Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2016/2017 Kierunek 1. Upowszechnienie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2016/2017 Kierunek 1. Upowszechnienie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2016/2017 Kierunek 1. Upowszechnienie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

2 Podstawa prawna ogłoszenia kierunków USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Art. 35. 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

3 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 4.Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

4 Kierunek 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

5 Kierunki polityki oświatowej państwa Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: w zakresie kontroli: w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.” Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

6 Kierunki polityki oświatowej państwa Monitorowanie: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

7 Zadania biblioteki szkolnej określone w „Manifeście bibliotek szkolnych” IFLA/UNESCO 2012  wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły  wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się  pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji  organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną  propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

8 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

9 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela … Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

10 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zadaniem szkoły jest: … 6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, … 8) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

11 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji: Umiejętność czytania i pisania należy kształtować i rozwijać według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej) Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

12 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji Zadania nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym to przede wszystkim: 1) rozwijanie w uczniu ciekawości świata; 2) motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 3) wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych; Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

13 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Działania bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa:  lekcje biblioteczne  zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania  spotkania z autorami książek  warsztaty aktywizujące czytelnictwo  konkursy czytelnicze dla uczniów  kluby czytelnicze  akcje proczytelnicze (ogólnopolskie, rejonowe, szkolne)  współpraca z bibliotekami publicznymi Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

14 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Dobre praktyki:  Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – pierwsze uroczyste wypożyczenie książek  Maraton czytania  Starsi dla młodszych – uczniowie klas starszych (rodzice, dziadkowie) czytają młodszym  Książka czy film? – spotkania z lekturą  Gawędy o książkach – przytoczenie treści książek  Noc z bajkami  Wymień się książką – klub wymiany wśród uczniów przeczytanych książek Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

15 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Propozycje warsztatów w bibliotekach: WARSZTATY LITERACKIE - próby twórczości literackiej uczniów WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE - różnorodna praca z tekstami literackimi (plastyczne interpretacje, projektowanie komiksów) WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - redagowanie krótkich tekstów, budowa gazety szkolnej WARSZTATY REGIONALNE - historia i literatura regionu WARSZTATY TEATRALNE I FILMOZNAWCZE - prezentacja lektur w formach teatralnych, pisanie scenariuszy na podstawie lektur WARSZTATY KOMPUTEROWE - czytanie e-booków, platformy edukacyjne Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

16 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w zachęcaniu uczniów do czytania i promocji czytelnictwa w szkole - SZKOLNE CENTUM INFORMACYJNE:  e-booki  e-podręcznik  e-gazetka szkolna (uczniowska witryna www, Fecebook)  blogi tematyczne  warsztaty czytelnicze  wyszukiwanie informacji Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

17 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w bibliotece - SZKOLNE CENTUM INFORMACYJNE:  praca z tekstem,  rozwijanie zainteresowań,  poszerzanie wiedzy,  promocja twórczości,  zachęta do podejmowania twórczych działań,  konkursy czytelnicze i przedmiotowe,  promocja biblioteki i jej zbiorów,  prezentacja bibliotecznych nowości. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

18 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Celem Szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem podstaw programowych, troska o przydatność zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności, a także ograniczenie wiadomości encyklopedycznych. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego poprzez:  promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

19 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Integralną część szkoły stanowi biblioteka szkolna. Jej organizację oraz funkcjonowanie określa Regulamin Biblioteki opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, a zatwierdzany przez dyrektora szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Informatyczne Centrum Biblioteczne, które działa na podstawie opracowanego przez nauczycieli i zatwierdzonego przez dyrektora Regulaminu. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

20 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:  gromadzenia i opracowywania zbiorów,  zabezpieczenia i utrzymania księgozbioru w należytym stanie,  udostępniania zbiorów uczniom, rodzicom i nauczycielom,  inspirowania czytelnictwa,  organizowania warsztatu informacyjnego,  realizacji przewidzianych zadań dydaktyczno – opiekuńczych,  zapewniania uczniom możliwości korzystania z Szkolnego Centrum Informacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie,  gromadzenia, udostępniania i wypożyczania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z regulaminem. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

21 Przykładowy regulamin Biblioteki szkolnej Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

22 Biblioteka – przykładowy regulamin SZKOLNEGO CENTUM INFORMACYJNEGO Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

23 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora Pytania pomocnicze  Jakim aktualnym księgozbiorem i zasobami multimedialnymi dysponuje biblioteka?  W jakim zakresie udostępniane są książki i inne źródła informacji?  W jakim stopniu stworzone są warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną?  W jakim zakresie biblioteka wyrabia u uczniów nawyk czytania i uczenia się?  W jakim stopniu biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów? Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

24 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora Pytania pomocnicze cd.  Jakie działania podejmowane są by rozwijać wrażliwość kulturową i społeczną?  W jakim stopniu nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki?  W jakim stopniu współpraca nauczycieli biblioteki i nauczycieli innych przedmiotów wpływa na przygotowywanie uczniów do samokształcenia oraz wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji? Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

25 Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa – nadzór pedagogiczny dyrektora Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Współpraca nauczycieli przedmiotów z nauczycielami biblioteki:  Analiza planów pracy biblioteki i zespołów nauczycieli – formy współpracy  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli – kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji  Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli biblioteki - zgodność celów z podstawą programową Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

26 Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

27 MEN - Wsparcie dla szkół i placówek Wieloletni Program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Cele Programu:  zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa,  podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników,  ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 Priorytety Programu: I.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek II.Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 III.Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

29 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 Cele szczegółowe Programu  Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;  Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;  Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 FORMY REALIZACJI PROGRAMU  Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;  Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;  Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;  Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

31 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO  Szkołom przyznaje się wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.  Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących na podstawie wniosku tego organu o udzielenie wsparcia finansowego.  Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole.  Dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych w terminie do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego składają do organów prowadzących wniosek o udzielnie wsparcia finansowego Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

32 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  Wnioski dyrektorów szkół są zweryfikowane przez organ prowadzący pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych.  Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną sporządza wniosek zbiorczy o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych na podstawie wniosków dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych, z którym w terminie do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego.  Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji do wojewody. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

33 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może występować do szkół i bibliotek pedagogicznych uczestniczących w realizacji Priorytetu 3 (które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu) i organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Priorytetu 3. W ww. ankietach uwzględnia się m.in.:  liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole,  liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł nowo zakupionych książek,  ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,  ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym. Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017

34 Przydatne dokumenty – do pobrania w rozdziale Szkolenia  Regulamin biblioteki  Regulamin Szkolnego Centrum Informacyjnego  Obserwacja nauczyciela biblioteki – teoria  Arkusz obserwacji nauczyciela bibliotekarza  Kryteria oceny nauczyciela bibliotekarza  Analiza działalności biblioteki w danym roku szkolnym Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017


Pobierz ppt "Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2016/2017 Kierunek 1. Upowszechnienie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google