Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1

2 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015

3 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium. Przedmioty specjalnościowe– specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

4 MOŻLIWOŚCI WYBORU ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI (wymagana deklaracja) WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI (wymagana deklaracja) Wybór przedmiotów specjalnościowych Swobodny dobór przedmiotów EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności EFEKT ukończony kierunek bez specjalności UWAGA REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ

5 Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego! UWAGA!

6 ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI OFERTAECTS ROZKŁAD wg. ECTS IIIIIIIVVVI Przedmioty kierunkowe12430 2084 Przedmioty specjalnościowe28---41211 Przedmioty do wyboru wyboru18---466 Seminarium10---244 Praktyka5-----5 Razem18030 UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Uczelni Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES Plany i Programy Studiów

7 WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI PRZEDMIOTY W JĘZYKACH OBCYCH ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI PRZEDMIOTY do WYBORU

8 NAZWA SPECJALNOŚCIKATEDRA Bankowość i Finanse MiędzynarodoweBankowości i Rynków Finansowych Doradztwo FinansoweFinansów Finanse i InwestycjeInwestycji i Nieruchomości oraz Finansów Finanse i Rynek UbezpieczeńRynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów Gospodarowanie NieruchomościamiInwestycji i Nieruchomości Inżynieria FinansowaMatematyki Stosowanej RachunkowośćRachunkowości SPECJALNOŚCI KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

9 BANKOWOŚĆ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

10 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rynek instrumentów finansowych4415/-30/21 Rachunkowość bankowa5415/-15/12 Zarządzanie aktywami i pasywami banku5430/-15/21 Bankowość inwestycyjna5430/-30/21 Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych6430/-30/15 Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym6315/1230/12 Prognozowanie w finansach i bankowości6430/1830/- Przedmioty ograniczonego wyboru

11 instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi (towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi) praca na własny rachunek – doradztwo finansowe inwestycje na rynkach finansowych – również na własny rachunek Perspektywy rozwoju zawodowego

12 DORADZTWO FINANSOWE Katedra Finansów

13 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład St/Nst Decyzje finansowe gospodarstw domowych4415/930/9 Zarządzanie finansami osobistymi5415/930/12 Ubezpieczanie ryzyka majątkowego5430/930/12 Ubezpieczanie ryzyka osobowego5430/930/12 Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe6415/630/12 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-/-30/15 Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych 6430/9 Przedmioty ograniczonego wyboru:

14 Studia na specjalności Doradztwo finansowe przyczynią się do poszerzenia ogólnej wiedzy finansowej, zdobywanej w ramach kształcenia na przedmiotach kierunkowych o elementy pozwalające na: interpretację zjawisk ekonomicznych i finansowych pod kątem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstwa domowego, diagnozowanie i zarządzanie ryzykiem majątkowym, osobowym i ryzykiem związanych z rynkiem finansowym, wykorzystanie instrumentów finansowych zgodnie z ich funkcjami w celu zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstw domowych, zastosowanie metod i narzędzi oceny różnego rodzaju instrumentów finansowych pod kątem ich efektywności i ryzyka, sporządzanie kompleksowych planów finansowych gospodarstwa domowego Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie następujących zagadnień

15 Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na tej specjalności pozwoli na podjęcie pracy m. in. na stanowiskach doradcy klienta praktycznie w każdej instytucji finansowej zajmującej się dystrybucją instrumentów finansowych, tj. w: oddziałach i placówkach partnerskich banków, zakładach ubezpieczeń, agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, a także innych pośredników finansowych Perspektywy rozwoju zawodowego

16 FINANSE I INWESTYCJE Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katedra Finansów

17 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rachunek wyników4415/-15/15 Zarządzanie projektami5430/-30/21 Inwestycje sektora publicznego5415/-30/21 Strategie inwestowania5430/-30/21 Giełdy i transakcje giełdowe6430/-30/18 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-30/15 System podatkowy6430/-30/21 Przedmioty ograniczonego wyboru

18 Jak zarządzać finansami twojego przedsiębiorstwa lub finansami samorządu Jak ocenić kondycję finansową i majątkową twojego przedsiębiorstwa Jak obliczyć wartość twojego przedsiębiorstwa Jak ocenić opłacalność planowanej inwestycji Jak podejmować decyzje operacyjne (dotyczące bieżącej działalności) i decyzje inwestycyjne Jak inwestować na giełdzie Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty kapitału Jak zdobyć kapitał niezbędny do rozwoju twojego biznesu Jak wykorzystywać nowoczesne techniki informatyczne w działalności biznesowej i zdobędziesz wiele innych pożytecznych umiejętności Nauczysz się

19 Praca na własny rachunek jako doradca inwestycyjny, Przedsiębiorstwa, Zakłady ubezpieczeń, Banki Jednostki samorządu terytorialnego (działy związane z inwestycjami finansowymi i rzeczowymi) Perspektywy rozwoju zawodowego

20 FINANSE I RYNEK UBEZPIECZEŃ Katedra Rynku Ubezpieczeniowego Katedra Finansów

21 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład St/Nst Prawo ubezpieczeń4430/-15/21 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne5430/-30/15 Pośrednictwo ubezpieczeniowe5430/-15/18 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe5430/-30/21 Rachunkowość ubezpieczeniowa6415/1230/9 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-30/15 Finanse zakładu ubezpieczeń6430/-30/21 Przedmioty specjalnościowe:

22 Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie następujących zagadnień funkcjonowanie i organizacja rynku ubezpieczeń funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera zarządzania finansami i aspekty organizacyjne) powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu finansowego (możliwości zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i bankowości)

23 Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w: zakładach ubezpieczeń i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np. nadzór ubezpieczeniowy) Instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi Przedsiębiorstwach spoza sektora ubezpieczeń – jako osoby odpowiedzialne za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem i obsługą programów ubezpieczeń

24 teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych), bankowej obsługi podmiotów gospodarczych, bankowości inwestycyjnej, roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów gospodarczych, inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych, strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych, przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej gospodarce finansowej. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu:

25 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Katedra Inwestycji i Nieruchomości

26 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Podstawy gospodarowania nieruchomościami4415/-15/15 Strategie inwestowania5430/-30/21 Funkcjonowanie rynków nieruchomości5430/-30/21 Inwestowanie w nieruchomości5415/1230/9 Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami63-30/15 Wycena nieruchomości6430/-30/21 Zarządzanie nieruchomościami6430/-30/18 Przedmioty ograniczonego wyboru:

27 Celem kształcenia w ramach specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami jest przygotowanie studentów do obsługi rynku nieruchomości, doradztwa majątkowego oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

28 Znając prawne otoczenie rynku nieruchomości, metody analizowania i prognozowania, oceny efektywności inwestycji, student będzie mógł zgłębiać w trakcie studiów praktyczne aspekty: zarządzania projektami inwestycyjnymi oceny ryzyka projektów deweloperskich pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zarządzania nieruchomościami wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw finansowania inwestycji w nieruchomości oraz zasad polityki lokacyjnej inwestorów instytucjonalnych.

29 Możliwe jest zatrudnienie w: przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach, w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem, instytucjach realizujących procesy inwestycyjne (biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane), firmach deweloperskich, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, organach administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych. Możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe lub licencje – pośrednika, czy zarządcy, po spełnieniu dodatkowych wymogów przewidzianych we właściwych regulacjach prawnych Perspektywy rozwoju zawodowego

30 INŻYNIERIA FINANSOWA Katedra Matematyki Stosowanej

31 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rachunek prawdopodobieństwa4415/630/12 Podstawy modelowania w MATLABIE5445/1515/3 Pochodne instrumenty finansowe5415/930/12 Procesy stochastyczne5430/630/12 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie6415/-30/18 Modelowanie ekonometryczne6415/930/12 Zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej6330/1815/- Przedmioty ograniczonego wyboru:

32 Poznanie: Zasad funkcjonowania rynków finansowych Nowoczesnych instrumentów finansowych Metod wyceny instrumentów finansowych Metod prognozowania Analizy portfelowej i fundamentalnej Specjalistycznego oprogramowania (MATLAB) Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną do prowadzenia pracy analitycznej na rynkach finansowych Specjalność Inżynieria Finansowa przygotowuje do egzaminów koniecznych przy uzyskiwaniu certyfikatów: PRMIA - Professional Risk Manager : www.prmia.orgwww.prmia.org GARP - Global Association of Risk Professionals: www.garp.comwww.garp.com Cel specjalności:

33 Po ukończeniu specjalności możliwe jest zatrudnienie w: bankach Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych Domach Maklerskich KNF – Komisji Nadzoru Finansowego pionie analiz i finansowym firm transportowych, handlowych, produkcyjnych firmach konsultingowych Perspektywy zatrudnienia

34 Możliwe do osiągnięcia stanowiska: Dyrektor Finansowy Doradca Inwestycyjny Makler Analityk – w Dziale Kontroli / Controllingu – w Dziale Planowania – w Dziale Finansowym – w Departamencie Skarbu – w Dealing Room – w Dziale Logistyki Perspektywy rozwoju zawodowego

35 RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

36 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rachunek wyników4415/-15/15 Rachunkowość małych i średnich Przedsiębiorców5430/1215/9 Sprawozdawczość finansowa5430/-30/18 Zastosowanie informatyki w rachunkowości5430/1230/9 Obciążenia podatkowe Przedsiębiorców6430/-30/21 Rachunkowość budżetowa6430/1230/9 Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych64-30/15 Przedmioty ograniczonego wyboru

37 Celem kształcenia na specjalności Rachunkowość jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia zbiorów informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Informacje te są niezbędne do oceny i kontroli działalności gospodarczej oraz podejmowania decyzji w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego na podstawie prowadzonych projekcji finansowych. Cel kształcenia

38 Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na: prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne, analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców, wykorzystanie podstawowych narzędzi rachunkowości zarządczej. Perspektywy rozwoju zawodowego

39 Po ukończeniu specjalności Rachunkowość Absolwent może ubiegać się o pracę na stanowiskach: księgowego, kontrolera finansowego, analityka finansowego, specjalisty z zakresu rachunku kosztów. Absolwent specjalności może także (po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów) rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowo-finansowego. Perspektywy rozwoju zawodowego

40 Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, inwestycyjnego lub maklera. Perspektywy rozwoju zawodowego

41 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/nst Semestr letni St/nstKatedra Nadzór nad rynkiem finansowym215/9Bankowości i Rynków Finansowych Marketing bankowy215/9Bankowości i Rynków Finansowych Fundusze poręczeniowe215/9Bankowości i Rynków Finansowych Giełdy na światowym rynku finansowym215/9Bankowości i Rynków Finansowych e-finanse215/9Bankowości i Rynków Finansowych Zamówienia publiczne215/9Finansów Podatki lokalne215/9Finansów Dyscyplina finansów publicznych215/9Finansów Planowanie finansowe215/9Finansów Planowanie świadczeń emerytalnych215/9Finansów Partnerstwo publiczno-prywatne215/9Finansów Sekurytyzacja aktywów215/9Matematyki Stosowanej Metody aktuarialne215/9Matematyki Stosowanej Finanse strukturalne215/9Matematyki Stosowanej Finanse behawioralne215/9Matematyki Stosowanej Przedmioty do wyboru

42 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst Semestr letni St/NstKatedra Elementy analizy technicznej215/9Inwestycji i Nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej215/9Inwestycji i Nieruchomości Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa215/9Inwestycji i Nieruchomości Psychologia pracy215/9Polityki Społecznej i Gospodarczej Prawo instrumentów finansowych215/9Prawa Prawo reklamy215/9Prawa Instytucje Unii Europejskiej215/9Prawa Rozwiązywanie sporów zbiorowych215/9Prawa Zasady wykładni i stosowania prawa215/9Prawa Zatrudnienie cudzoziemców215/9Prawa Obrót wierzytelnościami215/9Prawa Przedmioty do wyboru

43 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst Semest r letni St/NstKatedra Podstawy audytu wewnętrznego215/9Rachunkowości Koszty pracy w rachunkowości215/9Rachunkowości Organizacja rachunkowości215/9Rachunkowości Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości215/9Rachunkowości Szkodowość w ubezpieczeniach215/9Rynku Ubezpieczeniowego Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców215/9Rynku Ubezpieczeniowego Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych215/9Rynku Ubezpieczeniowego Funkcjonowanie ubezpieczycieli w warunkach ryzyka215/9Rynku Ubezpieczeniowego WEB 2.0 w praktyce biznesowej215/9Zakład Informatyki Gospodarczej Gospodarka elektroniczna215/9Zakład Informatyki Gospodarczej Finansowe portale internetowe215/9Zakład Informatyki Gospodarczej

44 Opiekun Studiów Stacjonarnych Monika Grabowska tel. 33 813 85 60, email: fiubond@ue.katowice.plfiubond@ue.katowice.pl pokój 109

45 Opiekun Studiów Niestacjonarnych Małgorzata Wysocka tel. 33 813 85 70 Monika Grabowska tel. 33 813 85 60 email: fiubond@ue.katowice.pl pokój 106 i 109fiubond@ue.katowice.pl


Pobierz ppt "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google