Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku szkolnego 2011/2012 Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku szkolnego 2011/2012 Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku szkolnego 2011/2012 Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku szkolnego 2011/2012

2 Organizację pracy szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego na rok szkolny 2011/2012 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004., nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) zatwierdził burmistrz do 30 maja br. Przed zatwierdzeniem projektów organizacja nowego roku szkolnego jest konsultowana z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego i w zależności od liczby dzieci oraz wymagań programowych organ prowadzący przyznaje liczbę etatów kierowniczych, pedagogicznych, administracyjnych i obsługi w placówkach oświatowych. Zatwierdzone projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny nie zawierały vacatów pedagogicznych, administracji i obsługi. Przewidujemy jednak zmiany kadrowe, które będą wynikały z uprawnień art. 73 pkt.1 KN są to urlopy dla poratowania zdrowia oraz przejścia na emeryturę od 30 września br. Wprowadzenie

3 W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487 ), burmistrz przyznał szkołom i przedszkolom: W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487 ), burmistrz przyznał szkołom i przedszkolom: 16/26 logopedy i 6/26 psychologa i 6/26 integracja sensoryczna. 16/26 logopedy i 6/26 psychologa i 6/26 integracja sensoryczna. Zwiększono również etaty w świetlicach szkolnych, w związku z potrzebą opieki nad dziećmi w wieku od 5 do 9 lat.  w SP nr 1 – 13/26  w SP nr 2 – 13/26  w SP nr 4 – 13/26  w SP nr 5 – 13/26  w SP nr 8 – 13/26 Razem szkoły otrzymały 2,5 etatu więcej w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego.

4 - Gimnazjum nr 1: zajęcia sportowe dydaktyczne ( siatkówka ) - 4 godz. zajęcia sportowe dydaktyczne ( siatkówka ) - 4 godz. doradca zawodowy – 2 godz. doradca zawodowy – 2 godz. nauczanie wspomagające ( w klasach integracyjnych )– 18 godz.nauczanie wspomagające ( w klasach integracyjnych )– 18 godz. - Gimnazjum nr 2-: zajęcia sportowe dydaktyczne ( siatkówka, koszykówka) – 12 godz.zajęcia sportowe dydaktyczne ( siatkówka, koszykówka) – 12 godz. GODZINY DYDAKTYCZNE PRZYZNANE I FINANSOWANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

5 Nazwa szkołyLiczba oddziałów Liczba uczniów z oddziałem „zerowym” Kadra pedagogiczna Liczba pracowników niepedagogi- cznych Szkoła Podstawowa nr 1 15311 24 – pełnozatrudnionych 4- niepełnozatrudnionych 2- administracja 12- obsługa Szkoła Podstawowa nr 2 20492 34- pełnozatrudnionych 9 niepełnozatrudnionych 2- administracja 13- obsługa Szkoła Podstawowa nr 4 9165 13- pełnozatrudnionych 6- niepełnozatrudnionych 1,5- administracja 5- obsługa Szkoła Podstawowa nr 5 19427 36- pełnozatrudnionych 9-niepełnozatrudnionych 2,5 - administracja 10,5- obsługa Szkoła Podstawowa nr 8 31778 53- pełnozatrudnionych 3- niepełnozatrudnionych 2- administracja 23- obsługa

6 -liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem 2173 tj. o 86 więcej, -liczba oddziałów 94 tj. o 3 oddziały więcej, -największa liczba dzieci będzie w oddziałach zerowych tj. 417 -kadra pedagogiczna: 160 pełnozatrudnionych i 31 niepełnozatrudnionych tj. o 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych więcej -liczba pracowników administracji: 10 ( ten sam stan zatrudnienia ) -liczba pracowników obsługi 63,5 tj. o 1 etat więcej Szkoły podstawowe mają w 100% zabezpieczoną kadrę pedagogiczną, administracyjną i obsługę. Są przygotowane do realizacji nowego roku szkolnego zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi. Szkoły podstawowe mają w 100% zabezpieczoną kadrę pedagogiczną, administracyjną i obsługę. Są przygotowane do realizacji nowego roku szkolnego zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi. Zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011

7 STAN ORGANIZACYJNY GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów Kadra pedagogiczna Liczba pracowników niepedagogicznych Gimnazjum nr 1 w Oławie 45218 37- pełnozatrudnionych 6 - niepełnozatrudnionych 2 – administracja 8 - obsługa Gimnazjum nr 2 w Oławie 38016 31- pełnozatrudnionych 11 - niepełnozatrudnionych 2- administracja 8,5- obsługa

8 - liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym – 832 tj. o 3 uczniów więcej -liczba oddziałów 34 tj. o 1 oddział więcej -kadra pedagogiczna: 68 nauczycieli pełnozatrudnionych i 17 niepełnozatrudnionych - różnica o 1 etat mniej i o 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych więcej -liczba pracowników administracji: 4 osoby ( bez zmian ) -liczba pracowników obsługi: 16,5 tj. o 2 etaty mniej Gimnazja mają w 100% zabezpieczoną kadrę pedagogiczną, administracją i obsługę. Są przygotowane do nowego roku szkolnego zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi. Zmiany organizacyjne w roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011

9 STAN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W OŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Nazwa przedszkola Liczba dzieci ogółem Liczba oddziałów Liczba nauczycieli Liczba administracji Liczba obsługi Przedszkole Miejskie nr 1 1285 10 1- niepełnozatrudnionych 05 Przedszkole Miejskie nr 2 2088 18 1- niepełnozatrudnionych 113 Przedszkole Miejskie nr 3 1516121,56,5 Przedszkole Miejskie nr 4 1285 10 1- niepełnozatrudnionych 19

10 - liczba dzieci przyjętych w wieku od 3 do 5 lat – 615 tj. o 28 mniej -liczba oddziałów: 24 tj. o 1 oddział mniej -liczba zatrudnionych nauczycieli: 50 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych tj. o 2 etaty mniej i 3 niepełnozatrudnionych logopedów -liczba etatów administracyjnych: 3 ( bez zmian ) -liczba obsługi: 33,5 o jeden etat mniej -stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 po wygranym konkursie obejmuje od 1 września br. Lucyna Urbańska PODSUMOWANIE ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

11 - liczba dzieci w żłobku mniejsza o 10 w porównaniu do poprzedniego roku - liczba oddziałów: 4 pozostaje na tym samym poziomie - liczba pracowników administracji: 2 etaty (pozostaje na tym samym poziomie) - liczba opiekunek dziecięcych: 12 (większa o 3 etaty) - opieka medyczna : 1 pielęgniarka dyplomowana (nowy etat) - liczba pracowników obsługi: 8 etatów (pozostaje na tym samym poziomie) STAN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIESJKIEGO W OŁAWIE Liczba oddziałów Liczba dzieci ogółem Liczba opiekunek Opieka medyczna Liczba administr acji Liczba obsługi 49612128

12 Szkoły Podstawowe - 2 uczniów Przedszkole Miejskie nr 2 w Oławie - 2 dzieci Szkoła Podstawowa nr 5 w Oławie: Oddział „0”- 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa II - 5 - uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa III – 3- uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa V –5 - uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa VI –3 - uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Gimnazjum nr 1 w Oławie: Klasa I- 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa II- 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności Klasa III- 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli ( prowadzący i wspomagający ). Dzieci z orzeczeniami objęte są zajęciami specjalistycznymi. NAUCZANIE INDYWIDUALNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

13 Zgodnie z podpisanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2010r. Szacunkowy skutek podwyżek w oświacie oławskiej wyniesie około 88 665,00zł. brutto. Planowana jest podwyżka dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w wysokości 5% obecnego uposażenia, która wyniesie około 18 300,00zł. brutto. Planowana podwyżka w oławskiej oświacie ogółem wyniesie ogółem około 107 000,00zł. brutto w skali jednego miesiąca, a do końca roku budżetowego będzie to kwota 428 000,00zł. brutto. 428 000,00zł. brutto. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

14 Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 września 2011r. (bez wysługi, dodatków motywacyjnych i funkcyjnych) w porównaniu do 1 września 2010r. Poziom wykształcenia STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2039 2182 2099 2246 2383 2550 2799 2995 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata ( inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym ) 1794 1920 1838 1967 2077 2222 2437 2608 Tytuł zawodowy licencjata ( inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1584 1695 1622 1736 1822 1950 2130 2279 Pozostałe wykształcenie 1363 1458 1393 1491 1552 1661 1807 1933

15  Nauczyciel kontraktowy – 2  Nauczyciel mianowany – 14  Nauczyciel dyplomowany – 1 URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA NAUCZYCIELI URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA NAUCZYCIELI  13 nauczycieli  8 nauczycieli ze szkół podstawowych  5 nauczycieli z przedszkoli Jest to koszt porównywalny do utrzymania jednej placówki na poziomie Szkoły Podstawowej nr w Oławie. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W SESJI LETNIEJ AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W SESJI LETNIEJ

16 REMONTY I INWESTYCJE PLACÓWEK

17 W ramach własnych środków finansowych oraz z budżetu miasta wykonane zostały następujące prace.

18 Szkoła Podstawowa nr 1 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie lamperii na korytarzach parteru pierwszego pietramalowanie lamperii na korytarzach parteru pierwszego pietra malowanie ścian w sali dydaktycznej nr 31malowanie ścian w sali dydaktycznej nr 31 tynkowanie i malowanie ścian (przy zejściu do sali gimnastycznej)tynkowanie i malowanie ścian (przy zejściu do sali gimnastycznej) położenie kafli w sanitariatach - chłopców budynek Bpołożenie kafli w sanitariatach - chłopców budynek B ponowna renowacja drzwi wejściowych- budynek głównyponowna renowacja drzwi wejściowych- budynek główny renowacja drzwi w sali 32renowacja drzwi w sali 32 zakup tablicy interaktywnej - 3- ciej w szkolezakup tablicy interaktywnej - 3- ciej w szkole zakup mebli i krzesełek do dodatkowego oddziału zerowegozakup mebli i krzesełek do dodatkowego oddziału zerowego wymiana dwóch kaloryferów w głównym budynkuwymiana dwóch kaloryferów w głównym budynku założenie zaworów termostatycznych na grzejnikachzałożenie zaworów termostatycznych na grzejnikach WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie lamperii na korytarzach parteru pierwszego pietramalowanie lamperii na korytarzach parteru pierwszego pietra malowanie ścian w sali dydaktycznej nr 31malowanie ścian w sali dydaktycznej nr 31 tynkowanie i malowanie ścian (przy zejściu do sali gimnastycznej)tynkowanie i malowanie ścian (przy zejściu do sali gimnastycznej) położenie kafli w sanitariatach - chłopców budynek Bpołożenie kafli w sanitariatach - chłopców budynek B ponowna renowacja drzwi wejściowych- budynek głównyponowna renowacja drzwi wejściowych- budynek główny renowacja drzwi w sali 32renowacja drzwi w sali 32 zakup tablicy interaktywnej - 3- ciej w szkolezakup tablicy interaktywnej - 3- ciej w szkole zakup mebli i krzesełek do dodatkowego oddziału zerowegozakup mebli i krzesełek do dodatkowego oddziału zerowego wymiana dwóch kaloryferów w głównym budynkuwymiana dwóch kaloryferów w głównym budynku założenie zaworów termostatycznych na grzejnikachzałożenie zaworów termostatycznych na grzejnikach Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011:  zlecono wykonanie projektu remontu dachu budynku głównego szkoły wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami Koszt orientacyjny: 20 000,00 zł.  Wykonanie sieci bezprzewodowej do wysyłania i odbierania danych z jednego punktu dostępu do drugiego wraz z konfiguracją wszystkich urządzeń Koszt orientacyjny: 18 448,77 zł Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011:  zlecono wykonanie projektu remontu dachu budynku głównego szkoły wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami Koszt orientacyjny: 20 000,00 zł.  Wykonanie sieci bezprzewodowej do wysyłania i odbierania danych z jednego punktu dostępu do drugiego wraz z konfiguracją wszystkich urządzeń Koszt orientacyjny: 18 448,77 zł

19

20

21 Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE : remont dwóch pomieszczeń świetlicowych ( malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, renowacja parapetów )remont dwóch pomieszczeń świetlicowych ( malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, renowacja parapetów ) wstawienie drzwi wejściowych do świetlicywstawienie drzwi wejściowych do świetlicy wymiana oświetlenia w sali 54wymiana oświetlenia w sali 54 WE WŁASNYM ZAKRESIE : remont dwóch pomieszczeń świetlicowych ( malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, renowacja parapetów )remont dwóch pomieszczeń świetlicowych ( malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, renowacja parapetów ) wstawienie drzwi wejściowych do świetlicywstawienie drzwi wejściowych do świetlicy wymiana oświetlenia w sali 54wymiana oświetlenia w sali 54

22

23 Szkoła Podstawowa nr 4 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: przygotowanie sali dydaktycznej dla drugiego oddziału „O”przygotowanie sali dydaktycznej dla drugiego oddziału „O” malowanie ścian, malowanie ścian, położenie wykładziny położenie wykładziny wyposażenie w meble i sprzętwyposażenie w meble i sprzęt przygotowanie nowej sali informatycznejprzygotowanie nowej sali informatycznej ( osieciowanie ) ( osieciowanie ) z inicjatywy rodzica ucznia i posła RP Romana Kaczora zostanie wybudowany i wyposażony plac zabaw w atestowane urządzenia na kwotę 20 000,00 złz inicjatywy rodzica ucznia i posła RP Romana Kaczora zostanie wybudowany i wyposażony plac zabaw w atestowane urządzenia na kwotę 20 000,00 zł 10 000,00zł – poseł RP Roman Kaczor10 000,00zł – poseł RP Roman Kaczor 10 000,00zł - rodzic szkoły10 000,00zł - rodzic szkoły WE WŁASNYM ZAKRESIE: przygotowanie sali dydaktycznej dla drugiego oddziału „O”przygotowanie sali dydaktycznej dla drugiego oddziału „O” malowanie ścian, malowanie ścian, położenie wykładziny położenie wykładziny wyposażenie w meble i sprzętwyposażenie w meble i sprzęt przygotowanie nowej sali informatycznejprzygotowanie nowej sali informatycznej ( osieciowanie ) ( osieciowanie ) z inicjatywy rodzica ucznia i posła RP Romana Kaczora zostanie wybudowany i wyposażony plac zabaw w atestowane urządzenia na kwotę 20 000,00 złz inicjatywy rodzica ucznia i posła RP Romana Kaczora zostanie wybudowany i wyposażony plac zabaw w atestowane urządzenia na kwotę 20 000,00 zł 10 000,00zł – poseł RP Roman Kaczor10 000,00zł – poseł RP Roman Kaczor 10 000,00zł - rodzic szkoły10 000,00zł - rodzic szkoły Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011: dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., prace polegające na wykonaniu: hydrantów wewnętrznych, instalacji oświetlenia awaryjnego na korytarzach, głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, wymianie wykładzin w salach lekcyjnych, wymianie stolarki drzwiowej i robotach towarzyszącychdostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., prace polegające na wykonaniu: hydrantów wewnętrznych, instalacji oświetlenia awaryjnego na korytarzach, głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, wymianie wykładzin w salach lekcyjnych, wymianie stolarki drzwiowej i robotach towarzyszących Koszt orientacyjny: 180 000,00zł. w tym 90 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011: dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., prace polegające na wykonaniu: hydrantów wewnętrznych, instalacji oświetlenia awaryjnego na korytarzach, głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, wymianie wykładzin w salach lekcyjnych, wymianie stolarki drzwiowej i robotach towarzyszącychdostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., prace polegające na wykonaniu: hydrantów wewnętrznych, instalacji oświetlenia awaryjnego na korytarzach, głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, wymianie wykładzin w salach lekcyjnych, wymianie stolarki drzwiowej i robotach towarzyszących Koszt orientacyjny: 180 000,00zł. w tym 90 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej

24

25

26 Szkoła Podstawowa nr 5 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie dolnej elewacji budynku ( oddziałów 0-3 )malowanie dolnej elewacji budynku ( oddziałów 0-3 ) odbudowa schodów wejściowych ( budynek główny )odbudowa schodów wejściowych ( budynek główny ) tynkowanie, malowanie elewacji przy wejściu głównymtynkowanie, malowanie elewacji przy wejściu głównym wymiana sedesów w toalecie chłopców ( budynek główny )wymiana sedesów w toalecie chłopców ( budynek główny ) zakup jednoosobowych stolików oraz krzeseł do klasy integracyjnejzakup jednoosobowych stolików oraz krzeseł do klasy integracyjnej zakup mebli do oddziału „0”( sponsor Huta Oława )zakup mebli do oddziału „0”( sponsor Huta Oława ) WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie dolnej elewacji budynku ( oddziałów 0-3 )malowanie dolnej elewacji budynku ( oddziałów 0-3 ) odbudowa schodów wejściowych ( budynek główny )odbudowa schodów wejściowych ( budynek główny ) tynkowanie, malowanie elewacji przy wejściu głównymtynkowanie, malowanie elewacji przy wejściu głównym wymiana sedesów w toalecie chłopców ( budynek główny )wymiana sedesów w toalecie chłopców ( budynek główny ) zakup jednoosobowych stolików oraz krzeseł do klasy integracyjnejzakup jednoosobowych stolików oraz krzeseł do klasy integracyjnej zakup mebli do oddziału „0”( sponsor Huta Oława )zakup mebli do oddziału „0”( sponsor Huta Oława ) Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wykonanie instalacji wodnej do hydrantów wewnętrznych wraz z montażem trzech hydrantów DN 25 w budynku szkoływykonanie instalacji wodnej do hydrantów wewnętrznych wraz z montażem trzech hydrantów DN 25 w budynku szkoły Koszt orientacyjny: 10 000,00zł. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wykonanie instalacji wodnej do hydrantów wewnętrznych wraz z montażem trzech hydrantów DN 25 w budynku szkoływykonanie instalacji wodnej do hydrantów wewnętrznych wraz z montażem trzech hydrantów DN 25 w budynku szkoły Koszt orientacyjny: 10 000,00zł.

27

28

29 Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: Przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego. WE WŁASNYM ZAKRESIE: Przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej, aluminiowej w budynku głównym ( I piętro i hall główny )Wymiana i montaż stolarki drzwiowej, aluminiowej w budynku głównym ( I piętro i hall główny ) Koszt Orientacyjny: 19 500,00zł. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej, aluminiowej w budynku głównym ( I piętro i hall główny )Wymiana i montaż stolarki drzwiowej, aluminiowej w budynku głównym ( I piętro i hall główny ) Koszt Orientacyjny: 19 500,00zł.

30

31 Gimnazjum nr 1 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: częściowa wymiana rynien w budynkuczęściowa wymiana rynien w budynku WE WŁASNYM ZAKRESIE: częściowa wymiana rynien w budynkuczęściowa wymiana rynien w budynku Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana oświetlenia w 20 klasachwymiana oświetlenia w 20 klasach Koszt orientacyjny: 60 000,00zł w tym 30 000,00zł z 0,6% z rezerwy subwencji oświatowej Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana oświetlenia w 20 klasachwymiana oświetlenia w 20 klasach Koszt orientacyjny: 60 000,00zł w tym 30 000,00zł z 0,6% z rezerwy subwencji oświatowej

32

33

34 Gimnazjum nr 2 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie sali nr 33 do zajęć technicznychmalowanie sali nr 33 do zajęć technicznych malowanie sufitów w salach lekcyjnych po wymianie oświetlenia żarowego na jarzeniowemalowanie sufitów w salach lekcyjnych po wymianie oświetlenia żarowego na jarzeniowe Malowanie szatni dla klas IMalowanie szatni dla klas I WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie sali nr 33 do zajęć technicznychmalowanie sali nr 33 do zajęć technicznych malowanie sufitów w salach lekcyjnych po wymianie oświetlenia żarowego na jarzeniowemalowanie sufitów w salach lekcyjnych po wymianie oświetlenia żarowego na jarzeniowe Malowanie szatni dla klas IMalowanie szatni dla klas I Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana oświetlenia w klasach wymiana oświetlenia w klasach Koszt orientacyjny: 36 000,00zł. w tym 18 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej remont sanitariów na II piętrzeremont sanitariów na II piętrze Koszt orientacyjny: 40 000,00zł. w tym 20 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana oświetlenia w klasach wymiana oświetlenia w klasach Koszt orientacyjny: 36 000,00zł. w tym 18 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej remont sanitariów na II piętrzeremont sanitariów na II piętrze Koszt orientacyjny: 40 000,00zł. w tym 20 000,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej

35

36 Przedszkole Miejskie nr 2 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie sali do zajęć dydaktycznych na parterzemalowanie sali do zajęć dydaktycznych na parterze malowanie toalet dziecięcych na parterzemalowanie toalet dziecięcych na parterze WE WŁASNYM ZAKRESIE: malowanie sali do zajęć dydaktycznych na parterzemalowanie sali do zajęć dydaktycznych na parterze malowanie toalet dziecięcych na parterzemalowanie toalet dziecięcych na parterze Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana dwóch kompletów drzwi aluminiowych wraz z obróbkąwymiana dwóch kompletów drzwi aluminiowych wraz z obróbką Koszt orientacyjny: 12 500,00zł. usunięcie awarii pionu instalacji sanitarnejusunięcie awarii pionu instalacji sanitarnej Koszt orientacyjny 1 476,00zł. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wymiana dwóch kompletów drzwi aluminiowych wraz z obróbkąwymiana dwóch kompletów drzwi aluminiowych wraz z obróbką Koszt orientacyjny: 12 500,00zł. usunięcie awarii pionu instalacji sanitarnejusunięcie awarii pionu instalacji sanitarnej Koszt orientacyjny 1 476,00zł.

37

38 Przedszkole Miejskie nr 3 w Oławie Prace porządkowePrace porządkowe Przygotowanie obiektu do zajęć dydaktyczno- opiekuńczychPrzygotowanie obiektu do zajęć dydaktyczno- opiekuńczych Doposażenie ogrodu przedszkolnego oraz konserwacja urządzeńDoposażenie ogrodu przedszkolnego oraz konserwacja urządzeń Prace porządkowePrace porządkowe Przygotowanie obiektu do zajęć dydaktyczno- opiekuńczychPrzygotowanie obiektu do zajęć dydaktyczno- opiekuńczych Doposażenie ogrodu przedszkolnego oraz konserwacja urządzeńDoposażenie ogrodu przedszkolnego oraz konserwacja urządzeń

39 Przedszkole Miejskie nr 4 w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE wymiana lamp oświetleniowych w szatniwymiana lamp oświetleniowych w szatni malowanie windmalowanie wind malowanie ciągów komunikacyjnych i korytarzymalowanie ciągów komunikacyjnych i korytarzy malowanie 2 sal dydaktycznychmalowanie 2 sal dydaktycznych demontaż betonowej piaskownicydemontaż betonowej piaskownicy przygotowanie posadowienia pod drewniany domek zabaw na ogrodzieprzygotowanie posadowienia pod drewniany domek zabaw na ogrodzie WE WŁASNYM ZAKRESIE wymiana lamp oświetleniowych w szatniwymiana lamp oświetleniowych w szatni malowanie windmalowanie wind malowanie ciągów komunikacyjnych i korytarzymalowanie ciągów komunikacyjnych i korytarzy malowanie 2 sal dydaktycznychmalowanie 2 sal dydaktycznych demontaż betonowej piaskownicydemontaż betonowej piaskownicy przygotowanie posadowienia pod drewniany domek zabaw na ogrodzieprzygotowanie posadowienia pod drewniany domek zabaw na ogrodzie Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wykonanie i montaż wewnętrznych parapetów oraz zabudowy grzejnikówwykonanie i montaż wewnętrznych parapetów oraz zabudowy grzejników Koszt organizacyjny: 20 764,07zł. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 wykonanie i montaż wewnętrznych parapetów oraz zabudowy grzejnikówwykonanie i montaż wewnętrznych parapetów oraz zabudowy grzejników Koszt organizacyjny: 20 764,07zł.

40

41

42 Żłobek Miejski w Oławie WE WŁASNYM ZAKRESIE: Prace porządkowe WE WŁASNYM ZAKRESIE: Prace porządkowe Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 remont instalacji elektrycznej na parterze obiektu wraz z robotami towarzyszącymi (tynki, malowanie) remont kapitalny łazienki dziecięcej na parterze Koszt orientacyjny: 40 000,00zł. Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 remont instalacji elektrycznej na parterze obiektu wraz z robotami towarzyszącymi (tynki, malowanie) remont kapitalny łazienki dziecięcej na parterze Koszt orientacyjny: 40 000,00zł.

43

44 W dniu 23 sierpnia br. zostały zwizytowane wszystkie placówki pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dyrektorzy złożyli pisemną informację ze stanu technicznego placówek. W dniu 23 sierpnia br. zostały zwizytowane wszystkie placówki pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dyrektorzy złożyli pisemną informację ze stanu technicznego placówek. Każdego roku dokonywany jest przegląd techniczny placówek przez inspektora nadzoru budowlanego, z którym dyrektorzy mają podpisane umowy. Środki na ten cel ujęte są w budżecie placówek oświatowych. STAN TECHNICZY OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

45 Opracowanie: Krystyna Cecko – gł. spec ds. edukacji, kultury i sportu Katarzyna Chłoń - specjalista Burmistrz dziękuje pracownikom szkół, przedszkoli i żłobka, rodzicom, sponsorom i ekipom remontowym za wkład pracy w przygotowaniu obiektów oświatowych do zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekńczych w nowym roku szkolnym. Wszystkie zadania organu prowadzącego szkoły związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 zostały również zrealizowane.


Pobierz ppt "Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku szkolnego 2011/2012 Przygotowanie oławskich placówek edukacyjno- opiekuńczych do roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google