzez wykorzystanie innych źródeł finansowania i szans inwestycyjnych.

25 Cele projektu Cel 1. Wypracowanie metodologii tworzenia klastrów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnej i doświadczeń unijnych w tym zakresie, Cel 2. Stworzenie klastra budowlanego opartego na Badaniach i Rozwoju, Cel 3. Mentoring, tj. stworzenie modelu efektywnego transferu wiedzy pomiędzy istniejącymi a potencjalnymi klastrami, Cel 4. Zagwarantowanie trwałości powstałych klastrów w oparciu o wypracowane powiązania z publicznymi i prywatnymi funduszami oraz stworzonej, efektywnej strukturze organizacyjnej.

26 Konsorcjum projektu www.regcon.org
Koordynator: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Polska) Partnerzy: Politechnika Łódzka (Polska) Agencja Rozwoju Regionalnego w Kleszczowie – „ARREKS” (Polska) Apintech Ltd. (Grecja) East Med Technology Transfer Unit - EMTTU (Grecja) Heraklion Chamber of Commerce and Industry (Grecja) Acciona Infraestructuras (Hiszpania) Fundacion Labein (Hiszpania) Basque Government (Hiszpania) Technical Research Centre of Finland - VTT (Finlandia) Väinö Korpinen Ltd (Finlandia) National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) (Finlandia) Construction Cluster of Slovenia (Słowenia) University of Ljubljana (Słowenia) National Center of Clusters and Technology Networks at the CCIS (Słowenia)

27 • Finlandia • Słowenia • Polska • Grecja • Hiszpania www.regcon.org
Doradztwo Rozwój MISTRZ UCZEŃ Odkrywanie potencjału Ewaluacja • Finlandia • Słowenia • Polska • Grecja • Hiszpania Inspiracja

28 Idea klastrów www.regcon.org
Finlandia – głównymi celami powstania fińskiego klastra budowlanego są: Osiągnięcie wysokiej jakości i funkcjonalności powstających obiektów, Wypracowanie wartości dodanej poprzez współpracę z klastrami nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT), Doskonalenie ekspertyz środowiskowych, Tworzenie rynku mieszkaniowego zorientowanego na użytkownika, Postrzeganie istniejącej funkcjonalnej infrastruktury jako czynnika warunkującego sukces. Słowenia – istniejący od 2004 roku Słoweński Klaster Budowlany powstał, jako organizacja mająca na celu inicjowanie i zacieśnianie współpracy w zakresie badań i implementacji nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi partnerami. Klaster mocno zaznaczył swoją obecność w Programach Ramowych Unii Europejskiej, koncentrując się na głównie na kwestiach innowacyjności w sektorze budowlanym.

29 Idea klastrów www.regcon.org
Polska – Pomysł stworzenia klastra budowlanego w centralnej Polsce opiera się na komasacji czynników mogących sprzyjać tego rodzaju inicjatywie, jak na przykład relatywnie dobra infrastruktura, dobry dostęp do surowców materiałów budowlanych, centralna lokalizacja, wysokie uprzemysłowienie i liczna w tym rejonie obecność firm zrzeszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Budownictwa (PPTB). Grecja (Kreta) – Kreteński klaster budowlany, dzięki prężnemu środowisku badawczo-akademickiemu oraz wysokim regionalnym wskaźnikom ekonomicznym (najwyższy w Grecji wskaźnik inwestycji prywatnych na mieszkańca) ma szansę stać się wiodącym czynnikiem rozwojowym, zrzeszającym zarówno stronę biznesową, władze lokalne jak i jednostki badawcze. Założeniem rozwoju klastra jest szczególna koncentracja na budownictwie turystycznym. Hiszpania (Kraj Basków) – Pomimo istnienia 14 różnych klastrów (m.in. wytwórców maszyn, telekomunikacyjnego, aeronautycznego, audiowizualnego, przemysłu środowiskowego), region nie doczekał się klastra poświęconego sektorowi budowlanemu. Bardziej skoordynowane działania wiodące do podniesienia absorpcji nowoczesnych technologii w tym sektorze (dzięki obecności licznych ośrodków rozwojowych) stanowią element regionalnej strategii rozwoju, dlatego też idea stworzenia klastra budowlanego ma szerokie poparcie władz lokalnych.

30 Pakiety zadaniowe PAKIET ZADANIOWY 1 - „Analiza środowiska, rozwój metodologii i pierwsze kontakty „z” i „wśród” regionalnych partnerów”, PAKIET ZADANIOWY 2 - „Wdrożenie metodologicznej struktury projektu nowych klastrów, zapewnienie stabilności klastrów”, PAKIET ZADANIOWY 3 – „Rozpowszechnianie. Regionalne oraz międzyregionalne działania promocyjne, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów w ramach projektu”, PAKIET ZADANIOWY 4 - „Zarządzanie projektem”.

31 Pakiet zadaniowy 1 www.regcon.org
„Analiza środowiska, rozwój metodologii i pierwsze kontakty „z” i „wśród” regionalnych/lokalnych partnerów” CEL: Dostarczenie analizy regionów, w których powstaną klastry LIDER PAKIETU : Fundacion Labein (ES) ZADANIA: opracowanie metodologii utworzenia innowacyjnych klastrów w sektorze budownictwie (analiza źródeł wtórnych dot. rozwoju klastrów), przeprowadzenie badań pierwotnych (w terenie) w celu poznania opinii lokalnych partnerów, analiza wyników z badań, sformułowanie wniosków i rekomendacji dla wypracowanej strategii wdrożenia klastrów i współpracy z lokalnymi partnerami, opracowanie kompletnej listy partnerów na poziomie lokalnym oraz ich wczesna mobilizacja (warsztaty komunikacyjne). REZULTATY: Metodologia utworzenia i rozwoju klastra w budownictwie 1.2. Surowe dane z badania ankietowego 1.3. Wnioski, rekomendacje oraz identyfikacja partnerów 1.4. Warsztaty komunikacyjne (3)

32 Pakiet zadaniowy 2 www.regcon.org
„Wdrożenie metodologicznej struktury projektu nowych klastrów, zapewnienie stabilności klastrów” CEL: Utworzenie 3 klastrów (Polska, Grecja, Hiszpania) LIDER PAKIETU : VTT Technical Research Centre of Finland (FI) ZADANIA: opracowanie planu działań dla trzech pilotażowych, lokalnych klastrów w sektorze budownictwa, opracowanie planu upowszechniania wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji projektu poza regiony pilotażowe oraz współpracy między 5 klastrami, stworzenie podstaw do powielania metodologii wypracowanej w ramach projektu na terenie Unii Europejskiej. REZULTATY: Plan działań dla Klastra nr. 1 - Polska 2.2. Plan Działań Dla Klastra Nr. 2 - Grecja 2.3. Plan Działań Dla Klastra Nr. 3 - Hiszpania 2.4. Wykorzystanie wygenerowanej w ramach projektu wiedzy

33 Pakiet zadaniowy 3 www.regcon.org
„Rozpowszechnianie. Regionalne oraz międzyregionalne działania promocyjne, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów w ramach projektu” CEL: Rozpowszechnianie idei projektu REG CON oraz jego celów i produktów na regionalnych oraz międzyregionalnych eventach LIDER PAKIETU: APINTECH Ltd. (GR) ZADANIA: przeprowadzenie trzech regionalnych oraz jednego międzyregionalnego warsztatu/konferencji (rozpowszechnianie idei działań klastrowych oraz promocja publikacji REG CON), opracowania oraz wydruk materiałów promocyjnych (strona internetowa projektu, ulotki etc.) oraz oraz informujących o rezultatach projektu (publikacja etc.). REZULTATY: Event i materiały promocyjne - Polska 3.2. Event i materiały promocyjne - Grecja 3.3. Event i materiały promocyjne - Hiszpania 3.4. Event i materiały promocyjne – konferencja międzynarodowa 3.5. Publikacja „R&D Driven Construction Clusters in Action” 3.6. Materiały promocyjne

34 „Zarządzanie projektem”
Pakiet zadaniowy 4 „Zarządzanie projektem” CEL: Koordynacja prac pomiędzy uczestniczącymi partnerami oraz z Komisją Europejską na poziomie administracyjnym oraz technicznym LIDER PAKIETU: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (PL) ZADANIA: zagwarantowanie efektownej realizacji zadań w ramach projektu oraz współdziałania partnerów uczestniczących w projekcie, zarządzanie administracyjne (opracowanie planu realizacji projektu, kontrola stanu realizacji poszczególnych zadań oraz celów projektu, kontakty z Komisją Europejską (Project Officer), dostarczanie na czas do KE raportów i rezultatów projektu etc.) zarządzanie techniczne (techniczna koordynacja projektu wraz z Liderami Pakietów Zadaniowych, formułowanie konkretnych politycznych inicjatyw, proponowanie technicznych rozwiązań w problemów etc.) REZULTATY: Prezentacja projektu 4.2. Plan zapewnienia jakości realizowanych celów projektu

35 Kryteria sukcesu projektu
Utworzenie w UE trzech regionalnych klastrów działających w obszarze budownictwa w danym regionie, Wypracowanie w ramach projektu 2 przykładów współpracy: partner – uczestnik klastra w każdym z klastrów, Wypracowanie w ramach projektu 9 przykładów międzyregionalnej współpracy i wymiany wiedzy, analiza SWOT, Plany Działań R&D, wymiana „dobrych praktyk”, Opracowanie instrumentu finansowego – gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu, Opracowanie struktury administracyjnej oraz zarządzającej klastrów - gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu

36 Koordynator projektu - kontakt
Dominika Stelmachowicz-Pawyza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. Ul. Grunwaldzka 5, Kutno Tel. (024) Fax. (024)

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Od pomysłu do projektu – doświadczenia koordynatora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google