Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Datamining-Solutions Zaawansowane aplikacje internetowe – ASP.NET 2.0 / 3.5 Prowadzący: Jarosław Kurek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Datamining-Solutions Zaawansowane aplikacje internetowe – ASP.NET 2.0 / 3.5 Prowadzący: Jarosław Kurek"— Zapis prezentacji:

1 Datamining-Solutions Zaawansowane aplikacje internetowe – ASP.NET 2.0 / 3.5 Prowadzący: Jarosław Kurek

2 Datamining-Solutions Agenda I Przypomnienie architektury.NET II Podstawy witryny internetowej III Walidacja IV Dane i dostęp do danych

3 Datamining-Solutions I. Architektura platformy.NET

4 Datamining-Solutions I. Architektura platformy.NET Nowości w ASP.NET 2.0 Ponad 40 nowych kontrolek w porównaniu z 1.1 Strony wzorcowe (Master Pages) Motywy graficzne (Themes) mechanizmy autoryzacji, ról i konfiguracji, (ASP.NET Membership Provider). Kontrolki Data source Kontrolki Web Parts Profile użytkownika (Profiles)

5 Datamining-Solutions I. Architektura platformy.NET Nowości w Framework 3.0 WPF (Windows Presentation Foundation) WCF (Windows Communication Foundation) WF (Windows Workflow Foundation) Skok z ASP.NET 2.0 -> ASP.NET 3.5 bo: Framework 3.0 nie wprowadził nowego CLR Framework 3.0 nie wprowadził nowego ASP.NET

6 Datamining-Solutions I. Architektura platformy.NET Nowości w ASP.NET 3.5 LINQ (Language Integrated Query) ASP.NET AJAX Korzysta z silnika ASP.NET 2.0 SilverLight Zestawy algorytmów kryptograficznych Korzysta nawet z katalogu ASP.NET podczas cachowania C:\WINDOWS\Microsoft.NEt\Framework\v \Te mporary ASP.NET Files

7 Datamining-Solutions Framework 4.0 (wkrótce) Więcej na posterze pod linkiem PlakatNETFX4.pdfPlakatNETFX4.pdf

8 Datamining-Solutions I. Architektura platformy.NET Nowości w Visual Studio.NET 2008 Projectless vs project-based Wybór wersji ASP.NET 2.0/3.5 (multitargeting) Łatwiejsza obsługa CSS (Cascading Style Sheets)

9 Datamining-Solutions II. Podstawy witryny internetowej ASP.NET Struktura klasy Page, 2.Kod z treścią oraz kod ukryty (separacja warstw), 3.Metody przekierowania do innej strony 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami, 5.Automatyczny postback (autopostback) 6.Cykl życiowy strony,

10 Datamining-Solutions 1. Struktura klasy Page Strona – plik (*.aspx) Plik *.aspx- plik z treścią – wizualna zawartość strony (HTML+kontrolki ASP.NET) Plik *.aspx.cs (C#) *aspx.vb (VB) – kod ukryty –code behind Elementy HTML nie są przetwarzane przez serwer platformy.NET (chyba, że runat =server) Pierwsze żądanie strony- kompilacja JIT platformy.NET klasy użytkownika Klasa użytkownika wywodzi się z System.Web.UI.Page

11 Datamining-Solutions 1. Struktura klasy Page c.d. Klasa kompilowana do podzespołu (buforowany w pamięci serwera) Kolejne żądania – z bufora (brak kompilacji) Nazwa klasy np. _Default może być różna od nazwy pliku z treścią np. _Default1.aspx W pierwszej linijce strony *.aspx - dyrektywa strony:

12 Datamining-Solutions 1. Struktura klasy Page c.d. Application AppRelativeVirtualPath AsyncTimeout BindingContainer Buffer Cache ClientID ClientQueryString ClientScript ClientTarget CodePage ContentType Controls Culture EnableEventValidation EnableTheming EnableViewState EnableViewStateMac Właściwości klasy Page 3.5

13 Datamining-Solutions 1. Struktura klasy Page c.d. ErrorPage Form Header ID IdSeparator IsAsync IsCallback IsCrossPagePostBack IsPostBack IsReusable IsValid Items Master MasterPageFile Page Parent PreviousPage Request Właściwości klasy Page 3.5

14 Datamining-Solutions 1. Struktura klasy Page c.d. Response ResponseEncoding Server Session SkinID StyleSheetTheme Theme Title Trace TraceEnabled User Validators ViewStateEncryptionMode ViewStateUserKey Visible Właściwości klasy Page 3.5

15 Datamining-Solutions 2. Kod z treścią oraz kod ukryty Dwa podejścia pisania stron ASP.NET: Tylko jeden plik *.aspx oraz …

16 Datamining-Solutions 2. Kod z treścią oraz kod ukryty Dwa podejścia pisania stron ASP.NET: Dwa pliki powiązane (*.aspx i *.aspx.cs- C#) Plik z treścią: JedenPlik.aspx Plik ukryty: DrugiPlik.aspx.cs

17 Datamining-Solutions 2. Metody przekierowania Cztery główne metody: HyperLink – wartość właściwości NavigateURL, ( bez ponowengo zapytania serwera) Metoda Server.Transfer – klasa HttpServerUtility, przerywa przetwarzanie bieżącej strony i przetwarza nową (brak w historii przeglądarki + adres pozostaje stary) Metoda Response.Redirect – klasa HttpResponse ( bez ponownego zapytania serwera) Mechanizm Cross-Page-Posting (PostBackURL) - nowość

18 Datamining-Solutions Różnica pomiędzy Response.Redirect i Server.Transfer 2. Metody przekierowania

19 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłania danych pomiędzy stronami Stan WidokuQueryStringCookies Typ danychWszystkie typy danych (serial.) Łancuch znaków Magazyn danychPole ukryte w bieżacej stronie Łańcuch URL 1-2KB Komputer klienta (plik tekstowy) Czas życiaW bieżącej stronie Tylko jeżeli istnieje URL Ustawiany programowo WydajnośćObciąża transmisje Niezmienna, mały rozmiar danych Typowe użycieTransmisja zmiennych do drugiej strony Wysyłanie np. ID produktu Personalizacja dla stron

20 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami Stan sesjiStan Aplikacji Typ danych Wszystkie typy danych Magazyn danych Pamięć serweraPamięc serwera Czas życia Domyślnie 20 min, ustawiana programowo Aż do restartu serwera Wydajność Obniża wydajność w przypadku dużej liczby danych, każdy użytkownik posiada kopię sesji!!! Obniża wydajność w przypadku dużej liczby danych Typowe użycie Np. Koszyk w sklepie internetowym Zapisanie globalnych zmiennych

21 Datamining-Solutions Przykład zapisu wartości kontrolek za pomocą stanu widoku - ViewState 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami

22 Datamining-Solutions Przykład zapisu wartości kontrolek za pomocą stanu widoku - ViewState 4.Metody przesyłania danych pomiędzy stronami W przypadku klas własnych, należy dodać [Serializable] !!!

23 Datamining-Solutions Przykład przekazania zmiennych za pomocą metody GET - QueryString 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami cd. Page.aspx Test.aspx

24 Datamining-Solutions Przykład zapisu wartości kontrolek za pomocą ciasteczek (Cookies) - informacji jawne - Konieczny using System.Net; 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami Odczyt cookie Tworzenie cookie Usuwanie cookie

25 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami -SESJA Zamknięci sesji, przekroczenie limitu czasu Jeżeli Cookie wyłączony, SessionID w URL Wywołuje zdarzenia sesji: Session_Start i Session_End, obłsuga zdarzeń w global.asax Sesja korzysta z 120 bit identyfikatora SessionID Konfiguracja stanu sesji nadzorowana – dyrektywa strony EnableSesionState: true,false,readonly Stan sesji w pamięci serwera jako cześć procesu asp.net

26 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami -Sesja Trzy metody magazynowania stanu sesji: SessionID : -w cookies -w URL Stan sesji: implementowany za pomocą właściwości Contents collection klasy HttpSessionState

27 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami -Sesja Trzy metody magazynowania stanu sesji: Konfiguracja typu stanu sesji (mode) w web.config: mode=off – stan sesji wyłączony mode=InProc – w procesie na serwerze lokalnym (default) mode=StateServer – stan sesji na serwerze zdalnym, konieczny wpis stateConnectionString mode=SqlServer, stan sesji na serwerze SQL, konieczny wpis sqlConnectionString mode=Custom, pozwala na określenie własnego dostawcy

28 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami –Sesja Przykład użycia sesji w trybie InProc z wymuszonym odrzuceniem plików cookies jako magazynu SessionID Klasa użytkownia class1 Obsługa zapisu i odtworzenie Obiektu klasy class1 Ustawieni trybu W web.config

29 Datamining-Solutions 4.Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami –stan sesji Wynik kodu z poprzedniego slajdu: Wymuszony brak obsługi cookies

30 Datamining-Solutions Stan aplikacji istnieje do momentu restartu serwera Plik global.asax zawiera globalny kod całej aplikacji i zawiera obsługę zdarzeń: Application_Start, Application_End, Application_Error W stanie aplikacji współużytkowane są zmienne globalne za pomocą słownika obiektów Dzięki właściwości Application klasy HttpApplication 4. Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami –stan aplikacji

31 Datamining-Solutions 4. Metody przesyłanie danych pomiędzy stronami –stan aplikacji Przykład użycia - licznik żądań Poprawny kod Niepoprawny kod

32 Datamining-Solutions 4. Nowość w ASP.NET 2.0 mechanizm Cross-Page-Posting Otrzymywanie danych z poprzedniej strony Dla kontrolki (np. Button) ustawiamy PostBackUrl lub przekierowanie z udziałem servera: Server.Transfer Nie działa z Response.Redirect – bez udziału serwera. Kontrolki z poprzedniej strony dostępne dzięki właściwości Page.PreviousPage

33 Datamining-Solutions 4. Nowość w ASP.NET 2.0 mechanizm Cross-Page-Posting Przykład użycia: Bez deklaracji dyrektywy Późne wiązanie Użycie deklaracji dyrektywy Użycie Akcesora na stronie CrossPagePostinaspx.aspx

34 Datamining-Solutions 5. AutoPostback Automatyczny postback możliwy jest przez ustawienie właściwości kontrolki na Autopostback na True Gdy kontrolka zmieni stan (u klienta) wychwytuje to zdarzenie onchange w javascript generuje się automatycznie funkcja function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) Zapisane w postaci pól ukrytych przesyłane są dane dotyczące kontrolki:

35 Datamining-Solutions 6. Cykl życiowy strony

36 Datamining-Solutions III Znajdowanie i usuwanie błędów 1. Śledzenie wykonywania programu 2. Debugowanie programu 3. Obsługa błędów

37 Datamining-Solutions Poprzednio (ASP 3.0) Response.Write(); w ASP.NET 2.0 śledzenie na poziomie: Request Details, Time of Request, Request Type, Status Code, Trace Information, Control Tree własne komentarze: Trace.Write(Kategoria,Komunikat ostrzeżenia,wyjątek) Trace.Warn…. – kolor czerwony Na poziomie strony (w dyrektywie Trace=true): Na poziomie aplikacji (wpis w web.config): wywołujemy: III Znajdowanie i usuwanie błędów -Śledzenie wykonywania programu

38 Datamining-Solutions III Znajdowanie i usuwanie błędów -Śledzenie wykonywania programu na poziomie strony

39 Datamining-Solutions III Znajdowanie i usuwanie błędów -Śledzenie wykonywania programu na poziomie aplikacji

40 Datamining-Solutions III Znajdowanie i usuwanie błędów debugowanie aplikacji Start/continueUruchamia lub kontunuuje wykonywania programu Break AllZatrzymuje wykonywanie programu w aktualnie wykonywanym wierszu Stop Debugging Zatrzymuje usuwanie błędów RestartZatrzymuje wykonywanie programu i natychmiast uruchamia ponownie Step IntoWchodzi do metody (zagnieżdzenie) Step OverPomija metodę (brak zagnieżdzenia) Step OutKończy wykonywanie kodu metody oraz wychodzi z metody i ustawia się w miejscu następnym po wywołaniu metody Toogle Breakpoints Ustawia punkt kontrolny w danym wierszu

41 Datamining-Solutions III Znajdowanie i usuwanie błędów debugowanie aplikacji Właściwości punktu kontrolnego (zatrzymuje wykonanie programu w wyznaczonym wierszu): Location – ustawia punkt kontrolny w wyznaczonym wierszu, Condition – ustawia warunek is true/has change Hit Counter – zatrzymuje wykonywanie programu po osiągnięciu danej liczby powtórzeń kodu Filter- punkt stopu dla określonych procesów, wątków, itp. When Hit – uruchomienie np. makr w momencie stopu

42 Datamining-Solutions Cel – przechwycenie błędu zanim aplikacja wyśle klientowi podstawową stronę błędu Konfiguracja obsługi błędów- plik web.config dla całej aplikacji W przypadku przechwycenia błędu o danych kodzie następuje przekierowanie mode: true, false, RemoteOnly Dla konkretnej strony ErrorPage: III Znajdowanie i usuwanie błędów debugowanie aplikacji – obsługa błędów

43 Datamining-Solutions IV Walidacja danych Do sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika: Nr karty kredytowej, Kodów pocztowych, Nr Pesel, NIP, ISBN Adres , … W ASP.NET wykorzystujemy kontrolki do sprawdzania poprawności wejściowych danych użytkownika. Przeglądarki uplevel >=IE 4.0,.Net – u klienta, Przeglądarki downlevel { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/11745/1/slides/slide_42.jpg", "name": "Datamining-Solutions IV Walidacja danych Do sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika: Nr karty kredytowej, Kodów pocztowych, Nr Pesel, NIP, ISBN Adres email, … W ASP.NET wykorzystujemy kontrolki do sprawdzania poprawności wejściowych danych użytkownika.", "description": "Przeglądarki uplevel >=IE 4.0,.Net – u klienta, Przeglądarki downlevel

44 Datamining-Solutions IV Walidacja danych kontrolki do sprawdzania poprawności wejściowych danych użytkownika: RequiredFieldValidator – wymagane dane RangeValidator – wartość w podanym zakresie CompareValidator – porównanie z inną wartością lub wartością kontrolki RegularExpressionValidator – walidacja za pomocą wyrażeń regularnych CustomValidator – własne metody do sprawdzania poprawności danych wejściowych (u klienta –javascript, na serwerze np.c#) ValidationSummary- podsumowuje błędy

45 Datamining-Solutions IV Walidacja danych - RequiredFieldValidator Gwarantuje wpisanie wartości do kontrolki nadzorowanej oraz może wymagać zmiany domyślnej wartości przez użytkownika Właściwość ControlToValidate – wskazuje kontrolkę, w którą będzie nadzorował, Właściwość InitialValue – jeżeli wartość w kontrolce nadzorowanej=InitialValue ->blad SetFocusOnError=true - ustawia skupienie na pierwszą kontrolkę z błędem Można skorzystać programowo z właściwości Page.IsValid ErrorMessage - komunikat błędu

46 Datamining-Solutions IV Walidacja danych – ValidationSummary Podsumowuje wszystkie błędy w jednej kontrolce i wyświetla komunikaty o błędach HeaderText- Nagłówek w kontrolce podsumowującej ShowSummary=true, pokazuje informacje o błędach w HTMLu ShowMessageBox=true, pokazuje informacje o błędach w oknie informacyjnym Javascript DisplayMode=0 –BulletList DisplayMode=1 –List DisplayMode=2 –SingleParagraph

47 Datamining-Solutions IV Walidacja danych – CompareValidator Porównuje wartości w kontrolce nadzorowanej z kryteriami narzuconymi Stosowana np. do weryfikacji wpisania ponownie hasła w formularzu rejestracyjnym Type np. integer, string, data... Operator, GreaterThan, Equals, DataTypeCheck – sprawdza typ danych ValueToCompare – wartość stała stosowana w kryterium ControlToCompare- zamiast ValueToCompare pobiera wartość do porównania z wybranej kontrolki

48 Datamining-Solutions IV Walidacja danych – RangeValidator Kontroluje zakres danych wejściowych: liczb, znaków lub dat MinimumValue, MaxiumumValue Atrybut Type: Integer,String, Currency, Date, Double Wszystkie kontrolki stosowane do walidacji można grupować poprzez właściwość ValidationGroup - przycisk wysyłający formularz musi mieć tą samą wartość ValidationGroup

49 Datamining-Solutions IV Walidacja danych – RegularExpressionValidator Kontrolka sprawdzająca wprowadzone dane o największych możliwościach- korzysta z wyrażeń regularnych ValidationExpression – wartość wyrażenia regularnego Np.\d{2}-\d{3} – – kod pocztowy Udogodnienie w VS.NET Edytor Regular Expression Editor

50 Datamining-Solutions IV Walidacja danych – Custom Validator Tworzymy własną metodę sprawdzania poprawności która zwraca true lub false Metoda powinna być zarówno po stronie serwera (downlevel) jak i po stronie klienta (uplevel) ValidateEmptyText =false- błąd w przypadku braku wartość w kontrolce nadzorowanej- bardzo pomocne ServerValidator – metoda po stronie serwera ClientValidationFunction – metoda po stronie klienta

51 Datamining-Solutions IV Walidacja danych - przykład

52 Datamining-Solutions V. Dane i dostęp do danych Dostęp do bazy bez używania ADO.NET: Kontrolka SqlDataSource- można podpiąć pod kontrolkę dostępu do bazy LINQ to SQL- definiuje się zapytanie używając C# (lub kontrolka LinqDataSource) Profile – pozwalają na zapis specyficznych bloków danych powiązanych z użytkownikiem bez pisania kodu ADO.NET. Generacja tabel odbywa się przez aspnet_regsql –A p

53 Datamining-Solutions V. Dane i dostęp do danych.Net framework posiada 4 dostawców (providers): SQL Server provider (7.0 lub wyższa) OLE DB provider- np. dostęp do Excela Oracle provider- 8i lub wyżej ODBC provider Klasy pomocne: Connection – tworzy połączenie Command – do wykonywania komend SQL DataReader – szybki sposób odczyt danych (read only) DataAdapter – wypełnia DataSet, potem możliwy update

54 Datamining-Solutions V. Dane i dostęp do danych Wiązanie danych (Data Binding) z kontrolką GridView1.DataSource = ds; i GridView1.DataMember = "Employees"; lub GridView1.DataSource = ds.Tables["Employees"]; i ostatecznie GridView1.DataBind();

55 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych (Rich Data Controls) Przegląd i przykłady kontrolek wyświetlania danych GridView, DataList, Repeater, DetailsView, FormView Kontrolka źródeł danych: SqlDataSource – rzadko się stosuje, lepiej przez ADO.NET Przykłady realizowane będą na podstawie bazy danych NorthWind w MSSQL 2005

56 Datamining-Solutions GridView wywodzi się z BaseDataBoundControl podobnie jak AdRotator, DetailsView, FormView, elementy klasy ListControl: CheckBoxList, RadioButtonList, … GridView posiada wiele właściwości: AllowPaging, AllowSorting, AutoGenerateColumns, AutoGenerateDeleteButton, AutoGenerateEditButton, AutoGenerateSelectButton, DataKeyNames, Datasource, PageCount, PageSize, … Korzystamy albo z klikania w tag inteligentny –wizard, albo kodujemy w kodzie z treścią. VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView

57 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView zarządzanie tabelą Customers

58 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView zarządzanie tabelą Customers Odzwierciedlenie wizarda w kodzie z treścią - Tag inteligentny: Enable Paging, Enable Sorting, Autoformat – w parę minut: gotowa strona z stronicowaniem i sortowaniem

59 Datamining-Solutions VI. Dane i dostęp do danych – GridView zarządzanie tabelą Customers Zarządzanie widokiem albo z kodu z treścią, albo inteligentny tag, najlepiej wyłączyć AutoGenerateColumns=false, aby samemu zarządzać kolumnami z GridView AutoGenerateColumns=false Ręczne zarządzanie kolumnami

60 Datamining-Solutions VI. Dane i dostęp do danych – GridView zarządzanie tabelą Customers – insert, update, delete Ponowna konfiguracja SqlDataSource dla GridView i wybranie zakładki advanced: Enabled select Enabled edit Enabled delete

61 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView zarządzanie tabelą Customers – insert, update, delete Przykład zarządzania tabelą Customers:

62 Datamining-Solutions Cel – Wyświetlić listę zamówień w kontrolce GridView dla wybranego klienta w innej kontrolce GridView VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView przekazanie parametrów do zapytania select Dodajemy nową kontrolkę GridView i podłączamy nową kontrolkę SqlDataSource z dostepem do tabelki Orders. Wybieramy przycisk where w oknie dialogowym i dostosowujemy zapytanie do wyświetlania wszystkich zamówień tylko do wybranego klienta z pierwszej kontrolki Gridview

63 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– GridView

64 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– DataList Służy do tworzenia list danych na podstawie 7 szablonów: Szablony służą do określania zawartości i wyglądu EditItemTemplate – dotyczy wyglądu edycji ItemTemplate – domyślny wygląd dla zawartości SelectedItemTemplate- wygląd zaznaczonego elementu FooterTemplate – dotyczy wyglądu stopki HeaderTemplate – dotyczy wyglądu nagłówka AlternatingItemTemplate – dotyczy itemTemplate SeparatorTemplate – wygląd separatorów

65 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych– DataList Zasada podpinania źródła danych identyczna jak poprzednio RepeatDirection: Horizontal, Vertical RepeatColumns: maksymalna liczba kolumn

66 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych DataList Edycja danych –przycisk Edit Należy skopiować sekcję ItemTemplate do EditItemTemplate Zmienić kontrolkę Label na TextBox (find and replace) Dodać przycisk Edit oraz CommandName=edit Dodać przycisk Cancel oraz CommandName=cancel Dodać przycisk Update oraz CommandName=update Dodać obsługę zdarzeń do kontrolki DataList: UpdateCommand, CancelCommand, EditCommand Dodać procedurę modyfikacji danych wraz z parametrami - UpdatedQuery

67 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych–Repeater Kontrolka Repeater jest kontenerem, służącym do przetwarzania kolejnych pozycji listy danych Nie posiada żadnych styli, całe formatowanie spoczywa na programiście (kod z treścią)

68 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych–Repeater ItemTemplate – Szablon ten jest konieczny dla kontrolki Repeater. W wyniku działania tego szablonu każdy wiersz danych wyświetlany jest oddzielnie. AlternatingItemTemplate – szablon taki sam jak ItemTemplate, ale przetwarzany jest oddzielie dla każdego wiersza danych. Umożliwia to określanie ustawień stylu dla poszczególnych wierszy. HeaderTemplate oraz FooterTemplate – szablony te przetwarzają kod HTML bezpośrednio przed i po wyświetleniu wszystkich wierszy danych. SeparatorTemplate – szablony te przedstawiają elementy znajdujące się pomiędzy poszczególnymi wierszami danych Szablon AlternatingItemTemplate umieszczony po ItemTemplate umożliwia formatowanie wierszy dla co drugiego wiersza.

69 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych–FormView Kontrolka alternatywna wobec DetailsView Całkowicie zbudowana z szablonów Większe możliwości sterowania jej wyglądem i działaniem Musi dostawać z zewnątrz informacje o id rekordu, który ma wyświetlić Nie ma sortowania i stronicowania, ponieważ wyświetla tylko jeden rekord, bez przełączania na inny –tylko programowo.

70 Datamining-Solutions VI. Kontrolki dostępu do danych–DetailsView Wyświetla tylko jeden rekord w danym momencie Pozwala na automatyczne utworzenie przycisków do usuwania, modyfikacji oraz dodawania rekordów Zasada tworzenia podobna jak w pozostałych przykładach

71 Datamining-Solutions Ćwiczenie na zaliczenie Przekształcić formularz podany na zaliczenie części I do postaci zarządzalnej na podstawie bazy danych z walidacją danych: Walidacja danych Wymienione w formularzu dane wrzucamy do bazy Dane edytujemy, Dane usuwamy. Przykłady przesyłania danych pomiędzy stronami: - cookies, - stan widoku, - stan sesji - stan aplikacji -querystring Przykłady użycia kontrolek dostępu do danych: GridView, DataList, Repeater, DetailsView, FormView


Pobierz ppt "Datamining-Solutions Zaawansowane aplikacje internetowe – ASP.NET 2.0 / 3.5 Prowadzący: Jarosław Kurek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google