Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny gabinet logopedyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny gabinet logopedyczny"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny gabinet logopedyczny
Logopeda Żaneta Kupper tel.kont

2 konsultacje logopedyczne
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat." Janusz Korczak wtorek środa konsultacje logopedyczne

3 Drodzy Rodzice!       Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.       Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.       Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.       Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

4 Czym zajmuje się logopeda?
Logopeda bada procesy komunikacji na różnych etapach rozwoju człowieka i w różnych sferach jego aktywności. Zajmuje się korektą wad wymowy i usprawnianiem języka, profilaktyką i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach. Służy pomocą z zakresu kultury słowa – techniki mówienia, budowania i interpretacji tekstów.

5 Informacje o terapii logopedycznej
Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Ćwiczenia są zapisywane lub wklejane do zeszytu. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą. Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w domu. Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej wymowy.

6 Zakres działań logopedy
      Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I-III oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie klasyfikowani są do zajęć logopedycznych.       Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią : seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, SI, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.       Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

7 Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną
Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 45 minut. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.). Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych oraz powinni konsekwentnie ćwiczyć z dzieckiem w domu i stosować się do zaleceń logopedy. Uzupełniają na bieżąco dzienniczek ćwiczeń domowych.

8 Jak możesz pomóc dziecku z wadą wymowy?
Mowa pełni ważną funkcję w procesie myślenia i komunikowania się. To rodzice jako pierwsi zwracają się do dziecka i obserwując jego rozwój mogą pomóc postawić pierwszą diagnozę. W przypadku niedosłuchu, opóźnienia rozwoju mowy, wad zgryzu, wczesna pomoc specjalisty: laryngologa, foniatry, ortodonty, logopedy gwarantuje szybkie podjęcie terapii.

9 Cele i główne zadania terapii logopedycznej:
•    Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. •    Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. •    Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. •    Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. •    Usprawnianie techniki czytania i pisania. •    Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

10 Diagnoza logopedyczna
a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma uczniów: - badania przesiewowe w klasach 0 –I; - badania kontrolne w klasach starszych; b) diagnozowanie logopedyczne: - badania indywidualne; - wywiady z rodzicami; - konsultacje u specjalistów; c) organizowanie pomocy logopedycznej.

11 Terapia logopedyczna a) prowadzenie logoterapii indywidualnej i grupowej: - usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowych; - pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych; - prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę; b) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

12 Profilaktyka a) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających
powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy: - pogadanki dla rodziców; - zajęcia w grupach „0” dla rodziców i dzieci; - konsultacje logopedyczne; b) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; - zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia; c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno– pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

13 Najczęściej występujące wady wymowy
Seplenienie (tzw. sygmatyzm) międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż. Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż są przez siebie zastępowane. O reraniu mówimy, gdy dziecko nie wymawia głoski r i jest ona zastępowana przez l lub j. Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo (tzw. francuskie r). Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek k na t oraz g na d. Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wtedy o mowie bezdźwięcznej. Nosowanie to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym, swoistym tempie i niewielkie opóźnienia rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju

14 Jak wspierać rozwój mowy dziecka?
Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi,podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią. Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów dalej doskonalą te funkcje. Oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos, a nie przez usta. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergologiem. Wrażliwość słuchową należy rozwijać poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabawy dźwiękami. ………………………….. ………………………………………….

15 CIEKAWOSTKI

16 GALERIA

17 ĆWICZENA LOGOPEDYCZNE


Pobierz ppt "Szkolny gabinet logopedyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google