Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityki Oświatowej Państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityki Oświatowej Państwa"— Zapis prezentacji:

1 Polityki Oświatowej Państwa
Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 2016/2017 Kierunek 1. Upowszechnienie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

2 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Podstawa prawna ogłoszenia kierunków USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Art W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

3 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

4 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Kierunek 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

5 Kierunki polityki oświatowej państwa
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: w zakresie kontroli: w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”

6 Kierunki polityki oświatowej państwa
Monitorowanie: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

7 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Zadania biblioteki szkolnej określone w „Manifeście bibliotek szkolnych” IFLA/UNESCO 2012 wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki

8 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa

9 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela… Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

10 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zadaniem szkoły jest: 6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, … 8) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

11 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji: Umiejętność czytania i pisania należy kształtować i rozwijać według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej)

12 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji Zadania nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym to przede wszystkim: 1) rozwijanie w uczniu ciekawości świata; 2) motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 3) wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych;

13 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Działania bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa: lekcje biblioteczne zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania spotkania z autorami książek warsztaty aktywizujące czytelnictwo konkursy czytelnicze dla uczniów kluby czytelnicze akcje proczytelnicze (ogólnopolskie, rejonowe, szkolne) współpraca z bibliotekami publicznymi

14 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Dobre praktyki: Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – pierwsze uroczyste wypożyczenie książek Maraton czytania Starsi dla młodszych – uczniowie klas starszych (rodzice, dziadkowie) czytają młodszym Książka czy film? – spotkania z lekturą Gawędy o książkach – przytoczenie treści książek Noc z bajkami Wymień się książką – klub wymiany wśród uczniów przeczytanych książek

15 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Propozycje warsztatów w bibliotekach: WARSZTATY LITERACKIE - próby twórczości literackiej uczniów WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE - różnorodna praca z tekstami literackimi (plastyczne interpretacje, projektowanie komiksów) WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - redagowanie krótkich tekstów, budowa gazety szkolnej WARSZTATY REGIONALNE - historia i literatura regionu WARSZTATY TEATRALNE I FILMOZNAWCZE - prezentacja lektur w formach teatralnych, pisanie scenariuszy na podstawie lektur WARSZTATY KOMPUTEROWE - czytanie e-booków, platformy edukacyjne

16 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w zachęcaniu uczniów do czytania i promocji czytelnictwa w szkole - SZKOLNE CENTUM INFORMACYJNE: e-booki e-podręcznik e-gazetka szkolna (uczniowska witryna www, Fecebook) blogi tematyczne warsztaty czytelnicze wyszukiwanie informacji

17 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w bibliotece - SZKOLNE CENTUM INFORMACYJNE: praca z tekstem, rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy, promocja twórczości, zachęta do podejmowania twórczych działań, konkursy czytelnicze i przedmiotowe, promocja biblioteki i jej zbiorów, prezentacja bibliotecznych nowości.

18 Statut – zapisy dotyczące biblioteki
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Celem Szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem podstaw programowych, troska o przydatność zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności, a także ograniczenie wiadomości encyklopedycznych. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego poprzez: promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego

19 Statut – zapisy dotyczące biblioteki
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Integralną część szkoły stanowi biblioteka szkolna. Jej organizację oraz funkcjonowanie określa Regulamin Biblioteki opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, a zatwierdzany przez dyrektora szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Informatyczne Centrum Biblioteczne, które działa na podstawie opracowanego przez nauczycieli i zatwierdzonego przez dyrektora Regulaminu.

20 Statut – zapisy dotyczące biblioteki
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Statut – zapisy dotyczące biblioteki Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: gromadzenia i opracowywania zbiorów, zabezpieczenia i utrzymania księgozbioru w należytym stanie, udostępniania zbiorów uczniom, rodzicom i nauczycielom, inspirowania czytelnictwa, organizowania warsztatu informacyjnego, realizacji przewidzianych zadań dydaktyczno – opiekuńczych, zapewniania uczniom możliwości korzystania z Szkolnego Centrum Informacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie, gromadzenia, udostępniania i wypożyczania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z regulaminem.

21 Przykładowy regulamin Biblioteki szkolnej
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Przykładowy regulamin Biblioteki szkolnej

22 Biblioteka – przykładowy regulamin SZKOLNEGO CENTUM INFORMACYJNEGO
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Biblioteka – przykładowy regulamin SZKOLNEGO CENTUM INFORMACYJNEGO

23 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora Pytania pomocnicze Jakim aktualnym księgozbiorem i zasobami multimedialnymi dysponuje biblioteka? W jakim zakresie udostępniane są książki i inne źródła informacji? W jakim stopniu stworzone są warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną? W jakim zakresie biblioteka wyrabia u uczniów nawyk czytania i uczenia się? W jakim stopniu biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów?

24 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Biblioteka - diagnoza pracy - nadzór pedagogiczny dyrektora Pytania pomocnicze cd. Jakie działania podejmowane są by rozwijać wrażliwość kulturową i społeczną? W jakim stopniu nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki? W jakim stopniu współpraca nauczycieli biblioteki i nauczycieli innych przedmiotów wpływa na przygotowywanie uczniów do samokształcenia oraz wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji?

25 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa – nadzór pedagogiczny dyrektora Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Współpraca nauczycieli przedmiotów z nauczycielami biblioteki: Analiza planów pracy biblioteki i zespołów nauczycieli – formy współpracy Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli – kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli biblioteki - zgodność celów z podstawą programową

26 Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza

27 MEN - Wsparcie dla szkół i placówek
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 MEN - Wsparcie dla szkół i placówek Wieloletni Program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata Cele Programu: zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa, podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników, ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytety Programu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Infrastruktura Bibliotek Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych

29 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Cele szczegółowe Programu Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek; Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych; Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

30 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa FORMY REALIZACJI PROGRAMU Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych; Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych; Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

31 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Szkołom przyznaje się wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących na podstawie wniosku tego organu o udzielenie wsparcia finansowego. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole. Dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych w terminie do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego składają do organów prowadzących wniosek o udzielnie wsparcia finansowego

32 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU Wnioski dyrektorów szkół są zweryfikowane przez organ prowadzący pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych.  Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną sporządza wniosek zbiorczy o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych na podstawie wniosków dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych, z którym w terminie do 20 listopada roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego. Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi, składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji do wojewody.

33 Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może występować do szkół i bibliotek pedagogicznych uczestniczących w realizacji Priorytetu 3 (które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu) i organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Priorytetu 3.  W ww. ankietach uwzględnia się m.in.: liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole, liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł nowo zakupionych książek, ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym, ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

34 Przydatne dokumenty – do pobrania w rozdziale Szkolenia
Kierunki polityki oświatowej państwa 2016/2017 Przydatne dokumenty – do pobrania w rozdziale Szkolenia Regulamin biblioteki Regulamin Szkolnego Centrum Informacyjnego Obserwacja nauczyciela biblioteki – teoria Arkusz obserwacji nauczyciela bibliotekarza Kryteria oceny nauczyciela bibliotekarza Analiza działalności biblioteki w danym roku szkolnym


Pobierz ppt "Polityki Oświatowej Państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google