Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo (Schemat A)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo (Schemat A)"— Zapis prezentacji:

1 Promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo (Schemat A)

2 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym:  oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,  działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja,  poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

3 Beneficjent: województwo warmińsko-mazurskie Symulacja finansowa projektu Przy zakładanej wysokości wkładu własnego Beneficjenta na poziomie: 495 000,00 zł (15%) Szacunkowe maksymalne koszty realizacji: 3 300 000,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Programu: 2 805 000,00 zł (85%)

4 Przewidywane terminy realizacji Projektu Symulacja  Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: styczeń – luty 2017  Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2017  Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: listopad 2019

5 Cel projektu Priorytetowym celem realizacji projektu, jest zwiększenie zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu Warmii i Mazur poprzez szeroko rozumianą promocję gospodarczą.

6 STRATEGIA MARKI Nasza idea: ZDROWE ŻYCIE, CZYSTY ZYSK Inwestorzy podchodzą do biznesu i pracy kompleksowo. Biznes to część życia, na które wpływ ma otoczenie. Warmia i Mazury to otoczenie wyjątkowo sprzyjające rozwojowi biznesu: Posiada specjalne strefy ekonomiczne i zasoby surowców, ale też wspierające kreatywność środowisko. W przeciwieństwie do dużych miast i uprzemysłowionych regionów oferuje coś więcej niż rynki zbytu i siłę roboczą.

7

8

9

10 CELE KOMUNIKACYJNE Informowanie grupy docelowej o działaniach pro-inwestycyjnych i pro-eksportowych. Pokazanie funkcjonujących w regionie Instytucji Otoczenia Biznesu, działających na rzecz działań pro-eksportowych. Ukazanie pro-gospodarczych atutów regionu: stref ekonomicznych, parków technologicznych, sprecyzowanych inteligentnych specjalizacji (ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarstwo oraz produkcja żywności wysokiej jakości), rozwój infrastruktury transportowej.

11 Promocja obejmować będzie:  Działania medialne (Kampanie medialne, SZOOP),  Stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania skutecznego systemu obsługi inwestorów (Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, SZOOP),  Zwiększenie zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu Warmii i Mazur poprzez przeprowadzenie bezpośrednich działań promocyjnych (Organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu, SZOOP).

12 Zasadniczy podział działań w projekcie działania promocyjne medialne i PR bezpośrednie działania promocji gospodarczej

13 Przykładowe przedsięwzięcia zaplanowane w ramach projektu (kategorie kosztów):  Kampania w prasie ogólnopolskiej,  Kampania w radiu,  Kampania w Internecie,

14 Przykładowe przedsięwzięcia zaplanowane w ramach projektu (kategorie kosztów):  Wizyty studyjne przedstawicieli wybranych ambasad oraz wydziałów ekonomicznych tych ambasad funkcjonujących w Polsce,  Misje przyjazdowe zagranicznych przedsiębiorców,  Misje przyjazdowe zagranicznych dziennikarzy,  Gospodarczy Ambasador Warmii i Mazur (GAWiM),  Wsparcie działań promujących regionalne firmy.

15 Planowane miejsca realizacji projektu  Polska (Kampania w radiu, Kampania w prasie ogólnopolskiej, Kampania w Internecie, Wizyty studyjne, Misje przyjazdowe),  Austria (GAWiM, Kampania w Internecie),  Szwecja (GAWiM, Kampania w Internecie),  Niemcy (Kampania w Internecie),  Finlandia (Kampania w Internecie).

16 Zakładane wskaźniki  Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno- promocyjnych o charakterze międzynarodowym Wysokość wskaźnika do osiągnięcia – 10 Źródło danych – raporty kwartalne  Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno- promocyjnych o charakterze krajowym Wysokość wskaźnika do osiągnięcia – 60 Źródło danych – raporty kwartalne

17 Badania w 2015 roku  Na początku trwania kampanii respondenci skupiali się na bogactwie natury, pięknych widokach oraz świeżym powietrzu. Po kampanii odnotowano istotny wzrost przy wskazaniach dotyczących prowadzonych inwestycji.  W badaniu po kampanii pojawiły się po raz pierwszy skojarzenia, dotyczące sfery rozwoju i inwestycji. Były to: produkty regionalne, tereny pod inwestycje, parki technologiczne.

18 Badania w 2015 roku  W porównaniu do pierwszej fali badania wzrosła rozpoznawalność lokalnych firm. Jednym z największych pracodawców, najczęściej wymienianym jest Michelin z Olsztyna. Respondenci często wskazują branże: meblarską, hotelarstwo, żeglarstwo.  Silną stroną województwa są jego podmioty takie jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Parki Naukowo-Technologiczne.

19 Badania w 2015 roku  Według badanych zachętą do inwestycji w regionie jest: atrakcyjne położenie, bogactwa naturalne, potencjał sektora turystyki oraz niskie koszty pracy.  W ankietach przeprowadzonych na koniec kampanii pojawiły się odpowiedzi związane z potencjałem inwestycyjnym regionu, których nie było podczas pierwszego badania takie jak: możliwości inwestycyjne oraz działalność specjalnych stref ekonomicznych.

20 Badania w 2015 roku  Najbardziej przyszłościowe sektory gospodarki, które są szansą dla inwestorów, to: turystyka, przetwórstwo drewna oraz handel i usługi.  Część badanych, którzy widzieli w mediach materiały promujące region wskazuje, że dotyczyły one nowych inwestycji oraz atrakcyjności turystycznej. Ich zdaniem materiały były zachęcające. Najwięcej takich reklam respondenci widzieli w Internecie i telewizji.

21 Działania z zakresu promocji gospodarczej są konieczne ze względu na:  depopulację regionu;  niski napływ inwestycji przedsiębiorstw do regionu;  niską ilość siedzib oraz centrów badawczo- rozwojowych (obecnie głównie produkcja);  niższe płace i niższy stopień zatrudnienia;  różnice rozwojowe w stosunku do innych regionów.

22 Dziękuję za uwagę Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Tel. 89 521 91 70, e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo (Schemat A)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google