Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 stycznia 2014 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 stycznia 2014 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 stycznia 2014 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 10 000 000,00 zł. Termin odwieszenia konkursu: 10.01.2014 r. KOP 20 lutego 2014 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 31 stycznia 2014 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa. 2. Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryteria obligatoryjne): 1.Projekt jest adresowany do konkretnego przedsiębiorcy lub maksymalnie trzech konkretnych przedsiębiorstw oraz wsparcie zostało zaplanowane pod kątem zdiagnozowanych potrzeb odbiorców wsparcia. W przypadku projektów, w których występuje operator wymagane jest podpisanie listu intencyjnego z Przedsiębiorcą / Przedsiębiorcami, którzy mają zostać objęci wsparciem w ramach projektu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów). w części 3.2 wniosku o dofinansowanie należy wskazać liczbę oraz wymienić z nazwy przedsiębiorstwa obejmowane wsparciem w ramach danego projektu; informacje dotyczące podpisania listu intencyjnego Projektodawca zobowiązany jest zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać złożona na etapie składania załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Wsparcie zaplanowane pod kątem zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstw – diagnoza potrzeb powinna zostać dokonana przed złożeniem wniosku na konkurs. W części 3.1.1 należy opisać sytuację problemową występującą w danym przedsiębiorstwie. Realizacja projektu tj. zaplanowane w projekcie zadania, powinny zmierzać do jej złagodzenia/rozwiązania.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2.Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków: a)kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje; b)kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność); c)prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania) (stosuje się do 1 typu projektów). W części 3.3. wniosku Projektodawca powinien wskazać, który z wymienionych w kryterium warunków zostanie spełniony oraz w jaki sposób zostanie zagwarantowane jego spełnienie; w przypadku spełnienia warunku b), w części 3.7 wniosku należy wskazać, iż Projektodawca lub Partner posiada akredytację podmiotu zewnętrznego (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność) uprawniającą do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego, potwierdzoną wpisem w KRS). (stosuje się do wszystkich typów projektów). planowane wsparcie powinno przyczynić się do rozwoju zasobów ludzkich w województwie zachodniopomorskim; w części 3.2. wniosku należy zawrzeć wyraźną informację, iż przedsiębiorstwo/ przedsiębiorstwa posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego i pracownicy tych konkretnych jednostek zostaną objęci wsparciem.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4.Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ (stosuje się do 2 typu projektów). w części 3.1.1 wniosku projektodawca powinien zawrzeć jasną informację, iż zakres zaplanowanego wsparcia nie jest tożsamy z zakresem doradztwa dla przedsiębiorstw, udzielanego w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ; kryterium będzie weryfikowane również na podstawie zapisów części 3.3 wniosku o dofinansowanie 5. Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, który otrzymał wsparcie pomostowe (stosuje się do typu projektów nr 2). Deklaracja wnioskodawcy w treści wniosku o dofinansowanie

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 6.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów). W cz. 3.7 - deklaracja wnioskodawcy, iż biuro projektu będzie znajdowało się na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Okres realizacji projektu kończy się nie później niż 30 czerwca 2015 r. (stosuje się do wszystkich typów projektów). 8.W przypadku kierowania wsparcia do przedsiębiorstw, które korzystały już z dofinansowania szkoleń, tzn. otrzymały pomoc publiczną w ramach Poddziałania 8.1.1 w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2009–2012, tematyka szkoleń nie pokrywa się z dotychczas przeprowadzonymi szkoleniami. Wyjątek stanowią: a)nowozatrudnieni pracownicy przedsiębiorstw, tj. okres ich zatrudnienia nie przekracza pół roku; b)osoby, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń z różnych powodów (urlopy macierzyńskie/ ojcowskie, wychowawcze, długotrwałe zwolnienia, itp.). (stosuje się do 1 typu projektów) w części 3.2. - deklaracja, iż ich tematyka dotychczas zrealizowanych szkoleń nie pokrywa się z tematyką szkoleń oferowanych w ramach projektu składanego na konkurs (wymienić listę szkoleń, na jakie dany przedsiębiorca otrzymał pomoc publiczną w polu Uzasadnienie kosztów(…) Jeśli przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystało/-ły z dofinansowania szkoleń – również należy zawrzeć taką informację.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 9.Projekt nie przewiduje wydatków związanych z cross-financingiem (stosuje się do wszystkich typów projektów). w przypadku, gdy w budżecie projektu znajdą się wydatki kwalifikujące się jako cross-financing, nawet gdy nie zostaną odznaczone jako takie w szczegółowym budżecie projektu, projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej za niespełnienie kryterium dostępu; w przypadku, gdy wydatki nie kwalifikujące się jako cross-financing, omyłkowo zostaną odznaczone jako taki w szczegółowym budżecie projektu, wówczas projekt zostanie w tym zakresie skierowany do negocjacji i nie spowoduje to jego odrzucenia za niespełnienie kryterium dostępu.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : W ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.1/13 nie zostały przewidziane kryteria dostępu, których weryfikacja będzie się odbywała na etapie oceny formalnej.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyjątek od standardu minimum - w cz. 3.2. wniosku należy jednoznacznie określić, czy projekt stanowi wyjątek od standardu minimum. Wyjątki, do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych) – projekt powinien zawierać w tym przypadku analizę sytuacji K i M wskazującą na konieczność realizacji takich działań, zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Sam fakt wsparcia konkretnych, podanych z nawy we wniosku przedsiębiorstw nie oznacza, iż projekt należy do wyjątku od standardu minimum.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie OCENA MERYTORYCZNA: Należy mieć na uwadze, że projekt jest skierowany do konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw dlatego analiza sytuacji problemowej powinna w tym przypadku odnosić się bezpośrednio do grupy docelowej. Należy przy tym pamiętać, że grupą docelową Poddziałania 8.1.1 są głównie przedsiębiorstwa, których problemy mają zostać zniwelowane dzięki realizacji projektu. Objęcie wsparciem delegowanych przez przedsiębiorstwo pracowników musi wskazywać na pozytywne skutki w przedsiębiorstwie i odpowiadać na zdiagnozowaną w jego obrębie sytuację problemową. Dane ogólne dotyczące obszaru wsparcia powinny stanowić tło dla Sytuacji problemowej danego przedsiębiorstwa. Korelacja pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Cele projektu powinny wynikać bezpośrednio z przedstawionych problemów; W przypadku powoływania się na badania własne, należy przedstawić informacje nt. metodologii badania, konkretnych wyników badania, grupy respondentów i tp;

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele powinny wskazywać na stan pożądany po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki określone w celach projektu powinny być spójne z założeniami projektu w tym także liczebności i struktury grupy docelowej. Wskaźniki pomiaru celów określają poziom, od którego można uznać, że cel projektu został spełniony. W odniesieniu do projektów szytych na miarę wskaźniki pomiaru nie powinny odbiegać w sposób znaczący od założeń projektu. Wskaźniki pomiaru celów projektu powinny pozwolić na pomiar zmiany w sytuacji grup docelowych – tj. pomiar stopnia osiągnięcia celów projektu. Powinny wskazywać także na zmianę jakościową, wynikająca z realizacji projektu np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan; Źródła weryfikacji lub źródła pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika, w przypadku wskaźników o różnorodnym charakterze powinny być adekwatne do zróżnicowanych celów projektu;

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Opis grupy docelowej powinien odnosić się zarówno do przedsiębiorców, jak i ich pracowników oraz charakteryzować grupę docelową, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy przede wszystkim scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte wsparciem, tj. wielkość, obszar funkcjonowania (rejestracji) jednostki organizacyjnej objętej wsparciem w projekcie (kryterium dostępu), sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych usług, w jakiej branży funkcjonują, jakie mają potrzeby szkoleniowe/doradcze itd. w drugiej kolejności należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć pracowników przedsiębiorstw, kategorie zawodowe, działy i jednostki w których są zatrudnieni (kryterium dostępu), poziom wykształcenia, staż zawodowy, jeśli możliwe – kwalifikacje; Rekrutacja – należy uwzględnić dwa poziomy rekrutacji: najpierw przedsiębiorstw objętych wsparciem, a następnie odpowiednich pracowników tych przedsiębiorstw, wskazując dokumenty i kryteria rekrutacji. Należy jasno określić czy wsparciem w projekcie zostaną objęci wszyscy pracownicy jednostki, pracownicy konkretnych działów czy wybrani pracownicy jednostki.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić uwagę, iż w sytuacji gdy projekty skierowane są do konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, meritum opisu stanowią kryteria spełniane przez te przedsiębiorstwa oraz źródła weryfikacji ich kwalifikowalności tj. dokumenty, na podstawie których możliwe będzie udzielenie im wsparcia w ramach projektu. W przypadku pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa, należy wskazać kryteria stanowiące o ich udziale we wsparciu, które mają na celu doprowadzić do wyboru odpowiednich kandydatów z ogólnej liczby podmiotów/osób dopuszczonych do rekrutacji; Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz informacja o skali zainteresowania udziałem w projekcie powinien wskazywać jakie są przeszkody związane z uczestnictwem grupy docelowej w projekcie (a nie przyczyny braku realizacji zaplanowanego w projekcie wsparcia we własnym zakresie) oraz określać jak w projekcie zminimalizowano ich występowanie. Opis barier/potrzeb/oczekiwań powinien opierać się o rzetelne dane pochodzące od grupy docelowej.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak racjonalności harmonogramu realizacji projektu (np. zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwość szkoleń) skutkuje nieuzasadnionym wydłużeniem realizacji projektu oraz generuje koszty związane z jego realizacją (koszty ogólne). W przypadku projektów zamkniętych optymalnym jest rozpoczęcie zadań merytorycznym w drugim miesiącu realizacji projektu. Kilkumiesięczny okres rekrutacji w przypadku projektów o charakterze zamkniętym jest niedopuszczalny. Wsparcie zaplanowane w ramach projektu musi korelować z przedstawioną diagnoza sytuacji problemowej w przedsiębiorstwie.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników. Opis powinien przedstawiać sposoby reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie założeń tj. zadań, harmonogramu i budżetu; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych: Język angielski: kurs dla osób pełnosprawnych – 548,41 zł kurs dla osób niepełnosprawnych - 551,62 zł Język niemiecki: kurs dla osób pełnosprawnych – 522,65 zł kurs dla osób niepełnosprawnych - 536,60 zł Język francuski: kurs dla osób pełnosprawnych – 372,40 zł kurs dla osób niepełnosprawnych - 396,01 zł ECDL Start/ECDL Base: kurs dla osób pełnosprawnych – 1340,49 zł kurs dla osób niepełnosprawnych - 2 306,27 zł ECDL Core: kurs dla osób pełnosprawnych –1 868,24 zł kurs dla osób niepełnosprawnych – 2 659,86 zł

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/13 Szczecin, 21 stycznia 2014 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google