Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015

2 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia
Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium. Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

3 REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ
MOŻLIWOŚCI WYBORU WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI (wymagana deklaracja) ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI (wymagana deklaracja) Swobodny dobór przedmiotów Wybór przedmiotów specjalnościowych EFEKT ukończony kierunek bez specjalności EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności UWAGA

4 UWAGA! Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania
Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego!

5 Plany i Programy Studiów
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI OFERTA ECTS ROZKŁAD wg ECTS I II III IV V VI Przedmioty kierunkowe 122 30 20 8 4 Przedmioty specjalnościowe 27 - 12 11 Przedmioty do wyboru 16 6 Seminarium 10 2 Praktyka 5 Razem 180 UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału FiU oraz przedmioty z innej specjalności FiU Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru pozostałych Wydziałów Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES

6

7 SPECJALNOŚCI KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
NAZWA SPECJALNOŚCI KATEDRA 1. Aktuariat i Zarządzanie Ryzykiem Matematyki Stosowanej 2. Analityk Finansowy Finansów oraz Bankowości i Rynków Finansowych 3. Bankowość i Finanse Międzynarodowe Bankowości i Rynków Finansowych 4. Doradztwo Finansowe Finansów 5. Finanse i Inwestycje Inwestycji i Nieruchomości oraz Finansów 6. Finanse i Prawo Zatrudnienia w Biznesie Prawa 7. Finanse i Rynek Ubezpieczeń Rynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów 8. Gospodarowanie Nieruchomościami Inwestycji i Nieruchomości 9. Inżynieria Finansowa 10. Rachunkowość Rachunkowości 11. Strategie podatkowe (dawna Skarbowość)

8 AKTUARIAT I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Katedra Matematyki Stosowanej

9 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek prawdopodobieństwa 4 15/6 30/12 Statystyka matematyczna 5 15/9 30/9 Pochodne instrumenty finansowe Matematyka ubezpieczeń na życie 15/12 Modelowanie ryzyka rynkowego 6 Zastosowanie Excela (VBA) w naukach aktuarialnych 3 45/18 - Prognozowanie w finansach i bankowości 30/18 30/-

10 Cel specjalności Aktuariat i zarządzanie ryzykiem
Zdobycie wiedzy z zakresu: Matematyki ubezpieczeniowej Nowoczesnych instrumentów finansowych Metod aktuarialnych Metod wyceny instrumentów ubezpieczeniowych Metod zarządzania ryzykiem Specjalistycznego oprogramowania Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną do szacowania ryzyka na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych

11 Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu specjalności Aktuariat i zarządzanie ryzykiem możliwe jest zatrudnienie w: Firmach Ubezpieczeniowych, Działach ryzyka firm oraz instytucji rynku finansowego, Biurach Aktuarialnych, Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych, KNF – Komisji Nadzoru Finansowego, Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, Firmach konsultingowych. Jako: Doradca Inwestycyjny Aktuariusz Analityk w Dziale Kontroli / Controllingu, Zarządzania Ryzykiem, Aktuarialnym, Planowania, Finansowym

12 Analityk Finansowy Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Katedra Finansów

13 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rynek instrumentów finansowych 4 15/- 30/21 Metody i algorytmy optymalizacji 5 30/12 15/9 Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach 30/18 Sprawozdawczość finansowa 30/- Techniczna i fundamentalna analiza instrumentów finansowych 6 15/18 Analiza i modelowanie ryzyka finansowego 3 30/9 Prognozowanie w finansach i bankowości

14 Cel specjalności Analityk finansowy
Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania: rynków finansowych, bankowości, ubezpieczeń i finansów przedsiębiorstw, Pogłębienie zagadnień analizy finansowej i ilościowych aspektów funkcjonowania podmiotów i rynków finansowych, Ukształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych: arkuszem kalkulacyjnym, językiem programowania VBA, systemem MATLAB, Program specjalności wypełnia znaczny obszar zagadnień wymaganych przy ubieganiu się o certyfikaty: Maklera, Doradcy Inwestycyjnego, CFA (Chartered Financial Analyst – CFA Institute), PRM (Profesional Risk Manager - PRIMA Institute).

15 Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego
Absolwent specjalności Analityk finansowy może znaleźć zatrudnienie w: Bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych podmiotach rynkowego sektora finansowego, Biurach maklerskich, Działach analiz finansowych podmiotów niefinansowych, Działach controllingu i zarządzania ryzykiem, Doradztwie finansowym i inwestycyjnym,

16 BANKOWOŚĆ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

17 Przedmioty specjalnościowe
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rynek instrumentów finansowych 4 15/- 30/21 Rachunkowość bankowa 5 15/12 Zarządzanie aktywami i pasywami banku 30/- 15/21 Bankowość inwestycyjna Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych 6 30/15 Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym 3 30/12 Prognozowanie w finansach i bankowości 30/18

18 Cel specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe
Przekazanie wiedzy z zakresu: teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych), roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów gospodarczych, inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych, strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych, bankowej obsługi podmiotów gospodarczych, bankowości inwestycyjnej, przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej gospodarce finansowej.

19 Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwentom specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe możliwości zatrudnienia dają: instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi (towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi), Możliwa jest również: praca na własny rachunek – doradztwo finansowe, inwestycje na rynkach finansowych

20 DORADZTWO FINANSOWE Katedra Finansów

21 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Decyzje finansowe gospodarstw domowych 4 15/9 30/9 Zarządzanie finansami osobistymi 5 30/12 Ubezpieczanie ryzyka majątkowego Ubezpieczanie ryzyka osobowego Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe 6 15/6 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 -/- 30/15 Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych 21

22 Cel specjalności Doradztwo finansowe
Poszerzenie ogólnej wiedzy finansowej, zdobywanej w ramach kształcenia na przedmiotach kierunkowych o elementy pozwalające na: interpretację zjawisk ekonomicznych i finansowych pod kątem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstwa domowego, diagnozowanie i zarządzanie ryzykiem majątkowym, osobowym i ryzykiem związanych z rynkiem finansowym, wykorzystanie instrumentów finansowych zgodnie z ich funkcjami w celu zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstw domowych, zastosowanie metod i narzędzi oceny różnego rodzaju instrumentów finansowych pod kątem ich efektywności i ryzyka, sporządzanie kompleksowych planów finansowych gospodarstwa domowego,

23 Perspektywy rozwoju zawodowego
Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na specjalności Doradztwo finansowe pozwoli na podjęcie pracy m. in. na stanowiskach doradcy klienta w każdej instytucji finansowej zajmującej się dystrybucją instrumentów finansowych, tj. w: oddziałach i placówkach partnerskich banków, zakładach ubezpieczeń, agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, a także innych pośredników finansowych.

24 FINANSE I INWESTYCJE Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Finansów

25 Przedmioty specjalnościowe
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek wyników 4 15/- 15/15 Zarządzanie projektami 5 30/- 30/21 Inwestycje sektora publicznego Strategie inwestowania Giełdy i transakcje giełdowe 6 30/18 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 - 30/15 System podatkowy

26 Cel specjalności Finanse i inwestycje
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu: Zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub finansami samorządu Oceny kondycji finansowej i majątkową przedsiębiorstwa Ustalania wartość przedsiębiorstwa Oceny opłacalności planowanej inwestycji Zasad podejmowania decyzji operacyjnych (dotyczących bieżącej działalności) oraz decyzji inwestycyjnych Zasad inwestowania na giełdzie Sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty kapitału Zasad i możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa Wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności gospodarczej

27 Perspektywy rozwoju zawodowego
Praca na własny rachunek jako doradca inwestycyjny, Przedsiębiorstwa niefinansowe – jako doradca inwestycyjny, Zakłady ubezpieczeń, Banki, Jednostki samorządu terytorialnego (działy związane z inwestycjami finansowymi i rzeczowymi),

28 FINANSE i PRAWO ZATRUDNIENIA W BIZNESIE
Katedra Prawa

29 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Prawo stosunków pracy 4 30/15 Atypowe formy zatrudnienia i zatrudnienie niepracownicze 5 30/12 Ochrona pracy i wykroczenia przeciwko prawom pracownika 15/- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 30/- Instrumenty promocji rozwoju zatrudnienia 6 - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Systemy płacowe 3 15/15 29

30 Cel specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie
Przekazanie wiedzy z zakresu: pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ustalania i naliczania wynagrodzenia za pracę, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, instrumentów promocji rozwoju zatrudnienia, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów powstających w zakładzie pracy, psychologii pracy.

31 Perspektywy rozwoju zawodowego
Po ukończeniu specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie Absolwent może ubiegać się o pracę w: działach personalnych i kadrowych publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotach gospodarczych, firmach zajmujących się zewnętrzną obsługą kadrowo-płacową (tzw. outsourcing usług), firmach doradztwa personalnego, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych.

32 FINANSE I RYNEK UBEZPIECZEŃ
Katedra Rynku Ubezpieczeniowego Katedra Finansów

33 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Prawo ubezpieczeń 4 30/- 15/21 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne 5 30/15 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15/18 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 30/21 Rachunkowość ubezpieczeniowa 6 15/12 30/9 Fundusze inwestycyjne i emerytalne 3 - Finanse zakładu ubezpieczeń

34 Cel specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń
Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu: funkcjonowanie i organizacja rynku ubezpieczeń, funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera zarządzania finansami i aspekty organizacyjne), powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu finansowego (możliwości zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i bankowości),

35 Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń mogą ubiegać się o pracę w: Zakładach ubezpieczeń i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, Sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej Organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np.. Nadzór ubezpieczeniowy) Instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi Przedsiębiorstwach spoza sektora ubezpieczeń – jako osoby odpowiedzialne za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem i obsługą programów ubezpieczeń

36 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

37 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Podstawy gospodarowania nieruchomościami 4 15/- 15/15 Strategie inwestowania 5 30/- 30/21 Funkcjonowanie rynków nieruchomości Inwestowanie w nieruchomości 15/12 30/9 Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami 6 3 - 30/15 Wycena nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami 30/18

38 Cel specjalności Gospodarowanie nieruchomościami
przygotowanie studentów do obsługi rynku nieruchomości, doradztwa majątkowego oraz podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych dzięki przekazaniu wiedzy i zdobyciu umiejętności z zakresu: zarządzania projektami inwestycyjnymi, oceny ryzyka projektów deweloperskich, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, finansowania inwestycji w nieruchomości oraz zasad polityki lokacyjnej inwestorów instytucjonalnych.

39 Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci specjalności Gospodarowanie nieruchomościami mogą być zatrudnieni w: przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach, w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem, instytucjach realizujących procesy inwestycyjne (biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane), firmach deweloperskich, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, organach administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych. Możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe lub licencje – pośrednika, czy zarządcy, po spełnieniu dodatkowych wymogów przewidzianych we właściwych regulacjach prawnych

40 INŻYNIERIA FINANSOWA Katedra Matematyki Stosowanej

41 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek prawdopodobieństwa 4 15/6 30/12 Podstawy modelowania w MATLABIE 5 45/15 15/3 Pochodne instrumenty finansowe 15/9 Procesy stochastyczne 30/6 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie 6 15/- 30/18 Modelowanie ekonometryczne Zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej 3

42 Cel specjalności Inżynieria finansowa
Poznanie: Zasad funkcjonowania rynków finansowych, Nowoczesnych instrumentów finansowych, Metod wyceny instrumentów finansowych, Metod prognozowania, Analizy portfelowej i fundamentalnej, Specjalistycznego oprogramowania (MATLAB), Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną do prowadzenia pracy analitycznej na rynkach finansowych Specjalność Inżynieria Finansowa przygotowuje do egzaminów koniecznych przy uzyskiwaniu certyfikatów: PRMIA - Professional Risk Manager : GARP - Global Association of Risk Professionals:

43 Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu specjalności Inżynieria finansowa możliwe jest zatrudnienie w: bankach, Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, Domach Maklerskich, KNF – Komisji Nadzoru Finansowego, pionie analiz i finansowym firm transportowych, handlowych, produkcyjnych firmach konsultingowych, Możliwe do osiągnięcia stanowiska: Doradca Inwestycyjny Makler Analityk w Dziale Kontroli / Controllingu, Planowania, Finansowym, Logistyki, Departamencie Skarbu, Dealing Room – ie .

44 RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości
Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

45 Przedmioty specjalnościowe
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia Wykład Rachunek wyników 4 15/- 15/15 Rachunkowość małych i średnich Przedsiębiorców 5 30/12 15/9 Sprawozdawczość finansowa 30/- 30/18 Zastosowanie informatyki w rachunkowości 30/9 Obciążenia podatkowe 6 30/21 Rachunkowość budżetowa Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych 3 - 30/15

46 Cel specjalności Rachunkowość
Przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: zasad gromadzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego w systemie kont księgowych, zasad ustalania wyniku finansowego, rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach, zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości.

47 Perspektywy rozwoju zawodowego
Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na: prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz w biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne, analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców, Absolwent specjalności może także (po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów) rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowo-finansowego. Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego, inwestycyjnego lub maklera.

48 STRATEGIE PODATKOWE (Skarbowość)
Katedra Finansów

49 Przedmioty specjalnościowe:
Semestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład Polityka fiskalna państwa 4 15/- 30/18 Rachunkowość sektora finansów publicznych 5 30/12 15/9 Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych 30/- 15/18 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 30/21 Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 6 Zarządzanie długiem publicznym 3 - 30/15 Kontrola podatkowa i skarbowa

50 Cel specjalności Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie zagadnień dotyczących: Systemów podatkowych, Zasad funkcjonowania podatków bezpośrednich i pośrednich, Organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych i jednostek funkcjonujących w jego ramach

51 Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w: Służbach skarbowych – wszelkie piony Urzędach skarbowych Izbach skarbowych Urzędzie kontroli skarbowej Ministerstwie Finansów Biurach rachunkowych i firmach doradztwa podatkowego Różnych podmiotach gospodarczych

52 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/nst
Semestr letni Katedra Nadzór nad rynkiem finansowym 2 15/9 Bankowości i Rynków Finansowych Marketing bankowy Fundusze poręczeniowe Giełdy na światowym rynku finansowym e-finanse Zamówienia publiczne Finansów Podatki lokalne Dyscyplina finansów publicznych Planowanie finansowe Planowanie świadczeń emerytalnych Partnerstwo publiczno-prywatne Sekurytyzacja aktywów Matematyki Stosowanej Metody aktuarialne Finanse strukturalne Finanse behawioralne

53 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst
Semestr letni Katedra Elementy analizy technicznej 2 15/9 Inwestycji i Nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa Psychologia pracy Polityki Społecznej i Gospodarczej Prawo instrumentów finansowych Prawa Prawo reklamy Instytucje Unii Europejskiej Rozwiązywanie sporów zbiorowych Zasady wykładni i stosowania prawa Zatrudnienie cudzoziemców Obrót wierzytelnościami

54 Przedmioty do wyboru Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst
Semestr letni Katedra Podstawy audytu wewnętrznego 2 15/9 Rachunkowości Koszty pracy w rachunkowości Organizacja rachunkowości Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości Szkodowość w ubezpieczeniach Rynku Ubezpieczeniowego Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych Funkcjonowanie ubezpieczycieli w warunkach ryzyka WEB 2.0 w praktyce biznesowej Zakład Informatyki Gospodarczej Gospodarka elektroniczna Finansowe portale internetowe

55 Opiekun Studiów Stacjonarnych
Beata Lepiarz tel , pokój 315A

56 Opiekun Studiów Niestacjonarnych
Joanna Turek-Węcel tel , pokój 317A

57 Zapraszamy do katedr opiekunów specjalności Informacja o terminach dyżurów dostępna na stronie dziekanatu

58 Zaliczenie pierwszego roku – 60 ECTS – do 30 września 2014r.
Do 16 marca 2014r. – min. 18 ECTS Do 30 czerwca 2014r. – min. 30 ECTS w systemie akumulacji punktów


Pobierz ppt "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google